+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

ZARZĄDZENIE NR 4/2023 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi


autor: L.Urbaś

ZARZĄDZENIE NR 4/2023
WÓJTA GMINY CHMIELNIK
z dnia 11 stycznia 2023 r.

w sprawie pozyskania opinii organizacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Chmielnik w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Chmielnik w 2023 roku”

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) w związku z art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 572) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Przedmiot i cel

Postanawia się przedstawić organizacjom społecznym działającym na terenie Gminy Chmielnik, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, projekt uchwały Rady Gminy Chmielnik w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chmielnik w 2023 roku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, celem poznania ich opinii.

§ 2.
Czas rozpoczęcia i zakończenia

Organizacje, o których mowa w art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy o ochronie zwierząt mogą przedstawić swoje opinie w terminie od 12 stycznia do 2 lutego 2023 r.

§ 3.
Sposób przeprowadzenia

1. Pozyskanie opinii odbywa się poprzez złożenie przez uprawnione organizacje, opinii i uwag w sprawie programu na formularzu opinii stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. Formularz opinii można złożyć w następujący sposób:
1) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sekretariat@chmielnik.pl
2) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50
3) osobiście - poprzez złożenie formularza w sekretariacie (pokój nr 32) Urzędu Gminy Chmielnik
2. Pozyskane opinie zostaną przedstawione w formie informacji zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Gminy Chmielnik oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.
Postanowienia końcowe

1. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chmielnik www.bip.chmielnik.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Chmielnik www.chmielnik.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Chmielnik (parter).

Do pobrania:

ZARZĄDZENIE NR 4/2023 w pliku PDF
<<Z_2023_004.pdf (Plik pdf 2,64 MB)>>

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2023-02-02 09:38
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 288 942