+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

KONSULTACJE SPOŁECZNE ZAKOŃCZONE

Zakończono konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok.

Wynik konsultacji w załączeniu.


Konsultacje w pliku PDF
<<Konsultacje.pdf>>

Konsultacje dotyczące projektu "Rocznego Programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2020 rok".

Na podstawie  uchwały Nr XLIV/343/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 11 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Chmielnik w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych programów współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2010 r. Nr 100 poz. 1825).

Wójt Gminy Chmielnik przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chmielnik, stronie internetowej gminy Chmielnik i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Chmielniku zmieniony projekt uchwały Rady Gminy w sprawie  programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 27.08.2019r.
Termin zakończenia konsultacji: 11.09.2019r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do 11 września 2019 r. (środa):

 • elektronicznie na adres: z.budak@chmielnik.pl,
 • pisemnie na adres: 36-016 Chmielnik 50  pok.40,w przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Chmielnik , a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. Wynik nie jest wiążący dla organów Gminy Chmielnik.

Załączniki do pobrania;
1. Formularz konsultacji.
2. Projekt Programu. 


Informacja o programie do pobrania w pliku PDF
<<Informacja.pdf>>

Zarządzenie  Nr 71/2019
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 12 sierpnia 2019 roku

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt.4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U.z 2019 r. poz.506), art.5 ust.4 pkt.2 oraz art.19a ust.1,5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.688 oraz uchwały Nr XLIV /279/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 września 2018 roku w sprawie przyjęcia rocznego  programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność  pożytku publicznego o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019,po zapoznaniu się z uproszczoną ofertą i  jej ocenie, uznając celowość realizacji tego zadania oraz stwierdzając, że nie zgłoszono żadnych uwag do tej oferty.                                                    

z a r z ą d z a m , co następuje:

§1

1. Zlecić Stowarzyszeniu Promocji i Rozwoju Wsi Wola Rafałowska „Nasza Wola”, Wola
    Rafałowska  , w okresie od 12 sierpnia 2019 roku do 30 września 2019 roku realizację zadania  
    publicznego pod  nazwą "Organizacja imprezy plenerowej promującej aktywność i  
    przedsiębiorczość mieszkańców gminy „ określonego szczegółowo w uproszczonej ofercie 
    złożonej dnia 29 lipca 2019 roku w trybie pozakonkursowym.
    Zlecenie dotyczy wsparcia realizacji zadania publicznego.
2. Realizacja zadania publicznego, o którym mowa w §1 nastąpi zgodnie z ofertą złożoną przez
   Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Wola Rafałowska „Nasza Wola”
3.Na realizację zadania publicznego, o którym mowa w ust.1przeznaczyć kwotę dotacji w wysokości:
   3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
4. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie pisemnej umowy do której załącznikiem będzie   
    złożona oferta

§2

 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Chmielnik.

§3

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania i podlega zamieszczeniu:
 1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
 2) w Biuletynie Informacji Publicznej,
 3) na stronie internetowej Gminy.


Zarządzenie w pliku PDF
<<Z_2019_071.pdf>>

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Chmielnik z dnia 31 lipca 2019 roku

w sprawie publikacji uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wójt Gminy Chmielnik informuje, że w dniu 29 lipca 2019 roku do Urzędu Gminy Chmielnik wpłynęła uproszczona oferta złożona przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Wola Rafałowska „Nasza Wola”, Wola Rafałowska 137, na realizację zadania publicznego pn.: "Organizacja imprezy plenerowej promującej aktywność i przedsiębiorczość mieszkańców gminy".

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Chmielnik oraz na stronie internetowej Gminy.
Wobec powyższego, informuję, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(t.j. Dz.U. z 2019 r.,poz.688)  można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy w Chmielniku w pokoju nr 40  drogą elektroniczną na adres e-mailowy z.budak@chmielnik.pl oraz listownie na adres – Urząd Gminy Chmielnik 36-016 Chmielnik 50 do dnia 7 sierpnia 2019 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

W załączeniu:
1. Uproszczona oferta zadania.


Ogłoszenie załącznik "Uproszczona oferta zadania" w pliku PDF
<<Ogloszenie.pdf>>

Zbiorniki retencyjne i hydrofornia Chmielnik - Wielkopolska 

Ogłoszenie

Wójt Gminy Chmielnik informuje, że zostały rozpoczęte roboty budowlane w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Chmielnik – Bucznik i Chmielnik – Lisi Kąt”. Zainteresowani podłączeniem do nowobudowanej sieci mieszkańcy posiadają możliwość budowy przyłączy wodociągowych do swoich budynków w ramach zadania prowadzonego przez Gminę Chmielnik, która będzie inwestorem zastępczym przy realizacji przyłączy. Kwota wykonania przyłącza, która pokrywa koszt robocizny i materiału wynosi 1500 zł. Gmina Chmielnik jako inwestor zastępczy przystąpi do realizacji przyłącza wodociągowego po zawarciu umowy pomiędzy stronami.

W tym celu prosimy o osobisty kontakt z Urzędem Gminy Chmielnik pok. Nr 23 lub 22. Więcej informacji po nr telefonu 17 2296609.

 

Wójt Gminy Chmielnik
Krzysztof Grad

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców informującymi, że psy stanowiące własność gospodarzy wałęsają się bez opieki zagrażając życiu i zdrowiu dzieci oraz innych mieszkańców, informujemy, iż utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności niepozostawiania ich bez dozoru.

Ponadto utrzymujący psy są zobowiązani do:

 • prowadzenia psa na uwięzi, a psu rasy uznawanej za agresywną lub zagrażającemu otoczeniu do nałożenia kagańca,
 • prowadzenia psa bez smyczy tylko w miejscach mało uczęszczanych, pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem,
 • należytego zabezpieczania posesji uniemożliwiającego wyjście  psa poza jej teren.

Obowiązki te wynikają z przepisów Kodeksu Cywilnego (art. 431), które mówią, że w przypadku wyrządzenia szkody przez psa, jego właściciel odpowiedzialny jest za jej naprawienie w pełnej wysokości wyrządzonej szkody.

Wójt Gminy
Krzysztof Grad

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SIECI WOD. – KAN.

Urząd Gminy Chmielnik informuje, że w związku ze zmianą wysokości taryf za pobór wody i odprowadzanie ścieków, która zostanie wprowadzona od dnia 25.05.2019 r., właściciele prywatnych wodomierzy zamontowanych na własnych ujęciach wody służących do ustalenia ilości odprowadzanych ścieków zobowiązani są do dnia 24.05.2019r. do dokonania odczytu we własnym zakresie przedmiotowych wodomierzy i przekazania informacji drogą telefoniczną, e-mail lub osobiście do UG Chmielnik pok. 22 i 24. Telefon kontaktowy 172304059, 172304054, e-mail: m.skoczylas@chmielnik.pl.


Wójt Gminy Chmielnik
Krzysztof Grad


INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SIECI WOD. – KAN.

Urząd Gminy Chmielnik informuje, że w związku ze zmianą wysokości taryf za pobór wody i odprowadzanie ścieków, która zostanie wprowadzona od dnia 25.05.2019r., w dniach od 20.05.2019r. do 24.05.2019r. będą odczytywane wskazania wodomierzy gminnych celem weryfikacji zużycia wody i stanu bieżącego wodomierzy. W przypadku  braku możliwości odczytu, zostanie przekazana krótka inf. o tym fakcie poprzez umieszczenie jej w skrzynce lub na ogrodzeniu posesji. W takim przypadku prosimy o dokonanie odczytu w do dnia 24.05.2019r. we własnym zakresie przedmiotowych wodomierzy i  przekazania informacji drogą telefoniczną, e-mail lub osobiście do UG Chmielnik pok. 22 i 24. Telefon kontaktowy 172304059, 172304054, e-mail: m.skoczylas@chmielnik.pl


Wójt Gminy Chmielnik
Krzysztof Grad

INFORMACJA

Wójt Gminy Chmielnik informuje, że w związku ze decyzją z dnia 26.04.2018 r. nr RZ.RET.070.1.35.2018.PS Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego w Rzeszowie, który działa na podstawie art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania administracyjnego ( Dz. U z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 24c ust. 1 i 2, art. 27a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) weszła w życie z dniem 25.05.2018 r. i dotyczy wysokości taryf za pobór wody i odprowadzanie ścieków. Przedmiotowa decyzja jest podstawą do zmiany wysokości taryf, która zostanie wprowadzona i będzie obowiązywała od dnia 25.05.2019r. do dnia 24.05.2021r. Od dnia 25.05.2019r. obowiązujące stawki wynoszą – wiersz nr 2 w tabeli nr 1 i 2.

Informacja 

BEZPŁATNA POMOC
prawną, psychologiczną, materialną dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższych

BEZPŁATNA POMOC
psychologiczną dla świadków i osób im najbliższych przestępstw


Informuję, że na stronie internetowej Stowarzyszenia ROF została opublikowana informacja o wysokości wkładu własnego Mieszkańca w zależności od typu instalacji: http://rof.org.pl/realizowane-projekty/projekt-parasolowy/dla-mieszkanca/?preview_nonce=2ef1c9f2e2

Z up. Pana Damiana Kosiarskiego
Dyrektora Biura Stowarzyszenia ROF

Magdalena Ruman
Email: m.ruman@rof.org.pl
Tel. 17 858 14 95  wew. 05
Tel. kom. 884 727 264
 

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
ul. Rynek 5, 35-064 Rzeszów, Poland
Tel. 17 858 14 90   |   biuro@rof.org.pl
NIP: 8133705376   |   KRS: 0000563643
www.rof.org.pl

Chmielnik, 03.04.2019 r.

