+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Chmielnik o naborze kandydatów


autor: Z.Budak

GŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHMIELNIK z dnia 06 marca 2020 roku

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2020 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Na podstawie art.15 ust.2a i 2d  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (j.t.: Dz. U. z 2019 r. poz.506 z póź. zm.), oraz zapisami Programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok, Wójt Gminy Chmielnik ogłasza nabór kandydatów na członków  komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik w 2020 roku w zakresie działalności wspomagającej  rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Nabór na członków komisji konkursowych odbywa się w terminie od 09 do 16 marca 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Chmielnik).

Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3,biorące udział w konkursie.

Zgłoszenie należy złożyć w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Chmielnik(pokój 32)lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Chmielnik ,36-016 Chmielnik 50 z dopiskiem ”Kandydaci na członków  komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik w 2020 roku w zakresie działalności wspomagającej  rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji konkursowej muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

  1. muszą być  obywatelami RP i korzystać z pełni praw publicznych;
  2. nie podlegają wyłączeniu określonemu w art.24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2018,poz.2096 z późn.zm.) ;
  3. mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

Zadaniem członków komisji jest badanie i ocena ofert na realizację zadań publicznych złożonych przez organizacje i podmioty  prowadzące działalność pożytku publicznego. Posiedzenia komisji odbywają się w Urzędzie Gminy Chmielnik w godzinach pracy urzędu.

Wyboru  kandydatów do komisji dokona Wójt Gminy Chmielnik.
O wynikach naboru wybrani kandydaci zostaną powiadomieni  telefonicznie do 18 marca  2020 r.
W przypadku pytań informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Chmielnik,
tel. 17 2304052  pokój 40, osoba do kontaktu Zofia Budak.

Formularz zgłoszeniowy


Ogłoszenie i formularz zgłoszeniowy w pliku PDF
<<Ogloszenie.pdf>>

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2020-09-23 12:26
  • |
  • Licznik odwiedzin: 620 324