Chmielnik, 10 czerwca 2024 r.

PM.6840.1.2024

WÓJT GMINY CHMIELNIK

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213)

ogłasza
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Lp.

1.

Województwo

podkarpackie

Powiat

rzeszowski

Gmina

Chmielnik

Obręb /wieś/

Błędowa Tyczyńska

Oznaczenie nieruchomości, działka nr

1338

Opis nieruchomości

działka nieużytkowana, zadrzewiona i zakrzaczona, pozostałość po siedlisku, z budynkiem gospodarczym bez wartości użytkowej, do rozbiórki,  bezpośredni dostęp do drogi gminnej wewnętrznej, droga dojazdowa o nawierzchni asfaltowej i żwirowej, sieć energetyczna w bliskim sąsiedztwie

Księga wieczysta

RZ2Z/00043079/0

Pow. nieruchomości w ha

0,4094 ha

Rodzaje klas i powierzchnia użytków

B- tereny mieszkaniowe – 0,0551 ha, ŁV – łąki trwałe – 0,1377 ha, ŁVI – łąki trwałe – 0,0668 ha, PsIV – pastwiska trwałe – 0,0365 ha, PsV – pastwiska trwałe – 0,1133 ha

Informacja z MPZP / Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagosp. Przestrz. Gm. Chmielnik

działka w części o pow. ok. 0,0070 ha położona jest w terenach przeznaczonych pod zalesienie;  pozostała część nie ma określonego przeznaczenia z uwagi na brak planu zagospodarowania  przestrzennego, według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Chmielnik znajduje się  w terenach wyłączonych z zabudowy.

Obciążenia i zobowiązania

brak

Cena wywoławcza

57300 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych)

Wadium w pieniądzu (zł)

6000,00

Minimalne postąpienie w zł

573,00

Warunki płatności

jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży


1.    Termin przetargu: 16 lipca 2024 r., godz. 10:00
2.    Miejsce przetargu: Urząd Gminy w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50, pokój nr 13
3.    Warunki uczestnictwa w przetargu:

1)    przedłożenie potwierdzenia wpłacenia wadium;
2)    złożenie oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i braku zastrzeżeń;
3)    posiadanie ważnego dokumentu tożsamości podczas przetargu;
4)    oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego – w przypadku, gdy uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika.

4.    Wadium:

1)    wadium w wymaganej wysokości należy wpłacić do dnia 11 lipca 2024 r. na konto Gminy Chmielnik nr 97 9164 1018 2002 2000 0941 0007 wpisując w tytule wpłaty: „Wadium, dz.1338 Błędowa Tycz.” ;
2)    datą dokonania wpłaty wadium jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy Chmielnik;
3)    wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia;
4)    osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym;
5)    wadium przepada na rzecz Gminy Chmielnik w przypadku, gdy:
- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą,
- osoba wyłoniona jako nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy w ustalonym terminie.

5.    Informacje dodatkowe:

1)    Wójt Gminy Chmielnik zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny. Ewentualna informacja o odwołaniu przetargu zastanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy w Chmielniku;
2)    przetarg jest ważny chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu, jeżeli zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie;
3)    o terminie zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
4)    nabywca nieruchomości pokrywa koszty notarialne, sądowe, opłaty podatkowe
5)    szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Chmielniku, pokój nr 34, tel. 17 22 96 605 w godz. od 715 do 1500.
6)    Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz stronach internetowych Urzędu Gminy w Chmielniku www.bip.chmielnik.pl, www.chmielnik.pl oraz w prasie – Dzienniku „Infopublikator.pl” w dniach od 11.06.2024 r. do 16.07.2024 r.

Link do strony z ogłoszeniem: http://bip.chmielnik.pl/233,20897/20897/art16286.html

Urząd Gminy Chmielnik
36-016 Chmielnik 50
NIP: 8131080601
REGON: 000538840

Dane kontaktowe:
tel. 172296606
fax 172296600
e-mail:  sekretariat@chmielnik.pl

Adres skrytki ePuap:
/s996rvp8do/skrytka

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:15 - 15:15

logo1

Gmina Chmielnik
36-016 Chmielnik 50
NIP: 8133301503
REGON: 690582051

Strona internetowa:
chmielnik.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip.chmielnik.pl

 

 

Strona Urzędu Gminy Chmielnik wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

Polityka Cookies
Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony. Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookies. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.