GP.032.1.2019

Ogłoszenie o wyniku naboru na wybór partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub zakup wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Gmina Chmielnik podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze następującego partnera w celu wspólnej realizacji projektu:

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Zabratówce

Powyższa oferta wpłynęła w wyznaczonym do składania ofert terminie. Złożona oferta spełniała wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu.

Konkurs przeprowadzany został w trybie określonym w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018, poz. 1431).

Załączniki:
Protokół z otwarcia ofert z dnia 3 kwietnia 2019 r.


Ogłoszenie w pliku PDF
<< Ogloszenie_wynikow.pdf>>

GP.032.1.2019

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO PROJEKTU

Wójt Gminy Chmielnik ogłasza otwarty nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP, nr RPPK.04.01.00-IZ.00-18-004/18.

Nabór prowadzony jest w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018, poz. 994) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2018, poz. 1431).

Celem planowanego do dofinansowania projektu jest poprawa bezpieczeństwa w Gminie Chmielnik poprzez doposażenie jednostki odpowiedzialnej za podejmowanie działań ratowniczych w nowy samochód.

Zainteresowane podmioty prosimy o złożenie oferty (Załącznik  nr 1 do Ogłoszenia o otwartym naborze partnera do projektu), przygotowanej zgodnie z zapisami Regulaminu na adres:
Urząd Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50  (sekretariat, pok. nr 32) w terminie do dnia 3 kwietnia 2019 r. do godz. 11.00. Ofertę  należy  umieścić w  zamkniętej  kopercie, która powinna posiadać oznaczenie: "Nabór partnera do projektu planowanego do realizacji w ramach RPO WP 2014-2020, działanie 4.1. Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub zakup wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP".

Dokumenty związane z naborem dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Chmielnik www.chmielnik.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowe informacje na temat prowadzonego naboru  dostępne pod nr telefonu 17 229 66 09.

 

Wójt
/Krzysztof Grad/


Do pobrania:

 1. Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do projektu z załacznikiem w pliku PDF <<Ogloszenie_zal.pdf>>.
 2. Załącznik edytowalny e pliku DOC <<Zal_nr_1_Oferta_realizacja_projektu.doc>>

Zarządzenie nr 16/2019
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 18 lutego 2019 rok

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu  na realizację w 2019 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik  w zakresie działalności wspomagającej  rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.


Na podstawie art.30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U.z 2018r. poz.994 z późn.zm.), oraz art. 250 i 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j.Dz.U.z 2017 r.poz.2077 późn. zm.), art.15 ust. 2h-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2018 roku poz.450 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XLIV/279/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 września 2018 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok w związku z Zarządzeniem Nr 3/2019 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora  konkursu w ramach regrantingu  na realizację  zadań publicznych Gminy Chmielnik w 2019 roku w zakresie działalności wspomagającej  rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, zawartej w protokole z dnia 12 lutego 2019 r. powołanej  Zarządzeniem Nr 9 /2019 Wójta  Gminy Chmielnik z dnia 07 lutego 2019 r, dokonuję  rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  na wybór operatora  konkursu w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik w 2019 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój  wspólnot i społeczności lokalnych.
 2. Przyznaję dotację dla Fundacji Przestrzeń Lokalna, Plac im.ks.Adolfa Kowala 1, 36-030 Błażowa na zrealizowanie zadania pod nazwą: Fundusz Lokalny „Twoja Przestrzeń” – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 2019 roku , w wysokości:6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) .
 3. Szczegółowe warunki przyznania dotacji zostaną określone w umowie zawartej z Oferentem.

§ 2

Zarządzenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert podlega ogłoszeniu:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
a) w Biuletynie Informacji Publicznej,
b) na stronie internetowej Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie w pliku PDF
<< Z_2019_016.pdf>>

Zarządzenie nr 15/2019
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 18 lutego 2019 rok

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2019 rok.

Na podstawie art.30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U.z 2018 r.poz.994 z późn. zm.) oraz art. 250 i 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j.Dz.U.z 2017r.poz.2077z późn. zm.), art.15 ust. 2h-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2018r. poz.450) i Uchwały Nr XLIV/279/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 września 2018 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019rok.

Wójt Gminy Chmielnik zarządza, co następuje:

§ 1

 1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, powołanej Zarządzeniem Nr 9/2019 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 07 lutego 2019 roku, dokonuję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik w 2019 roku, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 2/2019 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 14 stycznia 2019 roku.
 2. Wykaz zadań i realizujących je podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz z wysokością udzielonych dotacji stanowi załącznik Nr l do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy szczegółowo określającej warunki realizacji zadania.

§ 3

Zarządzenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert podlega ogłoszeniu:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
b) w Biuletynie Informacji Publicznej,
c) na stronie internetowej Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie w pliku PDF
<< Z_2019_015.pdf>>

Zarządzenie Nr 14 /2019
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 11 lutego 2019 roku

sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2019 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Na podstawie art.30 ust.1 w związku z art.11a ust.1 pkt.2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U.z 2018 r.poz.994 z późn.zm.) oraz § 1 Zarządzenia Nr 12/2019 z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie powierzenia prowadzenia spraw i udzielenie upoważnień i pełnomocnictwa P. Magdalenie Wdowik-Reczek – Zastępcy Wójta w związku z art.15 ust.2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz.450 z póź.zm.) oraz uchwały Nr XLIV/279/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok

zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuję  komisję konkursową w celu opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym  Zarządzeniem nr 3 /2019 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2019 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w następującym składzie:

 1. Pani Magdalena Wdowik-Reczek     - Przewodniczący komisji -przedstawiciel Wójta
 2. Pani Zofia Budak                               - członek komisji- przedstawiciel Wójta
 3. Pan Adam Tereszkiewicz                  - członek komisji- przedstawiciel Wójta

§ 2

Komisja pracuje w oparciu o zasady działania określone w załączniku Nr 1 do  Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z Organizacjami Pozarządowymi z dnia 25 września 2018 roku.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się  Sekretarzowi Gminy Chmielnik.

§ 4

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania i podlega zamieszczeniu:

1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej,
3) na stronie internetowej Gminy.


Zarządzenie w pliku PDF
<< Z_2019_014.pdf>>

Zarządzenie Nr 9 /2019
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 07 lutego 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art.11a ust.1 pkt.2  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r.poz.994 z późn.zm.) w związku z art.15 ust.2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j .Dz.U. z 2018 r. poz.450 z póź.zm.) oraz uchwały Nr XLIV/279/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok
zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuję  komisję konkursową w celu opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym  Zarządzeniem nr 2/2019 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na  realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2019 rok w następującym składzie:

 1. Pani Magdalena Wdowik-Reczek      - Przewodniczący komisji -przedstawiciel Wójta
 2. Pani Zofia Budak                           - członek komisji- przedstawiciel Wójta
 3. Pan Adam Tereszkiewicz                - członek komisji- przedstawiciel Wójta

§ 2

Komisja pracuje w oparciu o zasady działania określone w załączniku Nr 1 do  Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z Organizacjami Pozarządowymi z dnia 25 września 2018 roku.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Chmielnik.

§ 4

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania i podlega zamieszczeniu:

1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej,
3) na stronie internetowej Gminy.


Zarządzenie w pliku PDF
<< Z_2019_009.pdf>>

Nabór kandydatów  na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań  publicznych Gminy Chmielnik złożone w ramach otwartych konkursów ofert w 2019 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHMIELNIK z dnia 28 stycznia 2019 roku.


Na podstawie art.15 ust.2a i 2d  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (j.t.: Dz. U. z 2018 r. poz.450 z póź. zm.), oraz zapisami Programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok ,Wójt Gminy Chmielnik ogłasza nabór kandydatów na członków  komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik złożone w ramach otwartych konkursów ofert w 2019r.
Nabór na członków komisji konkursowych odbywa się w terminie od 29 stycznia 2019 r. do 04 lutego 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Chmielnik).

Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3,biorące udział w konkursie.

Zgłoszenie należy złożyć w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Chmielnik(pokój 32)lub za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Gminy Chmielnik ,36-016 Chmielnik 50 z dopiskiem ” Kandydaci na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań  publicznych Gminy Chmielnik złożone w ramach otwartych konkursów ofert w 2019 r.
Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji konkursowej muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

 1. muszą być  obywatelami RP i korzystać z pełni praw publicznych;
 2. nie podlegają wyłączeniu określonemu w art.24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2018,poz.2096 z późn.zm.) ;
 3. mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

Zadaniem członków komisji jest badanie i ocena ofert na realizację zadań publicznych złożonych przez  organizacje  i podmioty  prowadzące działalność pożytku publicznego Posiedzenia komisji odbywają się w Urzędzie Gminy Chmielnik w godzinach pracy urzędu.

