+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Plakat projektu Innowacyjne Techniki Projektowania i Wytwarzania w Branży Lotniczej - SOLIDWORKS-CNC 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o realizowanym projekcie szkoleniowym „Innowacyjne Techniki Projektowania i Wytwarzania w Branży Lotniczej - SOLIDWORKS/CNC”.

Projekt skierowany jest do 200 osób dorosłych, zamieszkałych teren województwa podkarpackiego zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w zakresie szkoleń zawodowych SOLIDWORKS oraz CNC. Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy osoby powyżej 50 roku życia oraz osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Informacje o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronie internetowej: www.rarr.rzeszow.pl/projekty


Marcin Cieśliński
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
tel.: 17 86 76 232; 575-753-251
e-mail: mcieslinski@rarr.rzeszow.pl

Informacji ARiMR na temat ogłoszonych naborów wniosków.

Izabela Kulaga
Główny Specjalista
ds. Informacji i Promocji
Podkarpacki Oddział Regionalny
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
al. Tadeusza Rejtana 36, 35-310 Rzeszów
tel. 17-875-60-30
kom. 512 103 553
www.arimr.gov.pl

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi informujące o uruchomieniu pomocy dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody w wysokości co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy spowodowane wystąpieniem w roku bieżącym suszy lub powodzi.

Wnioski o udzielenie pomocy można będzie składać (na formularzu opracowanym przez ARiMR) do właściwego biura powiatowego ARiMR w terminie od 26 września do 17 października br.

Stosownie do powyższego proszę o rozpropagowanie powyższej informacji wśród producentów rolnych, którzy zostali poszkodowani na skutek wystąpienia w roku bieżącym suszy oraz w gospodarstwach których gminne komisje powołane przez wojewodę oszacowały straty.

Dyrektor
Wydziału Środowiska i Rolnictwa

(-) Piotr Najda

KOMUNIKAT
Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Informuję o planowanej w dniach 27 września - 6 października 2018 r. jesiennej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Prowadzone szczepienie obejmuje w całości teren województwa podkarpackiego. Uodparnianie lisów prowadzone będzie poprzez zrzuty z samolotów szczepionki doustnej ( z wyłączeniem terenów zurbanizowanych i akwenów wodnych) oraz wykładanie ręczne (wokół osiedli ludzkich). Program uodparniania lisów polega na wieloletnim, cyklicznym (wiosna - jesień) wykładaniu szczepionki.

Wykładana przynęta (przykładowe zdjęcie poniżej), wydająca specyficzny zapach, zawiera wewnątrz aluminiowo-plastikowy pojemnik z płynną szczepionką, której działanie uodparniające skierowane jest wyłącznie na lisy.

Janusz Ciołek
Z-ca Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Przemoc w rodzinie wobec dzieci

Przemoc w rodzinie, w tym także wobec dzieci jest poważnym problemem w każdym współczesnym społeczeństwie. Jest zamierzonym i wykorzystującym przewagę sił działaniem przeciw członkowi rodziny. Powoduje cierpienie i szkody oraz narusza godność i podstawowe prawa. Ofiary przemocy często wierzą w stereotyp, że to prywatny problem lub nie wiedzą gdzie szukać pomocy.

Joanna Kiszka
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie

Informacja dla przedsiębiorców w sprawie wyrażenia opini na temat podzielonej płatności (split payment).

Andrzej Lasociński
Zastępca Naczelnika
Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie

OR KRUS w Rzeszowie informuje o możliwości skorzystania przez rolników z rehabilitacji leczniczej w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS.

Agata Borcz
OR KRUS w Rzeszowie
Tel. 17 8673419

"Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W załączeniu ogłoszenie nr 3/2018 oraz ogłoszenie nr 4/2018.

Marta Opioła
"Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu"
36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16
tel./fax 17 230 10 99

Rzeszów, dnia 23 sierpnia 2018 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W RZESZOWIE

Nasz znak: PIW.zak.500 /2-5/R/ 18

Rozporządzenia Nr 2/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rzeszowie z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu rzeszowskiego.


Rozporządzenia w pliku PDF

REGULAMIN XV POWIATOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Wspomnienia z Wakacji 2018

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od lat 12 oraz do osób dorosłych. Celem konkursu jest popularyzacja fotografii jako jednej z dziedzin sztuki oraz ukazanie piękna polskiej przyrody, architektury, ciekawych zjawisk atmosferycznych itp.
Organizatorem konkursu jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.

Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie pięć zdjęć.

Zdjęcia należy nadsyłać za pomocą poczty elektronicznej (numerując je od I do 5) pod adres: redakcja@kurier-sokolowski.com - tytuł wiadomości: ,,Wspomnienia z Wakacji 2018".

Zdjęcia mogą być wykonane zarówno w technice kolorowej, jak i czarno-białej. Zdjęcia należy nadsyłać w formacie JPG. Krótszy bok zdjęcia musi mieć nie mniej niż 2000 pikseli. Zabronione jest stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji fotografii poprzez dodawanie lub usuwanie elementów zdjęcia (z wyjątkiem kadrowania). Zabronione jest zwiększanie rozdzielczości fotografii.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie także wypełnionej czytelnie Karty Zgłoszenia pod adres: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Lubelska S, 36-050 Sokołów Mlp.

W przypadku uczestników niepełnoletnich wymagana jest również zgoda rodziców.

Prace fotograficzne oceniane będą w dwóch kategoriach: Kategoria I - od 12 do 19 lat włącznie; Kategoria II - powyżej 20 lat.

Termin nadsyłania zdjęć upływa 10 września 2018 roku.

Nadesłane prace oceni komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu.
Kryteria oceny: poziom artystyczny i techniczny wykonanej fotografii, oryginalne ujęcie tematu. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i wyróżnione oraz zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej MGOKSiR: www.mgoksir-sokolow.pl
O terminie podsumowania konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, a także zgodę na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych autorów, ich wizerunków oraz prac fotograficznych w celach informacyjnych, organizacyjnych oraz promocyjnych konkursu.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej MGOKSiR: www.mgoksir-sokolow.pl


Regulamin i karta zgłoszenia w pliku PDF
<<Regulamin>>

"Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków 30 lipca do 29 sierpnia 2018 r.

Do pobrania pliki PDF:

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

K O M U N I K A T

24 lipca 2018 r. upływa termin do złożenia wniosku o wpisanie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, działającego pod adresem www.bdo.mos.gov.pl prowadzonego przez marszałka województwa.

Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej rejestru.

Do złożenia wniosku zobowiązani są przedsiębiorcy, o których mowa w art. 50 ust.1 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2018 poz. 21 z późn. zm.), prowadzący działalność z zakresu ustaw:

 • z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
 • z dnia 20 stycznia 2005 r. recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 • z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
 • z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach,
 • z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
 • z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

Prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1, bez wymaganego wpisu do rejestru podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 1 000 zł do 1 000 000 zł.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.bip.podkarpackie.pl na ścieżce BiP - sprawy do załatwienia - Ochrona środowiska - Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz pod nr telefonów:; 17 773 60 24; 17 747 63 34-35; 17 773 60 58; 17 747 63 32; 17 773 60 40, 17 747 69 25.

Zmiana ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników KRUS

W związku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.

Zgłoszenie do ubezpieczeń w KRUS pomocnika oraz opłacenie za niego składek zapewni pomocnikowi:

 • prawo do jednorazowego odszkodowania, w sytuacji gdyby doszło do wypadku w gospodarstwie rolnym w związku z wykonywaniem przez niego czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach,
 • dostęp do ochrony zdrowia w okresie wykonywania umowy o pomocy przy zbiorach.

Kto może być pomocnikiem rolnika?

Barszczu Sosnowskiego

Wiele roślin tego gatunku porasta koryta rzek i cieków wodnych oraz ciągi dróg, a zawarte w nich szkodliwe substancje kumarynowe stanowią duże zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Świadczą o tym liczne przypadki dotkliwych poparzeń bądź zatruć, jakie miały miejsce zarówno w latach ubiegłych, jak również w roku bieżącym. Sytuacjom takim sprzyja dużo częstszy kontakt ludzi ze środowiskiem przyrodniczym, jaki ma miejsce w sezonie letnim.

WICEWOJEWODA PODKARPACKI
Lucyna Podhalicz

Projekty stypendialne

Informuję, że w roku szkolnym 2018/2019 Województwo Podkarpackie, za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, realizować będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dwa projekty stypendialne:

 1. projekt pn. ,,Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2018/2019" skierowany do uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia kompetencji kluczowych. Wsparciem stypendialnym w wysokości 4.000 zł planuje się objąć 400 uczniów/uczennic (w tym: 320 z liceów i 80 ze szkół gimnazjalnych)
 2. projekt pn. ,,Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2018/2019" skierowany do uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, kształcących się w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej. Wsparciem stypendialnym w wysokości 4.000 zł planuje się objąć 390 uczniów/uczennic ponadgimnazjalnych szkół zawodowych (w tym: 78 zasadniczych szkół zawodowych i szkół branżowych I stopnia i 312 techników).

W Powiecie Rzeszowskim rusza projekt:
„Od przedszkola do seniora – projekt łączący pokolenia”

W maju 2018 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2018. Pozytywnie oceniony został projekt pt. „Od przedszkola do seniora – projekt łączący pokolenia”, który będzie mógł być realizowany w powiecie rzeszowskim. Źródłem finansowania będzie budżet państwa.

Celem projektu będzie prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych skierowanych do różnych grup odbiorców, w szczególności do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz do seniorów dotkniętych bądź zagrożonych różnymi formami przemocy (fizyczną, psychiczną, ekonomiczną, zaniedbaniem). Dzieci i osoby starsze są tymi grupami społeczeństwa, które ze względu na wiek i ograniczone możliwości są najbardziej bezbronne, a w związku z tym narażone m. in. na przemoc ze strony bliskich i otoczenia. Szczególnie na obszarach wiejskich gdzie funkcjonuje OIK, świadomość swoich praw jest zbyt mała, a możliwości obrony ograniczone.

Działania zaplanowane w projekcie:

 • Organizacja pogadanek, spotkań, warsztatów dla grupy około 50 seniorów, mających na celu między innymi zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy, poszerzenie wiedzy na temat skutków przemocy oraz nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych itp. W tym pogadanka z policjantem, spotkania z psychologiem, spotkanie z pracownikiem socjalnym z OPS, spotkanie z prawnikiem, spotkanie ze specjalistą z Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

 • Organizacja pogadanek, spotkań profilaktycznych dla grupy około 50 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, mających na celu między innymi ochronę dzieci przed krzywdzeniem poprzez podniesienie poziomu ich wiedzy na temat przemocy w rodzinie, praw dziecka, bezpieczeństwa dzieci w domu szkole, ulicy oraz w Internecie (cyberprzemocy) a także naukę radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. W tym spotkania z psychologiem, spotkanie z policjantem, spotkania z instruktorem tańca.

 • Organizacja warsztatów dla grupy około 50 seniorów i 50 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z elementami arteterapii mających na celu integracje międzypokoleniową oraz profilaktykę przemocy.

 • Przygotowanie filmu na temat przemocy wobec osób starszych, mającego na celu zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej przemocy wobec osób starszych.

 • Organizacja happeningu, na który zaproszeni zostaną uczestnicy projektu: seniorzy, dzieci oraz ich rodzice, a także przedstawiciele szkół oraz instytucji działających w obszarze pomocy społecznej. Zaproszeni goście będą mieli możliwość uczestniczenia w wykładzie prowadzonym przez profesora, humanistę, który w ciekawy sposób przestawi różnice międzypokoleniowe, a w szczególności opowie o szacunku wobec osób starszych dawniej i dziś.

W ramach działań realizowanych w projekcie zaplanowane jest również umieszczanie  w lokalnej prasie informacji promujących realizowane działania oraz artykułów o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym dotyczących przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i osób starszych.

Działania zaplanowane w projekcie realizowane będą w okresie od czerwca do grudnia 2018 roku przy współpracy z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim oraz Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp.

"Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W załączeniu 4 ogłoszenia grantowe nr 1/2018/G (w zakresie: Powołanie lokalnego forum organizacji pozarządowych; Wzrost atrakcyjności oferty instytucji społecznych; Remont, modernizacja obiektów dziedzictwa sakralnego, kulturowego i historycznego; Promocja i zintegrowanie usług, produktów turystycznych i produktów lokalnych), jedno ogłoszenie konkursowe nr 1/2018 w zakresie Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne oraz ogłoszenie grantowe nr 2/2018/G.

Załączniki do pobrania:

 

Marta Opioła
"Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu"
36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16
tel./fax 17 230 20 99

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

 

KOMUNIKAT


 

Od 24 stycznia 2018 r., pod adresem www.bdo.mos.gov.pl, działa rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Jest on pierwszą funkcjonalnością Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO).

Aby uzyskać wpis do rejestru należy złożyć wniosek do właściwego marszałka województwa w terminie do 24.07.2018 r. Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej rejestru w formie edytowalnego dokumentu Word.

Do złożenia wniosku zobowiązani są przedsiębiorcy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 1 - 6 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2018 poz. 21).

Podmioty wymienione w art. 51 ust. 1 pkt 1-5 ww. ustawy o odpadach, zostaną wpisane do rejestru z urzędu przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności.

Podmioty, które dotychczas były zarejestrowane w rejestrach prowadzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) będą wpisywane do nowego rejestru z urzędu. Dokonując wpisu marszałek województwa przydzieli nowy numer rejestrowy.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.bip.podkarpackie.pl na ścieżce BiP - sprawy do załatwienia - Ochrona środowiska - Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz pod nr telefonów:; 17 773 60 58, 17 747 63 34-35, 17 747 63 32, 17 773 60 24; 17 773 60 40, 17 747 69 25.


Komunikat w pliku PDF
<<>>

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podkarpacki Oddział Regionalny ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór wniosków rozpoczął się od 30 marca i potrwa do 29 kwietnia 2018 roku.


Treść informacji w pliku PDF
<<Informacja.pdf180410_Informacja.pdf>>

Regulaminu oraz ogłoszenia  o naborze na stanowisko ds. rozliczania projektów w Biurze Stowarzyszenia ROF.

Pliki do pobrania:

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W RZESZOWIE

 

Nasz znak: PIWplw 0601/9-4/18
 

W związku z wejściem w życie w dni u 28 lutego 2018 r. przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 360) określającego dodatkowe wymagania dla hodowców świń na terytorium kraju znajdującym się poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF, tj. poza obszarami wymienionymi w załączniku do decyzji Komisji nr 2014/709 informuję, że Główny Lekarz Weterynarii opracował wzory dokumentów, które mogą stanowić materiał pomocniczy dla hodowców trzody chlewnej w realizacji wymagań określonych przepisach powyższego rozporządzenia:

 • ulotkę informacyjną;
 • dokument pt. "Przestrzeganie zasad bioasekuracji zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, położonych na terytorium Polski poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF (poza obszarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym)";
 • wzór dokumentacji przeglądu zabezpieczeń budynków przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych (załącznik nr 1);
 • wzór rejestru wjazdów środków transportu do gospodarstwa (załącznik nr 2);
 • wzór rejestru osób wchodzących do budynków, w których utrzymywane są świnie (załącznik nr 3);
 • lista preparatów do dezynfekcji rąk dostępnych do obrotu w Polsce (załącznik nr 4);
 • zasady prawidłowego oczyszczania i dezynfekcji środków transportu, obuwia i pomieszczeń (załącznik nr 5);
 • wzór dokumentacji czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie (załącznik nr 6);
 • wzór spisu świń (załącznik nr 7).

W pierwszych wierszach plików wymienionych w załącznikach 1-3 oraz 6-7 wskazano przykładowy sposób wypełniania tej dokumentacji.

Wzory dokumentów wymienionych w załącznikach 1-3 oraz 6-7 stanowią przykładowy wzór i nie stanowią wymogu obligatoryjnego ich prowadzenia w takiej formie. Wzory powyższych dokumentów zostały opracowane w związku z pojawiającymi się pytaniami ze streony hodowców trzody chlewnej m.m. o sposób prowadzenia dokumentacji wynikającej z obowiązku spoczywającego od 28 lutego br. na wszystkich posiadaczach świń, nałożonego przep1sam1 wspomnianego powyżej rozporządzenia.

Mając na względzie cel dotarcia do jak największej liczby hodowców świń, uprzejmie proszę o rozdystrybuowanie powyższych materiałów informacyjnych oraz przykładowych wzorów dokumentacji stanowiących załączniki nr 1-7 wśród docelowego grona odbiorców.


Treść komunikatu w pliku PDF
<<Informacja.pdf180323_Informacja.pdf>>

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W RZESZOWIE


W dniu 28 lutego 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 360) dotyczące warunków utrzymywania świń (bioasekuracji).

W związku z koniecznością zabezpieczenia epizootycznego gospodarstw w których utrzymywane są świnie przed wniknięciem wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV) uprzejmie proszę wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy oraz o rozdysponowanie wśród hodowców trzody chlewnej załączonych do pisma materiałów.

W załączeniu przekazuję tekst rozporządzenia, o którym wyżej mowa oraz informację opracowaną w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii zis w Krośnie skierowaną do rolników utrzymujących trzodę chlewną.


Informacja w pliku PDF
<<Informacja.pdf180308_Informacja.pdf>>

Tyczyn, 19 lutego 2018 r.

Zofia Międlar-Mruk

Dyrektor Szkoły

Podstawowej w Tyczynie

ul. Pułanek 4

36-020 Tyczyn

 

Szanowni Państwo

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tyczynie, jako koordynator projektu: A jak ciebie kto zapyta… - bohaterowie, miejsca, wydarzenia okresu walk o Niepodległą na Podkarpaciu
w latach 1914-1922
mając na uwadze jego rozpropagowanie i upowszechnienie, który organizuje Podkarpacki Kurator Oświaty, Burmistrz Tyczyna oraz Szkoła Podstawowa
w Tyczynie zwraca się z prośbą o udostępnienie i przekazanie materiałów (drogą e-mailową: sptyczyn@intertele.pl lub pocztową: Szkoła Podstawowa w Tyczynie ul. Pułanek 4 ; 36-020 Tyczyn), które Państwo posiadacie w swoich zasobach na temat wydarzeń, miejsc i bohaterów, mających miejsce na Podkarpaciu w latach 1914-1922. Prosimy również o pomoc
i udostępnienie tych materiałów osobom biorącym udział w projekcie.

Informujemy, że projekt: A jak ciebie kto zapyta… - bohaterowie, miejsca, wydarzenia okresu walk o Niepodległą na Podkarpaciu w latach 1914-1922 został objęty Patronatem Honorowym Posłanki PIS Pani Haliny Szydełko, Wojewody Podkarpackiego oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego. Adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018.

Partnerzy: IPN, NSZZ „Solidarność”, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

Patronaty medialne:

   • TVP3 Rzeszów,

   • Radio VIA,

   • Radio Rzeszów,

   • Gazeta Codzienna Nowiny, Nowiny24.

Poniżej przedstawiamy cel projektu, który będziemy realizować:

Cel projektu

 • W latach 1914-1922 wiele osób z naszego regionu wykazało się odwagą, ofiarnością, bohaterstwem i patriotyzmem. Wielu z nich należało do elit narodowych
  i państwowotwórczych i można ich uznać za współtwórców wolnego państwa polskiego. Niejednokrotnie na ich umiejętnościach organizacyjnych opierała się polska armia, administracja i dyplomacja. O tych działaniach naszych rodaków, ziomków
  z terenu obecnego Podkarpacia nie piszą podręczniki historii. Celem naszego projektu jest przypomnienie zapomnianych bohaterów lub nawet ich odszukanie. Dlatego pragniemy oddać hołd i Ocalić od zapomnienia ludzi, miejsca, wydarzenia, które zaszły w latach 1914-1922 na terenie województwa podkarpackiego. Końcowym efektem projektu jest stworzenie mapy (województwa podkarpackiego) z kartami inwentaryzacyjnymi miejsc, wydarzeń i ludzi z okresu 1914-1922.

 • Nasz projekt składa się z cyklu spotkań, konkursów oraz podsumowującej Ogólnopolskiej Konferencji (26.05.2018 r.) pn. To jest moja matka ta ziemia (św. JPII), podczas której zostanie rozstrzygnięty konkurs i wręczone nagrody. 

 • Rejestracja szkół w projekcie – do 19 marca 2018 r. Prosimy wysyłać zgłoszenia na adres e-mail : sptyczyn@intertele.pl z podaniem nazwy i adresu szkoły, a także danymi opiekuna oraz zainteresowanych uczniów. W razie pytań można kontaktować się
  e-mailowo: sptyczyn@intertele.pl lub telefonicznie 17 2219393.

Szczegóły regulaminu konkursu i kategorie umieszczone zostaną na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie (www.ko.rzeszow.pl/ ) i Szkoły Podstawowej w Tyczynie (www.sp-tyczyn.szkoly.itl.pl/) pod koniec lutego 2018 r.

 

Z góry dziękuję i pozdrawiam

Zofia Międlar-Mruk

Koordynator projektu

tel. 17 22-19-393

sptyczyn@intertele.pl

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podkarpacki Oddział Regionalny


Sprawa: Składanie "Oświadczeń potwierdzających brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich złożonego w roku 2017"


 

Uprzejmie informuję o prowadzonej kampanii informacyjnej, która dotyczy możliwości składania przez rolników "Oświadczeń potwierdzających brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich złożonego w roku 2017"

Złożenie przez uprawnionego rolnika w tym terminie takiego oświadczenia, jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności za 2018 r.

Nabór wniosków rozpocznie się od 15 lutego do 14 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR, Podkarpackim Oddziale Regionalnym i Biurach Powiatowych ARiMR.

Zależy mi, aby informacje o prowadzonych działaniach dotarły jak najszerzej do lokalnych społeczności w województwie podkarpackim oraz do wszystkich włodarzy wsi, dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o rozpropagowanie załączonej informacji wśród radnych, sołtysów i rolników. Będę wdzięczna również za umieszczenie przesłanych informacji na tablicach informacyjnych u Państwa w placówkach oraz, jeśli będzie to możliwe, na stronie internetowej urzędu.


DYRKTOR
ODDZIAŁU REGIONALNEGO


Pliki do pobrania:

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!


Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!


Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.


Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie.
Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborcóww gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos.


Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.


Co masz zrobić?


Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz.

Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców!


Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej Krajowego Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.


Filmy (w wersji dla osób niesłyszących i bez tłumacza migowego) znajdują się na kanale PKW i KBW na Youtube. Można stamtąd pobrać kod do osadzenia filmów na stronach:

 

- wersja bez tłumacza języka migowego: https://www.youtube.com/watch?v=jGOrbygR208

 

- wersja z tłumaczem: https://www.youtube.com/watch?v=eQVZaB5qeOs

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia ROF zostały przyjęte dokumenty do naboru uzupełniającego w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”

W Regulaminie, poza zmianą terminów tj. oddanie do użytkowania budynków nowobudowanych i pokrytych eternitem, terminami realizacji projektu, nie dokonano istotnych zmian.

Dokumenty w dniu dzisiejszym zostały opublikowane na stronie rof.org.pl

Nabór uzupełniający.


Informacja na stronie: http://rof.org.pl/instalacje-fotowoltaiczne-dla-mieszkancow-gmin-rzeszowskiego-obszaru-funkcjonalnego-2/

Szanowni Państwo

 

Uprzejmie informuję, że od dnia 1 lipca 2009 r. obowiązuje ustawa z 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2160) z mocy której powołanych zostało 9 odrębnych funduszy promocji.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jako jednostka administracji publicznej, której powierzono administrowanie funduszami promocji oraz obsługę rachunków bankowych poszczególnych funduszy, zapewnia obsługę prawną oraz techniczno-biurową funduszy promocji oraz komisji zarządzających.

