+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Zarządzenie nr 14 /2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu


autor: Z.Budak

Zarządzenie nr 14 /2020
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 07 lutego 2020 rok

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2020 rok.

Na podstawie art.30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U.z 2019 r.poz.506 z późn. zm.) oraz art. 250 i 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j.Dz.U.z 2019 r.poz.869 z późn. zm.), art.15 ust. 2h-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2019r. poz.688 z późn.zm.) i Uchwały Nr IX/74/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok.

Wójt Gminy Chmielnik zarządza, co następuje:

§ 1

  1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, powołanej Zarządzeniem Nr 6/2020 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 21 stycznia 2020 roku, dokonuję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik w 2020 roku, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 4/2020 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 10 stycznia 2020 roku z późn.zm.
  2. Wykaz zadań i realizujących je podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz z wysokością udzielonych dotacji stanowi załącznik Nr l do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy szczegółowo określającej warunki realizacji zadania.

§ 3

Zarządzenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert podlega ogłoszeniu:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
b) w Biuletynie Informacji Publicznej,
c) na stronie internetowej Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Treść zarządzenia oraz wykaz zadań i realizujących je podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz z wysokością udzielonych dotacji  w pliku PDF
<< Z_2020_014.pdf>>

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2020-08-11 15:21
  • |
  • Licznik odwiedzin: 587 688