 Wyboru  kandydatów do komisji dokona Wójt Gminy Chmielnik.
 O wynikach naboru wybrani kandydaci zostaną powiadomieni  telefonicznie do 07 lutego 2019r.
 W przypadku pytań informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Chmielnik, tel. 17 2304052  pokój 40 .

 

Formularz zgłoszeniowy


Ogłoszenie w pliku PDF
<< Ogloszenie.pdf>>

              

Wójt Gminy Chmielnik informuje, że w dniu 20.12 2018 roku podpisano umowę o przyznaniu pomocy dotyczący realizacji operacji „Centrum Informacji Turystycznej Gminy Chmielnik - modernizacja świetlicy w Zabratówce”.

Operacja ma na celu rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i prozdrowotnej współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: modernizacja świetlicy w budynku Domu Strażaka w Zabratówce na potrzeby utworzenia centrum informacji turystycznej oraz stworzenia miejsca dla działalności organizacji społecznych.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 50 000,00 zł.

Termin realizacji operacji: lipiec 2019 r.

Zarządzenie Nr 3/2019
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 14 stycznia 2019 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2019  zadań publicznych Gminy Chmielnik  w zakresie działalności wspomagającej  rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art. 11a ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.z 2018 r. poz.994 z późn.zm.),art.11, art.13 oraz art.16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t.DZ.U. z 2018 r. poz.450 z  późn.zm.) oraz uchwały Nr XLIV/279/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25  września 2018 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność  pożytku publicznego o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok 

z a r z ą d z a m , co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w formie wsparcia w 2019 roku zadań ublicznych Gminy Chmielnik w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

§ 2

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 3

Na realizację zadań w ramach ogłoszonego konkursu przeznacza się kwotę 6.000 zł.

§ 4

Ogłoszenie o konkursie ofert podlega zamieszczeniu:
1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
2. w Biuletynie Informacji Publicznej,
3. na stronie internetowej Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie i zał. nr 1 w pliku PDF
<< Z_2019_003.pdf>>


Zarządzenie Nr 2/2019
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 14 stycznia 2019 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art. 11a ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U z 2018 r. poz.994 z późn.zm.),art. 11 ust 1 i 2  w zw. z  art.13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. DZ.U. z 2018 r. poz.450 z późn.zm.) oraz uchwały  Nr XLIV/279/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 września 2018 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność  pożytku publicznego o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok ”,
z a r z ą d z a m, co następuje:

§1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
1. Upowszechniania kultury fizycznej  poprzez realizację zadań:
a) „Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej  poprzez  podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży, mieszkańców Gminy w zakresie piłki nożnej na terenie wsi Chmielnik”.
b)„Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez  podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży, mieszkańców Gminy w zakresie piłki nożnej na terenie wsi Wola Rafałowska”.
c) „Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez  podnoszenie sprawności fizycznej uczniów szkół z terenu Gminy Chmielnik”.

2. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
a) „Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Chmielnik”.

3. Nauki, edukacji, oświaty ,wychowania, krajoznawstwa, wypoczynku, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym.
a) „Działania na rzecz dzieci, młodzieży i osób w wieku emerytalnym  z terenu Gminy Chmielnik”.

4. Zlecenie realizacji zadań wymienionych w pkt.1 a i b, pkt.2 a, pkt.3 a, nastąpi poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

5. Zlecenie realizacji zadania wymienionego w pkt.1c  nastąpi poprzez udzielenie dotacji na sfinansowanie jego realizacji.

6. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§2

Ogłoszenie o konkursie ofert podlega zamieszczeniu:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
b) w Biuletynie Informacji Publicznej,
c) na stronie internetowej Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie i załącznik w pliku PDF
<< Z_2019_002.pdf>>

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2019 r.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2019 R. (I PÓŁROCZE) - BŁĘDOWA TYCZYŃSKA - BORÓWKI - WOLA RAFAŁOWSKA - ZABRATÓWKA <<I_polrocze_2019_1.pdf>>

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2019 R. (I PÓŁROCZE) – CHMIELNIK <<I_polrocze_2019_2.pdf>>

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2019 R. (II PÓŁROCZE) - BŁĘDOWA TYCZYŃSKA - BORÓWKI - WOLA RAFAŁOWSKA - ZABRATÓWKA <<II_polrocze_2019_3.pdf>>

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2019 R. (II PÓŁROCZE) - CHMIELNIK <II_polrocze_2019_4.pdf>>

Informuja w sprawie unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty

Informuję, że w dniu dzisiejszym (15.10.2018 r.) Zamawiający dokonał unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu pn.: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”.

Informacja na stronie - http://rof.org.pl/dostawa-i-montaz-instalacji-fotowoltaicznych-dla-mieszkancow-rof-w-ramach-projektu-wsparcie-rozwoju-oze-na-terenie-rof-projekt-parasolowy/

Magdalena Ruman
Email: m.ruman@rof.org.pl
Tel. 17 858 14 95  wew. 05
Tel. kom. 884 727 264
 

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
ul. Rynek 5, 35-064 Rzeszów, Poland
Tel. 17 858 14 90   |   biuro@rof.org.pl
NIP: 8133705376   |   KRS: 0000563643

Plakat 

Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska” w ramach realizowanego projektu pn. „Aktywność inspirowana dziedzictwem przyrodniczym pogranicza polsko-słowackiego” organizuje rajd rowerowy w czterech odcinkach. Pierwszy rajd - odcinek odbędzie się już 23 września br. W załączeniu plakat informujący o rajdach, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin. Więcej informacji na www.aglomeracjarzeszowska.pl

Sabina Potoczny
Stowarzyszenie Samorządów Tertorialnych
"Aglomeracja Rzeszowska"
biuro@aglomeracjarzeszowska.pl
tel. 881 917 710

KONSULTACJE SPOŁECZNE ZAKOŃCZONE

Zakończono konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok.

Wynik konsultacji w załączeniu.


PROTOKÓŁ

z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok.

Podstawą prawną konsultacji były:

 1. uchwała Nr XLIV/343/2010 z dnia 11 października 2010 roku  w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Chmielnik w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 100,poz.1825 z dnia 19 października 2010 roku).
 2. art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.).

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów sektora pozarządowego. Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Gminy Chmielnik.

Konsultacje odbyły się w dniach od 20 sierpnia 2018 roku do 03 września 2018 roku.

Projekt uchwały był udostępniony od 13 sierpnia 2018 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chmielnik - www.bip.chmielnik.pl, na stronie internetowej-www.chmielnik.pl, oraz został wywieszony na  tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy Chmielnik 50.

Uwagi i propozycje można było zgłaszać w  siedzibie Urzędu Gminy Chmielnik pok.40 II piętro, za pośrednictwem poczty elektronicznej: z.budak@chmielnik.pl oraz listownie na adres, 36-016 Chmielnik 50 w ww. terminie.

W ogłoszonym terminie konsultacji od organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, nie wpłynęła żadna opinia, ani uwaga dotycząca przedłożonego  do konsultacji  projektu .

Na tym protokół zakończono.

sporządziła: Zofia Budak

Rajd rowerowy na 100 lecie odzyskania niepodległości.

Informacja, proszę pobrać plakat

Konsultacje dotyczące projektu "Rocznego Programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok".

Na podstawie  uchwały Nr XLIV/343/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 11 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Chmielnik w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych programów współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi (Dz.Urz.Woj.Podk.z 2010 r.Nr100 poz.1825).

Wójt Gminy Chmielnik przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chmielnik , stronie internetowej gminy Chmielnik  i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Chmielniku zmieniony projekt uchwały Rady Gminy w sprawie  programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 20.08.2018 r.
Termin zakończenia konsultacji: 03.09.2018 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do 03 września 2018 r. (poniedziałek):
-  elektronicznie na adres: z.budak@chmielnik.pl,
-  pisemnie na adres: 36-016 Chmielnik 50  pok.40,w przypadku przesłania uwag pocztą
   decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Chmielnik , a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. Wynik nie jest wiążący dla organów Gminy Chmielnik.

Załączniki do pobrania;

 1. Formularz konsultacji.
 2. Projekt Programu. 

Ogłoszenie oraz załącznik 1 i 2 w pliku PDF
<<180813_Ogloszenie.pdf>>

Wójt Gminy Chmielnik informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2018 roku na sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego została przyjęta uchwała nr LII/869/18 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, tzw. „uchwała antysmogowa” opublikowana w Dz. U. Woj. Podk. z dnia 18 maja 2018 r., pod poz. 2498 która weszła w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.

Wymagania zawarte w uchwale wprowadzane będą stopniowo, w zależności od wieku instalacji grzewczej oraz poziomu emisyjności. Dla kotłów których eksploatacja rozpoczęła się przed dniem 1 czerwca 2018 roku, przewidziany został okres przejściowy na dostosowanie do wymogów uchwały.
Ponadto w uchwale zakazuje się stosowania w instalacjach:

 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 • paliw o uziarnieniu poniżej 5 mm i zawartości popiołu powyżej 12%,
 • biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Treść uchwały:
http://bip.podkarpackie.pl/index.php/informacja-o-srodowisku/ochrona-powietrza/4055-uchwala-antysmogowa-dla-wojewodztwa-podkarpackiego

Uzasadnienie do uchwały:
http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/informacja-o-srodowisku/ochrona-powietrza/3719-antysmogowa464332556

Wymiany źródeł ciepła

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z Gminami ROF*** planuje realizację dwóch projektów w zakresie wymiany źródeł ciepła:

1. Projekt pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” obejmuje:

a) wymianę dotychczasowego źródła ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe, piecyków gazowych – podgrzewaczy przepływowych) na podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – ciepło systemowe,
b) wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na kotły gazowe kondensacyjne poprzez:
- wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na kotły kondensacyjne jednofunkcyjne (do zasilania instalacji centralnego ogrzewania) wraz z zasobnikiem do podgrzewania ciepłej wody użytkowej,
- wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na kotły kondensacyjne dwufunkcyjne (do zasilania instalacji centralnego ogrzewania oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej w sposób przepływowy),
c) wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły na biomasę z automatycznym zsypem paliwa.