KOWR wszelkimi dostępnymi sposobami stara się dotrzeć do interesariuszy przedmiotowej ustawy. Świadomość zobowiązanych podmiotów do wpłat na fundusze promocji jest bardzo istotna w celu uniknięcia sankcjonowania, ponieważ niewnoszenie tych wpłat w ustawowym terminie, podlega sankcjonowaniu, zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa (Dz. U.2017.201 j.t.).


Cała informacja w pliku PDF do pobrania
<<Informacja.pdf180125_Informacja.pdf>>


Stwórz z młodymi ludźmi projekt, dziękiktóremu poczują się oni ważni i docenieni! 

Trwa nabór w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu „Równać Szanse 2018” na projekty dla młodych ludzi. Takie, o których będzie głośno w całej okolicy! Takie, które odmienią życie uczestników! Takie, z których to oni sami będądumni! Nieważny jest temat – ważny jest rozmach, zaangażowanie i samodzielnośćmłodych ludzi.  

Udział w Programie „Równać Szanse 2018” to prestiż i dowódprofesjonalizmu. Twórcą Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, aprowadzi go Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży – najlepsze rekomendacje i najlepsze towarzystwo, gdy chce sięzyskać status naprawdę skutecznej organizacji.

Wygrana w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym to dotacja do 40 000 zł na projekt 15-miesięczny (trwający od 1 lipca 2018 roku do 30 listopada 2019 r.). Zapraszamyorganizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z małychmiejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną dotację wRegionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

Termin składania wniosków upływa 14 marca 2018 roku, o godz.12.00. Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego czekają nastronie internetowej: www.rownacszanse.pl

Dodatkowo w 3 kolejne soboty lutego br,odbędą się szkolenia dla zainteresowanych organizacji pt. „Jak przeprowadzićdiagnozę w Programie Równać Szanse?”. Szkolenia odbędą się w 5 miastach Polski,a zgłoszenia odbywają się poprzez formularz dostępny na stroniewww.rownacszanse.pl

W Programie „Równać Szanse” chodzi owyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie.Kończąc swój udział w ciekawym projekcie muszą zyskać poczucie, że zrobili cośnowego, ważnego i dającego pewność siebie; że zdobyli umiejętności cenne w ichobecnym i dorosłym życiu. Muszą uwierzyć, że zrobili krok właśnie w tym kierunku.


Plik do pobrania:


Zasady_OKG_ 2018_OST.pdfZasady_OKG_ 2018_OST.pdf

Komunikat Głównym Inspektoracie Weterynarii
w sprawie afrykańskiego pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.


Treść komunikatu w pliku PDF
<<Informacja.pdf171220_Informacja_1.pdf>>

W związku z rozpoczętym okresem jesienno-zimowym oraz sezonem grzewczym wzorem lat ubiegłych Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie przypomina o obowiązkach jakie ciążą na właścicielach i zarządcach w zakresie właściwego i bezpiecznego utrzymania obiektów i konieczności wykonywania na bieżąco niezbędnych napraw i przeglądów w celu uniknięcia zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych (art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane).

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o podjęcie akcji informacyjnej dla mieszkańców mającej na celu wyeliminowanie ewentualnych niebezpieczeństw spowodowanych wadliwością instalacji gazowych i kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Jednocześnie informuję, że Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego opublikował stosowny komunikat do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie będzie dodatkowo prowadził działania sprawdzające i egzekwujące wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego przewodów kominowych i instalacji gazowych na terenie powiatu rzeszowskiego i w razie stwierdzenia nieprawidłowości będzie przeprowadzał postępowanie w celu skutecznego wyegzekwowania przestrzegania przez właścicieli i zarządców przepisów Prawo budowlane.


Informacja w pliku PDF
<<Informacja.pdf171115_Informacja.pdf>>

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Rzeszowie


OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 120, ad. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., póz. 1405) w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni na Ukrainie (South-Ukrainę NPP i Zaporizhzhya NPP);


 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości


 

Obwieszczenie w pliku PDF
<<Obwieszczenie.pdf171109_Obwieszczenie.pdf>>

„MALUCH+” 2018 to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Liczba tych instytucji i miejsc opieki stale się zwiększa, jednak konieczne jest podejmowanie kolejnych działań zwiększających trend wzrostowy.


Dlatego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie nawet do 80 proc. kosztów projektu. Łącznie do rozdysponowania jest 450 mln zł (w rezerwie celowej - 250 mln zł, w planie finansowym Funduszu Pracy – 200 mln zł), tj. o ok. 300 mln zł więcej niż w 2017 r.


Terminy składania ofert:

dla modułu 1 – 24 listopada 2017 r.;

dla modułu 2 – 17 listopada 2017 r.;

dla modułu 3 – 17 listopada 2017 r.;

dla modułu 4 – 17 listopada 2017 r.


Pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w pliku PDF
<<pismo_ministerstwo.pdf171106_pismo_ministerstwo.pdf>>

 

Więcej informacji na temat konkursu jest opublikowane na stronie internetowej resortu - www.mrpips.gov.pl

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rzeszowie uprzejmie informuje, że w dniu 8 września br. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy / otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła. (Dz. U. poz. 1722). Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia. Natomiast sam program stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 r.


Informacja w pliku PDF
<<Inspekcja Weterynaryjna.pdf170928_Inspekcja.pdf>>

 


Rozporządzenie i APEL do hodowców drobiu:
Wirus w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8


Rozporządzenie i apel w pliku PDF
<<Rozporządzenie i apel.pdf170928_HPAI.pdf>>

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rzeszowie dla hodowców drobiu

 

Informacja.pdf170914_Informacja.pdf

Apel do hodowców trzody chlewnej

 

Apel.pdf170914_Apel.pdf

STANOWISKO

Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Rzeszowskiego

z dnia 5 września 2017 r.


 

w sprawie sprzeciwu wobec niesprawiedliwego rozdziału środków na świadczenia medyczne z zakresu rehabilitacji dokonanego przez Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ.

  

W związku z niedawnymi doniesieniami dotyczącymi postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie otwartego konkursu ofert na rehabilitację leczniczą w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej oraz fizjoterapii domowej, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec krzywdzącego potraktowania mieszkańców naszych gmin przez Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.


Pełna treść stanowiska w pliku PDF
<<Stanowisko.pdf170907_Stanowisko.pdf>>


Plakat o II edycji konkursu “Wybieram Wybory” (takze w formacie pdf)

 

Plakat "Wybieram Wybory"170907_plakat-finalny-A4.pdf

 

Znam język – mogę więcej

 

W związku z realizacją przez Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno- Gospodarcze projektu pn. „Znam język – mogę więcej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Oś Priorytetowa IX . Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób w obszarze TIK i języków obcych, zwracam się z prośbą o umieszczenie informacji o projekcie na stronie Urzędu ( w załączeniu plakat), celem poinformowania szerokiego grona osób o możliwości udziału w projekcie.

 

Towarzystwo ALTUM  w ramach realizowanego projektu zaprasza na bezpłatne kursy z języka angielskiego lub z języka niemieckiego wszystkich mieszkańców gminy Chmielnik, pozostających bez zatrudnienia przez okres co najmniej ostatnich 6 miesięcy, w wieku 25 lat – 49 lat z wykształceniem maksymalnie średnim oraz osoby w wieku 50 + niezależnie od posiadanego wykształcenia.

Kursy z języka angielskiego prowadzone będą  na poziomach: od podstaw do A2, A2, B2, z języka niemieckiego od podstaw do poziomu A2.

Zajęcia odbywać się będą 2-3  razy w tygodniu po trzy godziny lekcyjne w Chmielniku. Każda osoba dostanie bezpłatne podręczniki do nauki języka. Kurs będzie prowadzony przez wysoko wykwalifikowanych lektorów  skuteczną metodą - „Speak your mind”. Uczestnicy nabędą umiejętność łatwego mówienia w języku angielskim lub języku niemieckim. Każdy kurs zakończy się egzaminem zewnętrznym TOEIC Bridge lub TOEIC Listening & Reading lub TELC Deutsch.  Więcej informacji o kursach można znaleźć na  stronie internetowej projektu: www.znamjezyk.altum.pl, w Biurach Projektu: w Rzeszowie przy ul. Warszawskiej 5/7 w Strzyżowie  ul. Przecławczyka 15 (obok Starostwa Powiatowego), oraz pod numerem telefonu: 667634157.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Kursy realizowane w ramach projektu  pn. „Znam język – mogę więcej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Z góry serdecznie dziękuję za pomoc i wsparcie w rozpowszechnieniu informacji o możliwości skorzystania przez osoby pozostające bez zatrudnienia z atrakcyjnej, bezpłatnej oferty pomocy  w podnoszeniu kompetencji w obszarze języków obcych.

 

 

Urszula Witek
Kierownik projektu
Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze

ul. Warszawska 5/7,

35-205 Rzeszów

Tel. 17 852 27 60 wew. 23, kom.667634157

www.altum.pl

MDDP Sp. z o.o. AKADEMIA BIZNESU Sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego "PRACA BEZ BARIER - AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH"


Plakat w pliku PDF
<<Plakat.pdf170707_Plakat.pdf>>

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia informacyjne dla mieszkańców gmin, potencjalnych beneficjentów projektu pt. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” dotyczącego montażu i użytkowania instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych.
W ramach szkoleń przedstawione zostaną:

 • zasady działania instalacji fotowoltaicznej, korzyści stosowania systemów fotowoltaicznych, ekonomika instalacji PV,
 • warunki uczestnictwa w projekcie pt. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”, w tym zasady dofinansowania,
 • praktyczne aspekty związane z udziałem w projekcie „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”

Przewidziany jest również panel pytań i odpowiedzi.

Szkolenia odbędą się w każdej z Gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wg załączonego harmonogramu (załącznik: Harmonogram spotkań) - ilość szkoleń, ich miejsce i termin w każdej z Gmin zostały zaproponowane przez przedstawicieli poszczególnych Gmin.

Ze względów organizacyjnych zaleca się, aby osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach uczestniczyły w nich w swojej miejscowości. Zastrzega się, że w we wskazanych terminach i lokalizacjach będzie mogła wziąć udział tylko taka liczba uczestników na jaką pozwolą określone przepisami prawa względy bezpieczeństwa, stąd liczba uczestników może zostać ograniczona przez organizatorów (przedstawiciele poszczególnych Gmin) spotkań.

Nabór wniosków przystąpienia do projektu odbywać się będzie w dniach 11 – 29 września 2017 roku, w godzinach pracy poszczególnych Urzędów Miast/Gmin (dokładne dane co do miejsc przyjmowania wniosków zostaną podane na minimum 2 tygodnie przed 11 września 2017 roku) – zastrzega się możliwość zmiany terminów naboru.

Wszelkie materiały i informacje dotyczące projektu, w tym zasad naboru i udziału w projekcie dostępne są na stronie internetowej Lidera Projektu (Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego) www.rof.org.pl  oraz na stronach internetowych Urzędów Miast/Gmin właściwych dla Partnerów (Gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego). Prosimy o bieżące i uważne śledzenie stron internetowych wskazanych powyżej, ponieważ to tylko za ich pośrednictwem będą przekazywane wszelkie i wiążące informacje (w tym tych o zmianach) dotyczące projektu.

Zasady udziału Mieszkańców w projekcie określa Regulaminem naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF (załącznik: Materiały_projekt_OZE_parasolowy) – projekt parasolowy” – prosimy o zapoznanie się z regulaminem!

W przypadku pytań związanych z udziałem w projekcie prosimy o kierowanie ich wyłącznie drogą elektroniczną na adres: oze@rof.org.pl . Odpowiedzi na pytania będą publikowane wyłącznie w drodze elektronicznej za stronie internetowej Lidera Projektu www.rof.org.pl.

 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” określającym zasady uczestnictwa Mieszkańców w Projekcie, wraz z załącznikami.

