+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Zasady segregacji odpadów komunalnych i harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2021 r.


autor: Lidia Urbaś
Obowiazkowa segregacja 
Worek niebieski 
Worek zielony 
Worek zolty 
Worek brazowy 
Pojemnik brazowy 
Worek czarny 
Pojemnik czarny 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2021 r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2021 (I PÓŁROCZE) - CHMIELNIK <<I_polrocze_2021_CHMIELNIK.pdf (Plik pdf 0,73 MB)>>
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2021 (II PÓŁROCZE) - CHMIELNIK <<II_polrocze_2021_CHMIELNIK.pdf (Plik pdf 0,72 MB)>>
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2021 (I PÓŁROCZE) - BŁĘDOWA TYCZYŃSKA - BORÓWKI - WOLA RAFAŁOWSKA - ZABRATÓWKA <<I_polrocze_2021_POZOSTALE_SOLECTWA.pdf (Plik pdf 0,74 MB)>>
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2021 (II PÓŁROCZE) - BŁĘDOWA TYCZYŃSKA - BORÓWKI - WOLA RAFAŁOWSKA - ZABRATÓWKA <<II_polrocze_2021_POZOSTALE_SOLECTWA.pdf (Plik pdf 0,72 MB)>>


Szanowni Państwo!

♻ Gminny systemem gospodarowania odpadami komunalnymi obejmuje również nieruchomości na których znajduje się domek letniskowy, lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  – np. pole namiotowe, ogródek działkowy, itp.
W związku z tym właściciele posiadający ww. nieruchomości zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

♻ Termin składania deklaracji. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, np. zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość (zgon, urodzenie dziecka, itp.), zmiana adresu zamieszkania, kupno/sprzedaż nieruchomości nową deklarację wraz z podaniem daty i przyczyny zmiany należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Bez zmian pozostaje termin złożenia pierwszej deklaracji, tj. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych (nowopowstałe budynki mieszkalne, zakup nieruchomości).
Zgodnie z art. 10 ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - podlega karze grzywny (od 100 zł do 5 000 zł).

Przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, a w przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za ilość odpadów powstających na danej nieruchomości w ramach prowadzonej działalności biorąc pod uwagę liczbę frakcji odpadów i częstotliwość ich odbioru.

♻ Od 1 listopada 2020 r. zmianie uległa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która zgodnie z uchwałą Rady Gminy Chmielnik z dnia 30 września 2020 r. wynosi:

 • dla nieruchomości zamieszkałej 32 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość
 • dla nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów:
  - 9 zł
  – za worek o pojemności 60 l;
  - 18 zł
  – za worek o pojemności 120 l;
  - 36 zł
  – za worek o pojemności 240 l;
  - 58 zł
  – za pojemnik o pojemności 1100 l.
  Liczba worków lub pojemników winna być dostosowana do ilości frakcji odpadów oraz częstotliwości ich odbioru.
 • dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - 180 zł (ryczałtowa opłata roczna).

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, firma przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta oraz właściciela nieruchomości. Wójt, na podstawie tego powiadomienia wszczyna postępowanie w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a następnie określa jej wysokości w drodze decyzji, stosując stawkę opłaty podwyższonej, która wynosi trzykrotność stawki miesięcznej, tj. 96 zł miesięcznie od mieszkańca.

Termin płatności. Dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych opłatę należy uiszczać z góry, bez wezwania, za każdy miesiąc kalendarzowy, w terminie do 15 dnia danego miesiąca.

Dla nieruchomości „rekreacyjnej” ryczałtową opłatę należną za rok, bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości w ciągu roku uiszcza się w terminie do 15 czerwca i do 15 grudnia.

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Stawka zwolnienia wynosi 2 zł na miesiąc od mieszkańca. Aby z niej skorzystać właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia w deklaracji stosownego oświadczenia o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

W celu weryfikacji zgodności informacji złożonej w deklaracji ze stanem faktycznym pracownicy urzędu gminy mają prawo przeprowadzić oględziny nieruchomości bez wcześniejszego powiadomienia.

Dla mieszkańców Gminy Chmielnik od dnia 1 stycznia 2020 r. udostępniony został prowadzony przez Gospodarkę Komunalną w Błażowej Sp. z o. o. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) który mieści się w Błażowej przy ul. Myśliwskiej 9 (przy placu sortowni).

Szczegóły dotyczące korzystania z PSZOK dostępne są poniżej.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. wszyscy mieszkańcy (bez względu na rodzaj nieruchomości) zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, które gromadzimy w następujący sposób:

 • w worku koloru niebieskiego oznaczonego napisem Papier- makulaturę (np. papier do drukarki, opakowania papierowe, gazetki promocyjne). Nie gromadzimy kartonów po mleku i soku oraz mocno zabrudzonego lub zatłuszczonego papieru (ręczników kuchennych, chusteczek).
 • w worku koloru zielonego oznaczonego napisem Szkło- butelki i słoiki. Nie gromadzimy szyb, luster, talerzy, fajansu, porcelany i szkła żaroodpornego.
 • w worku koloru żółtego oznaczonego napisem Metale i tworzywa sztuczne- plastikowe butelki, odpady wielomateriałowe (np. kartony po mleku i soku), puszki po konserwach, folię aluminiową i sztuczne kwiaty. Nie gromadzimy opakowań po olejach silnikowych, puszek i pojemników po farbach i lakierach (są to odpady niebezpieczne).
 • w pojemniku lub worku koloru brązowego oznaczonego napisem Bio- bioodpady stanowiące odpady komunalne, czyli odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, niezaimpregnowane drewno, resztki jedzenia.
  Nie gromadzimy
  kości zwierząt, oleju jadalnego, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i pilśniowych MDF, ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).
  Od dnia 1 stycznia 2020 r. tzw. „odpady zielone” gromadzimy łącznie z bioodpadami w pojemniku lub worku koloru brązowego oznaczonym napisem „BIO”. 
 • w pojemniku lub worku koloru czarnego, bez napisu - pozostałe odpady zmieszane (tj. odpady pozostałe po wyselekcjonowaniu z odpadów komunalnych papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych oraz odpadów ulegających biodegradacji) np. ręczniki papierowe i zużyte chusteczki higieniczne, pieluchy jednorazowe i podpaski, talerze i porcelanę. Nie gromadzimy popiołu, odzieży i tekstyliów, odpadów zielonych, odpadów niebezpiecznych.

Worki lub pojemniki w kolorze: niebieskim, zielonym, żółtym i brązowym są przeznaczone do segregacji i nie dopuszcza się oddawania segregowanych odpadów komunalnych w workach lub pojemnikach o innej kolorystyce, nawet jeżeli zostaną oznaczone napisem informującym o rodzaju frakcji.

Ponadto wszyscy właściciele nieruchomości mają obowiązek wydzielić z wytworzonych na nieruchomości odpadów: popiół, odzież i tekstylia, wielkogabaryty, odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe i przekazać firmie odbierającej odpady w sposób i w terminach wskazanych w harmonogramie.

Odpady wytworzone w wyniku prowadzonej działalności winny być gromadzone i zagospodarowane zgodnie z procedurą postępowania z odpadami i nie należy ich mieszać z odpadami komunalnymi pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Odpady pochodzące z działalności rolniczej typu opony, folie i sznurek oraz zderzaki samochodowe i części karoserii nie stanowią odpadów komunalnych w związku z tym nie można ich wystawiać.

Pamiętajmy, że kody kreskowe są przypisane do konkretnej nieruchomości i nie można ich „pożyczać”. Służą one do sprawdzenia czy dany właściciel gromadzi odpady w sposób selektywny. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej segregacji wszczęte zostanie postępowanie administracyjne wobec właściciela kodów kreskowych, a nie właściciela odpadów i naliczona podwyższona opłata.

Właściciel nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy otrzymuje pakiet worków na odpady komunalne, dostosowany do ilości zbiórek. W przypadku wytwarzania większej ilości odpadów, kolejne worki należy zakupić we własnym zakresie z zachowaniem wymaganej kolorystyki. Worki (za odpłatnością) dostępne są na terenie gminy w sklepie spożywczym „Edo” Żurek Bogumiła, Chmielnik 151D, TJ Gazy Józef Gryndys, Chmielnik oraz u kierowcy odbierającego odpady.

Prosimy o przestrzeganie terminów odbioru i nie podrzucanie worków z odpadami w miejsca do tego celu nieprzeznaczone (np. przystanki autobusowe czy przydrożne rowy).

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać telefonicznie pod numerem 17 23 04 048 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Chmielniku - pokój 37


Informacja dotycząca funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Urząd Gminy Chmielnik informuje, że obsługę mieszkańców naszej gminy w zakresie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) świadczy Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Błażowej. Punkt ten mieści się w Błażowej przy ul. Myśliwskiej 9 (tel. 17 230 14 48).

Mieszkańcy mają możliwość oddania w nim (w ramach uiszczanej do Gminy Chmielnik opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych) posegregowanych odpadów komunalnych tj.:

 1. papieru (w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury),
 2. szkła (w tym odpadów opakowaniowych ze szkła),
 3. metali (w tym odpadów opakowaniowych z metali),
 4. tworzyw sztucznych (w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych),
 5. odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,
 6. bioodpadów stanowiących odpady komunalne,
 7. odpadów niebezpiecznych,
 8. przeterminowanych leków,
 9. chemikaliów,
 10. odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 11. zużytych baterii i akumulatorów,
 12. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 13. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
 14. zużytych opon,
 15. odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych przez właściciela nieruchomości we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do właściwego organu,
 16. odzieży i tekstyliów,
 17. popiołu.

Wyżej wymienione odpady przyjmowane są w każdej ilości za wyjątkiem:

 • zużytych opon, których można oddać 100 kg rocznie od jednego gospodarstwa domowego, 
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych, których można oddać 500 kg rocznie od jednego gospodarstwa domowego (w tym 300 kg gruzu).

Odpady przyjmowane są jeden dzień w tygodniu, tj. czwartek w godz. od 8:00 do 18:00. Mieszkańcy zobowiązani są do posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz kodu kreskowego przyporządkowanemu nieruchomości z którego pochodzą odpady.

UWAGA! PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących z demontażu pojazdów samochodowych tj. zderzaków, foteli samochodowych, akumulatorów, szyb, tapicerki oraz zmieszanych odpadów komunalnych.

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
 • Data aktualizacji: 2021-10-11 12:14
 • |
 • Licznik odwiedzin: 937 573