Projekt w ramach RPO WP 2014-2020, Oś III. Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

2. Projekt pn. „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy” obejmuje wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły na paliwa stałe (inne niż biomasa) klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa (ekogroszek).

Projekt w ramach RPO WP 2014-2020, Oś III. Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji

W ramach kosztów kwalifikowanych ww. projektów możliwe jest poniesienie wydatków na:

 • budowę, rozbudowę, przebudowa przyłączy ciepłowniczych do budynków, węzłów cieplnych,
 • wymienniki ciepła, w tym indywidualne mieszkaniowe węzły cieplne,
 • likwidacja, demontaż dotychczasowego źródła ciepła,
 • elementy montażowe instalacji i urządzeń nowych źródeł ciepła w zakresie niezbędnym do realizacji celów projektu, między innymi: rurociągi / przewody przyłączeniowe, izolacja rurociągów, armatura instalacyjna, pompy, zasobniki, itd.
 • systemy sterowania i monitorowania przyłącza cieplnego, węzłów cieplnych wraz z oprogramowaniem, urządzenia zabezpieczające,
 • urządzenia pomiarowe i sterujące źródłem ciepła, które jest objęte projektem wraz z oprogramowaniem, urządzenia zabezpieczające,
 • adaptacja/przebudowa pomieszczenia na kotłownię z nowym źródłem ciepła,
 • urządzenia służące do magazynowania energii wytworzonej z nowego źródła ciepła (np. zbiorniki na c.w.u., zasobniki),
 • rozruch, regulacja instalacji, przeszkolenie odbiorców ostatecznych w zakresie obsługi nowych źródeł energii,
 • wykonanie przyłącza gazu, opłata przyłączeniowa,
 • systemy podawania paliwa do zasilania kotłów na biomasę (np. podajnik, zasobnik przykotłowy, adaptacja pomieszczenia połączonego z podajnikiem z kotłem),
 • instalacja kominowa i wentylacyjna, wkłady kominowe, czerpnie powietrza,
 • zastosowanie filtrów, które zmniejszają emisję zanieczyszczeń do powietrza, itd.

Do 25% wydatków kwalifikowalnych w projekcie mogą stanowić wydatki poniesione na:

 • termomodernizację przegród budowlanych,
 • wykonanie (budowę, przebudowę, rozbudowę) wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. w budynku (przewody, armatura instalacyjna, zawory regulacyjne, podpionowe, urządzenia zabezpieczające, grzejniki, odpowietrzniki, zbiorniki itd.),
 • montaż zaworów termostatycznych przygrzejnikowych, zaworów podpionowych, podzielników ciepła,
 • prace remontowe (np. naprawa ścian po likwidacji pieców, wykuć pod przewody instalacji c.o., c.w.u.), związane z przywróceniem podstawowego standardu lokali po wykonaniu zmiany źródła ciepła (np. wygładzenie ściany i pomalowanie na biało).

Nabory Mieszkańców do projektów planowane są na I półrocze 2019 r.

***Zgodnie z SZOOP RPO WP 2014-2020 oraz deklaracjami samorządów w projektach w zakresu wymiany źródeł ciepła brać udział mogą Mieszkańcy Gmin: Rzeszów, Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Głogów Małopolski, Łańcut, Miasto Łańcut, Trzebownisko, Tyczyn.


Zarządzenie nr 58/2018
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 23 lipca 2018 rok

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu  na realizację w 2018 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik  w zakresie działalności wspomagającej  rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Na podstawie art.30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U.z 2018r. poz.994 z późn.zm.) oraz art. 250 i 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j.Dz.U.z 2017 r.poz.2077 późn. zm.), art.15 ust. 2h-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2018 roku poz.450 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/207/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok w związku z Zarządzeniem Nr 44/2018 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora  konkursu w ramach regrantingu  na realizację  zadań publicznych Gminy Chmielnik w 2018 roku w zakresie działalności wspomagającej  rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1

 1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, zawartej w protokole z dnia 23 lipca 2018 r. powołanej  Zarządzeniem Nr 55 /2018 Wójta  Gminy Chmielnik z dnia 16 lipca 2018 r. dokonuję  rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  na wybór operatora  konkursu w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik w 2018 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój  wspólnot i społeczności lokalnych.
 2. Przyznaję dotację dla Fundacji Przestrzeń Lokalna ,Plac im.ks.Adolfa Kowala 1,36-030 Błażowa na zrealizowanie zadania pod nazwą „Fundusz Lokalny „Twoja Przestrzeń” – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 2018 roku , w wysokości:6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł).
 3. Szczegółowe warunki przyznania dotacji zostaną określone w umowie zawartej z Oferentem.

§ 2

Zarządzenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert podlega ogłoszeniu:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
a) w Biuletynie Informacji Publicznej,
b) na stronie internetowej Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie w pliku PDF
<<Z_2018_058.pdf>>

Fundacja SOS Życie oraz Wójt Gminy Chmielnik
zapraszają
NA BEZPŁATNE WARSZTATY EDUKACYJNE
w temacie Profilaktyki Raka Piersi i Raka Szyjki Macicy

Warsztaty odbywają się w Szkole Podstawowej nr 3 w Chmielniku

Po warsztatach Ośrodek Diagnostyczny Chorób Nowotworowych Fundacji SOS ŻYCIE z Mielca przeprowadzi  bezpłatnie badania profilaktyczne mammograficzne na najnowocześniejszym i najlepszym cyfrowym mammografie dla kobiet w wieku 50 - 69 lat, oraz bezpłatne badania cytologiczne  dla kobiet w wieku 25 - 59 lat 

postój CytoMammobusu
Chmielnik – parking obok Szkoły Podstawowej nr 3
w dniach 2-3 sierpień 2018r
godz. 9.00-17.00
rejestracja telefoniczna pod numerem: tel 17 582 40 60

Zarządzenie Nr 55/2018
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 16 lipca 2018 roku
  

sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2018 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Na podstawie art.30 ust.1 w związku z art.11a ust.1 pkt.2  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.z 2018 r.poz.994 z późn. zm.) w związku z art.15 ust.2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.450 z póź. zm.) oraz uchwały Nr XXXIII/207/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018rok
zarządza się, co następuje:

 § 1

Powołuję  komisję konkursową w celu opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym  Zarządzeniem nr 44 /2018 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2018 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w następującym składzie:

1.   Pani Magdalena Wdowik-Reczek     - Przewodniczący komisji -przedstawiciel Wójta
2.   Pani Zofia Budak                               - członek komisji- przedstawiciel Wójta
3.   Pan Adam Tereszkiewicz                  - członek komisji- przedstawiciel Wójta

§ 2

Komisja pracuje w oparciu o zasady działania określone w załączniku Nr 1 do  Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z Organizacjami Pozarządowymi z dnia 31 października 2017 roku.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się  Sekretarzowi Gminy Chmielnik.

§ 4

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania i podlega zamieszczeniu:

1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej,
3) na stronie internetowej Gminy.


Zarządzenie w pliku PDF
<<Z_2018_55.pdf>>

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHMIELNIK z dnia 02 lipca 2018 roku

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2018 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Na podstawie art.15 ust.2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (j.t.: Dz. U. z 2018 r. poz.450 z póź. zm.), oraz zapisami Programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok ,Wójt Gminy Chmielnik zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik w 2018 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Nabór na członków komisji konkursowych odbywa się w terminie od 03 do 12 lipca 2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Chmielnik).

Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3,biorące udział w konkursie.

Zgłoszenie należy złożyć w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Chmielnik (pokój 32) lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Gminy Chmielnik ,36-016 Chmielnik 50 z dopiskiem ”Kandydaci na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik w 2018 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji konkursowej muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

 1. muszą być obywatelami RP i korzystać z pełni praw publicznych;
 2. nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 z późn. zm.) ;
 3. mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 4. wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000).

Zadaniem członków komisji jest badanie i ocena ofert na realizację zadań publicznych złożonych przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Posiedzenia komisji odbywają się w Urzędzie Gminy Chmielnik w godzinach pracy urzędu.

Wyboru kandydatów do komisji dokona Wójt Gminy Chmielnik.

O wynikach naboru wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie do 17 lipca 2018 r.

W przypadku pytań informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Chmielnik, tel. 17 2304052 pokój 40 , osoba do kontaktu Zofia Budak.