 1. Harmonogram spotkań
 2. Regulamin naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”,
 3. Wniosek przystąpienia do Projektu,
 4. Projekt umowy uczestnictwa w Projekcie,
 5. Wzór karty weryfikacji technicznej,
 6. Oświadczenie dot. zasiedlenia budynku będącego w fazie budowy,
 7. Oświadczenie o niewykorzystywaniu energii produkowanej przez instalację fotowoltaiczną na potrzeby działalności gospodarczej, rolniczej w tym agroturystyki,
 8. Oświadczenie dotyczące wymiany pokrycia dachowego,
 9. Oświadczenie o pomocy publicznej de minimis,
 10. Szacunkowe koszty instalacji PV,
 11. Wykaz mikroinstalatorów na terenie Podkarpacia,
 12. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych osób trzecich
 13. Procedura przeprowadzania naboru oraz oceny wniosków

Począwszy od dnia 11 lipca 2017 roku dostępne będą również do pobrania materiały informacyjne prezentowane podczas szkoleń.


W dniu 22.08.2017 r. Zarząd Stowarzyszenia ROF przyjął zmiany Regulaminu naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”. Zmian dokonano również we Wniosku przystąpienia do Projektu oraz w Projekcie umowy uczestnictwa w Projekcie.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

 1. W przypadku budynków nowobudowanych, które zgodnie z oświadczeniem Mieszkańca zostaną oddane do użytkowania i zamieszkania do dnia 31.03.2018, Karta weryfikacji technicznej powinna zostać opracowana na podstawie dokumentacji technicznej budowanego budynku.
 2. Dopuszcza się sytuację, w której stroną umowy z dostawcą energii jest członek gospodarstwa domowego.
 3. W celu otrzymania punktów w kryterium podatkowym – Mieszkaniec zobowiązany jest przedłożyć, za rok 2016, dla każdej z osób zamieszkałych w budynku pod adresem, pod którym ma być wykonany montaż instalacji fotowoltaicznej, kopię deklaracji podatkowych łącznie z dokumentami potwierdzającymi ich złożenie (chyba że ten fakt został potwierdzony przez urząd skarbowy na deklaracjach) i innymi dokumentami lub ich kopiami - niezbędnymi dla potwierdzenia spełnienia kryterium podatkowego. Dopuszczalne jest zamaskowanie (ukrycie) danych ujętych na dokumentach lub ich kopiach, ale poza danymi potwierdzającymi spełnienie kryterium. Dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć razem z wnioskiem przystąpienia do projektu, a w przypadku składania kopii dokumentów przedłożyć do wglądu ich oryginały (dla potwierdzenia zgodności oryginału i kopii).
 4. Na potwierdzenie stanu prawnego nieruchomości Mieszkaniec jest zobowiązany dostarczyć w szczególności jeden z poniższych dokumentów (kserokopię a oryginał do wglądu):
  a) Wyciąg z księgi wieczystej,
  b) Akt notarialny,
  c) Postanowienie sądu,
  d) Wypis z ewidencji gruntów i budynków

Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny, bądź doprecyzowujący.

UWAGA – OBOWIĄZUJE NOWY WZÓR WNIOSKU PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU, w którym zamieszczono dodatkowe pola do uzupełnienia przez Mieszkańca informujące o kryteriach punktowych.


Nastąpiła kolejna zmiana regulaminu naboru wniosków w ramach projektu parasolowego, wniosku przystąpienia do projektu oraz projektu umowy.

Większość zmian ma charakter doprecyzowujący, natomiast podstawowa zmiana polega na dodaniu kolejnego załącznika w postaci Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych osób trzecich ze względu na to, że do aplikowania o dofinansowanie wykorzystujemy dane osób trzecich np. członków rodziny.

Poniżej przesyłam linki do dokumentów:
Plik ZIP - http://www.rof.org.pl/static/img/k02/Materia%C5%82y_projekt_OZE_parasolowy.zip
Regulamin naboru - http://www.rof.org.pl/static/img/k02/00%20Regulamin%20naboru%20wniosk%C3%B3w_29.08.2017.pdf
Wniosek - http://www.rof.org.pl/static/img/k02/01%20Wniosek%20przyst%C4%85pienia%20do%20Projektu_29.08.2017.docx
Umowa - http://www.rof.org.pl/static/img/k02/02%20Projekt%20umowy%20uczestnictwa%20w%20Projekcie_29.08.2017.docx
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych osób trzecich - http://www.rof.org.pl/static/img/k02/10%20O%C5%9Bwiadczenie%20o%20przetwarzaniu%20danych%20osobowych%20os%C3%B3b%20trzecich_29.08.201....docx
W dniu 4.09 br., Zarząd Stowarzyszenia ROF przyjął zaktualizowaną wersję Regulaminu naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”.

Zmiana dotyczy umieszczenia w części II Regulaminu pkt. 10 dotyczącego szczegółowego opisu procedury wzywania Mieszkańca do ewentualnych wyjaśnień.
Dodatkowo w części IV Regulaminu, pkt. 1 dodano ppkt. j) Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych osób (jeśli dotyczy) będący konsekwencją zmiany Regulaminu z dnia 29.08 br.

Poniżej linki do dokumentów:

Plik ZIP - http://www.rof.org.pl/static/img/k02/Materia%C5%82y_projekt_OZE_parasolowy.zip
Regulamin - http://www.rof.org.pl/static/img/k02/00%20Regulamin%20naboru%20wniosk%C3%B3w_4.09.2017.pdf
W dniach 7.09 i 8.09 br. Zarząd Stowarzyszenia ROF dokonał zmian w Regulaminie naboru wniosków, Projekcie umowy oraz Oświadczeniu o przetwarzaniu danych osobowych osób trzecich.

Zakres zmian:
Zmiana  w zasadach naboru (Regulamin i Projekt Umowy) dotyczy usunięcia zapisu mówiącego o tym, że po okresie trwałości projektu instalacja zostanie przekazana w formie darowizny, natomiast pozostawiono zapis o nieodpłatności przekazania.
Ponadto, w części VI Regulaminu, w pkt. 4 dotyczącym Kryterium podatkowego wprowadzono zapis wymagający ukrycia m.in. danych finansowych zawartych w deklaracji PIT. Dodatkowo usunięto wskazywany termin złożenia deklaracji podatkowej za 2016 rok.
W Oświadczeniu o przetwarzaniu danych osobowych osób trzecich dodano pełną nazwę projektu.

Poniżej linki do dokumentów:
Plik ZIP - http://www.rof.org.pl/static/img/k02/Materia%C5%82y_projekt_OZE_parasolowy.zip
Regulamin - http://www.rof.org.pl/static/img/k02/00%20Regulamin%20naboru%20wniosk%C3%B3w_8.09.2017.pdf
Projekt umowy - http://www.rof.org.pl/static/img/k02/02%20Projekt%20umowy%20uczestnictwa%20w%20Projekcie_7.09.2017.docx
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych osób trzecich - http://www.rof.org.pl/static/img/k02/10%20O%C5%9Bwiadczenie%20o%20przetwarzaniu%20danych%20osobowych%20os%C3%B3b%20trzecich_8.09.201....docx

Dodatkowo, zgodnie z Państwa sugestiami przekazanymi na wczorajszym spotkaniu, Zarząd uchwałą dokonał zmiany Procedury w zakresie uszczegółowienia Listy sprawdzającej na etapie naboru wniosków (załącznik nr 1 do Procedury), którą również przesyłam.

Ponadto, poniżej przesyłam kilka kwestii poruszanych podczas spotkania:
1. Wniosek może do Gminy dostarczyć osoba, która nie jest wnioskodawcą.
2. W przypadku Oświadczenia o pomocy de minimis dla osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej w polu „prowadzący/a działalność gospodarczą NIP” wpisujemy „nie dotyczy”.


28-09-2017 r. Zmiana w dokumencie dotyczy tylko zmiany terminu zakończenia naboru.

Plik ZIP - http://www.rof.org.pl/static/img/k02/Materia%C5%82y_projekt_OZE_parasolowy.zip

Regulamin - http://www.rof.org.pl/static/img/k02/00%20Regulamin%20naboru%20wniosk%C3%B3w_25.09.pdf

W najbliższym czasie zostanie do Państwa również przesłana zmieniona Procedura, której zmiany będą następstwem wydłużenia terminu naboru wniosków.


Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia ROF z dnia 9.10-2017 r. został przedłużony termin naboru wniosków, termin oddania nowobudowanego budynku do użytkowania oraz wymiany eternitu w projekcie parasolowym, wg następujących zasad:

WNIOSKI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU MOŻNA SKŁADAĆ DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA BR.

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej możliwe jest na budynkach nowobudowanych pod warunkiem złożenia oświadczenia, że budynek zostanie oddany do użytkowania i zamieszkany (zameldowana co najmniej jedna osoba) do 31 lipca 2018 roku.
Właściciele budynków pokrytych eternitem mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia o wymianie pokrycia dachowego do 31 lipca 2018 roku.

Przesyłam linki do dokumentów z prośbą o zamieszczenie na stronie.

Plik ZIP dokumentacji - http://www.rof.org.pl/static/img/k02/Materia%C5%82y_projekt_OZE_parasolowy.zip
Regulamin naboru wniosków - http://www.rof.org.pl/static/img/k02/00%20Regulamin%20naboru%20wniosk%C3%B3w_09.10.2017.pdf
Oświadczenie dotyczące zasiedlenia budynku będącego w fazie budowy - http://www.rof.org.pl/static/img/k02/04%20O%C5%9Bwiadczenie%20dotycz%C4%85ce%20zasiedlenia%20budynku%20b%C4%99d%C4%85cego%20w%20fazie%20budowy_09.10.2017.docx
Oświadczenie dotyczące wymiany pokrycia dachowego http://www.rof.org.pl/static/img/k02/06%20O%C5%9Bwiadczenie%20dotycz%C4%85ce%20wymiany%20pokrycia%20dachowego_09.10.2017.docx

 


Szkolenia współfinansowane są środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020

Dzień dobry


"Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie tworzenia inkubatorów przetwórstwa lokalnego. Termin składania wniosków: od 14 lipca 2017 r. do 27 lipca 2017 r.


W załączeniu przesyłamy treść ogłoszenia i prosimy o umieszczenie jego na stronie internetowej urzędu gminy.


Pozdrawiam

Michał Pępek

Specjalista ds. projektowych

"Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu"

36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16

tel. 17 230 10 99


Ogłoszenie w pliku PDF
<<Ogloszenie_o_naborze_3_2017.pdfOgloszenie_o_naborze_3_2017.pdf>>

Szanowni Państwo,


 

MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k. Beneficjent projektu „Praca bez barier – Akademia umiejętności językowych”, realizowanego na podstawie umowy nr RPPK.09.03.00-18-0068/16-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytetu IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Poddziałania 9.3

„Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych”, zwraca się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji o projekcie osobom zainteresowanym oraz umieszczenie – o ile to możliwe - na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej Państwa instytucji.

Projekt jest skierowany do grupy 570 osób będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy oraz

posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, deklarujących z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełniania i potwierdzania umiejętności z języka angielskiego. W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenie z języka angielskiego trwające 240 godzin na poziomie A1+A2 lub poziomie B1+B2 z materiałami dydaktycznymi: podręczniki i ćwiczenia oraz akredytowanym egzaminem.

W projekcie mogą wziąć udział osoby:

 • zamieszkujące lub uczące się na terenie województwa podkarpackiego,
 • w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach (wykształcenie co najwyżej średnie), pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej ostatnich 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu,
 • w tym osoby z niepełnosprawnościami,
 • w tym osoby w wieku 50 lat i więcej.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie projektu: http://www.angielskibezbarier.pl

W przypadku pytań proszę kontaktować się z Koordynatorem projektu: Anetą Łozak, tel 22 162 78 29, 530922544.


