+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Informacja z pozyskania opinii organizacji społecznych dotyczących
projektu uchwały Rady Gminy Chmielnik w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chmielnik w 2023 roku”

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2023 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie pozyskania opinii organizacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Chmielnik w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chmielnik w 2023 roku” w terminie od 12 stycznia do 2 lutego 2023 r. przedstawiony został organizacjom społecznym działającym na terenie Gminy Chmielnik projekt uchwały, w celu poznania ich opinii.

Projekt przedmiotowej uchwały zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chmielnik www.bip.chmielnik.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Chmielnik www.chmielnik.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Chmielnik (parter).

Organizacje społeczne działające na terenie Gminy Chmielni, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt mogły złożyć opinię i uwagi w sprawie Programu na udostępnionym formularzu w formie elektronicznej lub tradycyjnej.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne opinie i uwagi.

Chmielnik, dnia 6 lutego 2023 r.

Sporządziła:                                                Zatwierdził:


Informacja w pliku PDF
<<Informacja.pdf (Plik pdf 0,28 MB)>>

Zarządzenie Nr 14/2023
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 2 lutego 2023 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U z 2023 r. poz. 40), art.250 i 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2022 r. poz. 1634 ze zm.) i art. 15 ust 2h – 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz.1327 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXXVII/245/2022 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”

z a r z ą d z a m, co następuje:

§1

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, powołanej Zarządzeniem Nr 11/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2023 rok, dokonuję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 1/2023 z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.

§2

Warunkiem przekazania dotacji na wybrane zadania jest zawarcie umowy szczegółowo określającej warunki ich realizacji. 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zamieszczeniu: 
 a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
 b) w Biuletynie Informacji Publicznej,
 c) na stronie internetowej Gminy.

 
Załącznik do Zarządzenia Nr 14/2023
Wójta Gminy Chmielnik z dnia 2.02.2023 r.


WYBÓR ZADAŃ POWIERZONYCH DO REALIZACJI W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA 2023 r.

Lp.

Nazwa organizacji/adres

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej dotacji w zł.

1.

Stowarzyszenie Klub Sportowy „GALICJA” Chmielnik, 36-016 Chmielnik 58D

Zadanie Nr 1

„Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, mieszkańców gminy w zakresie piłki nożnej na terenie Gminy Chmielnik”

35 000,00

2.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 196 a

Zadanie Nr 3

„Integracja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chmielnik”

5 000,00

3.

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju wsi Wola Rafałowska „Nasza Wola” Wola Rafałowska 137, 36-017 Błędowa Tyczyńska

Zadanie Nr 4

„Działania na rzecz dzieci, młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym z terenu Gminy Chmielnik”

4 000,00

RAZEM DOTACJE

44 000,00

 


Zarządzenie w pliku PDF
<<Z_2023_014.pdf (Plik pdf 0,53 MB)>>

Zarządzenie Nr 11/2023
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 24 stycznia 2023 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U z 2023 r. poz. 40.), art. 15 ust 2a – 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz.1327 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXXVII/245/2022 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”

z a r z ą d z a m, co następuje:

§1

Powołuje się Komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik, ogłoszonych przez Wójta Gminy na 2023 rok, w następującym składzie:

1) Pani Magdalena Wdowik-Reczek – przewodniczący Komisji; (przedstawiciel Wójta),

2) Pan Adam Tereszkiewicz – członek Komisji; (przedstawiciel Wójta),

3) Pani Katarzyna Patrzyk – członek Komisji; (przedstawiciel Wójta).

§2

Komisja Konkursowa pracuje w oparciu o zasady działania Komisji konkursowych określone w załączniku do Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi z dnia 29 listopada 2022 r.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zamieszczeniu:

a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,

b) w Biuletynie Informacji Publicznej,

c) na stronie internetowej Gminy.


Zarządzenie w pliku PDF
<<Z_2023_011.pdf (Plik pdf 0,31 MB)>>

ZARZĄDZENIE NR 4/2023
WÓJTA GMINY CHMIELNIK
z dnia 11 stycznia 2023 r.

w sprawie pozyskania opinii organizacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Chmielnik w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Chmielnik w 2023 roku”

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) w związku z art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 572) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Przedmiot i cel

Postanawia się przedstawić organizacjom społecznym działającym na terenie Gminy Chmielnik, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, projekt uchwały Rady Gminy Chmielnik w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chmielnik w 2023 roku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, celem poznania ich opinii.

§ 2.
Czas rozpoczęcia i zakończenia

Organizacje, o których mowa w art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy o ochronie zwierząt mogą przedstawić swoje opinie w terminie od 12 stycznia do 2 lutego 2023 r.

§ 3.
Sposób przeprowadzenia

1. Pozyskanie opinii odbywa się poprzez złożenie przez uprawnione organizacje, opinii i uwag w sprawie programu na formularzu opinii stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. Formularz opinii można złożyć w następujący sposób:
1) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sekretariat@chmielnik.pl
2) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50
3) osobiście - poprzez złożenie formularza w sekretariacie (pokój nr 32) Urzędu Gminy Chmielnik
2. Pozyskane opinie zostaną przedstawione w formie informacji zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Gminy Chmielnik oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.
Postanowienia końcowe

1. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chmielnik www.bip.chmielnik.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Chmielnik www.chmielnik.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Chmielnik (parter).

Do pobrania:

ZARZĄDZENIE NR 4/2023 w pliku PDF
<<Z_2023_004.pdf (Plik pdf 2,64 MB)>>

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik złożone w ramach otwartych konkursów ofert w 2023 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHMIELNIK
z dnia 9 stycznia 2023 r.

Na podstawie art.15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz.1327 z póź. zm.) oraz zapisami „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na 2023 rok”, Wójt Gminy Chmielnik ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.
Nabór na członków komisji konkursowych odbywa się w terminie od 9 do 16 stycznia 2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Chmielnik).

Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 a biorące udział w konkursie.

Zgłoszenie należy złożyć w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Chmielnik – (pokój 32) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50 z dopiskiem
„Kandydaci na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik złożone w ramach otwartych konkursów ofert w 2023 roku.”

Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji konkursowej muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
1) muszą być obywatelami RP i korzystać z pełni praw publicznych;
2) nie podlegać wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeksu postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.);
3) mieć doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadaniem członków komisji jest badanie i ocena ofert na realizację zadań publicznych złożonych przez
organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Posiedzenia komisji odbywają się w Urzędzie Gminy Chmielnik w godzinach pracy Urzędu.

Wyboru kandydatów do komisji dokona Wójt Gminy Chmielnika a o wynikach naboru, wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Chmielnik 36-016 Chmielnik 50, tel. 17 2304049 pok. 38.


W załączeniu:
Formularz zgłoszeniowy


Ogłoszenie Wójta Gminy Chmielnik oraz Formularz zgłoszeniowy do ogłoszenia w pliku PDF
<<Ogloszenie.pdf (Plik pdf 1,03 MB)>>

Zarządzenie Nr 1/2023
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 9 stycznia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 11 ust 1 i 2, art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz.1327 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVII/245/2022 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”

z a r z ą d z a m, co następuje:

§1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
1) Upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji poprzez realizację zadań:
a) „Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, mieszkańców gminy w zakresie piłki nożnej na terenie Gminy Chmielnik”.
b) „Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podnoszenie sprawności fizycznej uczniów szkół z terenu Gminy Chmielnik”.
2) Działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
a) „Integracja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chmielnik”.
3) Nauki, edukacji, oświaty, wychowania, krajoznawstwa, wypoczynku, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym:
a) „Działania na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym z terenu Gminy Chmielnik”.
4) Zlecenie realizacji zadań wymienionych w pkt.1a, pkt.2a i pkt.3a, nastąpi poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
5) Zlecenie realizacji zadania wymienionego w pkt.1b nastąpi poprzez udzielenie dotacji na sfinansowanie jego realizacji.
6) Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§2

Ogłoszenie o konkursie ofert podlega zamieszczeniu:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
b) w Biuletynie Informacji Publicznej,
c) na stronie internetowej Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2023
Wójta Gminy Chmielnik z dnia 9 stycznia 2023 r.

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY CHMIELNIK NA 2023 ROK

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVII/245/2022 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok” Wójt Gminy Chmielnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik w 2023 roku.
Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. RODZAJ I NAZWA ZADAŃ
1. Zadanie Nr 1 – „Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, mieszkańców gminy w zakresie piłki nożnej na terenie Gminy Chmielnik”.
Zakres zadania:
a) prowadzenie sekcji sportowych w piłce nożnej,
b) organizacja imprez sportowych i udział w rozgrywkach sportowych w piłce nożnej,
c) prowadzenie treningów i innych zajęć sportowo-rekreacyjnych,
Z przyznanej kwoty dotacji pokrywane będą następujące wydatki i koszty:
- ubezpieczenie zawodników, wpisowe na zawody;
- zakup materiałów i sprzętu sportowego;
- opłaty za sędziowanie;
- transport na zawody;
- opłat regulaminowych i związkowych do PZPN, szkolenia;
- treningów, sparingów, organizacji zawodów sportowych, zajęć sportowo-rekreacyjnych, itp.
- zakup dyplomów i pucharów dla uczestników zawodów;
- wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia w ramach realizacji tego zadania.
Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów o nie więcej niż 10%.

2. Zadanie Nr 2 – „Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podnoszenie sprawności fizycznej uczniów szkół z terenu Gminy Chmielnik”.
Zakres zadania:
a) prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z uczniami szkół podstawowych,
b) organizacja i udział uczniów w zawodach sportowych,
c) organizacja i udział uczniów w imprezach sportowo-rekreacyjnych,
Z przyznanej kwoty dotacji pokrywane będą następujące wydatki i koszty:
- ubezpieczenia uczniów, wpisowe na zawody;
- zakup materiałów i sprzętu sportowego;
- zakup dyplomów i pucharów dla uczestników zawodów;
- transport na zawody;
- treningów, sparingów, zawodów sportowych, itp.;
- wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia w ramach realizacji tego zadania.
Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów o nie więcej niż 10%.
3. Zadanie Nr 3 - „Integracja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chmielnik”.
Zakres zadania:
a) tworzenie możliwości poprawy życia niepełnosprawnych,
b) organizacja i realizacja spotkań okolicznościowych oraz innych form integracji społecznej,
c) uczestnictwo w terapii zajęciowej,
Z przyznanej kwoty dotacji pokrywane będą następujące wydatki i koszty:
- zakup materiałów i sprzętu do zajęć integracyjnych;
- zakupu biletów;
- ubezpieczenia uczestników;
- transportu;
- zajęć środowiskowych i terapii;
- wydatki dla osób prowadzących zajęcia terapeutyczne, przewodników;
- opłaty za noclegi, wyżywienie.
Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów o nie więcej niż 10%.

4. Zadanie Nr 4 - „Działania na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym z terenu Gminy Chmielnik”.
Zakres zadania:
a) działania wspomagające rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej,
b) organizacja i realizacja spotkań integracyjnych dzieci i młodzieży,
c) organizacja i realizacja spotkań integracyjnych osób w wieku emerytalnym,
Z przyznanej kwoty dotacji pokrywane będą następujące wydatki i koszty:
- ubezpieczenie uczestników;
- zakup materiałów i sprzętu do zajęć integracyjnych;
- zakup dyplomów i nagród dla uczestników;
- transportu;
- zakupu biletów, noclegi i wyżywienie;
- zakupu produktów żywnościowych niezbędnych do przeprowadzenia spotkań;
- wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia w ramach realizacji tego zadania.
Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów o nie więcej niż 10%.

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ
1) Zadanie Nr 1 – „Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży, mieszkańców Gminy w zakresie piłki nożnej na terenie Gminy Chmielnik” – 35 000 zł.
2) Zadanie Nr 2 – „Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podnoszenie sprawności fizycznej uczniów szkół z terenu Gminy Chmielnik” – 5 500 zł.
3) Zadanie Nr 3 – „Integracja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chmielnik” – 5 000 zł.
4) Zadanie Nr 4 – „Działania na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym z terenu Gminy Chmielnik” – 4 000 zł.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
Oferty na każde z zadań o których mowa w pkt. I będą rozpatrywane oddzielnie.
Przyznanie dotacji na realizację poszczególnych zadań nastąpi na podstawie zawartej umowy
z podmiotem którego oferta zostanie wybrana w konkursie. Umowa zawarta zostanie w formie pisemnej, według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057).
Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wielkości pierwotnie określonej w konkursie/ofercie.

IV. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
Zadania należy realizować tak, aby działaniami objąć jak największą liczbę zainteresowanych, uczniów szkół, dzieci i młodzieży czy pozostałych mieszkańców Gminy Chmielnik, chcących korzystać z oferty zajęć, imprez sportowych i rekreacyjnych lub innych przedsięwzięć organizowanych w ramach konkursu.
Oferent musi posiadać zasoby rzeczowe i odpowiednią kadrę niezbędną do realizacji zadania objętego składaną ofertą.
Realizacja zadań odbywać się będzie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2023 r. z uwzględnieniem terminów i warunków określonych w szczegółowym zakresie rzeczowym zawartym w ofercie. Podmiot dotowany, po zakończeniu zadania, zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie z umową o powierzenie zadania publicznego.

V. TERMINY SKŁADANIA OFERT
1) Kompletne oferty wraz z załącznikami należy składać; osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w godzinach od 715 do 1515 albo korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Chmielnik, 36-16 Chmielnik 50 w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r.
2) Oferty należy składać na formularzu zgodnym z Rozporządzeniem Przewodniczącego, Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057).
3) Oferta konkursowa powinna zawierać w szczególności:
a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
d) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,
4) Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis potwierdzający wpis organizacji do właściwej ewidencji lub rejestru,
b) aktualny statut podmiotu.
5) Oferta powinna być złożona w kopercie zamkniętej z napisem tytułu zadania. Na kopercie musi być umieszczony zwrotny adres oferenta.
6) Wymagane załączniki muszą być dołączone do oferty. Dołączone kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.
7) Oferty złożone lub dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone wnioskodawcy bez otwierania – (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).
8) Oferty zgłoszone w ramach konkursu opiniuje komisja konkursowa powołana przez Wójta.

VI. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY

1) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od daty zamknięcia konkursu według następującej procedury konkursowej:
a) oferty podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym pod kątem kompletności i zawarcia w nich wszystkich danych wynikających ze wzoru oferty i ogłoszenia o konkursie,
b) oferty niekompletne nieprawidłowo wypełnione, zgłoszone na innych drukach niż wymienione w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane,
c) złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia i przyznaniem dotacji.
d) zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.
2) Komisja przy rozpatrywaniu ofert:
a) ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot zgłaszający ofertę,
b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego - głównie w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, realizujących zadanie,
d) uwzględnia planowany przez wnioskodawcę udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
e) uwzględnia planowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
f) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań zrealizowanych przez wnioskodawców w latach poprzednich biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
3) Komisja opiniuje rozpatrzone oferty i przedstawia swoją opinię Wójtowi Gminy.
4) Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje Wójt Gminy.
5) Z przebiegu prac komisji sporządza się protokół.
6) Protokół podlega przedłożeniu Wójtowi Gminy.
7) Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.
8) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w formie Zarządzenia Wójta. O wynikach konkursu Wójt Gminy pisemnie poinformuje oferentów. Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz publikację w BIP i na stronie internetowej gminy.
9) Wójt Gminy zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu. Od odmowy przyznania dotacji odwołanie nie przysługuje.

VII. ZREALIZOWANE W ROKU POPRZEDNIM ZADANIA PUBLICZNE TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY ZGODNIE Z PRZYZNANYMI DOTACJAMI

Gmina Chmielnik w 2022 r. zrealizowała następujące zadania publiczne:
1. Zadanie Nr 1 – „Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży, mieszkańców Gminy w zakresie piłki nożnej na terenie wsi Chmielnik”.
Na realizację tego zadania udzielono dotacji w wysokości 39 000 złotych.
2. Zadanie Nr 2 – „Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podnoszenie sprawności fizycznej uczniów szkół z terenu Gminy Chmielnik”.
Na realizację tego zadania nie udzielono dotacji – (brak ofert).
3. Zadanie Nr 3 – „Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Chmielnik”.
Na realizację tego zadania udzielono dotacji wysokości 5 000 złotych.
4. Zadanie Nr 4 – „Działania na rzecz dzieci, młodzieży i osób w wieku emerytalnym z terenu Gminy Chmielnik”.
Na realizację tego zadania udzielono dotacji wysokości 4 000 złotych.


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy chmielnik na 2023 rok w pliku PDF
<<Z_2023_001.pdf (Plik pdf 2,29 MB)>>

Ewidencja zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Wpis do ewidencji dokonywany jest na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

 

W związku z powyższym Wójt Gminy Chmielnik zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości o pobranie druku zgłoszenia zamieszczonego poniżej, wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Gminy Chmielnik (pok. 37) w terminie do 31 stycznia 2023 r.

 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez:

 • przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
 • gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków;
 • pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi (art. 6 ust. 1 ustawy).Ponadto, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chmielnik właściciel nieruchomości obowiązany jest do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, jednak nie rzadziej niż 1 raz na rok. 

 

WAŻNE !

Samodzielne wylewanie nieczystości ciekłych pochodzących z terenu nieruchomości jest karalne, niezależnie od tego, gdzie są wylewane (tj. do rowu, na pole, czy też na własne podwórko). Proceder ten stanowi wykroczenie, które podlega karze grzywny do 5 tyś. zł. Niedopuszczalne jest również, by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne.

Dodatkowo, właściciel nieruchomości, który nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz utrudnia lub udaremnia dokonanie kontroli - podlega karze grzywny, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy.

 

Apelujemy więc do właścicieli nieruchomości, którzy jeszcze nie dopełnili ww. obowiązków o niezwłoczne zawarcie umowy na wywóz nieczystości ciekłych z uprawnionymi podmiotami, oraz systematyczne opróżnianie zbiorników.

 

Na terenie Naszej Gminy zezwolenie na świadczenie usług posiadają następujące podmioty:

 • Usługi transportowe, wywóz nieczystości płynnych Bronisław Bieniek, 36-062 Zaczernie 912, tel. 17 859 52 79 lub 602 386 980
 • Firma Usługowo Handlowa Cezary Mazur, 36-054 Mrowla, Rudna Mała 201, tel. 502 771 381
 • PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE Marek Ziaja, 36-016 Chmielnik 202A, tel. 609 420 394 lub 605 228 210
 • Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o. o., 36-030 Błażowa, ul. 3-go Maja 35, tel. 17 230 14 46

 

Przypominamy również, że zgodnie z art. 62 ust 1 pkt 1 lit b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) obiekty budowlane /w tym zbiorniki bezodpływowe przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych/ powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego danej instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska. Ponadto, właściciel nieruchomości winien jest zapewnić dojazd i dostęp do zbiornika w celu jego opróżnienia przez przedsiębiorstwo asenizacyjne.

 

W przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do ewidencji w wyznaczonym terminie zostanie ona skontrolowana w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na jej terenie nieczystościami ciekłymi. Kontrole polegać będą na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu Gminy w Chmielniku celem przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Podczas kontroli w terenie właściciel zobowiązany jest do przedłożenia na miejscu powyższych dokumentów.

 

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do sporządzenia pełnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

WAŻNE !

