+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Zarządzenie Nr 1/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 2023 r.


autor: A.Tereszkiewicz

Zarządzenie Nr 1/2023
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 9 stycznia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 11 ust 1 i 2, art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz.1327 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVII/245/2022 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”

z a r z ą d z a m, co następuje:

§1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
1) Upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji poprzez realizację zadań:
a) „Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, mieszkańców gminy w zakresie piłki nożnej na terenie Gminy Chmielnik”.
b) „Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podnoszenie sprawności fizycznej uczniów szkół z terenu Gminy Chmielnik”.
2) Działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
a) „Integracja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chmielnik”.
3) Nauki, edukacji, oświaty, wychowania, krajoznawstwa, wypoczynku, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym:
a) „Działania na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym z terenu Gminy Chmielnik”.
4) Zlecenie realizacji zadań wymienionych w pkt.1a, pkt.2a i pkt.3a, nastąpi poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
5) Zlecenie realizacji zadania wymienionego w pkt.1b nastąpi poprzez udzielenie dotacji na sfinansowanie jego realizacji.
6) Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§2

Ogłoszenie o konkursie ofert podlega zamieszczeniu:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
b) w Biuletynie Informacji Publicznej,
c) na stronie internetowej Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2023
Wójta Gminy Chmielnik z dnia 9 stycznia 2023 r.

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY CHMIELNIK NA 2023 ROK

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVII/245/2022 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok” Wójt Gminy Chmielnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik w 2023 roku.
Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. RODZAJ I NAZWA ZADAŃ
1. Zadanie Nr 1 – „Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, mieszkańców gminy w zakresie piłki nożnej na terenie Gminy Chmielnik”.
Zakres zadania:
a) prowadzenie sekcji sportowych w piłce nożnej,
b) organizacja imprez sportowych i udział w rozgrywkach sportowych w piłce nożnej,
c) prowadzenie treningów i innych zajęć sportowo-rekreacyjnych,
Z przyznanej kwoty dotacji pokrywane będą następujące wydatki i koszty:
- ubezpieczenie zawodników, wpisowe na zawody;
- zakup materiałów i sprzętu sportowego;
- opłaty za sędziowanie;
- transport na zawody;
- opłat regulaminowych i związkowych do PZPN, szkolenia;
- treningów, sparingów, organizacji zawodów sportowych, zajęć sportowo-rekreacyjnych, itp.
- zakup dyplomów i pucharów dla uczestników zawodów;
- wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia w ramach realizacji tego zadania.
Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów o nie więcej niż 10%.

2. Zadanie Nr 2 – „Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podnoszenie sprawności fizycznej uczniów szkół z terenu Gminy Chmielnik”.
Zakres zadania:
a) prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z uczniami szkół podstawowych,
b) organizacja i udział uczniów w zawodach sportowych,
c) organizacja i udział uczniów w imprezach sportowo-rekreacyjnych,
Z przyznanej kwoty dotacji pokrywane będą następujące wydatki i koszty:
- ubezpieczenia uczniów, wpisowe na zawody;
- zakup materiałów i sprzętu sportowego;
- zakup dyplomów i pucharów dla uczestników zawodów;
- transport na zawody;
- treningów, sparingów, zawodów sportowych, itp.;
- wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia w ramach realizacji tego zadania.
Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów o nie więcej niż 10%.
3. Zadanie Nr 3 - „Integracja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chmielnik”.
Zakres zadania:
a) tworzenie możliwości poprawy życia niepełnosprawnych,
b) organizacja i realizacja spotkań okolicznościowych oraz innych form integracji społecznej,
c) uczestnictwo w terapii zajęciowej,
Z przyznanej kwoty dotacji pokrywane będą następujące wydatki i koszty:
- zakup materiałów i sprzętu do zajęć integracyjnych;
- zakupu biletów;
- ubezpieczenia uczestników;
- transportu;
- zajęć środowiskowych i terapii;
- wydatki dla osób prowadzących zajęcia terapeutyczne, przewodników;
- opłaty za noclegi, wyżywienie.
Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów o nie więcej niż 10%.

4. Zadanie Nr 4 - „Działania na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym z terenu Gminy Chmielnik”.
Zakres zadania:
a) działania wspomagające rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej,
b) organizacja i realizacja spotkań integracyjnych dzieci i młodzieży,
c) organizacja i realizacja spotkań integracyjnych osób w wieku emerytalnym,
Z przyznanej kwoty dotacji pokrywane będą następujące wydatki i koszty:
- ubezpieczenie uczestników;
- zakup materiałów i sprzętu do zajęć integracyjnych;
- zakup dyplomów i nagród dla uczestników;
- transportu;
- zakupu biletów, noclegi i wyżywienie;
- zakupu produktów żywnościowych niezbędnych do przeprowadzenia spotkań;
- wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia w ramach realizacji tego zadania.
Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów o nie więcej niż 10%.

