Chmielnik, dnia 31.07.2023 r.

RD.041.12.2023

Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
– edycja druga na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze gminy Chmielnik

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 40, § 3 ust 6 Uchwały nr XLI/269/2023 Rady Gminy Chmielnik z dnia 3 marca 2023 r w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków /Dz. Urz. woj. podkarpackiego z 2023 r. poz. 1339/, w związku z Uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu odbudowy Zabytków, Wójt Gminy Chmielnik ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja druga.

Informacje szczegółowe:
1. Dotacja może być udzielona na nakłady konieczne określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Chmielnik.
2. O udzielenie dotacji celowej mogą ubiegać się osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
3. Podmiot uprawniony (wnioskodawca) może złożyć wniosek/wnioski o dofinansowanie w trzech kategoriach:
- do 150 000 złotych,
- do 500 000 złotych,
- do 3 500 000 złotych.
4. Dotacja może obejmować max. 98% wartości zadania inwestycyjnego.
5. Warunkiem ubiegania się o dotację i udzielenia dotacji jest posiadanie przez wnioskodawcę wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego w wysokości 2% wartości inwestycji.
6. Dotacja może być udzielona wyłącznie na realizację zadań inwestycyjnych, dla których na dzień udzielenia dotacji nie ogłoszono postępowań mających na celu wyłonienie wykonawców.
7. Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 8 sierpnia 2023 r. do godz. 12.00 osobiście w Urzędzie Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50 (sekretariat nr pok. 32), korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, lub elektronicznie za pośrednictwem skrytki ePUAP Urzędu Gminy Chmielnik /s996rvp8do/skrytka.
8. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Chmielnik.
9. Wnioski należy składać na formularzu wniosku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
 
Załączniki:
1.    Uchwała nr XLI/269/2023
2.    Wzór wniosku.

Wójt
 (-) mgr inż. Krzysztof Grad


Pliki do pobrania:
<<230731-wniosek-rpo-zabytki.zip>>

Urząd Gminy Chmielnik
36-016 Chmielnik 50
NIP: 8131080601
REGON: 000538840

Dane kontaktowe:
tel. 172296606
fax 172296600
e-mail:  sekretariat@chmielnik.pl

Adres skrytki ePuap:
/s996rvp8do/skrytka

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:15 - 15:15

logo1

Gmina Chmielnik
36-016 Chmielnik 50
NIP: 8133301503
REGON: 690582051

Strona internetowa:
chmielnik.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip.chmielnik.pl

 

 

Strona Urzędu Gminy Chmielnik wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

Polityka Cookies
Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony. Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookies. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.