W celu zobrazowania pojęcia „systematycznego” sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości przedstawiamy przykładowe obliczenie częstotliwości opróżnień:

 • nieruchomość wyposażona jest w szczelny zbiornik betonowy o pojemności 10 m3
 • zamieszkuje 4 osoby
 • przeciętna norma zużycie wody* wynosi 2,4 m3 na mieszkańca / miesiąc

 * zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r., Nr 8, poz. 70)

 Ilość ścieków wytworzonych przez mieszkańców w ciągu miesiąca wynosi 4 x 2,4 m3 = 9,6 m3

 W związku z tym opróżnienia zbiornika należy dokonać raz w miesiącu.

 

Tegoroczna akcja sadzenia drzew rozpoczęta!

W 2022 roku Samorząd Województwa Podkarpackiego, po raz ósmy realizuje działania w ramach Kampanii informacyjno - edukacyjnej pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie” w ramach której zrealizowane zostało zadanie pn: „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”.

17 października 2022 r. przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbyło się symboliczne przekazanie sadzonek roślin miododajnych, podmiotom współpracującym z Samorządem Województwa Podkarpackiego w ramach tego zadania.

Spotkanie poprowadził wicemarszałek Piotr Pilch, który przypomniał, że idea prowadzenia kampanii wspierającej owadopylność poprzez sadzenie roślin miododajnych zrodziła się w 2015 r., we współpracy Samorządu Województwa z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Rzeszowie, który reprezentował Prezes, Pan Tadeusz Dylon.

W tym roku współpracę z Samorządem Województwa Podkarpackiego w ramach zadania rozpoczął na podstawie podpisanego porozumienia Regionalny Związek Pszczelarzy w Jarosławiu, który reprezentował Pan Jan Sęk – Prezes Związku.

Realizacja tych działań oraz ich szeroki zasięg jest możliwy w dużej mierze dzięki dotacjom pozyskiwanym corocznie przez Samorząd z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Marszałek Piotr Pilch podkreślił dobrą współpracę w tym zakresie i podziękował Prezesowi, Panu Adamowi Skibie, który wspiera Województwo Podkarpackie w tych działaniach.

W ciągu ośmiu lat na działania w ramach kampanii przeznaczono ponad 670 tys. zł., przy czym środki na jego realizację w znacznej mierze pochodziły z dotacji, jaką samorząd pozyskał z WFOŚ i GW w Rzeszowie. Dzięki temu działaniu do 2021 r. zakupionych i wprowadzonych do środowiska zostało łącznie ok. 45 000 szt. sadzonek roślin miododajnych, a w 2022 roku zakupiono kolejne 5400 szt. drzewek i krzewów miododajnych, które z biegiem czasu stanowić będą cenny pożytek dla owadów zapylających.

  

Działanie prowadzone jest we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu naszego województwa, które corocznie, licznie odpowiadają na nasze zaproszenie do udziału w akcji. W tym roku do udziału w działaniu zgłosiło się 92 samorządy.

Wicemarszałek Piotr Pilch podziękował za trud związany z przeznaczeniem i przygotowaniem terenów pod nasadzenia oraz z samym przeprowadzeniem akcji sadzenia, w którą często zaangażowana jest społeczność lokalna, dzieci i młodzież szkolna, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej i inne osoby, którym leży na sercu dbanie o środowisko oraz estetykę naszego województwa.

Gmina Chmielnik również wzięła udział w projekcie „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim” organizowanym przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.

W dniu 27 października 2022 r. przy udziale uczniów klasy 5a Szkoły Podstawowej nr 1 w Chmielniku posadzono 50 sadzonek drzew i krzewów miododajnych.
Otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego sadzonki klonu, berberysów, pęcherznicy i tawuły ozdobiły teren centrum rekreacyjnego w Chmielniku, plac przed budynkiem Urzędu Gminy oraz miejsce postojowe dla rowerzystów w Zabratówce.

 

 

,,Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem
na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim"
finansowane jest ze środków Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Chmielnik, 27.10.2022 r.

URZĄD GMINY CHMIELNIK
36-016 CHMIELNIK 50

KE.611.1.2022

ZAWIADOMIENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych obrębu ewidencyjnego Błędowa Tyczyńska i Chmielnik.

Informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2021 r. poz. 1275, z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów, sporządzonych dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie następujących obrębów ewidencyjnych: Błędowa Tyczyńska, Chmielnik.

Zgodnie z zapisem art. 21 ust. 4 ustawy o lasach będą one stanowiły podstawę do naliczenia podatku leśnego.

W dniach od 28.10.2022 r. do 27.12.2022 r. w Urzędzie Gminy Chmielnik, w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych I piętro pokój 21, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:15 – 15:15 zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasów.

W okresie 30 dni od daty wyłożenia do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu, tj. w terminie do 26.01.2023 r. zainteresowani właściciele lasów mogą składać do Starostwa Powiatowego w Rzeszowie ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie wyłożonych projektów.

Projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały przez firmę KRAMEKO sp. z o. o., ul. Mazowiecka 108, 30-023 Kraków, na podstawie ewidencji gruntów i budynków uzyskanej ze Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.

Wyznaczony został termin konsultacji wyłożonej dokumentacji urządzeniowej właścicieli z pracownikiem firmy KRAMEKO na dzień 14.11.2022 r. w godz. 11:00 – 14:00.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Chmielnik

z dnia 29 sierpnia 2021 r.

w sprawie konsultacji dotyczących projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

Na podstawie  uchwały Nr XLIV/343/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 11 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Chmielnik w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych programów współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2010 r. Nr 100 poz.1825).

Wójt Gminy Chmielnik przedkłada do konsultacji z organizacjami pozarządowymi, poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chmielnik i stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku projekt uchwały w sprawie  przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

Termin rozpoczęcia konsultacji:     5 wrzesień 2022 r.
Termin zakończenia konsultacji:  19 wrzesień 2022 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały można przesłać w terminie do 19 września 2022 r. w następujący sposób:
- elektronicznie na adres: sekretariat@chmielnik.pl,
- pisemnie na adres: Urząd Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50,
- osobiście do pok.38 w Urzędzie Gminy Chmielnik.
W przypadku przesłania uwag operatorem pocztowym, decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Chmielnik a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie dokumentu poddanego konsultacjom. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Chmielnik.

 

Wójt Gminy Chmielnik
Krzysztof Grad

Załączniki do pobrania:

1. Formularz konsultacji.
2. Projekt Programu.  


Do pobrania:

Zarządzenie Nr 58/2022
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 4 maja 2022 r.

 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2021 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.
 
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U z 2022 r. poz.559 z późn.zm.), art.250 i 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2021 r. poz. 305 ze zm.) i art. 15 ust 2h – 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz.1057 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXII/172/2021 Rady Gminy Chmielnik z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok”
 
z a r z ą d z a m, co następuje:
 
§1
Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, powołanej Zarządzeniem Nr 48/2022 z dnia 6 kwietnia 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2022 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, dokonuję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Chmielnik w zakresie „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”:
Lp. Nazwa organizacji/adres Nazwa zadania Wysokość przyznanej dotacji  w zł.
1. FUNDACJA PRZESTRZEŃ LOKALNA Plac im. ks. Adolfa Kowala 1, 36-016 Błażowa Zadanie „Działalność wspomagającej  rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” 7 000,00
    RAZEM DOTACJE 7 000,00
 
§2
Warunkiem przekazania dotacji na wybrane zadania jest zawarcie umowy szczegółowo określającej warunki ich realizacji. 
 
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zamieszczeniu: 
 a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
 b) w Biuletynie Informacji Publicznej,
 c) na stronie internetowej Gminy.
 

Zarządzenie w pliku PDF
<<2022_058.pdf (Plik pdf 0,38 MB)>>

 

Zarządzenie Nr  52/2022
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 25 kwietnia 2022 r.
 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z udziałem środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Chmielnik w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022 r.
 
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.), art.250 i 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2021 r. poz. 305 ze zm.) i art. 15 ust 2h – 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz.1057 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXII/172/2021 Rady Gminy Chmielnik z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok”
 
z a r z ą d z a m, co następuje:
 
§1
Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, dokonuję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z udziałem środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Chmielnik w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022 r. w Gminie Chmielnik, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 45/2022 z dnia 31 marca 2022 r. zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.
 
§2
Warunkiem przekazania dotacji na wybrane zadanie jest zawarcie umowy szczegółowo określającej warunki jego realizacji. 
 
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zamieszczeniu: 
 a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
 b) w Biuletynie Informacji Publicznej,
 c) na stronie internetowej Gminy.
Załącznik do Zarządzenia Nr  52 /2022
Wójta Gminy Chmielnik z dnia 25.04.2022r.
 
 
WYBÓR ZADAŃ DO REALIZACJI 
W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA 2022 r.
Lp. Nazwa organizacji/adres Nazwa zadania  Wysokość przyznanej dotacji  w zł.
1.
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy 
38-400 Krosno, 
ul. Lewakowskiego 27B
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 r. 625 350,00 zł
    RAZEM DOTACJE 625 350,00 zł

 


 Zarządzenia Nr  52 /2022 w pliku PDF
<< Zarzadzenie.pdf (Plik pdf 3,93 MB)>>

 

ZARZĄDZENIE NR 48/2022
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 6 kwietnia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2022 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.
Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art. 11a ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art.11, art.13 oraz art.16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXII/172/2021 Rady Gminy Chmielnik z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok”  
z a r z ą d z a m, co następuje:
§ 1
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w formie wsparcia w 2022 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.
2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 2
Na realizację zadań w ramach ogłoszonego konkursu przeznacza się kwotę 7 000,00 zł.
§ 3
1. Powołuje się Komisję Konkursową w celu zaopiniowania ofert składanych w ramach powyższego otwartego konkursu ofert w następującym składzie osobowym:
1) Pani Magdalena Wdowik-Reczek – przewodniczący Komisji; (przedstawiciel Wójta),
2) Pan Adam Tereszkiewicz – członek Komisji; (przedstawiciel Wójta),
3) Pani Katarzyna Patrzyk – członek Komisji; (przedstawiciel Wójta).
2. Komisja Konkursowa pracuje w oparciu o zasady działania Komisji Konkursowych określone w załączniku do Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi z dnia 12 sierpnia 2021 r.
§ 4
Ogłoszenie o konkursie ofert podlega zamieszczeniu:
1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej,
3) na stronie internetowej Gminy.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zarządzenie i załacznik do Zarządzenia w pliku PDF
<<KONKURS_OFERT_Regranting_2022.pdf (Plik pdf 1,97 MB)>>

Zarządzenie Nr 45/2022
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia  31 marca 2022 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z udziałem środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Chmielnik w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022 r.
 
Na podstawie art. 11 ust 1 i 2, art.13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz.1057 z późn.zm.), art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021r., poz. 2268 z zm.)  oraz uchwały Nr XXII/172/2021 Rady Gminy Chmielnik z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok”, a także zapisów Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 
z a r z ą d z a m, co następuje:
 
§1.
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w zakresie: 
1. Powierzenia w 2022r. realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z udziałem środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Chmielnik w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022 r.
2. Realizatorem zadania publicznego jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku 36-016 Chmielnik 50.
3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia. 
§2.
Ogłoszenie o konkursie ofert podlega zamieszczeniu:
 a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
 b) w Biuletynie Informacji Publicznej,
 c) na stronie internetowej Gminy.
§3.
Powołuję się  Komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadania określonego w § 1 zarządzenia w następującym składzie:
1. Magdalena Wdowik - Reczek - Przewodniczący,  
2. Gabriela Gajdek - Członek,
3. Adam Tereszkiewicz – Członek,
§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zarządzenie Nr 45/2022 Wójta Gminy Chmielnik z dnia  31 marca 2022 r.
i Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/2022 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 31  marca 2022 r. w pliku PDF
<< Konkurs_edycja_2022.pdf (Plik pdf 23,94 MB)>>

Informacja dla Mieszkańców przysiółka Chmielnik – Jarząbki oraz miejscowości Błędowa Tyczyńska❗️
W dniu wczorajszym podpisana została umowa na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami, zbiornikami wody i hydrofornią kontenerową – Chmielnik Jarząbki i Błędowa Tyczyńska” w ramach inwestycji „Rozbudowa wodociągu w Gminie Chmielnik”.
Wykonawcą prac jest ➡️ SANTED Bartłomiej Basiak, ul. Partyzantów 1A/213, 35-242 Rzeszów.
Obecnie pracownicy Wykonawcy, posiadający stosowne upoważnienie Gminy Chmielnik, prowadzą prace w terenie polegające na zaprojektowaniu sieci wodociągowej, uzgodnieniu trasy projektowanej sieci z właścicielami działek oraz zawarciu umów cywilno-prawnych na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane.
Informacje dot. realizacji przedmiotowego zadania:
☎️ 17 23 04 065.

Zarządzenie Nr 36/2022
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 21 marca 2022 roku

 
w sprawie:  ogłoszenia konkursu na kandydata na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku  oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku
 
  Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt. Dz.U. z 2022 r., poz. 559) art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe  (jt. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021, poz. 1428)
zarządzam, co następuje: 
 
§1
Ogłaszam konkurs na kandydata na dyrektora:
1. Szkoły Podstawowej Nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 41,
2. Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 169a,
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
Ogłoszenie o konkursie należy zamieścić na:
1) tablicy ogłoszeń UG Chmielnik
2) stronie internetowej Urzędu www.chmielnik.pl 
3) stronie BIP Gminy - www.bip.chmielnik.pl
 
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Z-cy Wójta.
 
§ 4
Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenia w pliku PDF
<<Z_2022_035.pdf (Plik pdf 0,27 MB)>>


WÓJT GMINY CHMIELNIK
dnia 21 marca 2022 roku
OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:
 
1. Szkoły Podstawowej Nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku,  36-016 Chmielnik 41
2. Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 169a
 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Chmielnik
 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (jt. Dz. U. z 2021, poz. 1449)

2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (jt. Dz. U. z  2021, poz. 1428), oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
– stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
– stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
– imię (imiona) i nazwisko,
– datę i miejsce urodzenia,
– obywatelstwo,
– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) w przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię
- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (jt. Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub
- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (jt. Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.),
k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (jt. Dz. U. z 2021 r. poz. 1633) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jt. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.)lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (jt. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.),
o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

3. Oferty należy składać  w Urzędzie Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50 (pokój 32) w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs" (podać nazwę i adres placówki, której konkurs dotyczy) w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chmielnik 36-016 Chmielnik 50 i na stronie internetowej Urzędu www.chmielnik.pl oraz w BIP Gminy - www.bip.chmielnik.pl, tj. do dnia 4 kwietnia 2022 roku do godz. 15.00. W przypadku nadania pocztą o dacie złożenia decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.

4. W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

5. Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe powołane przez Wójta Gminy Chmielnik.

6. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


Ogłoszenie konkursu w pliku PDF
<<Ogloszenie_konkurs.pdf (Plik pdf 0,97 MB)>>

Kontakt w sprawie przyjętych na terenie gminy uchodźców

W związku z napływającymi do nas informacjami, iż wielu mieszkańców naszej gminy, kierując się odruchem serca, spontanicznie przyjęło pod swój dach uchodźców z Ukrainy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chmielniku.

Zgodnie z zaleceniem Urzędu Wojewódzkiego zobowiązani jesteśmy do ustalenia ilości przebywających osób, potrzebą rozeznania ich sytuacji oraz podjęcia dalszych działań, uzależnionych od ich potrzeb oraz od możliwości i okresu na jaki przyjmujące rodziny są w stanie własnymi siłami zabezpieczyć przyjęte osoby.

W ślad za pismem otrzymanym z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie informujemy, że na chwilę obecną nie ma żadnych regulacji prawnych, które dawałyby możliwość udzielenia wsparcia finansowego/rekompensaty ze środków rządowych dla osób prywatnych, udzielających wsparcia uchodźcom wojennym (w załączeniu treść pisma).

Zgłoszenia przyjmowane są pod nr telefonu 17 2296603 lub e-mail: gops@gops.chmielnik.pl

W dniu 28.02.2022 r Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał Zarządzenie nr 48 w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (BRAVO) – na obszarze województwa lubelskiego i podkarpackiego) – obowiązujące od dnia 28.02.2022 r. od godz. 23.59 do dnia 15 marca 2022 roku do godz. 23.59. 

 
CO TO SĄ STOPNIE ALARMOWE ?
 
W przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych: 
1) pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA); 
2) drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO); 
3) trzeci stopień alarmowy (stopień CHARLIE); 
4) czwarty stopień alarmowy (stopień DELTA).
 
Drugi stopień (stopień BRAVO),  można wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.
 
Z CZYM NALEŻY SIĘ LICZYĆ PODCZAS OBOWIĄZYWANIA DRUGIEGO STOPNIA ALARMOWEGO (BRAVO) NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO:
 1. Prowadzenie przez Policję, Straż Graniczną lub Żandarmerię Wojskową wzmożonej kontroli dużych skupisk ludzkich;
 2. Prowadzenie wzmożonej kontroli obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów potencjalnie mogących stać się celem ataków terrorystycznych;
 3. Prowadzenie dodatkowej kontroli pojazdów, osób oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych;
 4. Wzmocnienie ochrony środków komunikacji publicznej oraz ważnych obiektów publicznych;
 5. Wprowadzenie zakazu wstępu do przedszkoli, szkół osobom postronnym.
 
Wprowadzenie drugiego stopnia alarmowego (BRAVO) oznacza, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa na terenie województwa. 
Nie oznacza to, że obszar województwa/powiatu/gminy jest bezpośrednio narażony na atak terrorystyczny.

 

Zarządzenie Nr 20/2022
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 3 lutego 2022 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.), art.250 i 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2021 r. poz. 305 ze zm.) i art. 15 ust 2h – 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz.1057 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXII/172/2021 Rady Gminy Chmielnik z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok”

z a r z ą d z a m, co następuje:

§1

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, powołanej Zarządzeniem Nr 9/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2022 rok, dokonuję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 1/2022 z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2022 rok zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.

§2

Warunkiem przekazania dotacji na wybrane zadania jest zawarcie umowy szczegółowo określającej warunki ich realizacji. 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zamieszczeniu: 
 a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
 b) w Biuletynie Informacji Publicznej,
 c) na stronie internetowej Gminy.


Zarządzenie w pliku PDF
<<>> Z_2022_020.pdf (Plik pdf 0,52 MB)

 

Zarządzenie Nr 9/2022
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 19 stycznia 2022 r.
 
w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach  otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2022 rok.
 
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.), art. 15 ust 2a – 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz.1057 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXII/172/2021 Rady Gminy Chmielnik z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok”
 
z a r z ą d z a m, co następuje:
 
§1
Powołuje się Komisję Konkursową w celu zaopiniowania ofert składanych w ramach ogłoszonego przez Wójta Gminy Chmielnik Zarządzeniem Nr 1/2022 z dnia 5 stycznia 2022 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2022 rok w następującym składzie osobowym:
1) Pani Magdalena Wdowik-Reczek – przewodniczący Komisji; (przedstawiciel Wójta),
2) Pan Adam Tereszkiewicz – członek Komisji; (przedstawiciel Wójta),
3) Pani Katarzyna Patrzyk – członek Komisji; (przedstawiciel Wójta).
 