Plakat w pliku PDF
<<Plakat_rekrutacyjny_Praca_bez_barier.pdfplakat_rekrutacyjny_Praca_bez_barier.pdf>>

Szanowni Państwo,

 

Od stycznia 2017 roku funkcjonują punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach realizacji zadań wynikających z Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015r. (Dz. U. 2015 poz. 1255). Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym powiatom na mocy w/w ustawy.

Mając to na uwadze pragnę przypomnieć, że Fundacja TOGATUS PRO BONO w ramach w/w zadań prowadzi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Rzeszowskim w następującej lokalizacji:

Lokal Biurowy – 118
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12
36-060 Głogów Małopolski
woj. podkarpackie

Dni i godziny pracy punktu:
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek: godz. 15:00 – 19:15


 Porady są udzielane przez adwokatów i radców prawnych, a z ich wiedzy mogą skorzystać:

 • osoby do 26 lat i powyżej 65 lat, 
 • osoby korzystające z pomocy społecznej,
 • osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, 
 • kombatanci i weterani
 • ofiary represji wojennych i okresu powojennego, 
 • kobiety w ciąży
 • osoby dotknięte klęską żywiołową, klęską naturalną, awarią techniczną.

           Zadaniem prawników jest informowanie o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach i obowiązkach osoby występującej o pomoc, wskazanie sposobów rozwiązania problemu, pomoc w sporządzeniu projektu pisma np. o zwolnienie z kosztów sądowych i ustanowienia adwokata. Nie udzielają natomiast porad z zakresu działalności gospodarczej, prawa celnego i handlowego.

Realizując cel bezpłatnej pomocy prawnej dla jak największej grupy docelowej prosimy o ewentualną pomoc w promocji działania przez wywieszenie plakatu informacyjnego promującego punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz szerzenie informacji o powyższym, aby w pełni wykorzystać naszych prawników.

 

W załączeniu przesyłam plakat informujący.


Pozdrawiam,

Anna Monika Kowalska
FUNDACJA TOGATUS PRO BONO
ul. Warmińska 7/1
10-544 Olsztyn
tel. +48 530 664 237


Plakat w pliku PDF
<<Plakat_Rzeszowski.pdf160614_Plakat_Rzeszowski.pdf>>

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Podkarpacki Oddział Regionalny


Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji typu "Modernizacja Gospodarstw Rolnych" finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Uprzejmie informuję o prowadzonej kampanii informacyjnej, która dotyczy przyznania wsparcia dla rolników w ramach operacji typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" finansowanego z  Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z:

 • rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie w PROW 2014 - 2020 wynosi 900 tys. zł;
 • rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia w całym PROW 2014 - 2020 może wynieść 500 tys. zł;
 • rozwojem produkcji bydła mięsnego - wysokość wsparcia w całym okresie PROW 2014 - 2020 może wynieść 500 tys. zł.

Nabór wniosków rozpocznie się od 29 czerwca i potrwa do 28 lipca 2017 roku.

Szczegółowe informacje o zasadach pomocy udzielanej w ramach w.w. poddziałania dostępne są na stronie internetowej ARiMR, Podkarpackim Oddziale Regionalnym i Biurach Powiatowych  ARiMR.

 

Izabela Kulaga
Główny Specjalista ds. Promocji
Podkarpacki OR ARiMR


Informacja w pliku PDF
<<Informacja.pdf170529_Informacja.pdf>>

 

Plakat w pliku PDF
<<plakat_MODERNIZACJA_2017.pdfplakat_MODERNIZACJA_2017.pdf>>

W związku z realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego projektem zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji o ww. projekcie. Plakat i ulotka w załączniku. Rekrutacja do projektu została przedłużona do 23.06.2017. Zapraszamy chętne osoby.

 

Dziękujemy.

 

 

Pozdrawiam

Magdalena Gujda

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego

tel. 17 86 76 287

mail: mgujda@rarr.rzeszow.pl


Plakat

 
Ulotka

Zmień swoje przyzwyczajenia,
nie wyrzycaj do śmieci jedzenia

 


 

Pod takim hasłem Samorząd Województwa Podkarpackiego, Caritas Diecezji Przemyskiej, Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Caritas Diecezji Sandomierskiej oraz Caritas Diecezji Tarnowskiej, a także Bank Żywności, przy współpracy Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego podjęli inicjatywę mającą na celu zmniejszenia ilości odpadów spożywczych  znajdujących się w odpadach komunalnych i przemysłowych.

W ramach akcji wyznaczone punkty przyjmować będą  produkty żywnościowe, nawet z bardzo krótkim okresem przydatności, oraz ziemiopłody.

Lista punktów do których można przekazywać produkty, a także wykaz produktów w załączeniu.


WYKAZ PUNKTÓW DO KTÓRYCH MOŻNA PRZEKAZAĆ PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE

Lp. Miejscowość Nazwa i adres punktu Telefon E-mail
1. Przemyśl Centrum Charytatywne Caritas,
ul. Kapitulna 1,
37-700 Przemyśl
16 676 90 60 przemysl@caritas.pl
2. Krosno Centrum Medyczno-Charytatywne, ul. Grodzka 45a, 38-400 Krosno 69 59 30 784 mzarzyczny1@wp.pl
3. Zboiska k. Sanoka Ośrodek rekolekcyjno-wypoczynkowy, Zboiska 33
38-505 Bukowsko
698 650 955  
4. Ustrzyki Dolne Bieszczadzkie Centrum Charytatywne Caritas,
ul. Wincentego Pola,
38-700 Ustrzyki Dolne
13 461 38 40  
5. Łańcut Świetlica środowiskowa przy Parafii Farnej w Łańcucie,
ul. Farna 20, 37-100 Łańcut
17 225 28 73  
6. Leżajsk Oddział Caritas, ul. Jarosławska 4, 37-300 Leżajsk 17 240 24 01
17 240 24 02
 
7. Wysoka k. Łańcuta Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Caritas, Wysoka 49
37-100 Łańcut
17 225 80 55 kontakt@osrodekwysoka.pl
8. Kąkolówka k. Błażowej Dom Pomocy Społecznej, Kąkolówka 468,
36-030 Błażowa
17 229 79 27  
9. Rzeszów Caritas Diecezji Rzeszowskiej
i Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy i. św. Brata Alberta,
ul. Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów
17 852 53 43 albertrzeszow@pro.onet.pl
biuro@bratalbert.rzeszow.pl
albertwolontariat@wp.pl
10 Jasło Kuchnia Caritas, ul. Za Bursa 1a, 38-200 Jasło 13 446 56 02 caritas.jaslo@wp.pl
11. Kolbuszowa Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas, ul. Tyszkiewiczów 3,
36-100 Kolbuszowa
17 227 58 78
wtzkolbuszowa@op.pl
12. Ropczyce Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas i Stacja Opieki Caritas,
ul. Mickiewicza 59,
39-100 Ropczyce
17 221 83 39 wtzcropczyce@rzeszow.nq.pl
13. Rudnik nad Sanem Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Rzeszowska 35,
37-420 Rudnik nad Sanem
737 837 580
785 270 035
oikrudnikns@wp.pl
14. Tarnobrzeg Świetlica Socjoterapeutyczna Parafii Chrystusa Króla Aleja Niepodległości 9,
39-400 Tarnobrzeg
15 822 43 22  
15. Tarnobrzeg Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie, ul. Sienkiewicza 211
39-400 Tarnobrzeg
15 822 29 43  
16. Tarnobrzeg Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza ul. Św. Barbary 1,
39-400 Tarnobrzeg
15 822 19 51

665 247690

 
17. Skopanie Centrum Opieki Nad Dzieckiem,
ul. Leśna 2/3, 39-451 Skopanie,
37-400 Nisko
794 790 305  
18. Nisko Chorągiew Podkarpacka Hufiec Nisko im. Szarych Szeregów,
ul. Tysiąclecia 12A
37-400 Nisko
602 646 221 nisko@zhp.pl
19. Dębica Parafia Miłosierdzi Bożego,
ul. Mickiewicza 2, 39-200 Dębica
14 681 24 01  
20. Dębica Parafia MB Anielskiej,
ul. Chopina 2, 39-200 Dębica
14 670 30 47  
21. Dębica Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta w Dębicy,
ul. Słoneczna 1, 39-200 Dębica
14 670 44 71 debica@tpba.pl
22. Mielec Parafia MBNP, ul. ks. Arczewskiego 1, 39-300 Mielec 17 586 22 62  
23 Mielec Parafia św. Mateusza, ul. ks. Romana Sitki 3, 39-300 Mielec 17 586 22 28  

Wykaz produktów, które można przekazać do punktu zbierania
Wykaz nie dotyczy produktów wytworzonych we własnym gospodarstwie domowym

Przekazywana żywność winna znajdować się w opakowaniach jednostkowych, nienaruszonych z nieprzekroczonym terminem ważności.

 1. cukier,
 2. mąka różne rodzaje (pszenna, żytnia, ziemniaczana, krupczatka, razowa itp.)
 3. makaron,
 4. ryż,
 5. płatki różne rodzaje (jęczmienne, owsiane, śniadaniowe, itp )
 6. kasza różne rodzaje (jęczmienna, manna, pęczak, gryczana itp.)
 7. kawa różne rodzaje (także rozpuszczalna i zbożowa)
 8. herbata różne rodzaje (czarna, czerwona, zielona, owocowa itp.)
 9. zioła suszone (w opakowaniach),
 10. sól,
 11. groszek konserwowy,
 12. kukurydza konserwowa,
 13. papryka konserwowa,
 14. ogórki kiszone i marynowane,
 15. ketchup,
 16. musztarda,
 17. olej i oliwa z oliwek,
 18. konserwy mięsne sterylizowane,
 19. konserwy rybne,
 20. warzywa i przetwory warzywne konserwowane (w słoikach lub puszkach),
 21. zupy w proszku,
 22. zupki typu „chińskie”,
 23. przyprawa do zup w płynie lub proszku (typu vegeta)
 24. przyprawy suszone
 25. kostki rosołowe,
 26. kakao rozpuszczalne,
 27. sosy w proszku
 28. galaretki,
 29. budyń,
 30. żelatyna
 31. kisiel,
 32. czekolady różne smaki,
 33. słodycze
 34. pieczywo trwałe
 35. suchy groch i sucha fasola
 36. miód,
 37. majonez,
 38. dżemy, powidła, marmolady
 39. chrzan w słoikach
 40. warzywa suszone
 41. owoce i przetwory owocowe w puszkach i słoikach konserwowane lub karmelizowane,
 42. kapusta kiszona i kwaszona w woreczkach
 43. mleko UHT, produkty i przetwory mleczarskie UHT
 44. napoje, soki, wody mineralne
 45. sery, jogurt itp. w opakowaniach jednostkowych przechowywane z zachowaniem zaleceń jak na opakowaniu produktu

Ponadto można przekazać warzywa i owoce surowe (cebula, czosnek, ziemniaki, jabłka, kapusta itp.) bez widocznych śladów psucia .


Inforacja w pliku PDF
<<Informacja.pdf170519_Informacja.pdf>>


„Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

 

 • w zakresie Podejmowanie działalności gospodarczej od 22 maja 2017 r. do 14 czerwca 2017 r.
 • w zakresie Rozwijania działalności gospodarczej od 30 maja 2017 r. do 28 czerwca 2017 r.

 

W załączeniu przesyłamy treść ogłoszenia.

 

Iwona Kułaga

Konsultant ds. organizacyjno - promocyjnych "Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu"

36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16

tel. 17 230 10 99


Pliki do pobrania:

Szanowni Państwo!

Zwracamy się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie informacji dot. realizowanego przez Stowarzyszenie „CRAS” projektu pn.  „Praca to się opłaca!”, w którym oferujemy bezpłatne szkolenia zawodowe oraz płatne 5-miesięczne staże zawodowe.


