+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Nabór na stanowisko konserwator, kierowca, mechanik


autor: M.Wdowik-Reczek

WÓJT GMINY CHMIELNIK
ogłasza nabór  na stanowisko:
konserwator, kierowca, mechanik
w URZĘDZIE GMINY CHMIELNIK
36-016 CHMIELNIK 50

O zatrudnienie może ubiegać się osoba, która spełnia następujące kryteria:

1. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie,
2. prawo jazdy kategorii C1,
3. świadectwo kwalifikacji zawodowych w zawodzie kierowcy,
4. orzeczenie lekarskie zgodnie z art. 39j ustawy o transporcie drogowym,
5. orzeczenie psychologiczne zgodnie z art. 39k ustawy o transporcie drogowym,
6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
7. wykształcenie: zawodowe
8. nieposzlakowana opinia,
9. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:
1. Doświadczenie w pracy na stanowisku kierowcy,
2. Dobra organizacja pracy

3. Do pracownika zatrudnionego na tym stanowisku będzie należało m.in.:

- kierowanie pojazdem ciężarowym o masie pow. 3,5 tony,
- odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych, chodników i placów,
- prace porządkowe na drogach gminnych,
- obsługa ciągnika przy koszeniu, odśnieżaniu i zamiataniu.

4. Informacja o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, tj. w m-cu wrześniu 2020 r., wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Chmielnik, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł co najmniej 6%.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) wymiar czasu pracy: pełny etat,
2) praca na terenie Gminy Chmielnik.

6.  Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) dokumenty poświadczające wykształcenie
4) zaświadczenie lub świadectwa pracy potwierdzające staż pracy kwestionariusz osobowy (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
5) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
6) oświadczenie kandydata o:
- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
- o obywatelstwie polskim
- nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zaklejonej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy Chmielnik (II piętro, pokój 32) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50 w terminie do dnia 30 października 2020 r. do godz. 1200 (decyduje data wpływu do UG). Na kopercie winien być umieszczony  dopisek: „Dotyczy naboru na stanowisko kierowca, konserwator, mechanik”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wójt Gminy zastrzega sobie możliwość skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

UWAGA
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru jak również dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie kandydaci mogą odebrać w Urzędzie Gminy (pok. 31) w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane w terminie o którym mowa wyżej podlegają zniszczeniu.

Informujemy, że:
- administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Wójt Gminy Chmielnik z siedzibą w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50,
- dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: e-mail: rodo@chmielnik.pl
- dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
- będą przechowywane nie dłużej niż 3 m-ce od zakończenia procesu rekrutacji,
- obowiązek podania danych wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (jt. Dz. U. z 2018, poz. 1260) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.) oraz innych przepisów szczególnych.

Kandydatom przysługuje prawo żądania:
- dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych), ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych

Załączniki:
1. kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1)
2. oświadczenie (załącznik nr 2)


Do pobrania:

  1. ogloszenie - plik PDF
  2. załącznik nr 1 kwestionariusz - plik DOK
  3. załącznik nr 2_oświadczenia - plik DOK
2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2020-10-21 10:00
  • |
  • Licznik odwiedzin: 645 465