+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Zarządzenie Nr 51/2021 Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.


autor: A.Tereszkiewicz

Zarządzenie Nr 51/2021
Wójta Gminy Chmielnik

z dnia 11 czerwca 2021 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2021 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U z 2020 r. poz.713 z późn.zm.), art.250 i 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2019 r. poz. 869 ze zm.) i art. 15 ust 2h – 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz.1057 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XV/127/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 30 września 2020r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok”

z a r z ą d z a m, co następuje:

§1

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, powołanej Zarządzeniem Nr 50/2021 z dnia 1 czerwca 2021r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2021 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, dokonuję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 46/2021 z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2021 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”:

Lp.

Nazwa organizacji/adres

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej dotacji w zł.

1.

FUNDACJA PRZESTRZEŃ LOKALNA Plac im. ks. Adolfa Kowala 1, 36-016 Błażowa

Zadanie
„Działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”

 7 000,00

RAZEM DOTACJE

 7 000,00

 §2

Warunkiem przekazania dotacji na wybrane zadania jest zawarcie umowy szczegółowo określającej warunki ich realizacji.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zamieszczeniu:

a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,

b) w Biuletynie Informacji Publicznej,

c) na stronie internetowej Gminy.


Zarządzenie Nr 51/2021 w sprawie "Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" w pliku PDF
<< Z_2021_051.pdf (Plik pdf 0,41 MB)>>
2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2021-07-30 10:52
  • |
  • Licznik odwiedzin: 880 279