  

Formularz zgłoszeniowy w pliku PDF <<Formularz_zgloszeniowy.docx>>

Ogłoszenie w pliku PDF <<Ogloszenie.pdf>>

Zarządzenie Nr 44/2018
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2018 zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art. 11a ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.z 2018 r. poz.994 z późn.zm.), art.11, art.13 oraz art.16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t.DZ.U. z 2018 r. poz.450 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXXIII/207/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w formie wsparcia w 2018 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

§ 2

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 3

Na realizację zadań w ramach ogłoszonego konkursu przeznacza się kwotę 6.000 zł.

§ 4

Ogłoszenie o konkursie ofert podlega zamieszczeniu:

 1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
 2. w Biuletynie Informacji Publicznej,
 3. na stronie internetowej Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pełny teks zarządzenia w pliku PDF
<<Z_2018_044.pdf>>

  

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA II PÓŁROCZE 2018 R.

Urząd Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50 (gospodarka odpadami - pokój nr 37) tel. 17 23 04 048

Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Chmielnik wykonuje firma:
Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Kotulak Jerzy, 38-200 Jasło, ul. Hankówka 28

Lideres 

WÓJT GMINY CHMIELNIK
dnia 6 marca 2018 roku
OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:

 1. Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 169a
 2. Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Zabratówce, 36-017 Błędowa Tyczyńska, Zabratówka 47

dla których organem prowadzącym jest Gmina Chmielnik

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w  rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 1597)
2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587), oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
– stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
– stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
– imię (imiona) i nazwisko,
– datę i miejsce urodzenia,
– obywatelstwo,
– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60) - w przypadku cudzoziemca,
g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 i 2110),
k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
3. Oferty należy składać  w Urzędzie Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50 (pokój 32) w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs" (podać nazwę i adres placówki, której konkurs dotyczy) w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chmielnik 36-016 Chmielnik 50 i na stronie internetowej Urzędu www.chmielnik.pl oraz w BIP Gminy - www.bip.chmielnik.pl, tj. do dnia 27 marca 2018 roku do godz. 15.00. W przypadku nadania pocztą o dacie złożenia decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.
4. W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
5. Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe powołane przez Wójta Gminy Chmielnik.
6. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


Ogłoszenie w pliku PDF
<< Ogloszenie.pdf>>

 

ZARZĄDZENIE NR 9/2018
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 19 lutego 2018 roku

w sprawie: ustalenia dla roku szkolnego 2018/2019 harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie gminy Chmielnik.

Zarządzenie w pliku PDF
<<Z_2018_009.pdf>>


UCHWALA NR XXXVII/239/2018
RADY GMINY CHMIELNIK
z dnia 19 lutego 2018 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych, punktów przyznawanych za poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała w pliku PDF
<<UCHWALA_kryteria_OP.pdf>>


UCHWAŁA NR XXXVII/240/2018
RADY GMINY CHMIELNIK
z dnia 19 lutego 2018 r.

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkól podstawowych, punktów przyznawanych za poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała w pliku PDF
<<UCHWALA_kryteria_SP.pdf>>


ZARZĄDZENIE NR 10/2018
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 19 lutego 2018 roku

w sprawie: określenia wzorów wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 na terenie Gminy Chmielnik

Zarządzenie wraz z załącznikiem w pliku PDF
<<Z_2018_010.pdf>>

Zarządzenie nr 11 /2018
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 20 lutego 2018 rok

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2018 rok.

Na podstawie art.30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (j.t.Dz.U.z 2017 r.poz.1875z późn. zm.) oraz art. 250 i 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j.Dz.U.z 2017r.poz.2077z późn. zm.), art.15 ust. 2h-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2016 r. poz.1817) i Uchwały Nr XXXIII/207/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok.

Wójt Gminy Chmielnik zarządza, co następuje:

§ 1

1.Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, powołanej Zarządzeniem Nr 8/2018 Wójta    Gminy Chmielnik z dnia 15 lutego 2018 roku, dokonuję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik w 2018 roku, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 3/2018 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 23 stycznia 2018 roku.

2.Wykaz zadań i realizujących je podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz z wysokością udzielonych dotacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy szczegółowo określającej warunki realizacji zadania.

§ 3

Zarządzenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert podlega ogłoszeniu:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
b) w Biuletynie Informacji Publicznej,
c) na stronie internetowej Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie wraz z załacznikiem w pliku PDF
<< Z_2018_011.pdf>>

Zarządzenie Nr 8/2018
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 15 lutego 2018

sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku  przez Gminę Chmielnik.

 

Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art. 11a ust.1 pkt. 2  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U.z 2017 r. poz.1875 z późn.zm.) w związku z art.15 ust. 2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j .Dz.U. z 2016 r. poz.1817 z póź.zm.) oraz uchwały Nr XXXIII/207/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok

zarządza się, co następuje:

 § 1

Powołuję  komisję konkursową w celu opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym  Zarządzeniem nr 3/2018 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na  realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2018 rok w następującym składzie:

 1. Pani Magdalena Wdowik-Reczek     - Przewodniczący komisji - przedstawiciel Wójta
 2. Pani Zofia Budak                               - członek komisji - przedstawiciel Wójta
 3. Pan Adam Tereszkiewicz                  - członek komisji - przedstawiciel Wójta

§ 2

Komisja pracuje w oparciu o zasady działania określone w załączniku Nr 1 do  Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z Organizacjami Pozarządowymi z dnia 31 października 2017 roku.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się  Sekretarzowi Gminy Chmielnik.

§ 4

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania i podlega zamieszczeniu:
1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej,
3) na stronie internetowej Gminy.


Zarządzenie w pliku PDF
<< Z_2018_008.pdf>>

OGŁOSZENIE  WÓJTA  GMINY CHMIELNIK z dnia 06  lutego 2018 roku
 o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik w 2018 roku.

Na podstawie art.15 ust.2a i 2d  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (j.t.: Dz. U. z 2016 r. poz.1817), oraz zapisami Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok ,Wójt Gminy Chmielnik zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków  komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik w 2018 roku. 

Nabór na członków komisji konkursowych odbywa się w terminie od 07 do 14 lutego 2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Chmielnik).

Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3,biorące udział w konkursie.

Zgłoszenie należy złożyć w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Chmielnik(pokój 32)lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50 z dopiskiem ”Kandydaci na członków  komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik w 2018 roku"

Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji konkursowej muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

 1. muszą być  obywatelami RP i korzystać z pełni praw publicznych;
 2. nie podlegają wyłączeniu określonemu w art.24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeksu postepowania  administracyjnego (Dz.U. z 2017,poz.1257 z późn.zm.) ;
 3. mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 4. wyrazaja zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych  osobowych (Dz.U. z 2016,poz.922z późn.zm.).

Zadaniem członków komisji jest badanie i ocena ofert na realizację zadań publicznych złożonych przez organizacje  i podmioty  prowadzące działalność pożytku publicznego .

Posiedzenia komisji odbywają się w Urzędzie Gminy Chmielnik w godzinach pracy urzędu.

Wyboru  kandydatów do komisji dokona Wójt Gminy Chmielnik.

O wynikach naboru wybrani kandydaci zostaną powiadomieni  telefonicznie do 16 lutego 2018r.

W przypadku pytań informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Chmielnik, tel. 17 2304052  pokój 40 , osoba do kontaktu Zofia Budak.

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania w pliku PDF <<Formularz.pdf>>


Ogłoszenie w pliku PDF
<< Ogloszenie.pdf>>

Zarządzenie Nr 3/2018
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 23 stycznia 2018 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art. 11a ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U z 2017 r. poz.1875),art. 11 ust 1 i 2 w zw. z art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. DZ. U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIII/207/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

 1. Upowszechniania kultury fizycznej poprzez realizację zadań:
  a) „ Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży, mieszkańców Gminy w zakresie piłki nożnej na terenie wsi Chmielnik”.
  b)„Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży, mieszkańców Gminy w zakresie piłki nożnej na terenie wsi Wola Rafałowska”.
  c) „Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podnoszenie sprawności fizycznej uczniów szkół z terenu Gminy Chmielnik”.
 2. Pomocy społecznej poprzez realizację zadania:
  a) „Pomoc żywnościowa dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Chmielnik”.
 3. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
  a) „Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Chmielnik”.
 4. Nauki, edukacji, oświaty, wychowania, krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
  a) „Rozwój form pracy z dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy Chmielnik”.
 5. Zlecenie realizacji zadań wymienionych w pkt.1 a i b, pkt.2 a, pkt.3a , pkt.4a nastąpi poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
 6. Zlecenie realizacji zadania wymienionego w pkt.1c nastąpi poprzez udzielenie dotacji na sfinansowanie jego realizacji.
 7. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie ofert podlega zamieszczeniu:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
b) w Biuletynie Informacji Publicznej,
c) na stronie internetowej Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zarządzenie oraz załacznik do zarządzenia w pliku PDF
<< Z_2018_003.pdf>>

Obowiazkowa segregacja 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2019 r.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2019 R. (I PÓŁROCZE) - BŁĘDOWA TYCZYŃSKA - BORÓWKI - WOLA RAFAŁOWSKA - ZABRATÓWKA <<I_polrocze_2019_1.pdf>>

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2019 R. (I PÓŁROCZE) – CHMIELNIK <<I_polrocze_2019_2.pdf>>

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2019 R. (II PÓŁROCZE) - BŁĘDOWA TYCZYŃSKA - BORÓWKI - WOLA RAFAŁOWSKA - ZABRATÓWKA <<II_polrocze_2019_3.pdf>>

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2019 R. (II PÓŁROCZE) - CHMIELNIK <II_polrocze_2019_4.pdf>>


U W A G A

Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Chmielnik
obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.

