Zarządzenie Nr 60/2024
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 18 czerwca 2024 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2024 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych". Na podstawie art. 30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.0 z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 250 i 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2023 r. poz. 1270 ze zm.) i art. 15 ust 2h — 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.) oraz uchwały Nr XLVII/29112023 Rady Gminy Chmielnik z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2024 rok" zarządzam, co następuje:

§1

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, powołanej Zarządzeniem Nr 51/2024 z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2024 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych", dokonuję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Chmielnik. Nazwa zadania: "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych".

Lp.

Nazwa organizacji/adres

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej
dotacji w zł.

1.

FUNDACJA PRZESTRZEŃ LOKALNA Plac im. ks. Adolfa Kowala 1, 36-016 Błażowa

Zadanie

„Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"

7 000,00

RAZEM DOTACJA

7 000,00

 

§2

Warunkiem przekazania dotacji na wybrane zadania jest zawarcie umowy szczegółowo określającej warunki ich realizacji.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zamieszczeniu:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
b) w Biuletynie Informacji Publicznej,
c) na stronie internetowej Gminy.

WÓJT
(-) mgr inż. Krzysztof Grad


Powyższa treść dokumentu opracowana w związku z obowiązującą ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2023.1440) w celu ułatwienia dostępu do dokumentów osobom ze szczególnymi potrzebami, narażonym na marginalizację lub dyskryminację m.in. ze względu na niepełnosprawność lub obniżony poziom sprawności z powodu wieku czy choroby.

Skan dokumentu odwzorowujący dokument oryginalny do pobrania w formacie PDF: Z_2024_060.pdf (Plik pdf 0,38 MB)

Urząd Gminy Chmielnik
36-016 Chmielnik 50
NIP: 8131080601
REGON: 000538840

Dane kontaktowe:
tel. 172296606
fax 172296600
e-mail:  sekretariat@chmielnik.pl

Adres skrytki ePuap:
/s996rvp8do/skrytka

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:15 - 15:15

logo1

Gmina Chmielnik
36-016 Chmielnik 50
NIP: 8133301503
REGON: 690582051

Strona internetowa:
chmielnik.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip.chmielnik.pl

 

 

Strona Urzędu Gminy Chmielnik wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

Polityka Cookies
Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony. Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookies. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.