§2
Komisja Konkursowa pracuje w oparciu o zasady działania Komisji Konkursowych określone w załączniku do Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi z dnia 12 sierpnia 2021 r.
 
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zamieszczeniu: 
 a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
 b) w Biuletynie Informacji Publicznej,
 c) na stronie internetowej Gminy.

Zarządzenie w pliku PDF
<< Z_2022_009.pdf (Plik pdf 0,32 MB)>>

 

Zarządzenie Nr 1/2022
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 5 stycznia 2022 r.

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U z 2021 r. poz.1372 z późn.zm.), art. 11 ust 1 i 2, art.13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz.1057 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXII/172/2021 Rady Gminy Chmielnik z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok”

z a r z ą d z a m, co następuje:

§1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: 
1) Upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji poprzez realizację zadań:
a) „Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, mieszkańców gminy w zakresie piłki nożnej na terenie Gminy Chmielnik”.
b) „Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podnoszenie sprawności fizycznej uczniów szkół z terenu Gminy Chmielnik”.
2) Działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
    a) „Integracja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chmielnik”.
3) Nauki, edukacji, oświaty, wychowania, krajoznawstwa, wypoczynku, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym:
     a) „Działania na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym z terenu Gminy Chmielnik”.
4) Zlecenie realizacji zadań wymienionych w pkt.1 a, pkt.2 a i pkt.3 a, nastąpi poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
5) Zlecenie realizacji zadania wymienionego w pkt.1b nastąpi poprzez udzielenie dotacji na sfinansowanie jego realizacji. 
6) Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia. 

§2

Ogłoszenie o konkursie ofert podlega zamieszczeniu:
 a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
 b) w Biuletynie Informacji Publicznej,
 c) na stronie internetowej Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Zarządzenie i załącznik do zarządzenia w pliku PDF 
<<>>Z_2022_001.pdf (Plik pdf 2,25 MB)

 

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik złożone w ramach otwartych konkursów ofert w 2022 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHMIELNIK
z dnia 5 stycznia 2022 r.

Na podstawie art.15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz.1057 z póź. zm.) oraz zapisami „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na 2022 rok”, Wójt Gminy Chmielnik ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.
Nabór na członków komisji konkursowych odbywa się w terminie od 5 do 14 stycznia 2022 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Chmielnik).

Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 a biorące udział w konkursie.

Zgłoszenie należy złożyć w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Chmielnik – (pokój 32) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50 z dopiskiem 
„Kandydaci na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik złożone w ramach otwartego konkursu ofert w 2022 roku.”

Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji konkursowej muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
1) muszą być obywatelami RP i korzystać z pełni praw publicznych;
2) nie podlegać wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeksu postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.); 
3) mieć doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadaniem członków komisji jest badanie i ocena ofert na realizację zadań publicznych złożonych przez 
organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Posiedzenia komisji odbywają się w Urzędzie Gminy Chmielnik w godzinach pracy Urzędu.

Wyboru kandydatów do komisji dokona Wójt Gminy Chmielnika a o wynikach naboru, wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Chmielnik, tel. 17 2304049  pok. 38. 
 
 
W załączeniu:
Formularz zgłoszeniowy


Ogłoszenie i załącznik w pliku PDF
<<Ogloszenie.pdf (Plik pdf 0,97 MB)>>

Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim.


fot. A.Magda UMWP

Idea prowadzenia kampanii wpierającej owadopylność pn: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”,  zrodziła się w 2015 roku, we współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Rzeszowie. Głównym elementem tego działania jest sadzenie roślin miododajnych w celu ochrony bioróżnorodności naszego środowiska. W ciągu siedmiu lat w ramach kampanii posadzonych zostało 45 tys. szt. drzew i krzewów, które z biegiem czasu stanowią cenny pożytek dla owadów zapylających. Na ten cel przeznaczonych zostało  ok. 600 tys. złotych.

W tym roku Samorząd Województwa Podkarpackiego  zakupił  6 tys. sztuk drzew i krzewów miododajnych, takich jak: lipa, klon, robinia akacjowa, pęcherznica kalinolistna, świdośliwa, tamaryszek, irga błyszcząca, tawuła szara.

W dniu 12 października przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, miało miejsce symboliczne przekazanie roślin miododajnych przedstawicielom Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie oraz jednostek samorządowych z terenu naszego województwa.  Sadzonki  drzew i krzewów przekazał  Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Adam Skiba – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.  Wojewódzki Związek  Pszczelarzy reprezentował jego prezes - Tadeusz Dylon. W przekazaniu sadzonek wziął również udział Piotr Kędrek – Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, który koordynuje to działanie.


fot. A.Magda UMWP

Wszystkie podmioty, które zadeklarowały odbiór sadzonek, mogły tego dokonać w terminach ustalonych z dostawcą.

Realizacja kampanii oraz jej szeroki zasięg są możliwe w dużej mierze dzięki dotacjom pozyskiwanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, które stanowią nawet do 90 % kosztów zadania. W bieżącym roku dotacja ta wyniosła 75 tys. złotych.

Nasze środowisko wymaga ciągłej troski a sadzenie roślin miododajnych jest jednym z jej przejawów. Świadomość społeczna dotycząca stanu środowiska naturalnego jest coraz większa, jednak wymaga ciągłego pogłębiania. Sadzenie drzew i krzewów miododajnych odbywa się zwykle przy udziale mieszkańców gmin w ramach tak zwanego „czynu społecznego". Często sami włodarze gmin swoją postawą dają przykład innym. W sadzeniu uczestniczą strażacy, nauczyciele, dzieci i młodzież szkolna. Wydarzenie to staje się okazją do wspólnej pracy na rzecz ochrony przyrody, co bardzo zapada w pamięć i stanowi najlepszy rodzaj edukacji – przez działanie.


"Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem
na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim" 
finansowane jest ze środków Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

OBOWIĄZEK NAUKI – KOMUNIKAT DO RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) MŁODZIEŻY W WIEKU 15-18 LAT

Komunikat do rodziców (prawnych opiekunów) młodzieży
w wieku 15-18 lat

Rok szkolny 2021/2022

Wójt Gminy Chmielnik informuje, iż rodzice młodzieży w wieku 15-18 lat, zgodnie z art. 40 ust. 2 Ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) mają obowiązek powiadamiania organów gminy o spełnianiu przez ich dzieci obowiązku nauki oraz o zmianach w tym zakresie.

Niespełnienie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Informacje należy przedstawić w formie zaświadczenia ze szkoły lub oświadczenia rodziców/ prawnych opiekunów. Druk oświadczenia w załączniku.

Zaświadczenie lub oświadczenie o miejscu spełniania obowiązku nauki należy złożyć w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Chmielniku lub wysłać drogą elektroniczną skan opatrzony podpisem na adres: zeas.r.sitarz@chmielnik.pl

W przypadku zmiany – w trakcie roku szkolnego lub w kolejnych latach nauki do ukończenia 18 roku życia – miejsca realizacji obowiązku nauki o tym fakcie należy również – zgodnie z ustawowym zapisem – poinformować Wójta Gminy Chmielnik.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Chmielniku, pokój nr 6,  tel.  17 22 96 608.


Załącznik (oświadczenie)

OGŁOSZENIE

Mieszkańcy wsi oraz właściciele nieruchomości w sołectwie Wola Rafałowska, apeluje po raz ostatni o złożenie wniosków na scalenie.

Podkarpackie Biuro Geodezyjne i Terenów Rolnych w Rzeszowie na wniosek Starostwa Powiatowego już przystąpiło do pracy w terenie w celu opracowania założeń do projektu scalenia gruntów.

Prace te polegają na wytyczeniu dróg dojazdowych do gospodarstw i nieruchomości położonych na terenie wsi.

Tereny zalesione i zakrzaczone są wyłączone i nie wchodzą jako składnik zamienny przy scaleniu.

Obecnie po analizie złożonych wniosków stan wynosi 54%.

Z uwagi na ograniczoną ilość środków będących w dyspozycji Marszałka Województwa Podkarpackiego obecny stan wniosków nie gwarantuje, ze środki te zostaną przyznane na w/w prace scaleniowe.

Wnioski należy składać u sołtysa wsi i w Urzędzie Gminy do końca sierpnia 2021.

Jest to ostatnia szansa dla mieszkańców w celu poprawienia infrastruktury drogowej a zarazem szansa na rozwój całej miejscowości i jej przyszłości.

Pomimo starań i zabiegów Sołtysa i Rady Sołeckiej bez zaangażowania i pomocy mieszkańców proces scalenia nie dojdzie do skutku.

Sołtys wsi i Rada Sołecka.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zorganizowała konkurs skierowany do członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ratowników medycznych z terenów wiejskich polegający na nakręceniu krótkiego filmu instruktażowego poświęconego udzielaniu pierwszej pomocy. Poniżej link do strony ARiMR, gdzie znajdują się wszystkie informacje i formularze.

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-zaprasza-do-udzialu-w-konkursie-pt-akcja-reanimacja-i-moc-ratowania.html

Michał Wandrasz
p.o. Naczelnika Wydziału ds. Internetowo-Promocyjno-Wydawniczych

Biuro Prasowe
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul.Poleczki 33, 02-822 Warszawa
tel. (22) 5950351 / IP: 11351
kom. 789 069 503
www.arimr.gov.pl

Załącznik nr 1

Wyciąg zatwierdzonej taryfy

Decyzja z dnia 22.06.2021 r. nr RZ.RZT.70.187.2021.MKO Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, który działa na podstawie art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735) w związku z art. 24c ust. 1 i 2, art. 27a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r., poz. 2028).

Tabela 1

Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od dnia 22 lipca 2021 r. na okres 3 lat (w złotych):

Lp. Taryfowa grupa odbiorców

Opis

okres zaopatrzenia w wodę

Cena za 1 m3 (w złotych)*

od dnia

do dnia

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

6

1

Grupa W1

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani za ilość dostarczonej wody według wskazań wodomierza głównego lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

22.07.2021 r. 23.07.2022 r.

3,79

4,09

2

22.07.2022 r. 23.07.2023 r.

3,79

4,09

3

22.07.2023 r. 23.07.2024 r.

3,79

4,09

Tabela 2

Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 22 lipca 2021 r. na okres 3 lat (w złotych):

Lp. Taryfowa grupa odbiorców

opis

okres odprowadzania ścieków

Cena za 1 m3 (w złotych)*

od dnia

do dnia

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

6

1

Grupa K1

Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody lub urządzeń pomiarowych

22.07.2021 r. 23.07.2022 r.

4,51

4,87

2

22.07.2022 r. 23.07.2023 r.

4,55

4,91

3

22.07.2023 r. 23.07.2024 r.

4,55

4,91

* Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z § 2 pkt. 9-12 Rozporządzenia.


Pełna informacja w pliku PDF
<< 70_187_2021_Chmielnik.pdf (Plik pdf 4,63 MB)>>

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Chmielnik

z dnia 19 lipca 2021 r.

w sprawie konsultacji dotyczących projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

Na podstawie  uchwały Nr XLIV/343/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 11 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Chmielnik w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych programów współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2010 r. Nr 100 poz.1825).

Wójt Gminy Chmielnik przedkłada do konsultacji z organizacjami pozarządowymi, poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chmielnik i stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku projekt uchwały w sprawie  przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

Termin rozpoczęcia konsultacji:   26 lipiec 2021 r.
Termin zakończenia konsultacji:  9 sierpień 2021 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały można przesłać w terminie do 9 sierpnia 2021 r. w następujący sposób:
- elektronicznie na adres: sekretariat@chmielnik.pl,
- pisemnie na adres: Urząd Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50,
- osobiście do pok.38 w Urzędzie Gminy Chmielnik.

W przypadku przesłania uwag operatorem pocztowym decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Chmielnik, a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie dokumentu poddanego konsultacjom. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Chmielnik.

 

Wójt Gminy Chmielnik
Krzysztof Grad

 

Załączniki do pobrania;
1. Formularz konsultacji.
2. Projekt Programu.  


 Rocznego Programu Współpracy na 2022 rok oraz załączniki w pliku PDF
<< Ogloszenie.pdf (Plik pdf 3,18 MB)>>

Zarządzenie Nr 51/2021
Wójta Gminy Chmielnik

z dnia 11 czerwca 2021 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2021 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U z 2020 r. poz.713 z późn.zm.), art.250 i 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2019 r. poz. 869 ze zm.) i art. 15 ust 2h – 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz.1057 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XV/127/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 30 września 2020r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok”

z a r z ą d z a m, co następuje:

§1

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, powołanej Zarządzeniem Nr 50/2021 z dnia 1 czerwca 2021r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2021 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, dokonuję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 46/2021 z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2021 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”:

Lp.

Nazwa organizacji/adres

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej dotacji w zł.

1.

FUNDACJA PRZESTRZEŃ LOKALNA Plac im. ks. Adolfa Kowala 1, 36-016 Błażowa

Zadanie
„Działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”

 7 000,00

RAZEM DOTACJE

 7 000,00

 §2

Warunkiem przekazania dotacji na wybrane zadania jest zawarcie umowy szczegółowo określającej warunki ich realizacji.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zamieszczeniu:

a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,

b) w Biuletynie Informacji Publicznej,

c) na stronie internetowej Gminy.


Zarządzenie Nr 51/2021 w sprawie "Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" w pliku PDF
<< Z_2021_051.pdf (Plik pdf 0,41 MB)>>

GŁOSZENIE  WÓJTA  GMINY CHMIELNIK
z dnia 19 maja 2021 r.

o naborze kandydatów  na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2020 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Na podstawie art.15 ust.2a i 2d  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz.1057 z póź. zm.), oraz zapisami Programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok, Wójt Gminy Chmielnik ogłasza nabór kandydatów na członków  komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik w 2021 roku w zakresie „Działalności wspomagającej  rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

Nabór na członków komisji konkursowych odbywa się w terminie od 20 do 27 maja 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Chmielnik).

Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, biorące udział w konkursie.

Zgłoszenie należy złożyć w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Chmielnik (pok. 32) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50 z dopiskiem: ”Kandydaci na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik w 2021 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji konkursowej muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
1) muszą być  obywatelami RP i korzystać z pełni praw publicznych;
2) nie podlegać wyłączeniu określonemu w art.24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeksu postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.256 z późn.zm.);
3) mieć doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

Zadaniem członków komisji jest badanie i ocena ofert na realizację zadań publicznych złożonych przez organizacje i podmioty  prowadzące działalność pożytku publicznego.
Posiedzenia komisji odbywają się w Urzędzie Gminy Chmielnik w godzinach pracy urzędu.

Wyboru kandydatów do komisji dokona Wójt Gminy Chmielnik.
O wynikach naboru wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
W przypadku pytań informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Chmielnik, tel. 17 2304049  pokój 38.

 

W załączeniu:
Formularz zgłoszeniowy


Ogłoszenie i formularz zgłoszenia w pliku PDF
<< Ogloszenie.pdf (Plik pdf 1,08 MB)>>

ZARZĄDZENIE NR 46/2021
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 19 maja 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2021 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art. 11a ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.), art.11, art.13 oraz art.16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XV/127/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok” 

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w formie wsparcia w 2021 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

§ 2

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3

Na realizację zadań w ramach ogłoszonego konkursu przeznacza się kwotę 7 000,00 zł.

§ 4

Ogłoszenie o konkursie ofert podlega zamieszczeniu:
1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej,
3) na stronie internetowej Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zarządzenie nr 46/2021 i załącznik do zarząszenia w pliku PDF
<< Z_2021_046.pdf (Plik pdf 1,82 MB)>>

Chmielnik; 22.02.2021 r.

OR.524.11.2021

Rada Gminy Chmielnik
36-016 Chmielnik 50

na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U z 2020 r., poz. 1057 ze zm.), przedkłada Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok.

Otrzymują:
1. Oferent;
2. A/a.


Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy w pliku PDF
<< Sprawozdanie.pdf (Plik pdf 2,62 MB)>>

Zarządzenie Nr 12/2021
Wójta Gminy Chmielnik

z dnia 2 lutego 2021 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U z 2020 r. poz.713 z późn.zm.), art.250 i 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2019 r. poz. 869 ze zm.) i art. 15 ust 2h – 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz.1057 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XV/127/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 30 września 2020r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok”

z a r z ą d z a m, co następuje:

 

§1

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, powołanej Zarządzeniem Nr 3/2021 z dnia 18 stycznia 2021r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2021 rok, dokonuję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 1/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2021 rok zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.

§2

Warunkiem przekazania dotacji na wybrane zadania jest zawarcie umowy szczegółowo określającej warunki ich realizacji.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zamieszczeniu:

a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,

b) w Biuletynie Informacji Publicznej,

c) na stronie internetowej Gminy.


Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2021
Wójta Gminy Chmielnik z dnia 2.02.2021r.

Lp.

Nazwa organizacji/adres

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej dotacji w zł.

1.

Klub Sportowy „GALICJA” Chmielnik, 36-016 Chmielnik 58D

Zadanie Nr 1
„Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży, mieszkańców Gminy w zakresie piłki nożnej na terenie Gminy Chmielnik”

39 000,00

2.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 196 a

Zadanie Nr 3
„Integracja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chmielnik”

5 000,00

3.

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju wsi Wola Rafałowska „Nasza Wola” Wola Rafałowska 137, 36-017 Błędowa Tyczyńska

Zadanie Nr 4
„Działania na rzecz dzieci, młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym z terenu Gminy Chmielnik”

4 000,00

RAZEM DOTACJE

48 000,00


Zarządzenie w pliku PDF
<< Z_2021_012.pdf (Plik pdf 0,5 MB)>> 

Zarządzenie Nr 3/2021
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 18 stycznia 2021 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach  otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U z 2020 r. poz.713 z późn.zm.), art. 15 ust 2a – 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz.1057 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XV/127/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok”

z a r z ą d z a m, co następuje:

§1

Powołuje się Komisję Konkursową w celu zaopiniowania ofert składanych w ramach ogłoszonego przez Wójta Gminy Chmielnik Zarządzeniem Nr 1/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2021 rok w następującym składzie osobowym:

1) Pani Magdalena Wdowik-Reczek – przewodniczący Komisji; (przedstawiciel Wójta),
2) Pan Adam Tereszkiewicz – członek Komisji; (przedstawiciel Wójta),
3) Pani Barbara Szajnar – członek Komisji; (przedstawiciel Wójta).

§2

Komisja Konkursowa pracuje w oparciu o zasady działania Komisji Konkursowych określone w załączniku do Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi z dnia 30 września 2020 r.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zamieszczeniu:

a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
b) w Biuletynie Informacji Publicznej,
c) na stronie internetowej Gminy.


Zarządzenie w pliku PDF
<< Z_2021_003.pdf (Plik pdf 0,54 MB)>>

Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Ww. projekt ma charakter pilotażowy i jest realizowany przez Województwo Podkarpackiego (Lidera projektu) w partnerstwie z gminami tworzącymi Rzeszowski Obszar Funkcjonalny, w tym Gminę Chmielnik oraz Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wybranym w wyniku przeprowadzonego otwartego naboru na Partnera do projektu. Podmiotem zaangażowanym w realizację projektu jest również Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości rozwojowych miejskiego obszaru funkcjonalnego poprzez opracowanie modelu zintegrowanego planowania przestrzennego, co z kolei będzie miało wpływ na realizację celu szczegółowego PO WER, w ramach którego jest realizowany projekt tj. zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS.