Druga tura rekrutacji do projektu skierowana jest  przede wszystkim do osób niepełnosprawnych, do 29.r.ż., które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, pozostają bez zatrudnienia, niezarejestrowane w Urzędach Pracy z terenu woj. podkarpackiego.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:
·    Indywidualne doradztwo zawodowe;
·    Warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe;
·    Szkolenia zawodowe wg potrzeb, np.: kosmetyczka, fryzjer, operator koparki, koparko-ładowarki, operator CNC, kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy, technolog robót wykończeniowych, magazynier obsługą wózka jezdniowego, obsługa komputera z egzaminem ECDL itp.;
·    5 - miesięczne staże zawodowe płatne 1600 zł brutto/miesiąc;

Mamy nadzieję, że dzięki promocji projektu w Państwa środowisku ze wsparcia skorzystają osoby młode, które borykają się z problemem zdobycia doświadczenia zawodowego czy też osoby, których kwalifikacje są niewystarczające, aby znaleźć pracę.
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Stowarzyszenie „CRAS” - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej z Rzeszowa to organizacja pozarządowa, niedziałająca dla zysku, wspierająca rozwój społeczny i ekonomiczny województwa podkarpackiego.
Działalność Stowarzyszenia opiera się w głównej mierze na wdrażaniu projektów, w tym współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny.

                                                                                                         

Więcej informacji na temat organizacji i projektów:

Biuro Projektów:

35-045 Rzeszów
ul. Hetmańska 4/2B
tel./faks: 17 740 22 25/ 691182539
www.cras.org.pl
           

Rzeszów, dnia 6 kwietnia 2017

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W RZESZOWIE


 

Nasz znak: PIW. zak.4008/HPAl/44/ 17


 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rzeszowie informuje, że w dniu 5 kwietnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw RP ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r., w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722). Przepisy powyższego rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 6 kwietnia br.

W załączeniu przekazuję rozporządzenie, o którym mowa powyżej oraz informację Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany przepisów rozporządzenia MRiRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.


Informacja w pliku PDF
<<Informacja.pdf170411_Informacja.pdf>>

 


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Rzeszowie zamieszcza List Prezesa KRUS do rolników.

Monika Kosztyła

Starszy Specjalista

tel. 178673453


List w pliku PDF


APEL

do hodowców drobiu

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

oraz

Głównego Lekarza Weterynarii


Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HP AI), podtypu H5N8 - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.


Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:

 • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
 • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
 • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
 • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
 • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
 • przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.


Apel w pliku PDF
<<>>Apel.pdf170307_Apel.pdf
WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów


W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wysoce zjadliwej grypy ptaków wywoływanej wirusem grypy A podtyp H5 i H7 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 20 grudnia br. Rozporządzeniem (Poz. 2091) w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wprowadza od dnia 28 grudnia 20I6 r. na terenie całego kraju zakazy i nakazy powszechnie obowiązujące.

W szczególności należy zwrócić uwagę na zakaz wynikający z § 1 pkt. 1 lit. a) tj. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych kur, kaczek gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw oraz nakaz z § 1 pkt. 2 lit. a) tj. odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami.

Proszę o podjęcie działań związanych z przekazaniem treści rozporządzenia, stosowaniem oraz egzekwowaniem jego zapisów, przez podległe służby, na administrowanym terenie. Mając na uwadze konieczność poinformowania jak największej grupy osób proszę o przekazywanie intonacji w sposób zwyczajowo przyjęty oraz wykorzystując wszystkie dostępne kanały komunikacji. Wdrożone działania mają na celu przeciwdziałanie szerzenia się grypy ptaków na terytorium RP.


Informacja w pliku PDF
<<Informacja.pdf170303_Informacja.pdf>>

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W RZESZOWIE

Maria Domiszewska

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rzeszowie zwraca się z uprzejmą  prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń informacji dotyczących obowiązków właścicieli stad świń oraz zasad których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstw przed wirusem grypy ptaków.


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rzeszowie informuje o obowiązkach właścicieli stad świń wynikających  z Ustawy o systemie identyfikacji  i rejestracji  zwierząt oraz Rozporządzenia  w sprawie środków  podejmowanych  w związku z wystąpieniem  afrykańskiego  pomoru świń.


 • Zgłoszenie do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie ul. Lubelska 46, tel.17 860 22 41 siedziby stada nie później niż w dniu wprowadzenia pierwszego zwierzęcia do siedziby stada.
 • Zgłoszenie do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie w terminie 7 dni zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada np. zakup nowych świń, sprzedaż, ubój, padnięcie.
 • Oznakowanie świ11 w terminie 30 dni od dnia urodzenia przez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym stada urodzenia. W przypadku sprzedaży młodszych świń niż 30 dniowych należy oznakować świnie dzień przed sprzedażą (przed opuszczeniem stada). Fakt oznakowania świń należy zgłosić w terminie 7 dni do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Mode1nizacji Rolnictwa w Rzeszowie.
 • W przypadku zakupu świń już oznakowanych kolczykiem (w stadzie gdzie się urodziły) nowy właściciel ma obowiązek oznakować świnie poprzez wytatuowanie swoim numerem siedziby stada, nie później niż dzień przed opuszczeniem stada i o tym powiadomić w terminie 7 dni Biuro Powiatowe Agencji  Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa w Rzeszowie.
 • Zgłaszanie do lekarza weterynarii zamiaru sprzedaży świń do rzeźni, do innych stad oraz na pokazy, wystawy, konkursy, do punktów kopulacyjnych w celu wystawienia świadectwa zdrowia dla przemieszczanych świń.


Z  uwagi  na   niekorzystną  sytuację  epizootyczną   w  zakresie  PTASIEJ GRYPY oraz dużym  ryzykiem  przeniesienia  wirusa  grypy  ptaków  do gospodarstwa POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W RZESZOWIE PRZYPOMINA O ZASADACH, KTÓRYCH NALEŻY PRZEWSTRZEGAĆ W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA PRZEWD WIRUSEM ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI).

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:


 • przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości  swobodnego  poruszania  się  po otwartym wybiegu;
 • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
 • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
 • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie  ptaki;
 • stosować w gospodarstwie odzież i obu wie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z  mydłem;
 • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
 • zgłaszać niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii wolnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta)  podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu:

 • zwiększona śmiertelność;
 • znaczny spadek pobierania paszy i  wody;
 • objawy neurologiczne takie jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;
 • duszność;
 • sinica i wybroczyny;
 • biegunka;
 • nagły spadek nieśności.

- zgłaszać do Powiatowego Lekarza  Weterynarii w Rzeszowie miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Zgłoszenia można dokonać:

 • osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektora tu Weterynarii w Rzeszowie ul. Warszawska  12,
 • przesłać pocztą na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rzeszowie, ul. Warszawska 12, 35-205 Rzeszów,
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: rzeszow.miw@wetgiw.gov.pl
 • telefonicznie w dni  powszednie w godz. 7:30 - 15:30  pod nr tel. 178521245


Przypominany też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.


Informacja w pliku PDF
<<Informacja.pdf170303_Informacja.pdf>>

II edycja szkoleń dla kobiet z technik samoobrony


Informacja w pliku PDF
<<Komunikat.pdf170209_Komunikat.pdf>>

Szanowni państwo


 

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie turystyki w 2017 roku pn. „Green Velo”.


W związku z powyższym zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o konkursie. (strona ww., media społecznościowe). W załączeniu Regulamin konkursu wraz załącznikami.


Informacja jest dostępna na stronie: http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/otwarte-konkursy-ofert/turystyka/3056-konkurs-green-velo-2017  


Z poważaniem


Kinga Aleksandrowicz - Kostępska
Wieloosobowe stanowisko ds. turystyki
Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej
tel. 17 747 66 16


Załaczniki:

Szanowni Państwo


 

Mamy przyjemność poinformować Państwa o rozpoczęciu od dnia 1 lutego br. naboru podmiotów, zainteresowanych uzyskaniem statusu "Miejsca Przyjaznego Rowerzystom" na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.


W związku z powyższym zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o naborze (strona www., media społecznościowe). W załączeniu informacja prasowa wraz załącznikami.


Z poważaniem

Kinga Aleksandrowicz - Kostępska
Wieloosobowe stanowisko ds. turystyki
Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej
tel. 17 747 66 16


Załaczniki:

WOJEWODA PODKARPACKI

ul Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów skr.

poczt. 297

ZK-1.6321 10.2016


W związku z wysławieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wysoce zjadliwej grypy ptaków wywoływanej wirusem grypy A podtyp H5 i H7 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 20 grudnia br. Rozporządzeniem (Poz. 2091) w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wprowadza od dnia 28 grudnia 2016 r. na terenie całego kraju zakazy i nakazy powszechnie obowiązujące.

W szczególności należy zwrócić uwagę na zakaz, wynikający z § l pkt. l lit. a) tj. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych kur. kaczek, gęsi. indyków, przepiórek, perlić, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw oraz nakaz z § l pkt. 2 lit. a) tj. odosobnienie drobin lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami.

Proszę o podjecie działań związanych z przekazaniem treści rozporządzenia, stosowaniem oraz egzekwowaniem jego zapisów, przez podległe służby, na administrowanym terenie. Mając na uwadze konieczność poinformowania jak największej grupy osób proszę o przekazywanie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty oraz wykorzystując wszystkie dostępne kanały komunikacji. Wdrożone działania mają na celu przeciwdziałanie szerzenia sic grypy ptaków na terytorium RP.


 

WOJEWODA PODKARPACKI

Ewa LeniartPełna treść komunikatu w pliku PDF
<<Komunikat.pdf161223_Komunikat.pdf>>


Informuję Panie/Panów, że w wykonaniu postanowień decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia cyklu szkoleń z kobietami - ochotniczkami spoza resortu obrony narodowej w zakresie walki wręcz - samoobrony rusza l edycja ogólnopolskich i bezpłatnych szkoleń kobiet z technik samoobrony.

W związku z powyższym, proszę w miarę możliwości o zamieszczenie na państwa stronach internetowych linku do strony internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej (www.mon.gov.pl/samoobrona-kobiet/), na której znajdują się szczegółowe informacje dotyczące organizacji i możliwości uczestnictwa w szkoleniu.


Wojskowy Komendant Uzupełnień

ppłk Marcin ŻAL

ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM 3 PODKARPACKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ


 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rzeszowie wysyła do wytypowanej grupy mieszkańców gminy Chmielnik zaproszenie do służby w 3 Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Rzeszowie. List o treści podanej poniżej mogą znaleźć się w skrzynkach na listy wybranych mieszkańców naszej gminy. Udział w powstawaniu Wojsk Obrony Terytorialnej może mieć każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej".


WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ
w RZESZOWIE

 

ppłk Marcin ŻAL


WOJEWODA PODKARPACKI

 

W związku z pismem Pana Sebastiana Chwałka Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 października br. znak: DOLIZK-ZK-077-20-2/2016 w sprawie podejmowanych przez administrację rządową szeregu działań mających na celu zwalczanie afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz łagodzenia jego skutków, zwracam się do Pani/Pana z prośbą o włączenie się do akcji informacyjno-edukacyjnej wśród rolników z zakresu zasad bioasekuracji stad przed chorobą.

Wskazane wyżej informacje powinny zostać umieszczone na stronie internetowej Miasta/Gminy, a także w miarę posiadanych możliwości w inny zwyczajowo przyjęty sposób, w tym z wykorzystaniem lokalnych środków przekazu.

Jednocześnie pragnę nadmienić, że materiały w powyższym zakresie, które mogą zostać wykorzystane do rozpropagowania stosownych informacji zamieszczone zostały na następujących stronach internetowych:

 • Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: http://www.minrol.gov.pl w zakładce zasady ochrony gospodarstw przed ASF;
 • Głównego Inspektoratu Weterynarii pod adresem: http://www.wetgiw.gov.pl w zakładce ASF;
 • Wojewódzkiej Inspekcji Weterynaryjnej z/s w Krośnie pod adresem:  http://wiw.krosno.pl w zakładce ASF;
 • BIP Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem: www.bip.rzeszow.uw.gov.pl w zakładce „Pozostałe informacje – Informacje z zakresu rolnictwa”.


