+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

GP.032.1.2019 Ogłoszenie o wyniku naboru na wybór partnera


autor: M.Czarnota

Chmielnik, 03.04.2019 r.

GP.032.1.2019

Ogłoszenie o wyniku naboru na wybór partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub zakup wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Gmina Chmielnik podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze następującego partnera w celu wspólnej realizacji projektu:

  • Ochotnicza Straż Pożarna w Zabratówce

Powyższa oferta wpłynęła w wyznaczonym do składania ofert terminie. Złożona oferta spełniała wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu.

Konkurs przeprowadzany został w trybie określonym w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018, poz. 1431).

Załączniki:
Protokół z otwarcia ofert z dnia 3 kwietnia 2019 r.


Ogłoszenie w pliku PDF
<< Ogloszenie_wynikow.pdf>>

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2019-12-05 14:15
  • |
  • Licznik odwiedzin: 367 921