+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy Gminy na 2019 rok


autor: Z.Budak

Konsultacje dotyczące projektu "Rocznego Programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok".

Na podstawie  uchwały Nr XLIV/343/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 11 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Chmielnik w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych programów współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi (Dz.Urz.Woj.Podk.z 2010 r.Nr100 poz.1825).

Wójt Gminy Chmielnik przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chmielnik , stronie internetowej gminy Chmielnik  i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Chmielniku zmieniony projekt uchwały Rady Gminy w sprawie  programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 20.08.2018 r.
Termin zakończenia konsultacji: 03.09.2018 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do 03 września 2018 r. (poniedziałek):
-  elektronicznie na adres: z.budak@chmielnik.pl,
-  pisemnie na adres: 36-016 Chmielnik 50  pok.40,w przypadku przesłania uwag pocztą
   decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Chmielnik , a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. Wynik nie jest wiążący dla organów Gminy Chmielnik.

Załączniki do pobrania;

  1. Formularz konsultacji.
  2. Projekt Programu. 

Ogłoszenie oraz załącznik 1 i 2 w pliku PDF
<<180813_Ogloszenie.pdf>>

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2018-11-16 20:36
  • |
  • Licznik odwiedzin: 92 356