Jednym z zadań w ramach tego projektu jest opracowanie Strategii Przestrzennej ROF, uwzględniającej założenia wypracowane na podstawie analizy przeprowadzonej przez Bank Światowy. W Strategii Przestrzennej ROF zawarte będą ustalenia dotyczące przestrzeni, które będą respektowane na poziomie gmin w ramach ich prac dotyczących planowania przestrzennego.

W ramach projektu powstanie:

 • system umożliwiający integrację baz danych przestrzennych w gminach,
 • wspólny mechanizm zarządzania przestrzenią,
 • włączenie mieszkańców w proces planowania przestrzennego, w tym konsultacji społecznych i opiniowania,
 • strategia przestrzenna będąca narzędziem wyznaczania funkcji określonych obszarów w ramach ROF.

Projekt jest realizowany w ramach IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działania 4.1. Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego całkowita wartość wynosi 5 387 024,00 zł, w tym dofinansowanie UE 5 079 424,93 zł (94,29%), zaś budżet państwa 307 599,07 zł (5,71%).

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik złożone w ramach otwartych konkursów ofert w 2021 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHMIELNIK
z dnia 5 stycznia 2021 r.

Na podstawie art.15 ust.2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz.1057 z póź. zm.) oraz zapisami Programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok, Wójt Gminy Chmielnik ogłasza nabór kandydatów na członków  komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik złożone w ramach otwartych konkursów ofert w 2021 r.
Nabór na członków komisji konkursowych odbywa się w terminie od  5 do 15 stycznia 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Chmielnik).

Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 a biorące udział w konkursie.

Zgłoszenie należy złożyć w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Chmielnik- (pokój 32) lub za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50 z dopiskiem
Kandydaci na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik złożone w ramach otwartych konkursów ofert w 2020 r.

Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji konkursowej muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

 1. muszą być obywatelami RP i korzystać z pełni praw publicznych;
 2. nie podlegać wyłączeniu określonemu w art.24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.256 z późn.zm.);
 3. mieć doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadaniem członków komisji jest badanie i ocena ofert na realizację zadań publicznych złożonych przez
organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Posiedzenia komisji odbywają się w Urzędzie Gminy Chmielnik w godzinach pracy urzędu.

Wyboru kandydatów do komisji dokona Wójt Gminy Chmielnika a o wynikach naboru, wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Chmielnik, tel. 17 2304049  pok. 38.

W załączeniu:
Formularz zgłoszeniowy


Ogłoszenie i formularz zgłoszeniowy w pliku PDF
<< Ogloszenie.pdf>>

Zarządzenie Nr 1/2021
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 5 stycznia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U z 2020 r. poz.713 z późn.zm.), art. 11 ust 1 i 2, art.13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz.1057 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XV/127/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok”

z a r z ą d z a m, co następuje:

§1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
1) Upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji poprzez realizację zadań:
a) „Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży, mieszkańców Gminy w zakresie piłki nożnej na terenie Gminy Chmielnik”.
b) „Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podnoszenie sprawności fizycznej uczniów szkół z terenu Gminy Chmielnik”.
2) Działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
    a) „Integracja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chmielnik”.
3) Nauki, edukacji, oświaty, wychowania, krajoznawstwa, wypoczynku, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym.
     a) „Działania na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym z terenu Gminy Chmielnik”.
4) Zlecenie realizacji zadań wymienionych w pkt.1 a, pkt.2 a i pkt.3 a, nastąpi poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
5) Zlecenie realizacji zadania wymienionego w pkt.1b nastąpi poprzez udzielenie dotacji na sfinansowanie jego realizacji.
6) Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§2

Ogłoszenie o konkursie ofert podlega zamieszczeniu:
 a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
 b) w Biuletynie Informacji Publicznej,
 c) na stronie internetowej Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zarządzenie i załacznik nr 1 w pliku PDF
<< Z_2021_001.pdf>>

Obowiazkowa segregacja 
Worek niebieski 
Worek zielony 
Worek zolty 
Worek brazowy 
Pojemnik brazowy 
Worek czarny 
Pojemnik czarny 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2022 r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2022 (I PÓŁROCZE) - CHMIELNIK <<I_polrocze_2022_CHMIELNIK.pdf (Plik pdf 0,83 MB)>>
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2022 (II PÓŁROCZE) - CHMIELNIK <<II_polrocze_2022_CHMIELNIK.pdf (Plik pdf 0,69 MB)>>
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2022 (I PÓŁROCZE) - BŁĘDOWA TYCZYŃSKA - BORÓWKI - WOLA RAFAŁOWSKA - ZABRATÓWKA <<I_polrocze_2022_POZOSTALE_SOLECTWA.pdf (Plik pdf 0,83 MB)>>
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2022 (II PÓŁROCZE) - BŁĘDOWA TYCZYŃSKA - BORÓWKI - WOLA RAFAŁOWSKA - ZABRATÓWKA <<II_polrocze_2022_POZOSTALE_SOLECTWA.pdf (Plik pdf 0,7 MB)>>


Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązujące na terenie gminy w 2022 roku

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (nowopowstałe budynki mieszkalne, zmiana właściciela nieruchomości, itp.).

 W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, np. zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość (zamieszkanie kolejnej osoby, zgon mieszkańca, urodzenie dziecka) lub zmiany adresu zamieszkania, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana (np. urodzenie się dziecka w dniu 18 stycznia, zamieszkanie na nieruchomości 21 stycznia - opłata należna jest od stycznia, a termin na złożenie deklaracji upływa w dniu 10 lutego).

Od 1 stycznia 2022 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 30 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 3 zł na miesiąc od mieszkańca i przysługuje właścicielowi nieruchomości, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, który kompostuje bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (tj. w obrębie swojej nieruchomości).

Przypominamy, że w przypadku korzystania ze zwolnienia w części z opłaty, nie przysługuje prawo oddawania bioodpadów, również na PSZOK.

Opłata ryczałtowa należna za rok, bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 190 zł.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać z góry, bez wezwania, na przyporządkowany płatnikowi numer rachunku (otrzymany po złożeniu deklaracji), w terminie:

 • do 15 dnia danego miesiąca, za każdy miesiąc kalendarzowy, dla nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy
 • do 15 czerwca (za okres od I do VI) i do 15 grudnia (za okres od VII do XII), dla nieruchomości „rekreacyjnej”

Właściciel nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy otrzymuje w ramach uiszczanej opłaty pakiet worków na odpady komunalne (na dany rok), dostosowany do częstotliwości ich odbioru. W przypadku wytwarzania większej ilości odpadów, kolejne worki należy zakupić we własnym zakresie z zachowaniem wymaganej kolorystyki. Worki (za odpłatnością) dostępne są na terenie gminy w sklepie – TJ Gazy Józef Gryndys, Chmielnik 276 oraz u kierowcy odbierającego odpady.

Kody kreskowe służą do identyfikacji właściciela odpadów i są przypisane do konkretnej nieruchomości, dlatego nie należy ich „pożyczać”.

Służą one do sprawdzenia czy dany właściciel gromadzi odpady w sposób selektywny. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej segregacji wszczęte zostanie postępowanie administracyjne i naliczona opłata podwyższona wobec właściciela kodów kreskowych, a nie właściciela odpadów.

Prosimy nie podrzucać odpadów na przystanki autobusowe. Kosze uliczne ustawione na przystankach służą do pozostawienia odpadów przez osoby podróżujące i stanowią istotny element wizerunkowy Naszej Gminy. Wykorzystywanie ich jako pojemniki na odpady domowe jest niedopuszczalne i traktowane jako wykroczenie, za które grozi mandat do 500 zł. Dlatego, aby zadbać o czystość i porządek na terenie gminy oraz ukrócić proceder podrzucania odpadów przy losowo wybranych pojemnikach pojawią się fotopułapki.

Dla mieszkańców Gminy Chmielnik udostępniony został prowadzony przez Gospodarkę Komunalną w Błażowej Sp. z o. o. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) który mieści się w Błażowej przy ul. Myśliwskiej 9 (przy placu sortowni) czynny w każdy czwartek od godz. 8:00 do 18:00.

Mieszkaniec oddając selektywnie zebrane odpady komunalne winien posiadać dokument potwierdzający tożsamość oraz kod kreskowy przyporządkowany do nieruchomości z którego pochodzą odpady.

Nadal obowiązują limity w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Błażowej dla:

 • zużytych opon w ilości do 100 kg rocznie od jednego gospodarstwa domowego,
 • odpadów rozbiórkowych w ilości do 500 kg rocznie od jednego gospodarstwa domowego (w tym 300 kg gruzu).

Informujemy, że istnieje możliwość przekazania odpadów ponad limit, za dodatkową opłatą, wg. cennika PSZOK.

Przypominamy, że wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów  komunalnych, które należy gromadzić:

 • w worku koloru niebieskiego oznaczonego napisem Papier - makulaturę (np. papier do drukarki, opakowania papierowe, gazetki promocyjne, ulotki, książki, zeszyty, rolka po papierze toaletowym czy ręczniku kuchennym).

Nie gromadzimy kartonów po mleku i soku oraz mocno zabrudzonego lub zatłuszczonego papieru (ręczników kuchennych, chusteczek).

 • w worku koloru zielonego oznaczonego napisem Szkło - butelki i opróżnione słoiki bez nakrętek.

Nie gromadzimy szyb, luster, talerzy, fajansu, porcelany, szkła żaroodpornego, żarówek i zniczy.

 • w worku koloru żółtego oznaczonego napisem Metale i tworzywa sztuczne - plastikowe butelki, opakowania po śmietanie i jogurcie, odpady wielomateriałowe (np. kartony po mleku i soku, parasol), garnki i patelnie, puszki po konserwach, metalowe nakrętki, kapsle, reklamówki foliowe, koperty z folią bąbelkową, folię aluminiową, sztuczne kwiaty i styropian opakowaniowy np. z nowej lodówki.

Nie gromadzimy opakowań po olejach silnikowych, puszek i pojemników po farbach i lakierach oraz butli gazowych (są to odpady niebezpieczne), zabawek z elektroniką, akumulatorów i baterii.

 • w pojemniku lub worku koloru brązowego oznaczonego napisem Bio - bioodpady stanowiące odpady komunalne, czyli odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, niezaimpregnowane drewno, resztki jedzenia.

Nie gromadzimy kości zwierząt, oleju jadalnego, odchodów zwierząt, popiołu, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i pilśniowych MDF, ziemi i kamieni oraz innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

 • w pojemniku lub worku koloru czarnego, bez napisu - pozostałe odpady zmieszane (tj. odpady pozostałe po wyselekcjonowaniu z odpadów komunalnych papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych oraz bioodpadów) np. zatłuszczone ręczniki papierowe i zużyte chusteczki higieniczne, pieluchy jednorazowe i podpaski, talerze i porcelanę, odchody zwierząt, żwirek czy trociny z kuwet zwierząt, kości, mięso, ryby, włosy, sierść, gąbki, szmatki, szczotka do włosów, worki z odkurzacza, worki jutowe (np. po ekogroszku), filtry do wody oraz znicze.

Nie gromadzimy popiołu, odzieży i tekstyliów, bioodpadów, odpadów niebezpiecznych.

Pozostałe odpady selektywnie zebrane: popiół, odzież i tekstylia, wielkogabaryty, odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady remontowe należy przekazać firmie odbierającej odpady w sposób
i w terminach wskazanych w harmonogramie lub na PSZOK.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wójt na podstawie informacji przekazanej od firmy odbierającej odpady określa w drodze decyzji wysokość opłaty, stosując stawkę opłaty podwyższonej, która wynosi trzykrotność stawki miesięcznej,
tj. 90 zł miesięcznie od mieszkańca.

Worki lub pojemniki w kolorze: niebieskim, zielonym, żółtym i brązowym są przeznaczone do segregacji i nie dopuszcza się oddawania segregowanych odpadów komunalnych w workach lub pojemnikach o innej kolorystyce, nawet jeżeli zostaną oznaczone napisem informującym o rodzaju frakcji.

WAŻNE! W ramach opłaty odbierane są odpady pochodzące z remontów wykonywanych przez właściciela na wykonanie których nie jest wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie do właściwego organu.

Odpady z budowy nowych budynków, budowanych również systemem gospodarczym, nie są odbierane. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do posiadania umowy na ich odbiór z firmą odbierającą odpady. Zamieszkiwanie na terenie gminy w innym budynku (rodzinnym) nie zwalnia z obowiązku posiadania umowy i faktur potwierdzających wykonanie obowiązku.

Uwaga! Od 1 stycznia 2022 r. właściciel nieruchomości na której prowadzana jest działalność gospodarcza (np. sklep, warsztat samochodowy, usługi fryzjerskie, itp.) zobowiązany jest do podpisania indywidualnej umowy z podmiotem odbierającym odpady posiadającym wpis do Rejestru działalności regulowanej prowadzonym przez Wójta Gminy Chmielnik. Wykaz podmiotów dostępny jest na stronie internetowej urzędu gminy w zakładce „odpady komunalne”.

Kopię umowy zawartej na odbiór odpadów komunalnych (nie produkcyjnych) należy przesłać na adres: Urząd Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50, lub drogą e-mail: sekretariat@chmielnik.pl w terminie do 31.01.2022 r.

WAŻNE! Odpady wytworzone w wyniku prowadzonej działalności winny być gromadzone i zagospodarowane zgodnie z procedurą postępowania z odpadami i nie należy ich mieszać z odpadami komunalnymi pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Odpady pochodzące z działalności rolniczej typu opony, folie i sznurek oraz zderzaki samochodowe i części karoserii nie stanowią odpadów komunalnych w związku z tym nie można ich oddawać. Odpady te należy przekazać, za dodatkową opłatą, podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie i transport.


Informacja dotycząca funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Urząd Gminy Chmielnik informuje, że obsługę mieszkańców naszej gminy w zakresie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) świadczy Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Błażowej. Punkt ten mieści się w Błażowej przy ul. Myśliwskiej 9 (tel. 17 230 14 48).

Mieszkańcy mają możliwość oddania w nim (w ramach uiszczanej do Gminy Chmielnik opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych) posegregowanych odpadów komunalnych tj.:

 1. papieru (w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury),
 2. szkła (w tym odpadów opakowaniowych ze szkła),
 3. metali (w tym odpadów opakowaniowych z metali),
 4. tworzyw sztucznych (w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych),
 5. odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,
 6. bioodpadów stanowiących odpady komunalne,
 7. odpadów niebezpiecznych,
 8. przeterminowanych leków,
 9. chemikaliów,
 10. odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 11. zużytych baterii i akumulatorów,
 12. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 13. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
 14. zużytych opon,
 15. odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych przez właściciela nieruchomości we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do właściwego organu,
 16. odzieży i tekstyliów,
 17. popiołu.

Wyżej wymienione odpady przyjmowane są w każdej ilości za wyjątkiem:

 • zużytych opon, których można oddać 100 kg rocznie od jednego gospodarstwa domowego, 
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych, których można oddać 500 kg rocznie od jednego gospodarstwa domowego (w tym 300 kg gruzu).

Odpady przyjmowane są jeden dzień w tygodniu, tj. czwartek w godz. od 8:00 do 18:00. Mieszkańcy zobowiązani są do posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz kodu kreskowego przyporządkowanemu nieruchomości z którego pochodzą odpady.

UWAGA! PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących z demontażu pojazdów samochodowych tj. zderzaków, foteli samochodowych, akumulatorów, szyb, tapicerki oraz zmieszanych odpadów komunalnych.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Chmielnik informuje, że od 24.11.2020 r. do 31.12.2020 r., w związku z przebudową uszkodzonego mostu, zostanie zamknięty odcinek drogi gminnej nr 108269R Błędowa Tyczyńska Zawodzie (koło Kościoła w Błędowej Tyczyńskiej) wraz z przedmiotowym mostem.

Prosimy o korzystanie z istniejącego objazdu. Za utrudnienia przepraszamy.
 
Wójt Gminy Chmielnik
Krzysztof Grad

Pytania i odpowiedzi dla Seniora.

Jak skorzystać z pomocy udzielanej w ramach programu Wspieraj Seniora

Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze! Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11. To infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do najbliższego ośrodka pomocy społecznej w Twojej okolicy. Ośrodek pomocy społecznej będzie z Tobą w kontakcie i ustali, kto i jakiej formie będzie mógł Ci pomóc.

1. Na czym polega program

Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do Twojego domu. Mogą to być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Możesz również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga Twoich upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym (np. nie możesz poprosić o usługę sprzątnięcia mieszkania).

2. Jak długo realizowany jest program

Program jest realizowany od 20 października do 31 grudnia 2020 r.

3. Kto realizuje program w Twojej gminie

Za realizację programu odpowiada lokalny ośrodek pomocy społecznej w Twojej gminie

4. Kto może skorzystać z programu?

Program jest dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena takiej stanu sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do realizatora programu, czyli od decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

5. Czy płacę za zakupy i usługi?

Koszty zakupów pokrywa senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.

Pomoc w postaci usług, np. pomoc np. w sprawach urzędowych, wyprowadzenia psa, są nieodpłatne.

6. W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?

KROK 1.

Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11

 • Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.

 • Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00

 • Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej

KROK 2.

 • Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się z Tobą telefonicznie. W celu weryfikacji podaje datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę.

 • Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu numeru do ośrodka pomocy społecznej oraz danych osoby, która do Ciebie przyjdzie.

 • W razie wątpliwości, zadzwoń do Twojego ośrodka pomocy społecznej.

KROK 3.

 • Przychodzi do Ciebie osoba, którą OPS wyznaczył do pomocy. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.

 • Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

KROK 4.

 • Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

  PAMIĘTAJ! Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne!

7. Kto do mnie przyjdzie, by pomóc??

Lokalne ośrodki pomocy społecznej realizują program na terenie gminy. Zakupy czy usługi mogą być realizowane poprzez pracowników ops (pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pracowników administracyjnych i innych). Gmina może również podjąć decyzję o zatrudnieniu nowych pracowników, zleceniu realizacji tego zadania organizacjom pozarządowym, zakupie usługi od sektora prywatnego, współpracy z wolontariuszami, harcerzami, żołnierzami WOT, członkami ochotniczych straży pożarnych.

8. Czy usługa w ramach programu jednorazowa czy może być realizowana wielokrotnie?

Usługa może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu, ale jest to uzależnione od organizacji działań przez ośrodek pomocy społecznej i potrzeb osoby starszej w wieku 70 lat i więcej.

9. Czy mogę zgłosić się bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej, żeby poprosić o usługi w ramach programu?

Tak, jeśli senior jest w wieku w wieku 70+ i wymaga wsparcia, taka pomoc może zostać zrealizowana w ramach programu. Rekomendujemy jednak w pierwszej kolejności kontakt za pomocą infolinii 22 505 11 11

Bezpieczeństwo osób starszych podczas realizacji programu.
Realizator programu ośrodek pomocy społecznej odpowiada za działania, mające na celu ochronę osób starszy.

ZAWIADOMIENIE
O ZMIANIE STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD DNIA 1 LISTOPADA 2020 ROKU

 

Na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) Wójt Gminy Chmielnik zawiadamia, że w dniu 30 września 2020 r.  Rada Gminy Chmielnik podjęła uchwałę Nr XV/126/2020 w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności (Dz. U. woj. podkarpackiego z dnia 30 września 2020 r., poz. 3738).

