+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Zarządzenie Nr 11/2020 zmieniające zarządzenie 4/2020 w sprawie konkursu na realizację zadań publiczn


autor: Z.Budak

Zarządzenie Nr 11/2020
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 31 stycznia 2020 roku

zmieniające zarządzenie 4/2020 z dnia 10 stycznia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w Gminie Chmielnik na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art. 11a ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U z 2019 r. poz.506 z późn.zm.),art. 11 ust 1 i 2  w zw. z  art.13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. DZ.U. z 2019 r. poz.688 z późn.zm.) oraz uchwały  Nr IX/74/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi  w art.3 ust.2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok ”,

z a r z ą d z a m, co następuje:

§1

W załączniku do zarządzenia nr 4/2020 roku Wójta Gminy Chmielnik z dnia 10 stycznia 2020 roku stanowiącym ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik na 2020 rok dokonuje się następujących zmian.

1.W pkt.1 zadania nr 1na końcu dopisuje się akapit:
„Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów o nie więcej niż 5% ”.

2. W pkt.2 zadania nr 2 na końcu dopisuje się akapit:
„Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów o nie więcej niż 10% ”. 

3. W pkt.3 zadania nr 3 na końcu dopisuje się akapit:
„Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów o nie więcej niż 10% ”.

4. W pkt.4 zadania nr 4 na końcu dopisuje się akapit:
„Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów o nie więcej niż 10%”.

§2

Ogłoszenie o konkursie ofert podlega zamieszczeniu:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
b) w Biuletynie Informacji Publicznej,
c) na stronie internetowej Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zarządzenie oraz załączniki w pliku PDF
<< Z_2020_011.pdf>>

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2020-08-11 15:21
  • |
  • Licznik odwiedzin: 587 704