WOJEWODA PODKARPACKI

(-)

Ewa Leniart


 

Informacja w imieniu Starosty Rzeszowskiego. 
Semira Kaniuczak
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
(0 17) 867-14-49


 

Z inicjatywy Zarządu Powiatu Rzeszowskiego rozpoczęły się prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Rzeszowskiego na lata 2016-2023. Opracowanie nowej strategii zakłada udział mieszkańców powiatu w jej powstawaniu.

Mieszkańcy 14 miast i gmin powiatu oraz lokalni przedsiębiorcy będą mogli wyrazić swoje oczekiwania wobec przyszłych działań samorządu powiatowego i zaproponować zgodne z ich potrzebami kierunki działań i zadania. Na początku lipca rozpoczęły się badania ankietowe prowadzone w dwóch formach. Osobiście ankieterzy pojawią się w m.in. w urzędach miast i gmin, ośrodkach zdrowia i innych miejscach publicznych. Mieszkańcy, którzy nie spotkają się z ankieterami mają możliwość odpowiedzi na zadane pytania w formie elektronicznej za pomocą formularzy na stronie internetowej. Gorąco zachęcamy do uczestnictwa w badaniu i wypełniania ankiet.

Ankieta dla mieszkańców

http://www.brainberry.pl/badania/index.php/survey/index/sid/681861/newtest/Y/lang/pl

Ankieta dla przedsiębiorców

http://www.brainberry.pl/badania/index.php/survey/index/sid/411784/newtest/Y/lang/pl

Wnioski z badań zostaną uwzględnione przez powołany do opracowania strategii zespół, którego zadaniami są: diagnoza obecnego stanu rozwoju powiatu, identyfikacja szans i zagrożeń rozwoju, wypracowanie głównych kierunków rozwoju powiatu oraz opracowanie sposobów realizacji celów. Wypracowane cele strategiczne i zadania do realizacji zostaną również poddane konsultacjom społecznym na specjalnie zorganizowanych spotkaniach we wrześniu tego roku.


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rzeszowie przypomina o konieczności zgłaszania wszystkich przypadków martwych dzików na terenie powiatu rzeszowskiego.Pełna informacja w pliku PDF

<<Informacja.pdf160422_Informacja.pdf>>

Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej
w Powiecie Rzeszowskim

 

Boguchwała: lokal biurowy w budynku przy placu Rynek 2

Poniedziałek: od godz. 1400 do 1800 ,

Wtorek: od godz. 1000 do 1400 ,

Środa: od godz. 1400 do 1800,

Czwartek: od godz. 1000 do 1400,

Piątek: od godz. 1400 do 1800.

Porad prawnych w punkcie udzielają radcowie prawni wyznaczeni przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie

Dynów: lokal biurowy w budynku przy Ks. J. Ożoga 2.

Poniedziałek: od godz. 1400 do 1800 ,

Wtorek: od godz. 1000 do 1400 ,

Środa: od godz. 1400 do 1800,

Czwartek: od godz. 1000 do 1400,

Piątek: od godz. 1400 do 1800.

Porad prawnych w punkcie udzielają prawnicy Stowarzyszenia Wspierania Zasobów Ludzkich „NOWY HORYZONT”.

Głogów Młp.: lokal biurowy nr 118 w budynku przy ul Kardynała Stefana Wyszyńskiego12,

Poniedziałek: od godz. 1400 do 1900 ,

Wtorek: od godz. 1400 do 1900 ,

Środa: od godz. 1400 do 1900,

Czwartek: od godz. 1400 do 1900,

Piątek: nieczynny

Porad prawnych w punkcie udzielają prawnicy Fundacji Rozwoju i Wsparcia „Pasieka”.

Sokołów Młp.: lokal biurowy nr 13 w budynku przy ul Rynek 1.

Poniedziałek: od godz. 1100 do 1500 ,

Wtorek: od godz. 800 do 1200 ,

Środa: od godz. 1100 do 1500,

Czwartek: od godz. 800 do 1200,

Piątek: od godz. 1100 do 1500.

Porad prawnych w punkcie udzielają prawnicy Fundacji Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon.

Błażowa: lokal biurowy w budynku Gimnazjum Publicznego w Błażowej przy Placu Ks. Adolfa Kowala 2

Poniedziałek: od godz. 800 do 1200 ,

Wtorek: od godz. 800 do 1200 ,

Środa: od godz. 800 do 1200,

Czwartek: od godz. 800 do 1200,

Piątek: od godz. 800 do 1200.

Porad prawnych w punkcie udzielają adwokaci wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie.

Rzeszów: lokal biurowym w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 przy ul. Batorego 9 (godziny ranne)

Poniedziałek: od godz. 730 do 1130 ,

Wtorek: od godz. 730 do 1130,

Środa: od godz. 730 do 1130,

Czwartek: od godz. 730 do 1130,

Piątek: od godz. 730 do 1130.

Porad prawnych w punkcie udzielają na zmianę radcowie prawni wyznaczeni przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie oraz adwokaci wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie.

Rzeszów: lokal biurowym w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 przy ul. Batorego 9 (godziny południowe)

Poniedziałek: od godz. 1130 do 1530 ,

Wtorek: od godz. 1130 do 1530,

Środa: od godz. 1130 do 1530,

Czwartek: od godz. 1130 do 1530,

Piątek: od godz. 1130 do 1530.

Porad prawnych w punkcie udzielają prawnicy Fundacji Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej nie są czynne w dni ustawowo wolne od pracy.

Cyberprzemoc – zagrożenie w sieci

 

Korzystanie z elektronicznych środków przekazu w dzisiejszych czasach stanowi dla dzieci i młodzieży podstawę do podtrzymywania kontaktów rówieśniczych i koleżeńskich. Niestety, wraz ze wzrostem dostępności nowoczesnych technologii rośnie ryzyko narażenia dzieci i młodzieży na zagrożenia płynące m.in. z korzystania z Internetu czy telefonów komórkowych. W związku z tym od kilku lat bardzo aktualnym problemem w szkołach stało się zjawisko cyberprzemocy, które – jak wskazują liczne statystyki – jest dla dzieci i młodzieży codziennością.

Rozmowa z Panem Jerzym Ossolińskim z Referatu do spraw Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.

Aleksandra Skiba: Możemy wyróżnić kilka rodzajów przemocy: fizyczną, psychiczną, seksualną, ekonomiczną, zaniedbywanie. Czy cyberprzemoc możemy uważać za kolejny rodzaj przemocy czy też jest ona jednym z aspektów wyżej wymienionych rodzajów przemocy?

Jerzy Ossoliński: Można powiedzieć, że cyberprzemoc jest to przemoc psychiczna z użyciem elektronicznych środków przekazu. Najczęściej narzędziem cyberprzemocy jest komputer czy telefon komórkowy. Jeżeli mówimy o Internecie to najczęściej zjawisko cyberprzemocy obserwujemy na forach internetowych, czatach czy blogach. Nie jest to jedno konkretne przestępstwo czy wykroczenie; jest to całe spektrum zachowań niezgodnych z prawem, które są popełniane przy użyciu elektronicznych środków przekazu i które regulowane są przez różnego rodzaju przepisy w zależności od tego, z jakim zachowaniem mamy do czynienia.

A.S.: W takim razie, jakie zachowania mogą mieć znamiona cyberprzemocy?

J.O.: Cyberprzemoc to takie zachowania jak np.: groźby czy nękanie kogoś za pomocą telefonu komórkowego lub Internetu, podszywanie się pod kogoś w wiadomościach mailowych czy na portalach społecznościowych, naruszanie tajemnicy korespondencji poprzez włamywanie się na konta mailowe, publikowanie i rozsyłanie zdjęć, filmów lub informacji, które kogoś obrażają, tworzenie ośmieszających komentarzy i profili internetowych, czy też po prostu publikowanie czyjegoś wizerunku bez pozwolenia. Cyberprzemoc może mieć znamiona wykroczenia, przestępstwa lub też może być regulowana przepisami kodeksu cywilnego. W zależności od tego, jaki jest to czyn, stosowane są odpowiednie przepisy. Na przykład straszenie kogoś poprzez stosowanie gróźb karalnych za pomocą elektronicznych środków przekazu jest przestępstwem i jest to czyn skodyfikowany w kodeksie karnym podobnie jak nękanie kogoś – czyli stalking lub rozpowszechnianie treści pornograficznych. Natomiast złośliwe niepokojenie kogoś czy rozpowszechnianie treści wulgarnych jest rozpatrywane jest pod kątem kodeksu wykroczeń. W odniesieniu do osób nieletnich, a takimi zajmujemy się w ramach swoich czynności służbowych stosuje się przepisy Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

A.S.: Powiedział Pan, że za cyberprzemoc możemy również uznać publikowanie czyjegoś wizerunku bez pozwolenia. Jak zatem można ustosunkować się do tego stwierdzenia wiedząc, że codziennie miliony osób udostępnia na portalach społecznościowych zdjęcia, na których widnieją nie tylko one same ale również inni ludzie?

J.O.: Jeżeli nikt nie ma nic przeciwko temu, że np. na portalu zostały zamieszczone zdjęcia z wycieczki czy imprezy szkolnej, itp. to wiadomo, że nie dzieje się nic złego ale często jest tak, że młodzież robi sobie nawzajem zdjęcia w sytuacjach niekomfortowych, często nawet intymnych np. w szatniach czy toaletach i potem te zdjęcia są rozpowszechniane i rozsyłane wśród rówieśników przez telefony komórkowe, portale społecznościowe, pocztę elektroniczną w ten sposób narażając kogoś na ośmieszenie, poniżenie i właśnie wtedy mam do czynienia z cyberprzemocą.

A.S.: Jakie są skutki cyberprzemocy dla osób, które jej doświadczyły?

J.O.: Osoby pokrzywdzone przez cyberprzemoc czują się upokorzone i zranione, odczuwają wstyd i bezradność z powodu tego co się stało. Boją się, że ośmieszające zdjęcia czy film obejrzy mnóstwo osób. Dla dziecka jest to szczególny dramat, gdyż najczęściej dochodzi do takich zachowań w grupie rówieśniczej, w której dziecko przebywa na co dzień i która ma dla niego bardzo duże znaczenie. To, jak dziecko jest widziane przez grupę rówieśniczą wpływa na jego samoocenę, na poczucie własnej wartości, a idąc dalej - może wpływać na wyniki w nauce, na absencję, wagary, frekwencję w szkole, itp.

A.S.: Czy dzieci będące ofiarami cyberprzemocy zgłaszają to, co im się przytrafiło na Policję?

J.O.: Zdarza się, że rodzice zgłaszają to bezpośrednio na Policję, czasem same dzieci mówią o tym nauczycielom w szkole czy pedagogom. Szkoły informują nas o takich zachowaniach. Bardzo często są to poważne sprawy, kiedy mamy do czynienia z czynami karalnymi. Trudności nastręcza fakt, że ofiary cyberprzemocy odczuwają lęk czy wstyd i trudno im mówić o tym co się wydarzyło i co przeżyły. Dlatego też bardzo ważne w takich sprawach są działania profilaktyczne jak np. zajęcia na temat cyberprzemocy w szkołach. W ramach swoich czynności organizujemy spotkania skierowane do dzieci i młodzieży, w trakcie których prezentujemy filmy profilaktyczne, prezentacje, prowadzimy pogadanki i dyskusje. Informujemy młodych ludzi, aby mieli odwagę zgłaszać tego typu problemy, ponieważ jeżeli szybko się zareaguje, to działanie niezgodne z prawem zazwyczaj ustaje. Najczęściej bierze się on po prostu z niewiedzy młodzieży.

A.S.: Co to znaczy, że problem cyberprzemocy pojawia się często w wyniku niewiedzy?

J.O. Dzieciom i młodzieży wydaje się, że są po pierwsze bezkarni, po drugie, że są anonimowi, a po trzecie, że tak naprawdę to robią sobie żarty i nie jest to nic złego. Nie mają świadomości, że np. rozsyłając ośmieszające kogoś zdjęcia lub filmy robią komuś krzywdę i często łamią prawo.