Zgodnie z powyższą uchwałą od dnia 1 listopada 2020 r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

 • dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
  - 32 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość- ;
  - 96 zł miesięcznie od mieszkańca (opłata podwyższona), jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
  Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – 2 zł na miesiąc od mieszkańca

 • dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne za pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości w sposób selektywny:
  1) 9 zł - za worek o pojemności 60 l;
  2) 18 zł - za worek o pojemności 120 l;
  3) 36 zł - za worek o pojemności 240 l;
  4) 58 zł - za pojemnik o pojemności 1100 l.
  Za brak selektywnej zbiórki odpadów nakładana będzie opłata podwyższona w wysokości trzykrotności stawki podstawowej.

Zgodnie z  zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata wyliczona jest na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji i stanowi:

 • dla nieruchomości zamieszkałych - iloczyn liczby osób podanych w deklaracji oraz nowej stawki opłaty;

 • dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - iloczyn liczby pojemników lub worków, podanych w deklaracji oraz nowej stawki opłaty.

Dla nieruchomości w części której zamieszkują mieszkańcy, a w części gdzie nie zamieszkują mieszkańcy powstają odpady komunalne, stanowi sumę ww. opłat.

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wprowadza obowiązku składania nowych deklaracji dla wszystkich właścicieli nieruchomości.

Nową deklarację składają jedynie właściciele nieruchomości, którzy są zobowiązani do złożenia pierwszej deklaracji, lub nowej w przypadku zmiany danych mających wpływ na zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania, kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku).

Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w Urzędzie Gminy w Chmielniku, wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (wymaga posiadania podpisu elektronicznego).

Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w deklaracji wójt wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej określającej wysokość za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Terminy i sposób wnoszenia opłaty nie uległy zmianie.

Opłatę należy uiszczać z góry, bez wezwania, za każdy miesiąc kalendarzowy, w terminie do 15 dnia danego miesiąca na przyporządkowany płatnikowi rachunek bankowy.

W przypadku uiszczenia opłaty za rok z góry, należy dokonać dopłaty do nowych stawek.

Zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne:

1) nie posiada kompostownika przydomowego lub

2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub

3) uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym

– wójt, burmistrz lub prezydent miasta stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w pkt 1 – 3.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 2c i 3 ww. ustawy, kto wbrew złożonej informacji dotyczącej posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne – podlega karze grzywny. Postępowanie w sprawach toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

PONADTO INFORMUJĘ:

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Naszej Gminie. Zgodnie z założeniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. Oznacza to, że koszty związane z funkcjonowaniem systemu w całości pokrywane są z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie od mieszkańców opłaty w wysokości umożliwiającej pokrycie całości kosztów potrzebnych na realizację nałożonego na gminę zadania.

 

Wójt Gminy Chmielnik

Krzysztof Grad


Zawiadomienie w pliku PDF
<< Zawiadomienie.pdf (Plik pdf 0,24 MB)>>

Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF – nabór uzupełniający

Informujemy, że nabór uzupełniający wniosków przystąpienia do projektu w zakresie wymiany źródeł ciepła dla odbiorców indywidualnych i odbiorców zbiorowych, odbędzie się w okresie 2 – 30 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje na stronie:
https://rof.org.pl/realizowane-projekty/wymiana-zrodel-ciepla-na-terenie-rof/

Chmielnik, 22.10.2020 r.

O g ł o s z e n i e

Wójt Gminy Chmielnik informuje, że zostały rozpoczęte roboty budowlane w ramach zadania pn. „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Chmielnik”. 

W skład zamówienia wchodzą zadania:

 • „Budowa wodociągu gminnego Chmielnik – Zaganianka wraz z przyłączami”,
 • „Rozbudowa wodociągu gminnego Chmielnik – Donatka wraz z przyłączami”,
 • „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Chmielnik – Donatka”,
 • „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wola Rafałowska - Michałki”.

Zainteresowani podłączeniem do nowobudowanej sieci mieszkańcy posiadają możliwość budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do swoich budynków w ramach zadania prowadzonego przez Gminę Chmielnik, która będzie inwestorem zastępczym przy realizacji przyłączy. Kwota wykonania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, która pokrywa koszt robocizny i materiału wynosi 2.080,00 zł. Gmina Chmielnik jako inwestor zastępczy przystąpi do realizacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego po zawarciu umowy pomiędzy stronami.

W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Chmielnik pod numerami telefonów 17 2304059, 17 2304054 lub 17 2296609 w celu ustalenia szczegółów i zawarcia umowy określającej wzajemne obowiązki stron.
 
Wójt Gminy Chmielnik
Krzysztof Grad

Dotyczy projektu: "Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”

Temat: Listy rankingowe

Informuję, że w dniu dzisiejszym (30.09.2020 r.), zgodnie z Regulaminem naboru wniosków, opublikowane zostały na stronie https://rof.org.pl/listy-uczestnikow-projektu-wymiana-zrodel-ciepla-na-terenie-rof/ :

 • Lista podstawowa dla odbiorców „indywidualnych” – wnioski uszeregowane wg ilości uzyskanych punktów,
 • Lista podstawowa dla odbiorów „indywidualnych” – wnioski uszeregowane w podziale na Gminy (dla ułatwienia identyfikacji),
 • Lista podstawowa dla odbiorców „zbiorowych” – wnioski uszeregowane wg ilości uzyskanych punktów,
 • Zestawienie wniosków odrzuconych ze względu na brak spełnienia kryteriów formalno-prawnych.

Magdalena Ruman
Email: m.ruman@rof.org.pl
Tel. 17 858 14 95  wew. 05
Tel. kom. 884 727 264

Odpady 

Urząd Gminy Chmielnik informuje, że zgodnie z harmonogramem w dniu 2 października 2020 r. (tj. piątek) od godz. 9:00 do 17:00  odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych, odpadów budowlanych (pochodzących z remontów).

Wykaz punktów do których należy dostarczyć ww. odpady:

 • Borówki (plac przy Domu Ludowym)
 • Błędowa Tyczyńska (plac naprzeciw kościoła)
 • Wola Rafałowska (plac Kółka Rolniczego)
 • Zabratówka (plac przy Domu Ludowym)

UWAGA!!! Teren jest monitorowany. Prosimy o przynoszenie odpadów tylko w miejscach i godzinach wskazanych powyżej. Nie pozostawiajmy odpadów w innych dniach, aby nie tworzyć śmietniska i okazji do podrzucania odpadów przez osoby, które nie zamieszkują na terenie naszej gminy!


WYKAZ ODPADÓW, KTÓRE BĘDĄ ODBIERANE:

 1. Meble, stoły, krzesła, dywany, chodniki.
 2. Odpady niebezpieczne (puszki po farbach).
 3. Odpady budowlane, gruz (zgromadzony w workach).

Nie będą odbierane odpady typu odzież, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony oraz odpady pochodzące z rozbiórki i demontażu pojazdów (szyby samochodowe, elementy tapicerki, zderzaki samochodowe)!

Jednocześnie informujemy, że dla mieszkańców Gminy Chmielnik udostępniony został przez Gospodarkę Komunalną w Błażowej - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Błażowej, przy ul. Myśliwskiej 9 do którego można dostarczać selektywnie zebrane odpady komunalne. Odpady przyjmowane są jeden dzień w tygodniu, tj. czwartek w godz. od 8:00 do 18:00. Mieszkańcy zobowiązani są do posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz kodu kreskowego przyporządkowanego nieruchomości z którego pochodzą odpady.

KONSULTACJE SPOŁECZNE ZAKOŃCZONE

Zakończono konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok.

Wynik konsultacji w załączeniu.


P R O T O K Ó Ł

z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok.

Podstawą prawną konsultacji były:

 1. uchwała Nr XLIV/343/2010 z dnia 11 października 2010 roku  w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Chmielnik w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji( Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 100,poz.1825 z dnia 19 października 2010 roku).
 2. art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.1075).

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów sektora pozarządowego. Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Gminy Chmielnik.

Konsultacje odbyły się w dniach od 28 sierpnia 2020 roku do 11 września 2020 roku.

Projekt uchwały był udostępniony od 21 sierpnia 2020 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chmielnik -www.bip.chmielnik.pl, na stronie internetowej-www.chmielnik.pl,oraz został wywieszony na  tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy Chmielnik 50.

Uwagi i propozycje można było zgłaszać w  siedzibie Urzędu Gminy Chmielnik pok.40 II piętro, za pośrednictwem poczty elektronicznej: z.budak@chmielnik.pl oraz listownie na adres ,36-016 Chmielnik 50 w ww. terminie.

W ogłoszonym terminie konsultacji od organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, nie wpłynęła żadna opinia, ani uwaga dotycząca przedłożonego  do konsultacji  projektu .

Na tym protokół zakończono.

sporządziła: Zofia Budak


Informacja w pliku PDF
<< Konsultacje.pdf>>

Konsultacje dotyczące projektu  „Rocznego Programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2021 rok”.

Na podstawie  uchwały Nr XLIV/343/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 11 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Chmielnik w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych programów współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2010 r.Nr100 poz.1825).

Wójt Gminy Chmielnik przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chmielnik, stronie internetowej gminy Chmielnik  i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Chmielniku zmieniony projekt uchwały Rady Gminy w sprawie  programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku.

Termin rozpoczęcia konsultacji:   28.08.2020 r.
Termin zakończenia konsultacji:  11.09.2020 r
.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do 11 września 2020 r. (środa):

 • elektronicznie na adres: z.budak@chmielnik.pl,
 • pisemnie na adres: 36-016 Chmielnik 50  pok.40,w przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Chmielnik , a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. Wynik nie jest wiążący dla organów Gminy Chmielnik.

Załączniki do pobrania:

 1. Formularz konsultacji.
 2. Projekt Programu

Konsultacje dotyczące projektu oraz załączniki w pliku PDF
<< Konsultacje.pdf>>

                               

"Budowa obiektów małej architektury - zagospodarowanie centrum miejscowości Borówki"

Wójt Gminy Chmielnik informuje, że w dniu 16.06 2020 roku podpisano umowę o przyznaniu pomocy dotyczący realizacji operacji „Budowa obiektów małej architektury - zagospodarowanie centrum miejscowości Borówki”.

Operacja ma na celu rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i prozdrowotnej współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 31 496,00 zł, co stanowi ok 50% wartości przedsięwzięcia.

Projekt przewiduje zagospodarowanie centrum miejscowości (teren wokół domu ludowego) poprzez: budowę siłowni zewnętrznej, budowę mini placu zabaw, montaż tablic informacyjnych, wykonanie ogrodzenia, wykonanie alejek oraz wykonanie nasadzeń drzew i krzewów.

Termin realizacji operacji: wrzesień 2020 r.

Dzięki realizacji operacji powstanie  mini centrum rekreacyjno-sportowe miejscowości, gdzie wolny czas spędzają zarówno mieszkańcy jak i turyści. Obiekt będzie ogólnodostępny, wszyscy chętni będą mogli korzystać z obiektu nieodpłatnie.

Urząd Gminy Chmielnik informuje, że zgodnie z harmonogramem w dniu 26 czerwca 2020 r. (tj. piątek) od godz. 9:00 do 14:00 odbędzie się zbiórka zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wykaz punktów do których należy dostarczyć ww. odpady:

 • Błędowa Tyczyńska (plac naprzeciw kościoła)
 • Borówki (plac przy Domu Ludowym)
 • Chmielnik (plac przy Szkole Podstawowej Nr 3)
 • Chmielnik (baza gminy – obok sklepu Delikatesy Centrum)
 • Wola Rafałowska (plac Kółka Rolniczego)
 • Zabratówka (plac przy Domu Ludowym)

UWAGA!!! Prosimy o przynoszenie odpadów tylko w miejscach i godzinach wskazanych powyżej. Nie pozostawiajmy odpadów w innych dniach, aby nie tworzyć śmietniska!


Więcej informacji w plikach PDF

Chmielnik, dnia 11.05.2020r.

Zawiadomienie

Wójt Gminy Chmielnik informuje, użytkowników wodociągu Lisi Kąt Bucznik że trwają pracę instalacyjne na w/w wodociągu, dlatego też mogą występować okresowe utrudnienia w dostępie do wody, do czasu zakończenia inwestycji tj. do końca czerwca bieżącego roku.

Wójt Gminy Chmielnik

Krzysztof Grad

Zarządzenie nr 27/2020
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 01 kwietnia 2020 rok

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu  na realizację w 2020 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik  w zakresie działalności wspomagającej  rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Na podstawie art.30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(t.j.Dz. U.z 2019 r. poz. 606 z późn.zm.), oraz art. 250 i 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 869 późn. zm.), art.15 ust. 2h-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2019 roku poz.688 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr IX/74/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok w związku z Zarządzeniem Nr 21/2020 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 03 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora  konkursu w ramach regrantingu  na realizację  zadań publicznych Gminy Chmielnik w 2020 roku w zakresie działalności wspomagającej  rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1

 1. Przyznaję dla Fundacji Przestrzeń Lokalna, Plac im.ks. Adolfa Kowala 1, 36-030 Błażowa. Dotację wysokości: 7 000,00 zł słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 2. Szczegółowe warunki przyznania dotacji zostaną określone w umowie zawartej z Oferentem.

§ 2

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania i podlega zamieszczeniu:

1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej,
3) na stronie internetowej Gminy.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie w pliku PDF
<< Z_2020_027.pdf>>

Zarządzenie Nr 24/2020
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 17 marca 2020 roku

sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2020 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Na podstawie art.30 ust.1 w związku z art.11a ust.1 pkt.2  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U.z 2019 r.poz.506 z późn.zm.)  w związku z art.15 ust.2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz.688 z póź.zm.) oraz uchwały Nr IX/74/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok

zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuję  komisję konkursową w celu opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym  Zarządzeniem nr 21 /2020 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 03 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2020 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w następującym składzie:

1.   Pani Magdalena Wdowik-Reczek     - Przewodniczący komisji - przedstawiciel Wójta
2.   Pani Zofia Budak                               - członek komisji - przedstawiciel Wójta
3.   Pan Adam Tereszkiewicz                  - członek komisji - przedstawiciel Wójta

§ 2

Komisja pracuje w oparciu o zasady działania określone w załączniku Nr 1 do  Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z Organizacjami Pozarządowymi z dnia 19 listopada 2019 roku.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się  Sekretarzowi Gminy Chmielnik.

§ 4

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania i podlega zamieszczeniu:

1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej,
3) na stronie internetowej Gminy.


Zarządzenie i protokół z naboru w pliku  PDF
<< Z_2020_024.pdf>>

GŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHMIELNIK z dnia 06 marca 2020 roku

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2020 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Na podstawie art.15 ust.2a i 2d  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (j.t.: Dz. U. z 2019 r. poz.506 z póź. zm.), oraz zapisami Programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok, Wójt Gminy Chmielnik ogłasza nabór kandydatów na członków  komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik w 2020 roku w zakresie działalności wspomagającej  rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Nabór na członków komisji konkursowych odbywa się w terminie od 09 do 16 marca 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Chmielnik).

Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3,biorące udział w konkursie.

Zgłoszenie należy złożyć w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Chmielnik(pokój 32)lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Chmielnik ,36-016 Chmielnik 50 z dopiskiem ”Kandydaci na członków  komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik w 2020 roku w zakresie działalności wspomagającej  rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji konkursowej muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

 1. muszą być  obywatelami RP i korzystać z pełni praw publicznych;
 2. nie podlegają wyłączeniu określonemu w art.24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2018,poz.2096 z późn.zm.) ;
 3. mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

Zadaniem członków komisji jest badanie i ocena ofert na realizację zadań publicznych złożonych przez organizacje i podmioty  prowadzące działalność pożytku publicznego. Posiedzenia komisji odbywają się w Urzędzie Gminy Chmielnik w godzinach pracy urzędu.

Wyboru  kandydatów do komisji dokona Wójt Gminy Chmielnik.
O wynikach naboru wybrani kandydaci zostaną powiadomieni  telefonicznie do 18 marca  2020 r.
W przypadku pytań informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Chmielnik,
tel. 17 2304052  pokój 40, osoba do kontaktu Zofia Budak.

Formularz zgłoszeniowy


Ogłoszenie i formularz zgłoszeniowy w pliku PDF
<<Ogloszenie.pdf>>

Zarządzenie  Nr 21/2020
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia  03 marca 2020 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2020 zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art. 11a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.z 2019 r. poz.506 z późn.zm.), art.11, art.13 oraz art.16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t.DZ.U. z 2019 r. poz.688 z późn.zm.) oraz uchwały Nr IX/74/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia  19 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznego  programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność  pożytku publicznego o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok  z a r z ą d z a m , co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu  na realizację w formie wsparcia w 2020 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie działalności wspomagającej  rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

§ 2

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 3

Na realizację zadań w ramach ogłoszonego konkursu przeznacza się kwotę 7000,00 zł.

§ 4

Ogłoszenie o konkursie ofert podlega zamieszczeniu:

 1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
 2. w Biuletynie Informacji Publicznej,
 3.  na stronie internetowej Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zarządzenie i załacznik nr 1 w pliku PDF
<<Z_2020_021.pdf>>

Zarządzenie nr 14 /2020
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 07 lutego 2020 rok

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2020 rok.

Na podstawie art.30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U.z 2019 r.poz.506 z późn. zm.) oraz art. 250 i 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j.Dz.U.z 2019 r.poz.869 z późn. zm.), art.15 ust. 2h-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2019r. poz.688 z późn.zm.) i Uchwały Nr IX/74/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok.

Wójt Gminy Chmielnik zarządza, co następuje:

§ 1

 1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, powołanej Zarządzeniem Nr 6/2020 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 21 stycznia 2020 roku, dokonuję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik w 2020 roku, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 4/2020 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 10 stycznia 2020 roku z późn.zm.
 2. Wykaz zadań i realizujących je podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz z wysokością udzielonych dotacji stanowi załącznik Nr l do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy szczegółowo określającej warunki realizacji zadania.

§ 3

Zarządzenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert podlega ogłoszeniu:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
b) w Biuletynie Informacji Publicznej,
c) na stronie internetowej Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Treść zarządzenia oraz wykaz zadań i realizujących je podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz z wysokością udzielonych dotacji  w pliku PDF
<< Z_2020_014.pdf>>

Zarządzenie Nr 11/2020
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 31 stycznia 2020 roku

zmieniające zarządzenie 4/2020 z dnia 10 stycznia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w Gminie Chmielnik na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art. 11a ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U z 2019 r. poz.506 z późn.zm.),art. 11 ust 1 i 2  w zw. z  art.13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. DZ.U. z 2019 r. poz.688 z późn.zm.) oraz uchwały  Nr IX/74/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi  w art.3 ust.2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok ”,

z a r z ą d z a m, co następuje:

§1

W załączniku do zarządzenia nr 4/2020 roku Wójta Gminy Chmielnik z dnia 10 stycznia 2020 roku stanowiącym ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik na 2020 rok dokonuje się następujących zmian.

1.W pkt.1 zadania nr 1na końcu dopisuje się akapit:
„Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów o nie więcej niż 5% ”.

