+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Zasady segregacji odpadów komunalnych i harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2022 r.


autor: Lidia Urbaś
Obowiazkowa segregacja 
Worek niebieski 
Worek zielony 
Worek zolty 
Worek brazowy 
Pojemnik brazowy 
Worek czarny 
Pojemnik czarny 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2022 r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2022 (I PÓŁROCZE) - CHMIELNIK <<I_polrocze_2022_CHMIELNIK.pdf (Plik pdf 0,83 MB)>>
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2022 (II PÓŁROCZE) - CHMIELNIK <<II_polrocze_2022_CHMIELNIK.pdf (Plik pdf 0,69 MB)>>
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2022 (I PÓŁROCZE) - BŁĘDOWA TYCZYŃSKA - BORÓWKI - WOLA RAFAŁOWSKA - ZABRATÓWKA <<I_polrocze_2022_POZOSTALE_SOLECTWA.pdf (Plik pdf 0,83 MB)>>
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2022 (II PÓŁROCZE) - BŁĘDOWA TYCZYŃSKA - BORÓWKI - WOLA RAFAŁOWSKA - ZABRATÓWKA <<II_polrocze_2022_POZOSTALE_SOLECTWA.pdf (Plik pdf 0,7 MB)>>


Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązujące na terenie gminy w 2022 roku

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (nowopowstałe budynki mieszkalne, zmiana właściciela nieruchomości, itp.).

 W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, np. zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość (zamieszkanie kolejnej osoby, zgon mieszkańca, urodzenie dziecka) lub zmiany adresu zamieszkania, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana (np. urodzenie się dziecka w dniu 18 stycznia, zamieszkanie na nieruchomości 21 stycznia - opłata należna jest od stycznia, a termin na złożenie deklaracji upływa w dniu 10 lutego).

Od 1 stycznia 2022 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 30 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 3 zł na miesiąc od mieszkańca i przysługuje właścicielowi nieruchomości, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, który kompostuje bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (tj. w obrębie swojej nieruchomości).

Przypominamy, że w przypadku korzystania ze zwolnienia w części z opłaty, nie przysługuje prawo oddawania bioodpadów, również na PSZOK.

Opłata ryczałtowa należna za rok, bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 190 zł.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać z góry, bez wezwania, na przyporządkowany płatnikowi numer rachunku (otrzymany po złożeniu deklaracji), w terminie:

 • do 15 dnia danego miesiąca, za każdy miesiąc kalendarzowy, dla nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy
 • do 15 czerwca (za okres od I do VI) i do 15 grudnia (za okres od VII do XII), dla nieruchomości „rekreacyjnej”

Właściciel nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy otrzymuje w ramach uiszczanej opłaty pakiet worków na odpady komunalne (na dany rok), dostosowany do częstotliwości ich odbioru. W przypadku wytwarzania większej ilości odpadów, kolejne worki należy zakupić we własnym zakresie z zachowaniem wymaganej kolorystyki. Worki (za odpłatnością) dostępne są na terenie gminy w sklepie – TJ Gazy Józef Gryndys, Chmielnik 276 oraz u kierowcy odbierającego odpady.

Kody kreskowe służą do identyfikacji właściciela odpadów i są przypisane do konkretnej nieruchomości, dlatego nie należy ich „pożyczać”.

Służą one do sprawdzenia czy dany właściciel gromadzi odpady w sposób selektywny. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej segregacji wszczęte zostanie postępowanie administracyjne i naliczona opłata podwyższona wobec właściciela kodów kreskowych, a nie właściciela odpadów.

Prosimy nie podrzucać odpadów na przystanki autobusowe. Kosze uliczne ustawione na przystankach służą do pozostawienia odpadów przez osoby podróżujące i stanowią istotny element wizerunkowy Naszej Gminy. Wykorzystywanie ich jako pojemniki na odpady domowe jest niedopuszczalne i traktowane jako wykroczenie, za które grozi mandat do 500 zł. Dlatego, aby zadbać o czystość i porządek na terenie gminy oraz ukrócić proceder podrzucania odpadów przy losowo wybranych pojemnikach pojawią się fotopułapki.

