+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Ewidencja zbiorników bezodpływowych


autor: L.Urbaś

Ewidencja zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Wpis do ewidencji dokonywany jest na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

 

W związku z powyższym Wójt Gminy Chmielnik zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości o pobranie druku zgłoszenia zamieszczonego poniżej, wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Gminy Chmielnik (pok. 37) w terminie do 31 stycznia 2023 r.

 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez:

 • przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
 • gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków;
 • pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi (art. 6 ust. 1 ustawy).Ponadto, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chmielnik właściciel nieruchomości obowiązany jest do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, jednak nie rzadziej niż 1 raz na rok. 

 

WAŻNE !

Samodzielne wylewanie nieczystości ciekłych pochodzących z terenu nieruchomości jest karalne, niezależnie od tego, gdzie są wylewane (tj. do rowu, na pole, czy też na własne podwórko). Proceder ten stanowi wykroczenie, które podlega karze grzywny do 5 tyś. zł. Niedopuszczalne jest również, by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne.

Dodatkowo, właściciel nieruchomości, który nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz utrudnia lub udaremnia dokonanie kontroli - podlega karze grzywny, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy.

 

Apelujemy więc do właścicieli nieruchomości, którzy jeszcze nie dopełnili ww. obowiązków o niezwłoczne zawarcie umowy na wywóz nieczystości ciekłych z uprawnionymi podmiotami, oraz systematyczne opróżnianie zbiorników.

 

Na terenie Naszej Gminy zezwolenie na świadczenie usług posiadają następujące podmioty:

 • Usługi transportowe, wywóz nieczystości płynnych Bronisław Bieniek, 36-062 Zaczernie 912, tel. 17 859 52 79 lub 602 386 980
 • Firma Usługowo Handlowa Cezary Mazur, 36-054 Mrowla, Rudna Mała 201, tel. 502 771 381
 • PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE Marek Ziaja, 36-016 Chmielnik 202A, tel. 609 420 394 lub 605 228 210
 • Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o. o., 36-030 Błażowa, ul. 3-go Maja 35, tel. 17 230 14 46

 

Przypominamy również, że zgodnie z art. 62 ust 1 pkt 1 lit b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) obiekty budowlane /w tym zbiorniki bezodpływowe przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych/ powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego danej instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska. Ponadto, właściciel nieruchomości winien jest zapewnić dojazd i dostęp do zbiornika w celu jego opróżnienia przez przedsiębiorstwo asenizacyjne.

 

W przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do ewidencji w wyznaczonym terminie zostanie ona skontrolowana w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na jej terenie nieczystościami ciekłymi. Kontrole polegać będą na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu Gminy w Chmielniku celem przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Podczas kontroli w terenie właściciel zobowiązany jest do przedłożenia na miejscu powyższych dokumentów.

 

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do sporządzenia pełnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

WAŻNE !

W celu zobrazowania pojęcia „systematycznego” sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości przedstawiamy przykładowe obliczenie częstotliwości opróżnień:

 • nieruchomość wyposażona jest w szczelny zbiornik betonowy o pojemności 10 m3
 • zamieszkuje 4 osoby
 • przeciętna norma zużycie wody* wynosi 2,4 m3 na mieszkańca / miesiąc

 * zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r., Nr 8, poz. 70)

 Ilość ścieków wytworzonych przez mieszkańców w ciągu miesiąca wynosi 4 x 2,4 m3 = 9,6 m3

 W związku z tym opróżnienia zbiornika należy dokonać raz w miesiącu.

 

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
 • Data aktualizacji: 2023-02-02 09:38
 • |
 • Licznik odwiedzin: 1 288 983