2. W pkt.2 zadania nr 2 na końcu dopisuje się akapit:
„Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów o nie więcej niż 10% ”. 

3. W pkt.3 zadania nr 3 na końcu dopisuje się akapit:
„Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów o nie więcej niż 10% ”.

4. W pkt.4 zadania nr 4 na końcu dopisuje się akapit:
„Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów o nie więcej niż 10%”.

§2

Ogłoszenie o konkursie ofert podlega zamieszczeniu:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
b) w Biuletynie Informacji Publicznej,
c) na stronie internetowej Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zarządzenie oraz załączniki w pliku PDF
<< Z_2020_011.pdf>>

Zarządzenie Nr 6 /2020
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 21 stycznia 2020

 sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2020 rok.

Na podstawie art.30 ust.1 w związku z art.11a ust.1 pkt.2  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U.z 2019 r.poz.506 z późn.zm.) w związku z art.15 ust.2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j .Dz.U. z 2019 r. poz.688 z póź.zm.) oraz uchwały Nr IX/74/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi, oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok

zarządza się, co następuje:

 § 1

Powołuję  komisję konkursową w celu opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym  Zarządzeniem nr 2/2019 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na  realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2020 rok w następującym składzie:

1.   Pani Magdalena Wdowik-Reczek     - Przewodniczący komisji -przedstawiciel Wójta
2.   Pani Zofia Budak                           - członek komisji- przedstawiciel Wójta
3.   Pan Adam Tereszkiewicz                - członek komisji- przedstawiciel Wójta

§ 2

Komisja pracuje w oparciu o zasady działania określone w załączniku Nr 1 do  Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z Organizacjami Pozarządowymi z dnia 19 listopada 2019 roku.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się  Sekretarzowi Gminy Chmielnik.

§ 4

 Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania i podlega zamieszczeniu:

 1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
 2) w Biuletynie Informacji Publicznej,
 3) na stronie internetowej Gminy.


Zarządzenie w pliku PDF
<< Z_2020_006.pdf>>

NOWY WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPOADAMI KOMUNALNYMI


Deklarację można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50 pokój nr 37 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres urzędu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, po podpisaniu bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP).
Deklaracja do pobrania w pliku PDF <<druk deklaracji>>

Zarządzenie Nr 4/2020
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 10 stycznia 2020 roku

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art. 11a ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U z 2019 r. poz.506 z późn.zm.),art. 11 ust 1 i 2  w zw. z  art.13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. DZ.U. z 2019 r. poz.688 z późn.zm.) oraz uchwały  Nr IX/74/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi  w art.3 ust.2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok ”,

z a r z ą d z a m, co następuje:

§1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

 1. Upowszechniania kultury fizycznej  poprzez realizację zadań:
  a) „ Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej  poprzez  podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży, mieszkańców Gminy w zakresie piłki nożnej na terenie wsi Chmielnik”.
  b) „Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez  podnoszenie sprawności fizycznej uczniów szkół z terenu Gminy Chmielnik”.
 2. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
  a) „Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Chmielnik”.
 3. Nauki, edukacji, oświaty ,wychowania, krajoznawstwa, wypoczynku, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym.
  a) „Działania na rzecz dzieci, młodzieży i osób w wieku emerytalnym  z terenu Gminy Chmielnik”.
 4. Zlecenie realizacji zadań wymienionych w pkt.1 a , pkt.2 a, pkt.3 a , nastąpi poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
 5. Zlecenie realizacji zadania wymienionego w pkt.1b  nastąpi poprzez udzielenie dotacji na sfinansowanie jego realizacji.
 6. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§2

Ogłoszenie o konkursie ofert podlega zamieszczeniu:
 a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
 b) w Biuletynie Informacji Publicznej,
 c) na stronie internetowej Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zarządzenie oraz załączniki w pliku PDF
<< Z_2020_004.pdf>>

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHMIELNIK z dnia 10 stycznia 2020 roku.

Na podstawie art.15 ust.2a i 2d  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (j.t.: Dz. U. z 2019 r. poz.688 z póź. zm.), oraz zapisami Programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok ,Wójt Gminy Chmielnik ogłasza nabór kandydatów na członków  komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik złożone w ramach otwartych konkursów ofert w 2020 r.
Nabór na członków komisji konkursowych odbywa się w terminie od  13 stycznia 2020 r. do 20 stycznia 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Chmielnik).

Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3,biorące udział w konkursie.

Zgłoszenie należy złożyć w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Chmielnik(pokój 32)lub za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Gminy Chmielnik ,36-016 Chmielnik 50 z dopiskiem ” Kandydaci na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań  publicznych Gminy Chmielnik złożone w ramach otwartych konkursów ofert w 2020 r.
Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji konkursowej muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

 1. muszą być  obywatelami RP i korzystać z pełni praw publicznych;
 2. nie podlegają wyłączeniu określonemu w art.24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2018,poz.2096 z późn.zm.);
 3. mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;


Zadaniem członków komisji jest badanie i ocena ofert na realizację zadań publicznych złożonych przez organizacje  i podmioty  prowadzące działalność pożytku publicznego.  Posiedzenia komisji odbywają się w Urzędzie Gminy Chmielnik w godzinach pracy urzędu.

Wyboru  kandydatów do komisji dokona Wójt Gminy Chmielnik. O wynikach naboru wybrani kandydaci zostaną powiadomieni  telefonicznie do 24 stycznia 2020r. W przypadku pytań informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Chmielnik, tel. 17 2304052  pokój 40.

Formularz zgłoszeniowy w pliku PDF


Pełna treść ogłoszenia w pliku PDF
<< Ogloszenie.pdf>>

W związku z licznymi zapytaniami ze strony mieszkańców dotyczącymi przyczyn wzrostu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi informujemy, że głównej przyczyny ich wzrostu należy się doszukiwać we wprowadzonych w ostatnim czasie przez Sejm RP zmianach do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Ustawowe zaostrzenie przepisów w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów dla podmiotów odbierających odpady, m. in.: wymóg całodobowego monitoringu miejsc magazynowania odpadów, zabezpieczenia przeciwpożarowe, skrócenie czasu magazynowa odpadów do jednego roku oraz kaucje finansowe za ich przetrzymywanie jak również rosnąca płaca minimalna przyczyniają się do podniesienia tych kosztów.

Niewątpliwie wpływ ma wprowadzony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów o obowiązku jednolitej segregacja odpadów komunalnych, jednolity system segregacji odpadów z podziałem na 5 frakcji odpadów oraz wzrost stawki opłaty środowiskowej, tzw. opłaty marszałkowskiej na składowisku odpadów, która w bieżącym roku wynosiła 170 zł za tonę, od 1 stycznia 2020 r. będzie wynosić 270 zł za tonę.

Wzrosły ceny odpadów przyjmowanych na instalacjach komunalnych. Poprzez wprowadzenie zmian legislacyjnych ustawodawca dał również możliwość zagospodarowania odpadów komunalnych w instalacjach zlokalizowanych na terenie całego kraju. Działanie to miało na celu wprowadzenie konkurencyjności cen oraz uniknięcie regionalnych monopoli jednak jej efektem stały się rosnące koszty zagospodarowania odpadów na instalacjach komunalnych, m. in. spalarni w Rzeszowie.

Od dnia 6 września br., czyli odkąd weszły w życie nowe przepisy znoszące rejonizację, odpady mogą być transportowane po terenie całego kraju. Z naszej gminy niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zagospodarowywane są m. in. w Instalacji Termicznego Przekształcania z Odzyskiem Energii w Rzeszowie (spalarni), która w bieżącym roku przyjmuje odpady za 302 zł od tony.

W związku z tym, że PGE Energia Ciepła SA nie ma już obowiązku odbierać odpadów z naszego terenu w październiku ogłosiła postępowanie ofertowe na dostawę odpadów którego kryterium była cena na zasadzie „kto da więcej”. Już wiadomo, że do spółki wpływały oferty z centralnej Polski z cenami znacznie przewyższającymi obecnie obowiązujące. Z ogólnodostępnych informacji wynika, że oferowane ceny wynoszą ponad 720 zł za tonę, a to oznacza wzrost ceny na tzw. „bramie” o 140 %.

Nie lepiej dzieje się na rynku surowców wtórnych, gdzie obecnie odpady segregowane przyjmowane są do sortowni za ok. 500 zł za tonę. Na krajowym rynku brakuje odbiorców którzy przyjmowaliby tworzywa sztuczne i makulaturę. Rośnie też ilość odpadów opakowaniowych za które producenci do dnia dzisiejszego nie ponoszą odpowiedzialności.

W związku z rosnącymi kosztami systemu w dniu 21 listopada br. wystosowaliśmy pismo do Ministra Klimatu w którym przedstawiliśmy ww. problemy, jednocześnie apelując o podjęcie skutecznych działań, które mogłyby obniżyć koszty funkcjonowania systemu. Wciąż oczekujemy na odpowiedź i działania ze strony rządu.

Szanowni Państwo, wszyscy z niepokojem obserwujemy wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, które w konsekwencji ponosimy my - mieszkańcy, niemniej jednak gmina jest zobowiązana wypełnić ciążące na niej obowiązki i zapewnić mieszkańcom ciągłość usługi odbioru i zagospodarowania odpadów.

Podjęte przez Radę Gminy Chmielnik w dniu 19 listopada 2019 r. uchwały, m. in. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności, pozwolą na zapewnienie finansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na naszym terenie i wypełnienie obowiązków nałożonych ustawą do których zaliczamy koszty:

 1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
 2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 3. obsługi administracyjnej tego systemu;
 4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Na ogłoszony w październiku br. przetarg na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy  Chmielnik od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych” z termin realizacji od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. odpowiedziała tylko jedna firma. Zaoferowana przez firmę – Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Kotulak Jerzy, ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło cena usługi wynosi 1.572.754,40 zł brutto. Zgodnie z przepisami prawa gmina nie może nie zorganizować przetargu, a cen zaoferowanych w przetargu nie można negocjować.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system odpadowy ma być systemem samofinansującym się, czyli pieniądze wpłacane przez mieszkańców mają w całości pokryć koszty jego funkcjonowania. Gmina nie może na nim zarabiać ani też do niego dokładać, nie może też pieniędzy pobranych z opłat przeznaczać na inne cele niezwiązane z gospodarką odpadami.

W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na prawidłowe funkcjonowanie systemu odpadowego konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczyła ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

Wójt Gminy Chmielnik

Krzysztof Grad

Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informację o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

W związku z powyższym zamieszczamy wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych.

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres prowadzonej  działalności zbierania odpadów

Rodzaj zbieranych odpadów

Numer kontaktowy

 1.

„OSAK” Marcin Osmyk

ul. Armii Krajowej 42
36-030 Błażowa

folia odpadowa, sznurek,

 537-300-539

 2.

TRANS-POŁUDNIE
Sp. z o.o.

ul. Podgrodzie 8 B
39-200 Dębica

opony rolnicze

 014-680-87-24

3.

Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o. o.

PSZOK w Błażowej

36-030 Błażowa

ul. Myśliwska 9

folia odpadowa, sznurek, opony rolnicze

017-230-14-44

Jednocześnie przypominamy, że folii rolniczej, sznurka oraz opon powstających w skutek prowadzenia działalności rolniczej, nie można zakwalifikować jako odpady komunalne. W związku z tym nie mogą być odbierane w ramach wnoszonej opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Zatem posiadacz tych odpadów jest zobowiązany do ich zagospodarowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Na podstawie art. 22 tejże ustawy koszy gospodarowania odpadami są ponoszone przez pierwotnego wytwórcę odpadów lub przez obecnego lub poprzedniego posiadacza odpadów.

Zatem rolnik, będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. poprzez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

INFORMACJA
dotycząca zasad naliczania odpłatności za ścieki wprowadzane do kanalizacji gminnej

Wójt Gminy Chmielnik informuje, że zgodnie z § 16 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i  Żeglugi Śródlądowej z dnia 27.02.2018 r. w sprawie określenia taryf, wzorów i wniosków o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, ustalenie ilości odprowadzanych ścieki począwszy od dnia 1.01.2020 roku będzie zróżnicowane w zależności od grupy odbiorców, i tak:

 1. dla odbiorców, którzy korzystają jedynie z usługi zbiorowego odprowadzania ścieków, odpłatność za ścieki będzie naliczana w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. Normy te są uzależnione od ilości osób i wyposażenia nieruchomości.
 2. dla odbiorców, którzy korzystają z usługi odprowadzania ścieków i zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz posiadają i korzystają z dodatkowego własnego ujęcie wody /studnia prywatna/ odpłatność za ścieki będzie naliczana w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody oraz dodatkowo w oparciu o wodomierz główny zamontowany na przyłączu z wodociągu gminnego. Ilość odprowadzanych ścieków będzie stanowiła suma przyjętego ryczałtu i wskazania licznika.
 3. dla odbiorców, którzy korzystają z usługi odprowadzania ścieków i zbiorowego zaopatrzenia w wodę odpłatność za ścieki będzie naliczana w oparciu o wodomierz główny zamontowany na przyłączu z wodociągu gminnego.

Jednocześnie informujemy, że od 01.01.2020r., dla nieruchomości podłączonych do wodociągu gminnego dopuszcza się możliwość zamontowania zastępczego urządzenia pomiarowego na prywatnym ujęciu wody /wodomierz o parametrach zgodnych z wydanymi warunkami technicznymi/ do ustalenia ilości pobranej wody i odprowadzanych ścieków. Dopuszczenie możliwości odczytu takiego licznika może nastąpić po złożeniu stosownego wniosku, uzyskaniu zgody i warunków technicznych montażu z UG Chmielnik oraz zawarciu nowej umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Dotychczas zamontowane wodomierze na prywatnych ujęciach wody nie mogą być uznane za urządzenie pomiarowe i  ich wskazania nie będą uwzględniane do rozliczenia za odprowadzane ścieki.

Wójt Gminy Chmielnik
Krzysztof Grad

Chmielnik, 21 października 2019 r.

PM.6840.4.2019

WÓJT GMINY CHMIELNIK, 36-016 Chmielnik 50

 działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości poniższy wykaz nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Chmielnik, położonych w gminie Chmielnik, obręb Błędowa Tyczyńska, przeznaczonych do sprzedaży

Lp.

1.

Województwo, powiat, gmina

podkarpackie, rzeszowski, Chmielnik

Obręb ewid. /miejscowość/

Błędowa Tyczyńska

Oznaczenie nieruchomości,

działka nr

 

1866/2

Opis nieruchomości, sposób zagospodarowania

nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana rolniczo, częściowo zakrzaczona i zadrzewiona, bezpośredni dostęp do drogi publicznej powiatowej, zabudowa mieszkalna w niedalekim sąsiedztwie; media: sieć kanalizacji sanitarnej, sieć energetyczna i gazowa na działce;

Księga wieczysta

RZ2Z/00026381/5

 

Pow. nieruchomości w ha

0,1331 ha

Rodzaje klas i powierzchnia użytków

grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – Lzr - III – 0,03 ha,

łąki trwałe – ŁIII – 0,1031 ha

Cena wywoławcza

49000 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy złotych)

Informacja z MPZP / Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagosp. Przestrz. Gm. Chmielnik

brak planu, w Studium tereny położone w terenach zabudowanych i przeznaczonych do zainwestowania

Warunki płatności

jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży

Obciążenia nieruchomości

brak

Niniejszy wykaz podlega zamieszczeniu na okres 21 dni tj. od 22.10.2019 r. do 12.11.2019 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Chmielniku, stronie internetowej Urzędu Gminy w Chmielniku www.chmielnik.pl , Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chmielnik.pl, oraz w prasie.

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, mogą w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. od 22.10.2019 r. do 03.12.2019 r. złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Chmielniku wniosek o nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym za cenę równą jej wartości. W przypadku braku złożenia wniosku o nabycie z prawem pierwszeństwa w podanym wyżej terminie, nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Chmielniku, pokój nr 34, tel. 17 22 96 605 w godz. 715– 1515.

Wójt Gminy Chmielnik

KONSULTACJE SPOŁECZNE ZAKOŃCZONE

Zakończono konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok.

Wynik konsultacji w załączeniu.


Konsultacje w pliku PDF
<<Konsultacje.pdf>>

Konsultacje dotyczące projektu "Rocznego Programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2020 rok".

Na podstawie  uchwały Nr XLIV/343/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 11 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Chmielnik w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych programów współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2010 r. Nr 100 poz. 1825).

Wójt Gminy Chmielnik przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chmielnik, stronie internetowej gminy Chmielnik i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Chmielniku zmieniony projekt uchwały Rady Gminy w sprawie  programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 27.08.2019r.
Termin zakończenia konsultacji: 11.09.2019r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do 11 września 2019 r. (środa):

 • elektronicznie na adres: z.budak@chmielnik.pl,
 • pisemnie na adres: 36-016 Chmielnik 50  pok.40,w przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Chmielnik , a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. Wynik nie jest wiążący dla organów Gminy Chmielnik.

Załączniki do pobrania;
1. Formularz konsultacji.
2. Projekt Programu. 


Informacja o programie do pobrania w pliku PDF
<<Informacja.pdf>>

Zarządzenie  Nr 71/2019
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 12 sierpnia 2019 roku

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt.4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U.z 2019 r. poz.506), art.5 ust.4 pkt.2 oraz art.19a ust.1,5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.688 oraz uchwały Nr XLIV /279/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 września 2018 roku w sprawie przyjęcia rocznego  programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność  pożytku publicznego o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019,po zapoznaniu się z uproszczoną ofertą i  jej ocenie, uznając celowość realizacji tego zadania oraz stwierdzając, że nie zgłoszono żadnych uwag do tej oferty.                                                    

z a r z ą d z a m , co następuje:

§1

1. Zlecić Stowarzyszeniu Promocji i Rozwoju Wsi Wola Rafałowska „Nasza Wola”, Wola
    Rafałowska  , w okresie od 12 sierpnia 2019 roku do 30 września 2019 roku realizację zadania  
    publicznego pod  nazwą "Organizacja imprezy plenerowej promującej aktywność i  
    przedsiębiorczość mieszkańców gminy „ określonego szczegółowo w uproszczonej ofercie 
    złożonej dnia 29 lipca 2019 roku w trybie pozakonkursowym.
    Zlecenie dotyczy wsparcia realizacji zadania publicznego.
2. Realizacja zadania publicznego, o którym mowa w §1 nastąpi zgodnie z ofertą złożoną przez
   Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Wola Rafałowska „Nasza Wola”
3.Na realizację zadania publicznego, o którym mowa w ust.1przeznaczyć kwotę dotacji w wysokości:
   3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
4. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie pisemnej umowy do której załącznikiem będzie   
    złożona oferta

§2

 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Chmielnik.

§3

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania i podlega zamieszczeniu:
 1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
 2) w Biuletynie Informacji Publicznej,
 3) na stronie internetowej Gminy.


Zarządzenie w pliku PDF
<<Z_2019_071.pdf>>

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Chmielnik z dnia 31 lipca 2019 roku

w sprawie publikacji uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wójt Gminy Chmielnik informuje, że w dniu 29 lipca 2019 roku do Urzędu Gminy Chmielnik wpłynęła uproszczona oferta złożona przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Wola Rafałowska „Nasza Wola”, Wola Rafałowska 137, na realizację zadania publicznego pn.: "Organizacja imprezy plenerowej promującej aktywność i przedsiębiorczość mieszkańców gminy".

