+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

OGŁOSZENIE Wójta w sprawie Rocznego Programu Współpracy na 2022 rok.


autor: A.Tereszkiewicz

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Chmielnik

z dnia 19 lipca 2021 r.

w sprawie konsultacji dotyczących projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

Na podstawie  uchwały Nr XLIV/343/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 11 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Chmielnik w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych programów współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2010 r. Nr 100 poz.1825).

Wójt Gminy Chmielnik przedkłada do konsultacji z organizacjami pozarządowymi, poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chmielnik i stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku projekt uchwały w sprawie  przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

Termin rozpoczęcia konsultacji:   26 lipiec 2021 r.
Termin zakończenia konsultacji:  9 sierpień 2021 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały można przesłać w terminie do 9 sierpnia 2021 r. w następujący sposób:
- elektronicznie na adres: sekretariat@chmielnik.pl,
- pisemnie na adres: Urząd Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50,
- osobiście do pok.38 w Urzędzie Gminy Chmielnik.

W przypadku przesłania uwag operatorem pocztowym decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Chmielnik, a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie dokumentu poddanego konsultacjom. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Chmielnik.

 

Wójt Gminy Chmielnik
Krzysztof Grad

 

Załączniki do pobrania;
1. Formularz konsultacji.
2. Projekt Programu.  


 Rocznego Programu Współpracy na 2022 rok oraz załączniki w pliku PDF
<< Ogloszenie.pdf (Plik pdf 3,18 MB)>>

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2021-07-30 10:52
  • |
  • Licznik odwiedzin: 880 271