Informujemy, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 19), które ujednolica w całym kraju zasady segregowania odpadów oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chmielnik mieszkańcy gminy, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów komunalnych od 1 stycznia 2018 r. będą mieli obowiązek gromadzić wytworzone na nieruchomości odpady komunalne w workach lub pojemnikach oznaczonych odpowiednimi napisami, z zachowaniem następującej kolorystyki:

 • worek koloru niebieskiego

– oznaczony napisem „Papier” – do gromadzenia papieru,

 • worek koloru zielonego

– oznaczony napisem „Szkło” – do gromadzenia szkła,

 • worek koloru żółtego

– oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – do gromadzenia metali i tworzyw sztucznych,

 • pojemnik lub worek koloru brązowego

– oznaczony napisem „Bio” – do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji,

 • pojemnik lub worek koloru czarnego

– do gromadzenia pozostałych odpadów zmieszanych.

Mieszkańcy, którzy nie zadeklarowali selektywnego zbierania odpadów komunalnych obowiązani są gromadzić odpady niesegregowane (zmieszane) w pojemniku lub worku koloru czerwonego.

Szczegółowe informacje dotyczące nowych zasad segregacji, zawarte są w ulotce Zasady segregacji odpadów komunalnych” - pdf


Zasady segregacji odpadów komunalnych w pliku PDF
<<2018_zasady_segregacji.pdf2018_zasady_segregacji.pdf>>

Konsultacje społeczne zakończone

 

Zakończono konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.

Wynik konsultacji w załączeniu.


Wynik konsultacji w pliku PDF
<< Konsultacje.pdf>>

Konsultacje dotyczące projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.

 

Na podstawie uchwały Nr XLIV/343/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 11 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Chmielnik w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych programów współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi (Dz. Urz.Woj. Podk. z 2010 r. Nr 100 poz.1825).

Wójt Gminy Chmielnik przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chmielnik , stronie internetowej gminy Chmielnik i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Chmielniku zmieniony projekt uchwały Rady Gminy w sprawie programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 04.09.2017 r.

Termin zakończenia konsultacji: 22.09.2017 r.

 

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do 22 września 2017 r. (środa):

 • elektronicznie na adres: z.budak@chmielnik.pl
 • pisemnie na adres: 36-016 Chmielnik 50 pok.40,w przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Chmielnik , a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. Wynik nie jest wiążący dla organów Gminy Chmielnik.


Program oraz załączniki do pobrania w pliku PDF
<< Program_na_2018.pdf>>

Zmiana w ustawie o ochronie przyrody
- obowiązek zgłaszania wycinki drzew przez osoby fizyczne

 

Urząd Gminy Chmielnik informuje, że od 17 czerwca 2017 r. obowiązuje ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074), która wprowadza zmiany w przepisach dotyczących usuwania drzew i krzewów.


Informacja na stronie BIP

<<Czytaj ...>> 

W związku z realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego projektem zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji o ww. projekcie. Plakat i ulotka w załączniku. Rekrutacja do projektu została przedłużona do  23.06.2017. Zapraszamy chętne osoby.

 

Dziękujemy.

 

 

Pozdrawiam

Magdalena Gujda

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego

tel. 17 86 76 287

mail: mgujda@rarr.rzeszow.pl


 

 

Chmielnik, 4 maja 2017 r.

 

Informacja o zakończeniu sprzedaży drewna

 

Wójt Gminy Chmielnik informuje o zakończeniu sprzedaży drewna ogłoszonej w dniu 13 kwietnia 2017 r., której przedmiotem było:

Lp.

1

2

3

4

1. Gatunek drewna olcha (liściaste miękkie) olcha (liściaste miękkie) wierzba (liściaste miękkie)
2. Rodzaj surowca opałowe opałowe opałowe
3. Ilość 10 m3 1,3 m3 10 m3
4. Cena z 1 m3 60 zł netto (+VAT 8 %) 60 zł netto (+VAT 8 %) 60 zł netto (+VAT 8 %)
5. Lokalizacja/ miejsce składowania działka nr 1810,1813 - Wola Rafałowska działka nr 1810,1813 - Wola Rafałowska działka nr 1810,1813 - Wola Rafałowska

 

Wójt Gminy Chmielnik

Krzysztof Grad

Chmielnik, 13 kwietnia 2017 r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA

 

Wójt Gminy Chmielnik na podstawie Zarządzenia nr 21/2017 z dnia 14.03.2017 r. ogłasza sprzedaż drewna pozyskanego przez Gminę Chmielnik.

 

Przedmiot sprzedaży:

Lp.

1

2

3

4

1. Gatunek drewna olcha (liściaste miękkie) olcha (liściaste miękkie) wierzba (liściaste miękkie)
2. Rodzaj surowca opałowe opałowe opałowe
3. Ilość 10 m3 1,3 m3 10 m3
4. Cena z 1 m3 60 zł netto (+VAT 8 %) 60 zł netto (+VAT 8 %) 60 zł netto (+VAT 8 %)
5. Lokalizacja/ miejsce składowania działka nr 1810,1813 - Wola Rafałowska działka nr 1810,1813 - Wola Rafałowska działka nr 1810,1813 - Wola Rafałowska

 

Warunki sprzedaży:

 1. Wnioski o sprzedaż drewna należy składać od dnia 24 kwietnia 2017 r. osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Chmielniku (p. 32) .
 2. Sprzedaży drewna dokonuje się zgodnie z kolejnością wpływu wniosków do wyczerpania drewna przeznaczonego do sprzedaży.
 3. Wniosek stanowi załącznik do ogłoszenia oraz jest dostępny w Urzędzie Gminy w Chmielniku, p. 34.
 4. Rozpatrzeniem wniosku jest zawarcie umowy sprzedaży - w przypadku wniosków rozpatrzonych pozytywnie - lub informacja o zakończeniu sprzedaży drewna podana do publicznej wiadomości w BIP oraz stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku - w przypadku wniosków rozpatrzonych negatywnie.
 5. Sprzedaż drewna odbywa się na podstawie Protokołu Przekazania Drewna oraz umowy sprzedaży (w załączeniu).
 6. Należność za zakupione drewno płatna jest przelewem na rachunek bankowy Gminy Chmielnik lub w kasie Urzędu Gminy w Chmielniku na podstawie wystawionej faktury VAT.
 7. Odbiór drewna z miejsca jego składowania zapewnia nabywca.
 8. Odbiór drewna jest możliwy po dokonaniu płatności za zakup, w terminie 7 dni od zapłaty, termin odbioru należy uzgodnić ze Sprzedającym.
 9. Najmniejszą możliwą ilością zakupu drewna jest 1 m3, z zastrzeżeniem określonym w pkt. 10.
 10. Drewno z kolumny nr 3 sprzedawane jest w całości.
 11. Ogłoszenie zamieszcza się na stronie internetowej, BIP oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku.
 12. Szczegółowe informacje można uzyskać16) w Urzędzie Gminy w Chmielniku, pok. 34, tel. 17 22 96 605.

 

Wójt Gminy Chmielnik

Krzysztof Grad


Pliki do pobrania:

 1. Umowa.pdf
 2. Wniosek.pdf

Zarządzenie nr 30/2017
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 11 kwietnia 2017 rok

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2017 zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.


Zarządzenie w pliku PDF
<< Z_2017_030.pdf>>

Zarządzenie Nr 28/2017
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 03 kwietnia 2017 roku

sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2017 roku zadań  publicznych Gminy Chmielnik w zakresie działalność i wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.


Zarządzenie w pliku PDF
<< 2017_028.pdf>>

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHMIELNIK z dnia 21 marca 2017 roku

o naborze na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2017 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.


Ogłoszenie wpliku PDF
<<Ogloszenie.pdf>>

Zarządzenie Nr 20/2017
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 13 marca 2017 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik w 2017 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.


Zarządzenie w pliku PDF
<< Z_2017_020.pdf>>

Zarządzenie nr 6/2017
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 27 stycznia 2017 rok

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2017 rok.


Zarządzenie w pliku PDF
<<Z_2017_006.pdf>>

Zakończony nabór kandydatów do komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.


OGŁOSZENIE Z DNIA 23 STYCZNIA 2017 ROKU


 

Zakończono nabór kandydatów do pracy w komisjach konkursowych dotyczących otwartego konkursu ofert  zgłaszanych  w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w 2017 roku w Gminie  Chmielnik.

Przypomnijmy:

Ogłoszeniem zamieszczonym na stronie internetowej Gminy Chmielnik, na tablicy ogłoszeń urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik w dniu 11stycznia 2017 roku Wójt Gminy Chmielnik zwrócił się do przedstawicieli organizacji pozarządowych o zgłaszanie propozycji osób – kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

W oznaczonym terminie tj. do dnia 20 stycznia 2017 roku żadna z organizacji pozarządowych oraz z podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie zgłosiła swoich kandydatów na członka do komisji konkursowej.

Wobec powyższego, Wójt Gminy Chmielnik  zarządzeniem nr 5/2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku  powołał swoich przedstawicieli jako członków komisji konkursowej.


