+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Chmielnik z dnia 9 stycznia 2023 r. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych


autor: A.Tereszkiewicz

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik złożone w ramach otwartych konkursów ofert w 2023 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHMIELNIK
z dnia 9 stycznia 2023 r.

Na podstawie art.15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz.1327 z póź. zm.) oraz zapisami „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na 2023 rok”, Wójt Gminy Chmielnik ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.
Nabór na członków komisji konkursowych odbywa się w terminie od 9 do 16 stycznia 2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Chmielnik).

Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 a biorące udział w konkursie.

Zgłoszenie należy złożyć w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Chmielnik – (pokój 32) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50 z dopiskiem
„Kandydaci na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik złożone w ramach otwartych konkursów ofert w 2023 roku.”

Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji konkursowej muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
1) muszą być obywatelami RP i korzystać z pełni praw publicznych;
2) nie podlegać wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeksu postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.);
3) mieć doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadaniem członków komisji jest badanie i ocena ofert na realizację zadań publicznych złożonych przez
organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Posiedzenia komisji odbywają się w Urzędzie Gminy Chmielnik w godzinach pracy Urzędu.

Wyboru kandydatów do komisji dokona Wójt Gminy Chmielnika a o wynikach naboru, wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Chmielnik 36-016 Chmielnik 50, tel. 17 2304049 pok. 38.


W załączeniu:
Formularz zgłoszeniowy


Ogłoszenie Wójta Gminy Chmielnik oraz Formularz zgłoszeniowy do ogłoszenia w pliku PDF
<<Ogloszenie.pdf (Plik pdf 1,03 MB)>>

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2023-02-02 09:38
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 288 960