A.S.: Jakie konsekwencje niesie za sobą cyberprzemoc jeśli chodzi o jej sprawców?

J.O.: Jeżeli poczynimy ustalenia, które będą wskazywały na zaistnienie czynu karalnego bądź też przejawu demoralizacji, podejmujemy czynności związane z przyjęciem zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, zbieramy dowody bądź informacje o przejawach demoralizacji, które dalej są przesyłamy do Sądu Rodzinnego – są to procedury dotyczące osób nieletnich. Osoby między 13 a 17 rokiem życia odpowiadają za czyny karalne przed Sądem rodzinnym. Konsekwencje w przypadku cyberprzemocy są wówczas różnorakie i zależą od wielu okoliczności – może być to upomnienie, zobowiązanie do przeproszenia kogoś czy naprawienia szkody, może być to nadzór kuratora sądowego, a jeżeli środki te okażą się nieskuteczne, sprawca może zostać umieszczony w ośrodku wychowawczym czy zakładzie poprawczym. Natomiast jeżeli dana osoba skończyła już 17 lat, odpowiada już jak osoba dorosła czyli przed Sądem karnym i konsekwencje dla takich osób są już dużo poważniejsze – stosuje się wobec nich przepisy kodeksu karnego czy kodeksu wykroczeń

A.S.: Co powinni wiedzieć rodzice aby rozpoznać, że ich dziecko padło ofiarą cyberprzemocy?

J.O.: Rodzice często nie mają świadomości, że ich dziecko spędza bardzo dużo czasu przed komputerem, nie wiedzą, że ma założone konta na portalach społecznościowych oraz co w sieci ogląda, jakie udostępnia zdjęcia czy filmy, z kim koresponduje, co i w jaki sposób komentuje. Rodzice powinni przede wszystkim wykazać większe zainteresowanie zachowaniem swoich pociech w świecie wirtualnym, aby w razie potrzeby móc zapobiec przykrym czy nawet tragicznym konsekwencjom. Jako przykład można w tym miejscu przytoczyć fakt samobójczej śmierci nastolatka z Bieżunia, do której doszło w maju tego roku. Z kolei świadkowie cyberprzemocy np. koleżanki i koledzy osób doświadczonych takimi zachowaniami przede wszystkim nie powinni przekazywać dalej ośmieszających czy godzących w inne osoby treści i zgłaszać takie przypadki Policji, nauczycielom - przede wszystkim osobom dorosłym lub skorzystać z dostępnych telefonów zaufania.

A.S.: Z rozmowy wynika, że wśród instytucji, do których można zwrócić się o pomoc w związku z cyberprzemocą wśród dzieci i młodzieży jest przede wszystkim Policja, szkoła. Gdzie jeszcze można szukać pomocy?

J.O.: Pomocne są także strony internetowe takie jak: www.dyzurnet.pl, www.cyberprzemoc.pl, www.helpline.org.pl, www.dzieckowsieci.fdn.pl, www.saferinternet.pl. Można tam znaleźć najważniejsze informacje dotyczące radzenia sobie z tego typu problemami. Funkcjonują też telefony zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111, a także dla rodziców i nauczycieli dostępny w sprawach bezpieczeństwa w sieci: 800 100 100.

A.S.: Dziękuję za rozmowę.

 

Rozmawiała - Aleksandra Skiba, pracownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie.

Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

 

Projekt pn.: "Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" realizowany przez Wydział Pozyskiwania Funduszy Urząd Miasta Rzeszowa, Pl. Ofiar Getta 7; 35-002 Rzeszów; Pok. Nr 44; Tel. 17 875 4296; Fax. 17 875 4166
Strona
www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/realizowane-projekty/projekty-ktore-uzyskaly-wsparcie-na-podstawie-podpisanej-umowy-o-dofinansowanie-2007-2013/opracowanie-dokumentow-strategicznych-dla-rzeszowskiego-obszaru


 

PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W RZESZOWIE

ul. Grunwaldzka 15,

35-959 Rzeszów
skr. poczt. 297

 

Rzeszów, 2012-03-09

 

S-I.946.5.2012.MK

 

 

Prezydenci Miast / Burmistrzowie / Wójtowie

Województwa Podkarpackiego

-wszyscy-

 

W związku z pismem Departamentu Polityki Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nr DSR-III-074-25-DM/12, Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie informuje o zakończeniu pierwszego etapu prac nad stroną internetową dotyczącą form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Powyższa strona dostępna jest pod adresem www.zlobki.mpips.gov.pl Adresatami strony są m.in. rodzice małych dzieci, którzy chcieliby skorzystać z usług żłobków i klubów dziecięcych, gminy, które prowadzą żłobki lub kluby dziecięce lub też chciałyby je utworzyć, a także podmioty, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą w tych formach (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe). Na stronie znajdują się również informacje dla osób, które chciałyby zawodowo zajmować się opieką nad małymi dziećmi (zostać nianią, opiekunem dziennym lub opiekunem żłobku).

Informujemy również, iż na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w zakładce: PROGRAM MALUCH został umieszczony link do nowo powstałej strony.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o umieszczenie powyższych informacji na stronach internetowych Państwa urzędów.

 

Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej

Monika Prokop

Profilaktyka wszystkim się opłaca.

 

Na Podkarpaciu zmienia się podejście kobiet do badań mammograficznych.

Do niedawna jedynym lekarzem, u którego kobiety badały piersi był lekarz ginekolog.

Nadal wiele kobiet nie wie, że stworzone są specjalistyczne poradnie chorób piersi. Kobiety zdrowe mają tam możliwość korzystania z badań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi.

Profilaktyka w naszym kraju nadal jest postrzegana jako ingerencja w życie osobiste lub zbytnia troska o nasze zdrowie. Panie nie doceniają zaś np. łatwego dostępu do lekarza specjalisty, bez koniecznego skierowania i oczekiwania w długich kolejkach a przede wszystkim, że są to badania bezpłatne. Nasze społeczeństwo jest nieświadome ile kosztują takie badania wraz z poradą specjalistyczną i wciąż je bagatelizują traktując je jako jednorazowe – wystarczające. Domagamy się dobrej opieki, łatwego dostępu do lekarza specjalisty i bezpłatnej służby zdrowia ze względu na opłacane składki zdrowotne, a nie zdajemy sobie sprawy, że badania są opłacane właśnie z naszych składek.

Powinnyśmy nabywać dobrych nawyków i tak jak codziennie myjemy zęby, zmywamy makijaż, nakładamy maseczkę na twarz i ciało robimy raz w miesiącu samobadanie piersi. Kobieta powinna na swoje urodziny zrobić sobie prezent i skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych, a za oszczędzone pieniądze kupić sobie dobry krem.

 

BO ZADBANA KOBIETA TO ZDROWA KOBIETA.

 

Wciąż wiele kobiet jest niekonsekwentnych, idą na badania, ale nie odbierają wyników, wyjeżdżają za granicę do pracy mając podejście, że samo badanie je uleczy. Inne zaś tworzą własny schemat postępowania diagnostycznego najczęściej trafiając do przepełnionych już poradni onkologicznych zajmując miejsce tym naprawdę ciężko chorym ludziom. Tymczasem program profilaktyczny gwarantuje szeroki zakres bezpłatnych badań uzupełniających, łatwo dostępnych, w krótkim czasie wykonanych przez lekarza specjalistę chorób piersi.

Program jest skierowany do ubezpieczonych kobiet pomiędzy 50 a 69 r.ż, które mogą się zgłaszać się do jednego z 19 ośrodków skryningowych na Podkarpaciu na bezpłatne badanie mammograficzne mając przy sobie jedynie dowód osobisty. Wykaz ośrodków znajduje się na stronie internetowej www.szpital.rzeszow.pl  lub pod nr infolinii 9488.

 

Najbliższe ośrodki, w których Panie z Chmielnika i okolic mogą bezpłatnie i bez skierowania wykonać mammografię to:

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MAZ-MED w Rzeszowie,
ul. Orzeszkowej 16

* ośrodek wykonujący także bezpłatne badania w ramach diagnostyki pogłębionej

tel. /017/852 80 00
lub
/017/862 57 47

2. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie
Rzeszów, ul. Hetmańska 21

tel. (0-17) 853-52-81

3. Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2
Rzeszów, ul. Fredry 9

tel. (0-17) 861-36-00

4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Medyczne MEDYK
Rzeszów, ul Chopina 1

tel. (0-17) 850-93-40

 

Schemat postępowania w POPULACYJNYM PROGRAMIE WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI
POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSIwok1.pdf

 


Bezpłatne badania mammograficzne kobiet w wieku
od 50 - 69 lat mogą wykonywać w poniższych ośrodkach
na Podkarpaciu:

 

OŚRODKI DIAGNOSTYKI PODSTAWOWEJ:

 

Adres Ośrodka

Telefon

1. Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza
Brzozów, ul. Ks. Bielawskiego

tel. (0-13) 430-96-44

2. Centrum Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Mgr farm. Klaudiusz Such
Dębica, ul. Batorego 18

tel. (0-14) 681-77-66,
(0-14) 681-77-88

3. ALMED Sp. z o. o. NZOZ ALMED
Przychodnia Specjalistyczno-Diagnostyczna
Jarosław ul. Grunwaldzka 1

tel. (0-16) 621-15-59,
(0-16) 621-71-14

4. Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Jasło, ul. Lwowska 22

tel. (0-13) 443-77-01

5. Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie
Krosno, ul. Korczyńska 57

tel. (0-13) 436-41-10

6. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
Leżajsk, ul. Leśna 22

tel. (0-17) 242-71-13

7. Zespół Opieki Zdrowotnej
Łańcut, ul. Paderewskiego 5

tel. (0-17) 224-01-26

8. NZOZ Ośrodek Diagnostyczny Chorób Nowotworowych
Fundacji SOS Życie
Mielec, ul. Tańskiego 2

tel. (0-17) 582-40-60,
(0-17) 852-40-61

9. Wojewódzki Szpital w Przemyślu
Przemyśl, ul. Monte Cassino 18

tel. (0-16) 677-57-45

10.ZOZ Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przeworsk, ul. Szpitalna 16

tel. (0-16) 649-16-50

11. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie
Rzeszów, ul. Hetmańska 21

tel. (0-17) 853-52-81

12. Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2
Rzeszów, ul. Fredry 9

tel. (0-17) 861-36-00

13. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Medyczne MEDYK
Rzeszów, ul Chopina 1

tel. (0-17) 850-93-40

14. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MAZ-MED
Rzeszów, ul. Orzeszkowej 16

tel. (0-17) 852-80-00,
(0-17) 862-57-47

15. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
Stalowa Wola, ul. Staszica 4

tel. (0-15) 843-32-28,
(0-15) 843-32-13

16. Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej
Tarnobrzeg, ul. Szpitalna 1

tel. (0-15) 812-33-01

17. Samodzielny Publiczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1

tel. (0-15) 841-67-14

18. NZOZ SMED Kolbuszowa
Kolbuszowa Dolna
Tyszkiewiczów 5

tel. (0-17) 227-26-07

19. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku
ul. Konarskiego 8, 38-500 Sanok

tel. (0-13) 46 56 170
(0-13) 46 56 270

 

OŚRODKI DIAGNOSTYKI POGŁĘBIONEJ:

 

Adres Ośrodka

Telefon

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza
Brzozów, ul. Ks. Bielawskiego 18

tel. (0-13) 430-96-44

Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Jasło ul. Lwowska 22

tel.(0-13) 443-77-01

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie
Krosno, ul. Korczyńska 57

tel.(0-13) 436-41-10

NZOZ Ośrodek Diagnostyczny Chorób Nowotworowych Fundacji SOS Życie
Mielec, ul. Tańskiego 2

tel. (0-17) 582-40-60,
(0-17) 852-40-61

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MAZ-MED
Rzeszów, ul. Orzeszkowej 16

tel. (0-17) 852-80-00,
(0-17) 862-57-47

 

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
 • Data aktualizacji: 2018-10-20 08:05
 • |
 • Licznik odwiedzin: 68 257