Ogłoszenie w pliku PDF
<<Ogloszenie.pdf>>

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT w 2017 ROKU.

 

OGŁOSZENIE
WÓJTA  GMINY CHMIELNIK  z dnia 11 stycznia 2017 r.

 

Na podstawie art.15 ust.2a i 2d  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.239 z póz. zmianami) – Wójt Gminy Chmielnik ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2017r.

Członkami  komisji  konkursowych  do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert ,ogłaszanych w 2017 roku  mogą być przedstawiciele organizacji , którzy spełniają następujące kryteria:

 1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
 2. nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz.239 z późn. zm.), biorące udział w konkursie,
 3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości , co do ich bezstronności,

Pisemne zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Chmielnik 36-016 Chmielnik 50 do dnia 20 stycznia 2017 r. do godz.15:00 na załączonym formularzu.

Na kopercie  należy wpisać:
"Nabór członków do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2017 roku"

Zadaniem członków komisji jest badanie i ocena ofert  na realizację zadań publicznych złożonych przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego . Posiedzenia komisji odbywają się w Urzędzie Gminy Chmielnik w godzinach pracy urzędu.

Wyboru  kandydatów do komisji dokona Wójt Gminy Chmielnik. O wynikach naboru wybrani kandydaci zostaną powiadomieni  telefonicznie do 24 stycznia  2017 r.

W przypadku pytań informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Chmielnik, tel. 17 2304052  pokój 40, osoba do kontaktu Zofia Budak.

 

Wójt Gminy Chmielnik

Krzysztof Grad


Formularz zgłoszeniowy nabór członków  do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert Gminy Chmielnik w pliku PDF
<< Formularz.pdf>>

Zarządzenie  Nr 1 /2017
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 2 stycznia  2017 roku
 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2017 rok.

  

Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art. 11a ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U z 2016 r. poz.446 z późn.zm. ),art. 11 ust 1 i 2  w zw. z  art.13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. DZ.U. z 2016 r. poz.239  z późn.zm.) oraz uchwały  Nr XXI/122/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia rocznego  programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność  pożytku publicznego o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok


Zarządzenie w pliku PDF
<< Z_2017_001.pdf>>

KONSULTACJE SPOŁECZNE ZAKOŃCZONE

Zakończono konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok.

Wynik konsultacji w załączeniu.


P R O T O K Ó ł

z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok.

Podstawą prawną konsultacji były:

 1. uchwała Nr XLIV/343/2010 z dnia 11 października 2010 rokuw sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Chmielnik w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji(Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 100,poz.1825 z dnia 19 października 2010 roku).
 2. art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.239 z późn. zm.).

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii  i uwag podmiotów sektora pozarządowego. Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Gminy Chmielnik.

Konsultacje odbyły się w dniach od 28 września 2016 roku do 14 października 2016 roku.

Projekt uchwały był udostępniony od 21 września 2016 roku na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chmielnik - www.bip.chmielnik.pl, na stronie internetowej - www.chmielnik.pl, oraz został wywieszony na  tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy Chmielnik 50.

Uwagi i propozycje można było zgłaszać w  siedzibie Urzędu Gminy Chmielnik pok. 40 II piętro, za pośrednictwem poczty elektronicznej: z.budak@chmielnik.pl oraz listownie na adres, 36-016 Chmielnik 50 w ww. terminie.

W ogłoszonym terminie konsultacji od organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, nie wpłynęła żadna opinia, ani uwaga dotycząca przedłożonego  do konsultacji  projektu .

Na tym protokół zakończono.


sporządziła: Zofia Budak

Ogłoszenie o możliwości składania wniosku o powołanie na rzeczoznawcę


Wójt Gminy Chmielnik informuje o możliwości składania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzenia szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U Nr 142, poz. 1161) – wnioski będą przyjmowane  w terminie do 10 października 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50  pokój 40.

Rzeczoznawcę powołuje Wójt spośród osób które:

 1. posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub
 2. ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem lub
 3. posiadać co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 4. ukończoną co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcącą w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3 – letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 5. ukończoną co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcącą w zawodach inne niż rolnicze i posiadają co najmniej 5 – letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
 6. 6) mieć miejsce zamieszkania na terenie gm. Chmielnik i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.
  W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.

Uprawnionym do złożenia wniosku jest również:

 1. sołtys lub
 2. izba rolnicza, lub
 3. związek zawodowy rolników, lub
 4. organizacja społeczno–  zawodowa rolników, lub
 5. izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach, lub
 6. grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.
  Wynagrodzenie dla rzeczoznawcy wypłaca powiatowy lekarz weterynarii w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za godzinę szacowania w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Wzór wniosku oraz oświadczenie stanowi załącznik do ogłoszenia.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;
 2. oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany;
 3. oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.

Szczegółowych informacji w wyżej wymienionej sprawie udziela Urząd Gminy Chmielnik pokój nr 40 lub pod numerem telefonu 172296606 w.52.


 

Wójt Gminy Chmielnik

Krzysztof  Grad


Informacja i załaczniki w pliku PDF
<<Ogloszenie_powolanie_rzeczoznawca.pdfOgloszenie_powolanie_rzeczoznawca.pdf>>

Chmielnik, dnia 21.09.2016 r.

OS.604.9.2016

ZAWIADOMIENIE

W związku z pismem Podsekretarza Stanu - Głównego Konserwatora Przyrody w Ministerstwie Środowiska z dnia 17.08.2016 r., znak: DLP-V.411.107.2016.DP oraz pismem Naczelnika Wydziału Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska - Starostwa Powiatowego w Rzeszowie z dnia 7.09.2016 r., znak: OŚ.613.2.4.2016 informuję, że w latach 2016 - 2018 na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju, będą prowadzone, w oparciu o art. 112 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651, z późn. zm.) prace obserwacyjno - pomiarowe w ramach zadania pn.: „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015 - 2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016 - 2018”.

Program monitoringu siedlisk przyrodniczych stanowi element systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. Treść programu oraz metodyka prowadzonych prac dostępna jest na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-przyrody.

Prace terenowe prowadzone będą corocznie w okresie wegetacyjnym od marca do października na stałych powierzchniach obserwacyjnych. Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zachowania siedlisk przyrodniczych występujących w Polsce na gruntach i wodach wszystkich form własności w realizacji do zmieniających się warunków środowiska.

Wykonawcą monitoringu siedlisk przyrodniczych jest konsorcjum, którego liderem jest Instytut Badawczy Leśnictwa z siedzibą w Sękocinie Starym, a w jego skład wchodzą: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Sękocinie Starym, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Krakowie, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, TAXUS IT Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Treść niniejszego zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości, w celu poinformowania właściwych służb oraz mieszkańców, a przede wszystkim właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o pracach związanych z monitoringiem siedlisk przyrodniczych, w celu umożliwienia osobom upoważnionym przez Wykonawcę do wykonywania obserwacji i pomiarów.


Wójt Gminy Chmielnik

Krzysztof Grad


Konsultacje dotyczące projektu  „Rocznego Programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”.


Na podstawie  uchwały Nr XLIV/343/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 11 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Chmielnik w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych programów współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi (Dz.Urz.Woj.Podk.z 2010 r.Nr100 poz.1825).

Wójt Gminy Chmielnik przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chmielnik , stronie internetowej gminy Chmielnik  i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Chmielniku zmieniony projekt uchwały Rady Gminy w sprawie  programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi w 2017r.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 28.09.2016r.

Termin zakończenia konsultacji:14.10.2016r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do 14 października 2016 r. (piątek):

 • elektronicznie na adres: z.budak@chmielnik.pl,
 • pisemnie na adres: 36-016 Chmielnik 50  pok.40,w przypadku przesłania uwag pocztą

   decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Chmielnik, a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych  i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. Wynik nie jest wiążący dla organów Gminy Chmielnik.


Załączniki do pobrania;

 1. Formularz konsultacji.
 2. Projekt Programu. 

Komunikat w pliku PDF
<<Program_2017.pdf>>


Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Konsultacje dotyczące projektu „ Programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”.

Wójt Gminy Chmielnik zaprasza

organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.239 z późn. zmianami) do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy  Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi na 2017”. Konsultacje inicjowane są zgodnie z uchwałą Nr XLIV/343/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 11 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Chmielnik w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych programów współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi.

Konsultacje trwają od 06 września 2016 roku do 20 września 2016 roku.

Opracowywany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego, oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych.

Konsultacje odbędą się w formie zamieszczenia projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na stronie www.bip.chmielnik.pl stronie internetowej gminy Chmielnik-www.chmielnik.pl i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Chmielniku.

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać:

w terminie do 20 września 2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy Chmielnik pok. 40 II piętro,

Listownie na adres:


Konsultacje w pliku PDF
<< Konsultacje.pdf>>

Zarządzenie nr 68 /2016
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 29 sierpnia 2016 rok

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację w 2016 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.


Zarządzenie w pliku PDF
<< Z_2016_068.pdf>>

Zaproszenie
lokalnych przedsiębiorców i innych podmiotów do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny
.

 

Zapraszamy lokalne firmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny. 

Do współpracy zaprasza się podmioty niezależnie od sektora, czy wielkości. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Korzyści dla firm i instytucji z włączenia się do programu:

 • współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin
 • możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”
 • zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy/instytucji
 • realizacja polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.

