+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Zarządzenie Nr 21/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert


autor: Z.Budak

Zarządzenie  Nr 21/2020
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia  03 marca 2020 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2020 zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art. 11a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.z 2019 r. poz.506 z późn.zm.), art.11, art.13 oraz art.16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t.DZ.U. z 2019 r. poz.688 z późn.zm.) oraz uchwały Nr IX/74/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia  19 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznego  programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność  pożytku publicznego o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok  z a r z ą d z a m , co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu  na realizację w formie wsparcia w 2020 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie działalności wspomagającej  rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

§ 2

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 3

Na realizację zadań w ramach ogłoszonego konkursu przeznacza się kwotę 7000,00 zł.

§ 4

Ogłoszenie o konkursie ofert podlega zamieszczeniu:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  3.  na stronie internetowej Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zarządzenie i załacznik nr 1 w pliku PDF
<<Z_2020_021.pdf>>

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2020-09-23 12:26
  • |
  • Licznik odwiedzin: 620 372