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ
1) Zadanie Nr 1 – „Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży, mieszkańców Gminy w zakresie piłki nożnej na terenie Gminy Chmielnik” – 35 000 zł.
2) Zadanie Nr 2 – „Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podnoszenie sprawności fizycznej uczniów szkół z terenu Gminy Chmielnik” – 5 500 zł.
3) Zadanie Nr 3 – „Integracja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chmielnik” – 5 000 zł.
4) Zadanie Nr 4 – „Działania na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym z terenu Gminy Chmielnik” – 4 000 zł.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
Oferty na każde z zadań o których mowa w pkt. I będą rozpatrywane oddzielnie.
Przyznanie dotacji na realizację poszczególnych zadań nastąpi na podstawie zawartej umowy
z podmiotem którego oferta zostanie wybrana w konkursie. Umowa zawarta zostanie w formie pisemnej, według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057).
Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wielkości pierwotnie określonej w konkursie/ofercie.

IV. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
Zadania należy realizować tak, aby działaniami objąć jak największą liczbę zainteresowanych, uczniów szkół, dzieci i młodzieży czy pozostałych mieszkańców Gminy Chmielnik, chcących korzystać z oferty zajęć, imprez sportowych i rekreacyjnych lub innych przedsięwzięć organizowanych w ramach konkursu.
Oferent musi posiadać zasoby rzeczowe i odpowiednią kadrę niezbędną do realizacji zadania objętego składaną ofertą.
Realizacja zadań odbywać się będzie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2023 r. z uwzględnieniem terminów i warunków określonych w szczegółowym zakresie rzeczowym zawartym w ofercie. Podmiot dotowany, po zakończeniu zadania, zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie z umową o powierzenie zadania publicznego.

V. TERMINY SKŁADANIA OFERT
1) Kompletne oferty wraz z załącznikami należy składać; osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w godzinach od 715 do 1515 albo korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Chmielnik, 36-16 Chmielnik 50 w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r.
2) Oferty należy składać na formularzu zgodnym z Rozporządzeniem Przewodniczącego, Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057).
3) Oferta konkursowa powinna zawierać w szczególności:
a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
d) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,
4) Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis potwierdzający wpis organizacji do właściwej ewidencji lub rejestru,
b) aktualny statut podmiotu.
5) Oferta powinna być złożona w kopercie zamkniętej z napisem tytułu zadania. Na kopercie musi być umieszczony zwrotny adres oferenta.
6) Wymagane załączniki muszą być dołączone do oferty. Dołączone kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.
7) Oferty złożone lub dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone wnioskodawcy bez otwierania – (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).
8) Oferty zgłoszone w ramach konkursu opiniuje komisja konkursowa powołana przez Wójta.

VI. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY

1) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od daty zamknięcia konkursu według następującej procedury konkursowej:
a) oferty podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym pod kątem kompletności i zawarcia w nich wszystkich danych wynikających ze wzoru oferty i ogłoszenia o konkursie,
b) oferty niekompletne nieprawidłowo wypełnione, zgłoszone na innych drukach niż wymienione w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane,
c) złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia i przyznaniem dotacji.
d) zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.
2) Komisja przy rozpatrywaniu ofert:
a) ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot zgłaszający ofertę,
b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego - głównie w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, realizujących zadanie,
d) uwzględnia planowany przez wnioskodawcę udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
e) uwzględnia planowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
f) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań zrealizowanych przez wnioskodawców w latach poprzednich biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
3) Komisja opiniuje rozpatrzone oferty i przedstawia swoją opinię Wójtowi Gminy.
4) Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje Wójt Gminy.
5) Z przebiegu prac komisji sporządza się protokół.
6) Protokół podlega przedłożeniu Wójtowi Gminy.
7) Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.
8) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w formie Zarządzenia Wójta. O wynikach konkursu Wójt Gminy pisemnie poinformuje oferentów. Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz publikację w BIP i na stronie internetowej gminy.
9) Wójt Gminy zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu. Od odmowy przyznania dotacji odwołanie nie przysługuje.

VII. ZREALIZOWANE W ROKU POPRZEDNIM ZADANIA PUBLICZNE TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY ZGODNIE Z PRZYZNANYMI DOTACJAMI

Gmina Chmielnik w 2022 r. zrealizowała następujące zadania publiczne:
1. Zadanie Nr 1 – „Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży, mieszkańców Gminy w zakresie piłki nożnej na terenie wsi Chmielnik”.
Na realizację tego zadania udzielono dotacji w wysokości 39 000 złotych.
2. Zadanie Nr 2 – „Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podnoszenie sprawności fizycznej uczniów szkół z terenu Gminy Chmielnik”.
Na realizację tego zadania nie udzielono dotacji – (brak ofert).
3. Zadanie Nr 3 – „Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Chmielnik”.
Na realizację tego zadania udzielono dotacji wysokości 5 000 złotych.
4. Zadanie Nr 4 – „Działania na rzecz dzieci, młodzieży i osób w wieku emerytalnym z terenu Gminy Chmielnik”.
Na realizację tego zadania udzielono dotacji wysokości 4 000 złotych.


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy chmielnik na 2023 rok w pliku PDF
<<Z_2023_001.pdf (Plik pdf 2,29 MB)>>

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2023-02-02 09:38
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 288 927