+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Powołania Komisji konkursowej opiniującej złożone oferty


autor: A.Tereszkiewicz

Zarządzenie Nr 11/2023
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 24 stycznia 2023 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U z 2023 r. poz. 40.), art. 15 ust 2a – 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz.1327 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXXVII/245/2022 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”

z a r z ą d z a m, co następuje:

§1

Powołuje się Komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik, ogłoszonych przez Wójta Gminy na 2023 rok, w następującym składzie:

1) Pani Magdalena Wdowik-Reczek – przewodniczący Komisji; (przedstawiciel Wójta),

2) Pan Adam Tereszkiewicz – członek Komisji; (przedstawiciel Wójta),

3) Pani Katarzyna Patrzyk – członek Komisji; (przedstawiciel Wójta).

§2

Komisja Konkursowa pracuje w oparciu o zasady działania Komisji konkursowych określone w załączniku do Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi z dnia 29 listopada 2022 r.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zamieszczeniu:

a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,

b) w Biuletynie Informacji Publicznej,

c) na stronie internetowej Gminy.


Zarządzenie w pliku PDF
<<Z_2023_011.pdf (Plik pdf 0,31 MB)>>

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2023-04-14 15:32
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 365 762