Aktualne dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Chmielnik

  wg stanu na dzień 30.09.2022 r. wg stanu na dzień 30.12.2022 r. wg stanu na dzień 31.03.2023 r. wg stanu na dzień 30.06.2023 r.
 •  liczba złożonych wniosków o dofinansowanie
109 114 130 153
 •  liczba zawartych umów
95 102 108 124
 •  liczba przedsięwzięć zrealizowanych
49 66 58 65
 •  sumaryczna kwota wypłaconych dotacji
1 178 960,71 zł 1 390 949,19 zł 1 206 561,34 zł
2 247 563,53 zł

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU
„CZYSTE POWIETRZE”

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Chmielnik uruchomiony jest Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. W ramach pracy Punktu udzielane są informacje o Programie oraz indywidualne wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie. Wnioski złożone w urzędzie gminy są na bieżąco przesyłane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, gdzie następuje ich ocena merytoryczna.

Gminny Punkt mieści się na II piętrze (pokój 37) Urzędu Gminy. Czynny jest w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:15 do 15:15. Informacji o Programie można uzyskać także pod nr tel. 17 23 04 048

Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć również na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/ oraz na dedykowanej stronie programu http://czystepowietrze.gov.pl/ 

Celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli dokumenty oceniane są na bieżąco.

Program przewiduje dofinansowanie m.in.:

 • wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania Programu;
 • docieplenie przegród budynku;
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
 • montaż instalacji odnawialnych źródeł energii;
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

 • właścicielami / współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
 • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księga wieczystą.

Program „Czyste Powietrze" obejmuje trzy grupy beneficjentów uprawnionych do:

 • podstawowego poziomu dofinansowania - 30% - osoby, których roczny dochód nie przekracza kwoty 100 000 zł;
 • • podwyższonego poziomu dofinansowania - 60% - osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
  - 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub
  - 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym;
 • najwyższego poziomu dofinansowania - 90% - osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
  - 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub
  - 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Formy dofinansowania:

 • dotacja - wniosek składany do wfośigw za pośrednictwem gminy lub przez portal gov.pl
 • dotacja z prefinansowaniem - obowiązek podpisania umów z max 3 wykonawcami - wniosek wypełniany elektronicznie i wysyłany z elektronicznym podpisem lub wypełniany elektroniczne, drukowany, podpisywany ręcznie i wysyłany do wfośigw lub składany przez punkt gminny w formie papierowej
 • dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego - kredyt Czyste powietrze dostępny w wybranych bankach, których lista aktualizowana jest na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/zloz-wniosek-w-banku/

Przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane najpóźniej, licząc od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w ciągu:

 • 30 miesięcy w podstawowym i podwyższonym poziomie dofinansowania (z wyjątkiem wniosków składanych w bankach, gdzie przewidziano 18 miesięcy na realizację całości przedsięwzięcia)
 • 36 miesięcy w najwyższym poziomie dofinansowania
 • 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku dla dotacji z prefinansowaniem

Okres trwałości przedsięwzięcia wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia.

Beneficjent przystępując do Programu winien:

 • Zapoznać się z regulaminem naboru wniosków oraz innymi pomocnymi dokumentami w tym załącznikami wskazującymi intensywność dofinansowania.
 • Sprawdzić stan prawny nieruchomości. Przygotować dane niezbędne do złożenia wniosku, których lista wymaganych informacji zamieszczona została poniżej.
 • Określić stan obecny i potrzeby termomodernizacyjne budynku. Można zlecić wykonanie audytu energetycznego, który nie jest obowiązkowy, ale stanowi koszt kwalifikowany do dofinansowania w przypadku wykonania i sfinansowania w ramach programu ocieplenia budynku.
 • Złożyć wniosek. Można to zrobić poprzez Portal Beneficjenta (niezbędne jest posiadanie adresu e-mail) lub generator wniosków (obowiązkowo w przypadku składania wniosku z prefinansowaniem). Istnieje również ścieżka bankowa, w której wniosek pomagają złożyć pracownicy banku.
 • Pamiętać, że w przypadku pozytywnej decyzji o dofinansowaniu otrzymanej w formie papierowej lub elektronicznej z WFOŚiGW w Rzeszowie wniosek staje się automatycznie umową.
 • W przypadku wykonania przedsięwzięcia złożyć wniosek o płatność. Środki mogą zostać wypłacone maksymalnie w trzech transzach w przypadku podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania (przy najwyższym poziomie transz może być maksymalnie pięć). Trzeci (lub piąty przy najwyższym poziomie dofinansowania) wniosek o płatność jest zawsze wnioskiem końcowym.
 • Do rozliczenia przedsięwzięcia przedstawić faktury lub inne równoważne dokumenty księgowe w treści lub w ramach dołączonych specyfikacji zawierające dane identyfikujące zakupione i zamontowane urządzenia, materiały, wyroby (producent, nazwa, model), a przez to umożliwiać jednoznaczne odniesienie się do ich certyfikatów/świadectw, kart produktu oraz etykiet energetycznych
 • Przechowywać dokumenty od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie do czasu zakończenia umowy o dofinansowanie (tj. do zakończenia okresu trwałości). Wnioskodawca jest zobowiązany do udostepnienia dokumentów potwierdzających prawidłowość danych.