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Chmielnik oraz na stronie internetowej Gminy.
Wobec powyższego, informuję, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(t.j. Dz.U. z 2019 r.,poz.688)  można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy w Chmielniku w pokoju nr 40  drogą elektroniczną na adres e-mailowy z.budak@chmielnik.pl oraz listownie na adres – Urząd Gminy Chmielnik 36-016 Chmielnik 50 do dnia 7 sierpnia 2019 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

W załączeniu:
1. Uproszczona oferta zadania.


Ogłoszenie załącznik "Uproszczona oferta zadania" w pliku PDF
<<Ogloszenie.pdf>>

Zbiorniki retencyjne i hydrofornia Chmielnik - Wielkopolska 

Ogłoszenie

Wójt Gminy Chmielnik informuje, że zostały rozpoczęte roboty budowlane w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Chmielnik – Bucznik i Chmielnik – Lisi Kąt”. Zainteresowani podłączeniem do nowobudowanej sieci mieszkańcy posiadają możliwość budowy przyłączy wodociągowych do swoich budynków w ramach zadania prowadzonego przez Gminę Chmielnik, która będzie inwestorem zastępczym przy realizacji przyłączy. Kwota wykonania przyłącza, która pokrywa koszt robocizny i materiału wynosi 1500 zł. Gmina Chmielnik jako inwestor zastępczy przystąpi do realizacji przyłącza wodociągowego po zawarciu umowy pomiędzy stronami.

W tym celu prosimy o osobisty kontakt z Urzędem Gminy Chmielnik pok. Nr 23 lub 22. Więcej informacji po nr telefonu 17 2296609.

 

Wójt Gminy Chmielnik
Krzysztof Grad

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców informującymi, że psy stanowiące własność gospodarzy wałęsają się bez opieki zagrażając życiu i zdrowiu dzieci oraz innych mieszkańców, informujemy, iż utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności niepozostawiania ich bez dozoru.

Ponadto utrzymujący psy są zobowiązani do:

 • prowadzenia psa na uwięzi, a psu rasy uznawanej za agresywną lub zagrażającemu otoczeniu do nałożenia kagańca,
 • prowadzenia psa bez smyczy tylko w miejscach mało uczęszczanych, pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem,
 • należytego zabezpieczania posesji uniemożliwiającego wyjście  psa poza jej teren.

Obowiązki te wynikają z przepisów Kodeksu Cywilnego (art. 431), które mówią, że w przypadku wyrządzenia szkody przez psa, jego właściciel odpowiedzialny jest za jej naprawienie w pełnej wysokości wyrządzonej szkody.

Wójt Gminy
Krzysztof Grad

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SIECI WOD. – KAN.

Urząd Gminy Chmielnik informuje, że w związku ze zmianą wysokości taryf za pobór wody i odprowadzanie ścieków, która zostanie wprowadzona od dnia 25.05.2019 r., właściciele prywatnych wodomierzy zamontowanych na własnych ujęciach wody służących do ustalenia ilości odprowadzanych ścieków zobowiązani są do dnia 24.05.2019r. do dokonania odczytu we własnym zakresie przedmiotowych wodomierzy i przekazania informacji drogą telefoniczną, e-mail lub osobiście do UG Chmielnik pok. 22 i 24. Telefon kontaktowy 172304059, 172304054, e-mail: m.skoczylas@chmielnik.pl.


Wójt Gminy Chmielnik
Krzysztof Grad


INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SIECI WOD. – KAN.

Urząd Gminy Chmielnik informuje, że w związku ze zmianą wysokości taryf za pobór wody i odprowadzanie ścieków, która zostanie wprowadzona od dnia 25.05.2019r., w dniach od 20.05.2019r. do 24.05.2019r. będą odczytywane wskazania wodomierzy gminnych celem weryfikacji zużycia wody i stanu bieżącego wodomierzy. W przypadku  braku możliwości odczytu, zostanie przekazana krótka inf. o tym fakcie poprzez umieszczenie jej w skrzynce lub na ogrodzeniu posesji. W takim przypadku prosimy o dokonanie odczytu w do dnia 24.05.2019r. we własnym zakresie przedmiotowych wodomierzy i  przekazania informacji drogą telefoniczną, e-mail lub osobiście do UG Chmielnik pok. 22 i 24. Telefon kontaktowy 172304059, 172304054, e-mail: m.skoczylas@chmielnik.pl


Wójt Gminy Chmielnik
Krzysztof Grad

INFORMACJA

Wójt Gminy Chmielnik informuje, że w związku ze decyzją z dnia 26.04.2018 r. nr RZ.RET.070.1.35.2018.PS Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego w Rzeszowie, który działa na podstawie art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania administracyjnego ( Dz. U z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 24c ust. 1 i 2, art. 27a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) weszła w życie z dniem 25.05.2018 r. i dotyczy wysokości taryf za pobór wody i odprowadzanie ścieków. Przedmiotowa decyzja jest podstawą do zmiany wysokości taryf, która zostanie wprowadzona i będzie obowiązywała od dnia 25.05.2019r. do dnia 24.05.2021r. Od dnia 25.05.2019r. obowiązujące stawki wynoszą – wiersz nr 2 w tabeli nr 1 i 2.

Informacja 

BEZPŁATNA POMOC
prawną, psychologiczną, materialną dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższych

BEZPŁATNA POMOC
psychologiczną dla świadków i osób im najbliższych przestępstw


Informuję, że na stronie internetowej Stowarzyszenia ROF została opublikowana informacja o wysokości wkładu własnego Mieszkańca w zależności od typu instalacji: http://rof.org.pl/realizowane-projekty/projekt-parasolowy/dla-mieszkanca/?preview_nonce=2ef1c9f2e2

Z up. Pana Damiana Kosiarskiego
Dyrektora Biura Stowarzyszenia ROF

Magdalena Ruman
Email: m.ruman@rof.org.pl
Tel. 17 858 14 95  wew. 05
Tel. kom. 884 727 264
 

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
ul. Rynek 5, 35-064 Rzeszów, Poland
Tel. 17 858 14 90   |   biuro@rof.org.pl
NIP: 8133705376   |   KRS: 0000563643
www.rof.org.pl

Rusza montaż paneli fotowoltaicznych

Już wkrótce na terenie naszej gminy ruszą prace montażowe paneli fotowoltaicznych służących do wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu promieniowania słonecznego.

Przedsięwzięcie pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy” realizowane jest w ramach Osi Priorytetowej III, Działanie 3.4 Rozwój OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF), a Partnerami - gminy będące członkami stowarzyszenia - Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, Łańcut, Miasto Łańcut, Miasto Rzeszów, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn.

Głównym celem projektu jest budowa i uruchomienie 2796 nowych instalacji fotowoltaicznych przeznaczonych na użytek gospodarstw domowych na terenie trzynastu gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. W ramach projektu zostaną wykonane instalacje służące do zamiany energii słonecznej na energię elektryczną o mocy nie mniejszej niż 3 kW każda, która może wytworzyć w ciągu roku 2850 kWh.

Całkowita wartość projektu to 45.413.849,60 zł, a wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020 wynosi 35.649.867,00 zł.

Szacunkowy koszt montażu kompletnej instalacji fotowoltaicznej to około 15.000 zł netto. Właściciele nieruchomości, którzy złożyli wniosek o przystąpienie do udziału w projekcie i zostali do niego zakwalifikowani, uzyskają nawet do 85% dofinansowania kosztów kwalifikowanych netto.

Na terenie naszej gminy chęć udziału w projekcie zgłosiło 86 Mieszkańców. W naborze podstawowym, który został przeprowadzony na przełomie września i października 2017 roku złożonych zostało 65 wniosków, a w naborze uzupełniającym, który miał miejsce na przełomie marca i kwietnia 2018 roku - 21 wniosków. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem, natomiast z uwagi na to, że liczba instalacji przewidzianych do montażu była ograniczona, ostatecznie dofinansowanie otrzyma 81 Właścicieli nieruchomości, którzy uzyskali największą liczbę punktów w weryfikacji na podstawie kryteriów merytoryczno - punktowych.

Projekt realizowany będzie w roku bieżącym i przyszłym. Wykonawcą prac wybranym w ramach przeprowadzonej procedury przetargowej jest firma INERGIS S.A. z Częstochowy, z którą w dniu 1 kwietnia br. została podpisana umowa na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych.

Obecne pracownicy firmy INERGIS S.A., rozpoczęli przeprowadzanie wizji lokalnych na nieruchomościach Mieszkańców, z którymi została podpisana umowa uczestnictwa w projekcie. Pierwsze montaże na terenie naszej gminy zaplanowane zostały na miesiąc czerwiec br. Wykonawca dysponuje trzynastoma ekipami montażowymi, dzięki którym możliwe będzie prowadzenie prac na kilku nieruchomościach równocześnie. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 30 października 2020 roku.

Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych umożliwi Mieszkańcom uzyskanie oszczędności finansowych z tytułu korzystania z energii na potrzeby własnych budynków mieszkalnych, a także przyczyni się do redukcji poziomu emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery.

Monika Chuchla

Chmielnik, 03.04.2019 r.

GP.032.1.2019

Ogłoszenie o wyniku naboru na wybór partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub zakup wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Gmina Chmielnik podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze następującego partnera w celu wspólnej realizacji projektu:

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Zabratówce

Powyższa oferta wpłynęła w wyznaczonym do składania ofert terminie. Złożona oferta spełniała wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu.

Konkurs przeprowadzany został w trybie określonym w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018, poz. 1431).

Załączniki:
Protokół z otwarcia ofert z dnia 3 kwietnia 2019 r.


Ogłoszenie w pliku PDF
<< Ogloszenie_wynikow.pdf>>

GP.032.1.2019

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO PROJEKTU

Wójt Gminy Chmielnik ogłasza otwarty nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP, nr RPPK.04.01.00-IZ.00-18-004/18.

Nabór prowadzony jest w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018, poz. 994) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2018, poz. 1431).

Celem planowanego do dofinansowania projektu jest poprawa bezpieczeństwa w Gminie Chmielnik poprzez doposażenie jednostki odpowiedzialnej za podejmowanie działań ratowniczych w nowy samochód.

Zainteresowane podmioty prosimy o złożenie oferty (Załącznik  nr 1 do Ogłoszenia o otwartym naborze partnera do projektu), przygotowanej zgodnie z zapisami Regulaminu na adres:
Urząd Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50  (sekretariat, pok. nr 32) w terminie do dnia 3 kwietnia 2019 r. do godz. 11.00. Ofertę  należy  umieścić w  zamkniętej  kopercie, która powinna posiadać oznaczenie: "Nabór partnera do projektu planowanego do realizacji w ramach RPO WP 2014-2020, działanie 4.1. Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub zakup wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP".

Dokumenty związane z naborem dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Chmielnik www.chmielnik.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowe informacje na temat prowadzonego naboru  dostępne pod nr telefonu 17 229 66 09.

 

Wójt
/Krzysztof Grad/


Do pobrania:

 1. Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do projektu z załacznikiem w pliku PDF <<Ogloszenie_zal.pdf>>.
 2. Załącznik edytowalny e pliku DOC <<Zal_nr_1_Oferta_realizacja_projektu.doc>>

Zarządzenie nr 16/2019
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 18 lutego 2019 rok

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu  na realizację w 2019 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik  w zakresie działalności wspomagającej  rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.


Na podstawie art.30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U.z 2018r. poz.994 z późn.zm.), oraz art. 250 i 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j.Dz.U.z 2017 r.poz.2077 późn. zm.), art.15 ust. 2h-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2018 roku poz.450 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XLIV/279/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 września 2018 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok w związku z Zarządzeniem Nr 3/2019 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora  konkursu w ramach regrantingu  na realizację  zadań publicznych Gminy Chmielnik w 2019 roku w zakresie działalności wspomagającej  rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, zawartej w protokole z dnia 12 lutego 2019 r. powołanej  Zarządzeniem Nr 9 /2019 Wójta  Gminy Chmielnik z dnia 07 lutego 2019 r, dokonuję  rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  na wybór operatora  konkursu w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik w 2019 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój  wspólnot i społeczności lokalnych.
 2. Przyznaję dotację dla Fundacji Przestrzeń Lokalna, Plac im.ks.Adolfa Kowala 1, 36-030 Błażowa na zrealizowanie zadania pod nazwą: Fundusz Lokalny „Twoja Przestrzeń” – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 2019 roku , w wysokości:6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) .
 3. Szczegółowe warunki przyznania dotacji zostaną określone w umowie zawartej z Oferentem.

§ 2

Zarządzenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert podlega ogłoszeniu:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
a) w Biuletynie Informacji Publicznej,
b) na stronie internetowej Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie w pliku PDF
<< Z_2019_016.pdf>>

Zarządzenie nr 15/2019
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 18 lutego 2019 rok

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2019 rok.

Na podstawie art.30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U.z 2018 r.poz.994 z późn. zm.) oraz art. 250 i 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j.Dz.U.z 2017r.poz.2077z późn. zm.), art.15 ust. 2h-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2018r. poz.450) i Uchwały Nr XLIV/279/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 września 2018 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019rok.

Wójt Gminy Chmielnik zarządza, co następuje:

§ 1

 1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, powołanej Zarządzeniem Nr 9/2019 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 07 lutego 2019 roku, dokonuję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik w 2019 roku, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 2/2019 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 14 stycznia 2019 roku.
 2. Wykaz zadań i realizujących je podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz z wysokością udzielonych dotacji stanowi załącznik Nr l do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy szczegółowo określającej warunki realizacji zadania.

§ 3

Zarządzenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert podlega ogłoszeniu:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
b) w Biuletynie Informacji Publicznej,
c) na stronie internetowej Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie w pliku PDF
<< Z_2019_015.pdf>>

Zarządzenie Nr 14 /2019
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 11 lutego 2019 roku

sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2019 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Na podstawie art.30 ust.1 w związku z art.11a ust.1 pkt.2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U.z 2018 r.poz.994 z późn.zm.) oraz § 1 Zarządzenia Nr 12/2019 z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie powierzenia prowadzenia spraw i udzielenie upoważnień i pełnomocnictwa P. Magdalenie Wdowik-Reczek – Zastępcy Wójta w związku z art.15 ust.2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz.450 z póź.zm.) oraz uchwały Nr XLIV/279/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok

zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuję  komisję konkursową w celu opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym  Zarządzeniem nr 3 /2019 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2019 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w następującym składzie:

 1. Pani Magdalena Wdowik-Reczek     - Przewodniczący komisji -przedstawiciel Wójta
 2. Pani Zofia Budak                               - członek komisji- przedstawiciel Wójta
 3. Pan Adam Tereszkiewicz                  - członek komisji- przedstawiciel Wójta

§ 2

Komisja pracuje w oparciu o zasady działania określone w załączniku Nr 1 do  Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z Organizacjami Pozarządowymi z dnia 25 września 2018 roku.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się  Sekretarzowi Gminy Chmielnik.

§ 4

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania i podlega zamieszczeniu:

1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej,
3) na stronie internetowej Gminy.


Zarządzenie w pliku PDF
<< Z_2019_014.pdf>>

Zarządzenie Nr 9 /2019
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 07 lutego 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art.11a ust.1 pkt.2  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r.poz.994 z późn.zm.) w związku z art.15 ust.2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j .Dz.U. z 2018 r. poz.450 z póź.zm.) oraz uchwały Nr XLIV/279/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok
zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuję  komisję konkursową w celu opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym  Zarządzeniem nr 2/2019 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na  realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2019 rok w następującym składzie:

 1. Pani Magdalena Wdowik-Reczek      - Przewodniczący komisji -przedstawiciel Wójta
 2. Pani Zofia Budak                           - członek komisji- przedstawiciel Wójta
 3. Pan Adam Tereszkiewicz                - członek komisji- przedstawiciel Wójta

§ 2

Komisja pracuje w oparciu o zasady działania określone w załączniku Nr 1 do  Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z Organizacjami Pozarządowymi z dnia 25 września 2018 roku.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Chmielnik.

§ 4

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania i podlega zamieszczeniu:

1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej,
3) na stronie internetowej Gminy.


Zarządzenie w pliku PDF
<< Z_2019_009.pdf>>

Nabór kandydatów  na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań  publicznych Gminy Chmielnik złożone w ramach otwartych konkursów ofert w 2019 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHMIELNIK z dnia 28 stycznia 2019 roku.


Na podstawie art.15 ust.2a i 2d  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (j.t.: Dz. U. z 2018 r. poz.450 z póź. zm.), oraz zapisami Programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok ,Wójt Gminy Chmielnik ogłasza nabór kandydatów na członków  komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik złożone w ramach otwartych konkursów ofert w 2019r.
Nabór na członków komisji konkursowych odbywa się w terminie od 29 stycznia 2019 r. do 04 lutego 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Chmielnik).

Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3,biorące udział w konkursie.

Zgłoszenie należy złożyć w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Chmielnik(pokój 32)lub za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Gminy Chmielnik ,36-016 Chmielnik 50 z dopiskiem ” Kandydaci na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań  publicznych Gminy Chmielnik złożone w ramach otwartych konkursów ofert w 2019 r.
Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji konkursowej muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

 1. muszą być  obywatelami RP i korzystać z pełni praw publicznych;
 2. nie podlegają wyłączeniu określonemu w art.24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2018,poz.2096 z późn.zm.) ;
 3. mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

Zadaniem członków komisji jest badanie i ocena ofert na realizację zadań publicznych złożonych przez  organizacje  i podmioty  prowadzące działalność pożytku publicznego Posiedzenia komisji odbywają się w Urzędzie Gminy Chmielnik w godzinach pracy urzędu.

 Wyboru  kandydatów do komisji dokona Wójt Gminy Chmielnik.
 O wynikach naboru wybrani kandydaci zostaną powiadomieni  telefonicznie do 07 lutego 2019r.
 W przypadku pytań informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Chmielnik, tel. 17 2304052  pokój 40 .

 

Formularz zgłoszeniowy


Ogłoszenie w pliku PDF
<< Ogloszenie.pdf>>

              

Wójt Gminy Chmielnik informuje, że w dniu 20.12 2018 roku podpisano umowę o przyznaniu pomocy dotyczący realizacji operacji „Centrum Informacji Turystycznej Gminy Chmielnik - modernizacja świetlicy w Zabratówce”.

Operacja ma na celu rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i prozdrowotnej współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: modernizacja świetlicy w budynku Domu Strażaka w Zabratówce na potrzeby utworzenia centrum informacji turystycznej oraz stworzenia miejsca dla działalności organizacji społecznych.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 50 000,00 zł.

Termin realizacji operacji: lipiec 2019 r.

Zarządzenie Nr 3/2019
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 14 stycznia 2019 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2019  zadań publicznych Gminy Chmielnik  w zakresie działalności wspomagającej  rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art. 11a ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.z 2018 r. poz.994 z późn.zm.),art.11, art.13 oraz art.16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t.DZ.U. z 2018 r. poz.450 z  późn.zm.) oraz uchwały Nr XLIV/279/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25  września 2018 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność  pożytku publicznego o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok 

z a r z ą d z a m , co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w formie wsparcia w 2019 roku zadań ublicznych Gminy Chmielnik w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

§ 2

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 3

Na realizację zadań w ramach ogłoszonego konkursu przeznacza się kwotę 6.000 zł.