Dla mieszkańców Gminy Chmielnik udostępniony został prowadzony przez Gospodarkę Komunalną w Błażowej Sp. z o. o. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) który mieści się w Błażowej przy ul. Myśliwskiej 9 (przy placu sortowni) czynny w każdy czwartek od godz. 8:00 do 18:00.

Mieszkaniec oddając selektywnie zebrane odpady komunalne winien posiadać dokument potwierdzający tożsamość oraz kod kreskowy przyporządkowany do nieruchomości z którego pochodzą odpady.

Nadal obowiązują limity w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Błażowej dla:

 • zużytych opon w ilości do 100 kg rocznie od jednego gospodarstwa domowego,
 • odpadów rozbiórkowych w ilości do 500 kg rocznie od jednego gospodarstwa domowego (w tym 300 kg gruzu).

Informujemy, że istnieje możliwość przekazania odpadów ponad limit, za dodatkową opłatą, wg. cennika PSZOK.

Przypominamy, że wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów  komunalnych, które należy gromadzić:

 • w worku koloru niebieskiego oznaczonego napisem Papier - makulaturę (np. papier do drukarki, opakowania papierowe, gazetki promocyjne, ulotki, książki, zeszyty, rolka po papierze toaletowym czy ręczniku kuchennym).

Nie gromadzimy kartonów po mleku i soku oraz mocno zabrudzonego lub zatłuszczonego papieru (ręczników kuchennych, chusteczek).

 • w worku koloru zielonego oznaczonego napisem Szkło - butelki i opróżnione słoiki bez nakrętek.

Nie gromadzimy szyb, luster, talerzy, fajansu, porcelany, szkła żaroodpornego, żarówek i zniczy.

 • w worku koloru żółtego oznaczonego napisem Metale i tworzywa sztuczne - plastikowe butelki, opakowania po śmietanie i jogurcie, odpady wielomateriałowe (np. kartony po mleku i soku, parasol), garnki i patelnie, puszki po konserwach, metalowe nakrętki, kapsle, reklamówki foliowe, koperty z folią bąbelkową, folię aluminiową, sztuczne kwiaty i styropian opakowaniowy np. z nowej lodówki.

Nie gromadzimy opakowań po olejach silnikowych, puszek i pojemników po farbach i lakierach oraz butli gazowych (są to odpady niebezpieczne), zabawek z elektroniką, akumulatorów i baterii.

 • w pojemniku lub worku koloru brązowego oznaczonego napisem Bio - bioodpady stanowiące odpady komunalne, czyli odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, niezaimpregnowane drewno, resztki jedzenia.

Nie gromadzimy kości zwierząt, oleju jadalnego, odchodów zwierząt, popiołu, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i pilśniowych MDF, ziemi i kamieni oraz innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

 • w pojemniku lub worku koloru czarnego, bez napisu - pozostałe odpady zmieszane (tj. odpady pozostałe po wyselekcjonowaniu z odpadów komunalnych papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych oraz bioodpadów) np. zatłuszczone ręczniki papierowe i zużyte chusteczki higieniczne, pieluchy jednorazowe i podpaski, talerze i porcelanę, odchody zwierząt, żwirek czy trociny z kuwet zwierząt, kości, mięso, ryby, włosy, sierść, gąbki, szmatki, szczotka do włosów, worki z odkurzacza, worki jutowe (np. po ekogroszku), filtry do wody oraz znicze.

Nie gromadzimy popiołu, odzieży i tekstyliów, bioodpadów, odpadów niebezpiecznych.

Pozostałe odpady selektywnie zebrane: popiół, odzież i tekstylia, wielkogabaryty, odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady remontowe należy przekazać firmie odbierającej odpady w sposób
i w terminach wskazanych w harmonogramie lub na PSZOK.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wójt na podstawie informacji przekazanej od firmy odbierającej odpady określa w drodze decyzji wysokość opłaty, stosując stawkę opłaty podwyższonej, która wynosi trzykrotność stawki miesięcznej,
tj. 90 zł miesięcznie od mieszkańca.