UWAGA:

 • Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia realizowane w budynkach wykorzystywanych sezonowo lub w budynkach gospodarczych.
 • W przypadku gdy budynek /lokal mieszkalny podłączony jest do sieci dystrybucji gazu, w ramach Programu nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe.
 • Budynki/lokale mieszkalne, na budowę których wystąpiono o zgodę lub zgłoszono ich budowę po 31 grudnia 2013 r. nie mogą uzyskać dotacji na ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę okienną i drzwiową.
 • Koszty poniesione w budynku/lokalu mieszkalnym, który nie został oddany do użytku nie mogą być zakwalifikowane do dofinansowania z Programu.
 • Jeżeli procent powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku/lokalu mieszkalnego, przedsięwzięcie nie może być dofinansowane.

Informujemy, że przydatne materiały o Programie „Czyste powietrze” możemy znaleźć pod linkiem:

 • Program priorytetowy Czyste Powietrza – program priorytetowy
 • Załącznik nr 1 do programu – łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową
 • Załącznik nr 2 do programu – koszty kwalifikowane i podstawowy poziom dofinansowania
 • Załącznik nr 2a do programu – koszty kwalifikowane i podwyższony poziom dofinansowania
 • Kalkulator dotacji: https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/
 • Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl
 • Lista urządzeń i materiałów spełniających wymagania techniczne określone w programie „Czyste Powietrze”– dostępna na stronie www.lista-zum.ios.edu.pl 

! Lista wymaganych informacji niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie:

Informacje dotyczące wnioskodawcy:

 • dane osobowe wnioskodawcy (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania);
 • adres e-mail oraz numer telefonu do kontaktu;
 • dane osobowe współmałżonka (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania) oraz współwłaścicieli nieruchomości (imię, nazwisko, adres zamieszkania) (jeśli dotyczy);
 • adres inwestycji, numer elektronicznej księgi wieczystej (w systemie numeracji RZ2Z/XXXXXXXX/X) oraz numer działki właściwy dla budynku, który ma być objęty inwestycją dofinansowaną z programu (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta – dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku, który będzie stanowił załącznik do składanego wniosku);
 • rok wystąpienia o zgodę na budowę lub zgłoszenia budowy (jeśli przed rokiem 2009 deklaruje się przedział czasowy powstania budynku);
 • całkowita powierzchnia budynku/ lokalu mieszkalnego (m2);
 • jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury (innego dokumentu księgowego);
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym, powierzchnia budynku przeznaczona pod prowadzenie tej działalności (oraz liczba miesięcy w roku prowadzenia działalności w tym budynku);
 • osoby uprawnione do podstawowego poziomu dofinansowania (30%) są zobligowane do przedstawienia wysokości dochodu uzyskanego przez wnioskodawcę w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, źródło dochodu i sposób rozliczenia (np. ustawa o podatku dochodowym, działalność gospodarcza, rolnicza itp.) oraz sposób rozliczenia (np. PIT po rozliczeniu);
 • osoby uprawnione do podwyższonego poziomu dofinansowania (60%) są zobligowane do przedstawienia zaświadczenia wskazującego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wydanego zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy (dla mieszkańców gminy Chmielnik jest to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku). Zaświadczenie może być wydane maksymalnie na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku. Wzór zaświadczenia znajduje się w załączniku na końcu niniejszej informacji.

Informacje dotyczące inwestycji:

 • w zakresie wymiany źródła ciepła:
  - rodzaj dotychczasowego sposobu ogrzewania budynku oraz nowego źródła ciepła;
  - informacja czy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu;
  - jeśli w budynku oprócz źródła ciepła na paliwo stałe istnieje inne czynne źródło ciepła np. piec gazowy służący jako podgrzewacz wody lub sezonowo do ogrzewania budynku – proszę podać ilość pobieranego paliwa gazowego (średnia z ostatnich 3 pełnych lat kalendarzowych);
  - jeśli przedsięwzięcie dotyczy kotła na pellet – informacja o emisyjności urządzenia (powyżej/poniżej 20 mg/m3) lub posiadanym certyfikacie potwierdzającym spełnienie wymogów ekoprojektu (ecodesign);
  - informacja czy modernizacji podlega także instalacja centralnego ogrzewania i instalacja do przygotowania ciepłej wody użytkowej (rurki, grzejniki, kolektory słoneczne).
 • w zakresie ocieplenia ścian/dachu/stropu – liczba m2 ocieplanej powierzchni.
 • w zakresie wymiany okien/drzwi – liczba m2 wymienianej stolarki okiennej/drzwiowej
 • informacja czy wykonana została/ jest planowana/ konieczna dokumentacja projektowa (np. dotycząca przebudowy konstrukcji dachu pod ocieplenie, modernizacji instalacji wewnętrznej c.o. lub c.w.u., wymiany źródła ciepła, wentylacji mechanicznej).

Urząd Gminy Chmielnik
36-016 Chmielnik 50
NIP: 8131080601
REGON: 000538840

Dane kontaktowe:
tel. 172296606
fax 172296600
e-mail:  sekretariat@chmielnik.pl

Adres skrytki ePuap:
/s996rvp8do/skrytka

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:15 - 15:15

logo1

Gmina Chmielnik
36-016 Chmielnik 50
NIP: 8133301503
REGON: 690582051

Strona internetowa:
chmielnik.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip.chmielnik.pl

 

 

Strona Urzędu Gminy Chmielnik wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

Polityka Cookies
Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony. Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookies. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.