+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Zaproszenie do konsultacji


autor: P.Jasiński

Zaproszenie do konsultacji społecznych
Strategia Przestrzenna Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - zasady prowadzenia polityki przestrzennej ROF

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zapraszamy Państwa do zapoznania się z opracowaniem oraz do przesyłania uwag do projektu dokumentu.

Uwagi można składać w terminie od dnia 2 listopada 2022 r. do dnia 22 listopada 2022 r.

Uwagi złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku przesłania uwag pocztą o zachowaniu ww. terminu decyduje data stempla pocztowego.

Uwagi do projektu dokumentu można zgłaszać w następujących formach:

 drogą elektroniczną pod adresem: https://sip.rof.org.pl

 przesłać wypełniony formularz uwag drogą pocztową na adres:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Departament Rozwoju Regionalnego: ul. Lubelska 4, Rzeszów 35-241

z dopiskiem na kopercie „Konsultacje – SP ROF”

2. Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego:

ul. Litewska 4a/9, 35-302 Rzeszów, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje – SP ROF”

 dostarczyć wypełniony formularz uwag osobiście do siedziby :

1. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Departament Rozwoju Regionalnego ul. Lubelska 4, pokój 410 w godzinach urzędowania placówki, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konsultacje – SP ROF”

2. Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Rzeszów, ul. Litewska 4a/9 w godzinach pracy Stowarzyszenia, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konsultacje – SP ROF”

– do protokołu w trakcie konferencji konsultacyjnej, która odbędzie się w dniu 14 listopada 2022 r. w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Ł. Cieplińskiego 4, II piętro. Konferencja konsultacyjna rozpocznie się o godz. 14.00.

Uwagi złożone w innym miejscu niż wskazane nie będą rozpatrywane.

Dokument wraz z formularzem uwag dostępny jest na poniższych stronach internetowych:

1. Stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego – https://bip.podkarpackie.pl/ oraz na stronie internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego w zakładce rozwój regionalny - https://podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/planowanie-i-zagospodarowanie-przestrzenne/projekt-po-wer-2014-2020

2. Stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Stowarzyszenia ROF – https://rof.org.pl/bip/

3. Stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Boguchwale – www.bip.boguchwala.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale – www.boguchwala.pl

4. Stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chmielnik – http://www.bip.chmielnik.pl/

5. Stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarna – https://gminaczarna.biuletyn.net/?bip=1&cid=1136&bsc=N

6. Stronie internetowej Urzędu Gminy Czudec – www.czudec.pl w zakładce aktualności oraz http://www.bip.czudec.pl w zakładce konsultacje społeczne

7. Stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim http://bip.glogow-mlp.pl/ zakładka ogłoszenia bezpośredni link do zakładki http://www.glogow.ires.pl/14836/14836/

8. Stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krasne – https://www.gminakrasne.pl/biuletyn-informacji-publicznej/ogloszenia/ oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Krasne – https://www.gminakrasne.pl/

9. Stronie internetowej Urzędu Gminy Lubenia – https://samorzad.gov.pl/web/gmina-lubenia/informacje-biezace oraz na stronie BIP w zakładce ogłoszenia http://www.bip.lubenia.pl/13874/13874/

10. Stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut – https://bip.gminalancut.pl/articles/3/aktualnosci-i-obwieszczenia?m=3 w zakładce "Aktualności i obwieszczenia" oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Łańcut w „Aktualnościach” – https://gminalancut.pl/

11. Stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łańcuta – www.lancut.biuletyn.net w zakładce Obwieszczenia / 2022 oraz na stronie Urzędu Miasta Łańcuta – www.lancut.pl w zakładce aktualności

12. Stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa – https://bip.erzeszow.pl/pl/116-biuro-rozwoju-miasta-rzeszowa/3516-aktualnosci.html oraz w na stronie Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – https://brmr.erzeszow.pl/category/aktualnosci/

13. Stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świlcza – https://bip.swilcza.com.pl/index.php/konsultacje-spoleczne

14. Stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Trzebownisko – http://www.bip.trzebownisko.pl/20262,25036/25036/ oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Trzebownisko – https://trzebownisko.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-471

15. Stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Tyczynie – https://tyczyn.pl w zakładce aktualności oraz w https://bip.tyczyn.pl/

Wersja papierowa dokumentu oraz formularza uwag dostępne są:

 w urzędach wszystkich członków Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wymienionych w punktach od 3 do 15 w godzinach pracy poszczególnych urzędów,

 w siedzibie Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego: Rzeszów, ul. Litewska 4a/9, 35-302 Rzeszów, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie: ul. Lubelska 4, Rzeszów 35-241, pokój nr 410, w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przedstawionym projektem Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - zasady Prowadzenia Polityki Przestrzennej ROF.

  • Strategia Przestrzenna Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – zasady prowadzenia polityki przestrzennej ROF
  • Załącznik nr 1 do SP ROF - Wytyczne dla przypisania funkcji terenom w Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - zasady prowadzenia polityki przestrzennej ROF
  • Załącznik nr 2 do SP ROF - Syntetyczny opis gmin na potrzeby Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – zasady prowadzenia polityki przestrzennej ROF

Do pobrania:

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2022-12-07 10:10
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 245 425