Worki lub pojemniki w kolorze: niebieskim, zielonym, żółtym i brązowym są przeznaczone do segregacji i nie dopuszcza się oddawania segregowanych odpadów komunalnych w workach lub pojemnikach o innej kolorystyce, nawet jeżeli zostaną oznaczone napisem informującym o rodzaju frakcji.

WAŻNE! W ramach opłaty odbierane są odpady pochodzące z remontów wykonywanych przez właściciela na wykonanie których nie jest wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie do właściwego organu.

Odpady z budowy nowych budynków, budowanych również systemem gospodarczym, nie są odbierane. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do posiadania umowy na ich odbiór z firmą odbierającą odpady. Zamieszkiwanie na terenie gminy w innym budynku (rodzinnym) nie zwalnia z obowiązku posiadania umowy i faktur potwierdzających wykonanie obowiązku.

Uwaga! Od 1 stycznia 2022 r. właściciel nieruchomości na której prowadzana jest działalność gospodarcza (np. sklep, warsztat samochodowy, usługi fryzjerskie, itp.) zobowiązany jest do podpisania indywidualnej umowy z podmiotem odbierającym odpady posiadającym wpis do Rejestru działalności regulowanej prowadzonym przez Wójta Gminy Chmielnik. Wykaz podmiotów dostępny jest na stronie internetowej urzędu gminy w zakładce „odpady komunalne”.

Kopię umowy zawartej na odbiór odpadów komunalnych (nie produkcyjnych) należy przesłać na adres: Urząd Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50, lub drogą e-mail: sekretariat@chmielnik.pl w terminie do 31.01.2022 r.

WAŻNE! Odpady wytworzone w wyniku prowadzonej działalności winny być gromadzone i zagospodarowane zgodnie z procedurą postępowania z odpadami i nie należy ich mieszać z odpadami komunalnymi pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Odpady pochodzące z działalności rolniczej typu opony, folie i sznurek oraz zderzaki samochodowe i części karoserii nie stanowią odpadów komunalnych w związku z tym nie można ich oddawać. Odpady te należy przekazać, za dodatkową opłatą, podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie i transport.


Informacja dotycząca funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Urząd Gminy Chmielnik informuje, że obsługę mieszkańców naszej gminy w zakresie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) świadczy Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Błażowej. Punkt ten mieści się w Błażowej przy ul. Myśliwskiej 9 (tel. 17 230 14 48).

Mieszkańcy mają możliwość oddania w nim (w ramach uiszczanej do Gminy Chmielnik opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych) posegregowanych odpadów komunalnych tj.:

 1. papieru (w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury),
 2. szkła (w tym odpadów opakowaniowych ze szkła),
 3. metali (w tym odpadów opakowaniowych z metali),
 4. tworzyw sztucznych (w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych),
 5. odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,
 6. bioodpadów stanowiących odpady komunalne,
 7. odpadów niebezpiecznych,
 8. przeterminowanych leków,
 9. chemikaliów,
 10. odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 11. zużytych baterii i akumulatorów,
 12. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 13. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
 14. zużytych opon,
 15. odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych przez właściciela nieruchomości we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do właściwego organu,
 16. odzieży i tekstyliów,
 17. popiołu.

Wyżej wymienione odpady przyjmowane są w każdej ilości za wyjątkiem:

 • zużytych opon, których można oddać 100 kg rocznie od jednego gospodarstwa domowego, 
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych, których można oddać 500 kg rocznie od jednego gospodarstwa domowego (w tym 300 kg gruzu).

Odpady przyjmowane są jeden dzień w tygodniu, tj. czwartek w godz. od 8:00 do 18:00. Mieszkańcy zobowiązani są do posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz kodu kreskowego przyporządkowanemu nieruchomości z którego pochodzą odpady.

UWAGA! PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących z demontażu pojazdów samochodowych tj. zderzaków, foteli samochodowych, akumulatorów, szyb, tapicerki oraz zmieszanych odpadów komunalnych.

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
 • Data aktualizacji: 2022-06-24 08:48
 • |
 • Licznik odwiedzin: 1 136 423