§ 4

Ogłoszenie o konkursie ofert podlega zamieszczeniu:
1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
2. w Biuletynie Informacji Publicznej,
3. na stronie internetowej Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie i zał. nr 1 w pliku PDF
<< Z_2019_003.pdf>>


Zarządzenie Nr 2/2019
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 14 stycznia 2019 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art. 11a ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U z 2018 r. poz.994 z późn.zm.),art. 11 ust 1 i 2  w zw. z  art.13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. DZ.U. z 2018 r. poz.450 z późn.zm.) oraz uchwały  Nr XLIV/279/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 września 2018 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność  pożytku publicznego o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok ”,
z a r z ą d z a m, co następuje:

§1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
1. Upowszechniania kultury fizycznej  poprzez realizację zadań:
a) „Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej  poprzez  podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży, mieszkańców Gminy w zakresie piłki nożnej na terenie wsi Chmielnik”.
b)„Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez  podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży, mieszkańców Gminy w zakresie piłki nożnej na terenie wsi Wola Rafałowska”.
c) „Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez  podnoszenie sprawności fizycznej uczniów szkół z terenu Gminy Chmielnik”.

2. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
a) „Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Chmielnik”.

3. Nauki, edukacji, oświaty ,wychowania, krajoznawstwa, wypoczynku, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym.
a) „Działania na rzecz dzieci, młodzieży i osób w wieku emerytalnym  z terenu Gminy Chmielnik”.

4. Zlecenie realizacji zadań wymienionych w pkt.1 a i b, pkt.2 a, pkt.3 a, nastąpi poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

5. Zlecenie realizacji zadania wymienionego w pkt.1c  nastąpi poprzez udzielenie dotacji na sfinansowanie jego realizacji.

6. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§2

Ogłoszenie o konkursie ofert podlega zamieszczeniu:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
b) w Biuletynie Informacji Publicznej,
c) na stronie internetowej Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie i załącznik w pliku PDF
<< Z_2019_002.pdf>>

Informuja w sprawie unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty

Informuję, że w dniu dzisiejszym (15.10.2018 r.) Zamawiający dokonał unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu pn.: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”.

Informacja na stronie - http://rof.org.pl/dostawa-i-montaz-instalacji-fotowoltaicznych-dla-mieszkancow-rof-w-ramach-projektu-wsparcie-rozwoju-oze-na-terenie-rof-projekt-parasolowy/

Magdalena Ruman
Email: m.ruman@rof.org.pl
Tel. 17 858 14 95  wew. 05
Tel. kom. 884 727 264
 

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
ul. Rynek 5, 35-064 Rzeszów, Poland
Tel. 17 858 14 90   |   biuro@rof.org.pl
NIP: 8133705376   |   KRS: 0000563643

Plakat 

Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska” w ramach realizowanego projektu pn. „Aktywność inspirowana dziedzictwem przyrodniczym pogranicza polsko-słowackiego” organizuje rajd rowerowy w czterech odcinkach. Pierwszy rajd - odcinek odbędzie się już 23 września br. W załączeniu plakat informujący o rajdach, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin. Więcej informacji na www.aglomeracjarzeszowska.pl

Sabina Potoczny
Stowarzyszenie Samorządów Tertorialnych
"Aglomeracja Rzeszowska"
biuro@aglomeracjarzeszowska.pl
tel. 881 917 710

KONSULTACJE SPOŁECZNE ZAKOŃCZONE

Zakończono konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok.

Wynik konsultacji w załączeniu.


PROTOKÓŁ

z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok.

Podstawą prawną konsultacji były:

 1. uchwała Nr XLIV/343/2010 z dnia 11 października 2010 roku  w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Chmielnik w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 100,poz.1825 z dnia 19 października 2010 roku).
 2. art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.).

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów sektora pozarządowego. Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Gminy Chmielnik.

Konsultacje odbyły się w dniach od 20 sierpnia 2018 roku do 03 września 2018 roku.

Projekt uchwały był udostępniony od 13 sierpnia 2018 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chmielnik - www.bip.chmielnik.pl, na stronie internetowej-www.chmielnik.pl, oraz został wywieszony na  tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy Chmielnik 50.

Uwagi i propozycje można było zgłaszać w  siedzibie Urzędu Gminy Chmielnik pok.40 II piętro, za pośrednictwem poczty elektronicznej: z.budak@chmielnik.pl oraz listownie na adres, 36-016 Chmielnik 50 w ww. terminie.

W ogłoszonym terminie konsultacji od organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, nie wpłynęła żadna opinia, ani uwaga dotycząca przedłożonego  do konsultacji  projektu .

Na tym protokół zakończono.

sporządziła: Zofia Budak

Rajd rowerowy na 100 lecie odzyskania niepodległości.

Informacja, proszę pobrać plakat

Konsultacje dotyczące projektu "Rocznego Programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok".

Na podstawie  uchwały Nr XLIV/343/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 11 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Chmielnik w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych programów współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi (Dz.Urz.Woj.Podk.z 2010 r.Nr100 poz.1825).

Wójt Gminy Chmielnik przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chmielnik , stronie internetowej gminy Chmielnik  i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Chmielniku zmieniony projekt uchwały Rady Gminy w sprawie  programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 20.08.2018 r.
Termin zakończenia konsultacji: 03.09.2018 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do 03 września 2018 r. (poniedziałek):
-  elektronicznie na adres: z.budak@chmielnik.pl,
-  pisemnie na adres: 36-016 Chmielnik 50  pok.40,w przypadku przesłania uwag pocztą
   decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Chmielnik , a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. Wynik nie jest wiążący dla organów Gminy Chmielnik.

Załączniki do pobrania;

 1. Formularz konsultacji.
 2. Projekt Programu. 

Ogłoszenie oraz załącznik 1 i 2 w pliku PDF
<<180813_Ogloszenie.pdf>>

Wójt Gminy Chmielnik informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2018 roku na sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego została przyjęta uchwała nr LII/869/18 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, tzw. „uchwała antysmogowa” opublikowana w Dz. U. Woj. Podk. z dnia 18 maja 2018 r., pod poz. 2498 która weszła w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.

Wymagania zawarte w uchwale wprowadzane będą stopniowo, w zależności od wieku instalacji grzewczej oraz poziomu emisyjności. Dla kotłów których eksploatacja rozpoczęła się przed dniem 1 czerwca 2018 roku, przewidziany został okres przejściowy na dostosowanie do wymogów uchwały.
Ponadto w uchwale zakazuje się stosowania w instalacjach:

 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 • paliw o uziarnieniu poniżej 5 mm i zawartości popiołu powyżej 12%,
 • biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Treść uchwały:
http://bip.podkarpackie.pl/index.php/informacja-o-srodowisku/ochrona-powietrza/4055-uchwala-antysmogowa-dla-wojewodztwa-podkarpackiego

Uzasadnienie do uchwały:
http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/informacja-o-srodowisku/ochrona-powietrza/3719-antysmogowa464332556

Wymiany źródeł ciepła

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z Gminami ROF*** planuje realizację dwóch projektów w zakresie wymiany źródeł ciepła:

1. Projekt pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” obejmuje:

a) wymianę dotychczasowego źródła ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe, piecyków gazowych – podgrzewaczy przepływowych) na podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – ciepło systemowe,
b) wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na kotły gazowe kondensacyjne poprzez:
- wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na kotły kondensacyjne jednofunkcyjne (do zasilania instalacji centralnego ogrzewania) wraz z zasobnikiem do podgrzewania ciepłej wody użytkowej,
- wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na kotły kondensacyjne dwufunkcyjne (do zasilania instalacji centralnego ogrzewania oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej w sposób przepływowy),
c) wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły na biomasę z automatycznym zsypem paliwa.

Projekt w ramach RPO WP 2014-2020, Oś III. Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

2. Projekt pn. „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy” obejmuje wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły na paliwa stałe (inne niż biomasa) klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa (ekogroszek).

Projekt w ramach RPO WP 2014-2020, Oś III. Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji

W ramach kosztów kwalifikowanych ww. projektów możliwe jest poniesienie wydatków na:

 • budowę, rozbudowę, przebudowa przyłączy ciepłowniczych do budynków, węzłów cieplnych,
 • wymienniki ciepła, w tym indywidualne mieszkaniowe węzły cieplne,
 • likwidacja, demontaż dotychczasowego źródła ciepła,
 • elementy montażowe instalacji i urządzeń nowych źródeł ciepła w zakresie niezbędnym do realizacji celów projektu, między innymi: rurociągi / przewody przyłączeniowe, izolacja rurociągów, armatura instalacyjna, pompy, zasobniki, itd.
 • systemy sterowania i monitorowania przyłącza cieplnego, węzłów cieplnych wraz z oprogramowaniem, urządzenia zabezpieczające,
 • urządzenia pomiarowe i sterujące źródłem ciepła, które jest objęte projektem wraz z oprogramowaniem, urządzenia zabezpieczające,
 • adaptacja/przebudowa pomieszczenia na kotłownię z nowym źródłem ciepła,
 • urządzenia służące do magazynowania energii wytworzonej z nowego źródła ciepła (np. zbiorniki na c.w.u., zasobniki),
 • rozruch, regulacja instalacji, przeszkolenie odbiorców ostatecznych w zakresie obsługi nowych źródeł energii,
 • wykonanie przyłącza gazu, opłata przyłączeniowa,
 • systemy podawania paliwa do zasilania kotłów na biomasę (np. podajnik, zasobnik przykotłowy, adaptacja pomieszczenia połączonego z podajnikiem z kotłem),
 • instalacja kominowa i wentylacyjna, wkłady kominowe, czerpnie powietrza,
 • zastosowanie filtrów, które zmniejszają emisję zanieczyszczeń do powietrza, itd.

Do 25% wydatków kwalifikowalnych w projekcie mogą stanowić wydatki poniesione na:

 • termomodernizację przegród budowlanych,
 • wykonanie (budowę, przebudowę, rozbudowę) wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. w budynku (przewody, armatura instalacyjna, zawory regulacyjne, podpionowe, urządzenia zabezpieczające, grzejniki, odpowietrzniki, zbiorniki itd.),
 • montaż zaworów termostatycznych przygrzejnikowych, zaworów podpionowych, podzielników ciepła,
 • prace remontowe (np. naprawa ścian po likwidacji pieców, wykuć pod przewody instalacji c.o., c.w.u.), związane z przywróceniem podstawowego standardu lokali po wykonaniu zmiany źródła ciepła (np. wygładzenie ściany i pomalowanie na biało).

Nabory Mieszkańców do projektów planowane są na I półrocze 2019 r.

***Zgodnie z SZOOP RPO WP 2014-2020 oraz deklaracjami samorządów w projektach w zakresu wymiany źródeł ciepła brać udział mogą Mieszkańcy Gmin: Rzeszów, Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Głogów Małopolski, Łańcut, Miasto Łańcut, Trzebownisko, Tyczyn.


Zarządzenie nr 58/2018
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 23 lipca 2018 rok

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu  na realizację w 2018 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik  w zakresie działalności wspomagającej  rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Na podstawie art.30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U.z 2018r. poz.994 z późn.zm.) oraz art. 250 i 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j.Dz.U.z 2017 r.poz.2077 późn. zm.), art.15 ust. 2h-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2018 roku poz.450 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/207/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok w związku z Zarządzeniem Nr 44/2018 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora  konkursu w ramach regrantingu  na realizację  zadań publicznych Gminy Chmielnik w 2018 roku w zakresie działalności wspomagającej  rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1

 1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, zawartej w protokole z dnia 23 lipca 2018 r. powołanej  Zarządzeniem Nr 55 /2018 Wójta  Gminy Chmielnik z dnia 16 lipca 2018 r. dokonuję  rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  na wybór operatora  konkursu w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik w 2018 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój  wspólnot i społeczności lokalnych.
 2. Przyznaję dotację dla Fundacji Przestrzeń Lokalna ,Plac im.ks.Adolfa Kowala 1,36-030 Błażowa na zrealizowanie zadania pod nazwą „Fundusz Lokalny „Twoja Przestrzeń” – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 2018 roku , w wysokości:6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł).
 3. Szczegółowe warunki przyznania dotacji zostaną określone w umowie zawartej z Oferentem.

§ 2

Zarządzenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert podlega ogłoszeniu:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
a) w Biuletynie Informacji Publicznej,
b) na stronie internetowej Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie w pliku PDF
<<Z_2018_058.pdf>>

Fundacja SOS Życie oraz Wójt Gminy Chmielnik
zapraszają
NA BEZPŁATNE WARSZTATY EDUKACYJNE
w temacie Profilaktyki Raka Piersi i Raka Szyjki Macicy

Warsztaty odbywają się w Szkole Podstawowej nr 3 w Chmielniku

Po warsztatach Ośrodek Diagnostyczny Chorób Nowotworowych Fundacji SOS ŻYCIE z Mielca przeprowadzi  bezpłatnie badania profilaktyczne mammograficzne na najnowocześniejszym i najlepszym cyfrowym mammografie dla kobiet w wieku 50 - 69 lat, oraz bezpłatne badania cytologiczne  dla kobiet w wieku 25 - 59 lat 

postój CytoMammobusu
Chmielnik – parking obok Szkoły Podstawowej nr 3
w dniach 2-3 sierpień 2018r
godz. 9.00-17.00
rejestracja telefoniczna pod numerem: tel 17 582 40 60

Zarządzenie Nr 55/2018
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 16 lipca 2018 roku
  

sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2018 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Na podstawie art.30 ust.1 w związku z art.11a ust.1 pkt.2  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.z 2018 r.poz.994 z późn. zm.) w związku z art.15 ust.2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.450 z póź. zm.) oraz uchwały Nr XXXIII/207/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018rok
zarządza się, co następuje:

 § 1

Powołuję  komisję konkursową w celu opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym  Zarządzeniem nr 44 /2018 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2018 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w następującym składzie:

1.   Pani Magdalena Wdowik-Reczek     - Przewodniczący komisji -przedstawiciel Wójta
2.   Pani Zofia Budak                               - członek komisji- przedstawiciel Wójta
3.   Pan Adam Tereszkiewicz                  - członek komisji- przedstawiciel Wójta

§ 2

Komisja pracuje w oparciu o zasady działania określone w załączniku Nr 1 do  Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z Organizacjami Pozarządowymi z dnia 31 października 2017 roku.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się  Sekretarzowi Gminy Chmielnik.

§ 4

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania i podlega zamieszczeniu:

1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej,
3) na stronie internetowej Gminy.


Zarządzenie w pliku PDF
<<Z_2018_55.pdf>>

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHMIELNIK z dnia 02 lipca 2018 roku

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2018 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Na podstawie art.15 ust.2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (j.t.: Dz. U. z 2018 r. poz.450 z póź. zm.), oraz zapisami Programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok ,Wójt Gminy Chmielnik zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik w 2018 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Nabór na członków komisji konkursowych odbywa się w terminie od 03 do 12 lipca 2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Chmielnik).

Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3,biorące udział w konkursie.

Zgłoszenie należy złożyć w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Chmielnik (pokój 32) lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Gminy Chmielnik ,36-016 Chmielnik 50 z dopiskiem ”Kandydaci na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik w 2018 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji konkursowej muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

 1. muszą być obywatelami RP i korzystać z pełni praw publicznych;
 2. nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 z późn. zm.) ;
 3. mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 4. wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000).

Zadaniem członków komisji jest badanie i ocena ofert na realizację zadań publicznych złożonych przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Posiedzenia komisji odbywają się w Urzędzie Gminy Chmielnik w godzinach pracy urzędu.

Wyboru kandydatów do komisji dokona Wójt Gminy Chmielnik.

O wynikach naboru wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie do 17 lipca 2018 r.

W przypadku pytań informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Chmielnik, tel. 17 2304052 pokój 40 , osoba do kontaktu Zofia Budak.


  

Formularz zgłoszeniowy w pliku PDF <<Formularz_zgloszeniowy.docx>>

Ogłoszenie w pliku PDF <<Ogloszenie.pdf>>

Zarządzenie Nr 44/2018
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2018 zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art. 11a ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.z 2018 r. poz.994 z późn.zm.), art.11, art.13 oraz art.16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t.DZ.U. z 2018 r. poz.450 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXXIII/207/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w formie wsparcia w 2018 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

§ 2

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 3

Na realizację zadań w ramach ogłoszonego konkursu przeznacza się kwotę 6.000 zł.

§ 4

Ogłoszenie o konkursie ofert podlega zamieszczeniu:

 1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
 2. w Biuletynie Informacji Publicznej,
 3. na stronie internetowej Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pełny teks zarządzenia w pliku PDF
<<Z_2018_044.pdf>>

  

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA II PÓŁROCZE 2018 R.

Urząd Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50 (gospodarka odpadami - pokój nr 37) tel. 17 23 04 048

Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Chmielnik wykonuje firma:
Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Kotulak Jerzy, 38-200 Jasło, ul. Hankówka 28

Lideres 

WÓJT GMINY CHMIELNIK
dnia 6 marca 2018 roku
OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:

 1. Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 169a
 2. Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Zabratówce, 36-017 Błędowa Tyczyńska, Zabratówka 47

dla których organem prowadzącym jest Gmina Chmielnik

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w  rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 1597)
2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587), oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
– stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
– stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
– imię (imiona) i nazwisko,
– datę i miejsce urodzenia,
– obywatelstwo,
– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60) - w przypadku cudzoziemca,
g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 i 2110),
k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
3. Oferty należy składać  w Urzędzie Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50 (pokój 32) w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs" (podać nazwę i adres placówki, której konkurs dotyczy) w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chmielnik 36-016 Chmielnik 50 i na stronie internetowej Urzędu www.chmielnik.pl oraz w BIP Gminy - www.bip.chmielnik.pl, tj. do dnia 27 marca 2018 roku do godz. 15.00. W przypadku nadania pocztą o dacie złożenia decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.
4. W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
5. Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe powołane przez Wójta Gminy Chmielnik.
6. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


Ogłoszenie w pliku PDF
<< Ogloszenie.pdf>>

 

ZARZĄDZENIE NR 9/2018
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 19 lutego 2018 roku

w sprawie: ustalenia dla roku szkolnego 2018/2019 harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie gminy Chmielnik.

Zarządzenie w pliku PDF
<<Z_2018_009.pdf>>


UCHWALA NR XXXVII/239/2018
RADY GMINY CHMIELNIK
z dnia 19 lutego 2018 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych, punktów przyznawanych za poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała w pliku PDF
<<UCHWALA_kryteria_OP.pdf>>


UCHWAŁA NR XXXVII/240/2018
RADY GMINY CHMIELNIK
z dnia 19 lutego 2018 r.

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkól podstawowych, punktów przyznawanych za poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała w pliku PDF
<<UCHWALA_kryteria_SP.pdf>>


ZARZĄDZENIE NR 10/2018
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 19 lutego 2018 roku

w sprawie: określenia wzorów wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 na terenie Gminy Chmielnik

Zarządzenie wraz z załącznikiem w pliku PDF
<<Z_2018_010.pdf>>

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
 • Data aktualizacji: 2023-04-14 15:32
 • |
 • Licznik odwiedzin: 1 365 773