+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Zarządzenie Nr 1/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 2022 r.


autor: A.Tereszkiewicz

 

Zarządzenie Nr 1/2022
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 5 stycznia 2022 r.

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U z 2021 r. poz.1372 z późn.zm.), art. 11 ust 1 i 2, art.13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz.1057 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXII/172/2021 Rady Gminy Chmielnik z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok”

z a r z ą d z a m, co następuje:

§1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: 
1) Upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji poprzez realizację zadań:
a) „Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, mieszkańców gminy w zakresie piłki nożnej na terenie Gminy Chmielnik”.
b) „Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podnoszenie sprawności fizycznej uczniów szkół z terenu Gminy Chmielnik”.
2) Działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
    a) „Integracja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chmielnik”.
3) Nauki, edukacji, oświaty, wychowania, krajoznawstwa, wypoczynku, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym:
     a) „Działania na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym z terenu Gminy Chmielnik”.
4) Zlecenie realizacji zadań wymienionych w pkt.1 a, pkt.2 a i pkt.3 a, nastąpi poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
5) Zlecenie realizacji zadania wymienionego w pkt.1b nastąpi poprzez udzielenie dotacji na sfinansowanie jego realizacji. 
6) Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia. 

§2

Ogłoszenie o konkursie ofert podlega zamieszczeniu:
 a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
 b) w Biuletynie Informacji Publicznej,
 c) na stronie internetowej Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Zarządzenie i załącznik do zarządzenia w pliku PDF 
<<>>Z_2022_001.pdf (Plik pdf 2,25 MB)

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2022-01-12 20:33
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 008 828