Jak zgłosić swoją firmę do programu?

Co dalej?

 • po weryfikacji formularza zostaną uzgodnione z Twoją firmą/instytucją szczegółowe warunki współpracy
 • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewoda (w przypadku firm/instytucji działających lokalnie) podpisze z Twoją firmą umowę ws. przyznawania uprawnień rodzinom wielodzietnym.

W programie uczestniczy już ponad 1200 firm i instytucji, które oferują zniżki dla rodzin w całej Polsce.

Lista partnerów oraz szczegóły ich ofert skierowanych do rodzin wielodzietnych są dostępne i na bieżąco aktualizowane na stronie: http://rodzina.gov.pl


Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do: 
Podkarpacki Urząd
Wojewódzki

Adres:
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
Wyślij email:  mail: s@rzeszow.uw.gov.pl, alew@rzeszow.uw.gov.pl

Zadzwoń (od poniedziałku do piątku):
Agnieszka Lew,
tel. (17) 867 13 15 lub (17) 867 13 67

Zarządzenie  Nr 63 /2016
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 12 sierpnia 2016 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursy ofert n wsparcie realizacji zadań publicznych  Gminy Chmielnik w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej w 2016 roku.


Zarządenie w pliku PDF
<< Z_2016_063.pdf>>

Zarządzenie  Nr 62 /2016
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 11 sierpnia 2016 roku

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert


Zarządenie w pliku PDF
<< Z_2016_062.pdf>>

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Chmielnik z dnia 3 sierpnia 2016 roku
 

w sprawie publikacji uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 

Wójt Gminy Chmielnik informuje, że w dniu 2 sierpnia 2016 roku do Urzędu Gminy Chmielnik wpłynęła uproszczona oferta złożona przez Klub Sportowy „Galicja” Chmielnik, 36-016 Chmielnik 96, na realizację zadania publicznego pn.: "Rozwój form pracy z dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy Chmielnik".

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Chmielnik oraz na stronie internetowej Gminy.

Wobec powyższego, informuję, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy w Chmielniku w pokoju nr 40 drogą elektroniczną na adres e-mailowy z.budak@chmielnik.pl oraz listownie na adres – Urząd Gminy Chmielnik 36-016 Chmielnik 50 do dnia 10 sierpnia 2016 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

W załączeniu:

 1. Uproszczona oferta zadania.

Ogłoszenie i uproszczona oferta w pliku PDF
<<Ogloszenia.pdf>>

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ


 

Zgodnie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z póz. zmianami) - Wójt Gminy Chmielnik zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do zgłaszania osób na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w 2016 roku.

(zobacz ogłoszenie konkursowe)

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
b) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,
c) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

Regulamin pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert został określony w załączniku do Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Posiedzenia komisji odbywają się w Urzędzie Gminy Chmielnik w godzinach pracy urzędu. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

Wyboru kandydatów do komisji dokona Wójt.

Zgłoszenia – na załączonym formularzu można składać w pokoju nr 40 Urzędu Gminy Chmielnik 36-016 chmielnik 50 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: z.budak@chmielnik.pl do dnia 10 sierpnia 2016 roku do godz.15:00. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do tut. Urzędu.

W przypadku pytań informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Chmielnik telefon. 172304052. pok.40,osoba do kontaktu Zofia Budak

Formularz zgłoszeniowy


W Ó J T

mgr inż. Krzysztof Grad

Zarządzenie Nr 59/2016
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 01 sierpnia 2016 roku


 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację w 2016 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.


Zarządzenie w pliku PDF
<<2016_059.pdf>>

Chmielnik, 2011-07-01

OR.8141.16.2011


INFORMACJA
dla Przedsiębiorców prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy ChmielnikW nawiązaniu do pisma Wojewody Podkarpackiego z dnia 22 czerwca 2011 roku znak ZK.I.68.1.16.2011 zwracam się do Państwa z apelem zmierzającym do podjęcia działań ograniczających rozwój patologii społecznej, jaka jest alkoholizm.

Dużą rolą Państwa w tym działaniu jest to, aby w punktach sprzedaży alkoholu, które Państwo prowadzicie min. na terenie Gminy Chmielnik, zawsze przestrzegane były przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 


Zgodnie z art. 15 ustawy zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

 1. osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości;
 2. osobom do lat 18,
 3. na kredyt lub pod zastaw.

Sprzedawca, który ma wątpliwości co do pełnoletniości nabywcy, uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy.

Zabrania się również spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach oraz w punktach sprzedaży napojów alkoholowych, które nie posiadają zezwolenia na spożywanie ich w miejscach przeznaczonych do spożycia (gastronomia).


Ze względu na okres wakacji, proszę o zwrócenie szczególnej uwagi aby niedopuszczać  do sprzedaży alkoholu dzieciom i młodzieży.
Kierując powyższa prośbę pragnę dodać, że wspólnie z odpowiednimi służbami prowadzone będą działania kontrolno-prewencyjne w miejscach sprzedaży napojów alkoholowych.

 

Wójt Gminy

Krzysztof Grad

Wójt Gminy Chmielnik

 

Przypomina  mieszkańcom, że zgodnie z § 11 Uchwały  Nr XXXI/199/2006  Rady Gminy Chmielnik z dnia 12 stycznia 2006 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chmielnik właściciele i opiekunowie zwierząt domowych m.in., zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, tak aby zwierzęta nie stwarzały i nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi i osób trzecich.
Zwierzę powinno być należycie uwiązane lub znajdować się w  pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym uniemożliwiającym samodzielne wydostanie się zwierzęcia.
Osoby, które nie wykonują określonych w niniejszym Regulaminie obowiązków podlegają odpowiedzialności karnej określonej w ustawie.
Postępowanie w powyższych sprawach toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

 

Wójt Gminy Chmielnik
Krzysztof Grad

Informacja o wdrożeniu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Chmielnik

 

W dniu 17 lutego 2016 r. została  opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 195 Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa wchodzi w życie  z dniem 1 kwietnia br.
Ustawa  wprowadza systemowe wsparcie rodzin, mieszkających w Polsce i określa  warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia.
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe  pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 
Świadczenie wychowawcze przysługuje  matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie to przysługuje w/wym. osobom do dnia ukończenia  przez dziecko 18. roku życia.
Ustawa zakłada, że świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko, bez względu na dochody rodziny. W przypadku rodzin, które ubiegać się będą o to świadczenie na pierwsze dziecko trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe – 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w jeżeli  członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

W świetle wyżej wymienionej  ustawy dochód  – oznacza to dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych  a dochód rodziny – oznacza to sumę dochodów członków rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (z zastrzeżeniem dochodu utraconego i dochodu uzyskanego przez członków rodziny) 

Dochód rodziny stanowi:
1) dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
2) dochód inny niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
3) dochód osiągany przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - każdego członka  rodziny.
W rozumieniu ustawy dziecko – oznacza to dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną, natomiast pierwsze dziecko – oznacza to  jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia (…).
Przez rodzinę rozumie się następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz zamieszkujące  wspólnie z tymi osobami, pozostające na  ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli  w związku z tą  niepełnosprawnością  przysługuje świadczenie  pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje  jeżeli:
1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo  do świadczenia  wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy i kończy się dnia 30 września 2017 roku.

Wnioski z prawidłowo  wypełnionymi dokumentami będzie można składać od momentu wejścia w życie ustawy tj. od 1 kwietnia 2016 r., jednak będą na to trzy miesiące. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych trzech miesięcy obowiązywania ustawy, rodzice dostaną wyrównanie od 1 kwietnia 2016 r..
Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można  złożyć w dowolnym momencie, jednak w kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Świadczenia z trzymiesięcznym wyrównaniem będą wypłacane tylko wtedy, jeśli wniosek wpłynie do 30 czerwca br.

W dalszym okresie obowiązywania ustawy  prawo do świadczenia  wychowawczego ustalane będzie na okres  od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego. Wnioski o jego ustalenie będzie można składać od dnia 1 sierpnia danego roku.
Wniosek składać się będzie raz w roku, w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się  o świadczenie wychowawcze.

Realizacja wymienionej ustawy zostanie przekazana  Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chmielniku. Wnioski będzie można składać w siedzibie Ośrodka.

Szczegółowy sposób i tryb postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze oraz wzór wniosku o przyznanie tego świadczenia, a także załączników do wniosku, określony zostanie w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw rodziny.
Niezwłocznie  po ich opublikowaniu druki wniosków o świadczenie wychowawcze będą dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku  i na stronie internetowej Ośrodka w zakładce pliki do pobrania. Druki będą przez Ośrodek udostępniane bezpłatnie.

Szczegóły dotyczące  przyjmowania wniosków  zostaną  podane  w okresie - bezpośrednio przed wejściem  w życie ustawy.

Osoby uprawnione do świadczenia wychowawczego będą miały możliwość złożenia wniosku o jego przyznanie drogą elektroniczną - nie będzie konieczności dołączania do wniosku szeregu zaświadczeń np. dotyczących dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - bowiem organ właściwy będzie je pozyskiwał samodzielnie.

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
 • Data aktualizacji: 2019-10-11 10:27
 • |
 • Licznik odwiedzin: 327 452