+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Chmielnik o naborze kandydatów


autor: A.Tereszkiewicz

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik złożone w ramach otwartych konkursów ofert w 2021 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHMIELNIK
z dnia 5 stycznia 2021 r.

Na podstawie art.15 ust.2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz.1057 z póź. zm.) oraz zapisami Programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok, Wójt Gminy Chmielnik ogłasza nabór kandydatów na członków  komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik złożone w ramach otwartych konkursów ofert w 2021 r.
Nabór na członków komisji konkursowych odbywa się w terminie od  5 do 15 stycznia 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Chmielnik).

Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 a biorące udział w konkursie.

Zgłoszenie należy złożyć w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Chmielnik- (pokój 32) lub za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50 z dopiskiem
Kandydaci na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik złożone w ramach otwartych konkursów ofert w 2020 r.

Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji konkursowej muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

  1. muszą być obywatelami RP i korzystać z pełni praw publicznych;
  2. nie podlegać wyłączeniu określonemu w art.24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.256 z późn.zm.);
  3. mieć doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadaniem członków komisji jest badanie i ocena ofert na realizację zadań publicznych złożonych przez
organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Posiedzenia komisji odbywają się w Urzędzie Gminy Chmielnik w godzinach pracy urzędu.

Wyboru kandydatów do komisji dokona Wójt Gminy Chmielnika a o wynikach naboru, wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Chmielnik, tel. 17 2304049  pok. 38.

W załączeniu:
Formularz zgłoszeniowy


Ogłoszenie i formularz zgłoszeniowy w pliku PDF
<< Ogloszenie.pdf>>

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2021-01-18 11:00
  • |
  • Licznik odwiedzin: 723 822