Gmina Chmielnik

e-mail: sekretariat@chmielnik.pl
www: chmielnik.pl
Data wydruku: 2020-06-02 13:12:29

Aktualności

Postępowanie scaleniowe na terenie wsi Wola Rafałowska

Informator 

OGŁOSZENIE

Szanowni mieszkańcy i właściciele nieruchomości położonych na terenie wsi Wola Rafałowska.

W  związku z pandemia korona wirusa jest ograniczona możliwość składania wniosków w sprawie scalania gruntów i z uwagi na zaistniała sytuacje zbieranie wniosków przedłuża się do końca maja 2020 r.

Obecnie  złożonych jest dużo wniosków jednak nie stanowi to ponad 50 %.

Wnioski są dostępne w kościele, w sklepach, na stronie Urzędu Gminy i u Sołtysa i  można   złożyć w wyznaczonych miejscach do opieczętowanych i opisanych skrzynek lub osobiście u Sołtysa.

Bardzo proszę o nie odkładanie tego do ostatniego dnia.

Sołtys wsi.


APEL

Szanowni mieszkańcy i właściciele nieruchomości położonych na terenie wsi Wola Rafałowska.

W dniu 23 lutego br. odbyło się zebranie wiejskie dotyczące przystąpienia do przeprowadzenia postępowania scaleniowego w naszej wsi.

W zebraniu wzięło udział ok. 100 osób za co bardzo dziękuje.

Uczestnicy zebrania zdecydowali o konieczności i słuszności przystąpienia do procesu scalania i z własnej inicjatywy aktywnie przystąpili do trudnej i ciężkiej pracy doręczania i zbierania podpisanych wniosków.

Jest to jedyna Nasza szansa. Wszyscy potrzebujemy dobrych i bezpiecznych dróg, chodników, oświetlenia, regulacji prawnych i wpisów do ksiąg wieczystych.

Jak o Wasza Radna i Sołtys wierzę, że wspólnie przejdziemy ten proces scalania, uczciwie i rzetelnie by nie skrzywdzić nikogo.

Mieszkańcy nie poniosą żadnych kosztów.

Uczestnicy scalania za zajęte grunty pod drogi będą otrzymywać wynagrodzenie pieniężne.

Po zakończaniu postępowania scaleniowego przez okres 3 lat mieszkańcy będą zwolnieni od podatku rolnego.

Wnioski są dostępne w kościele, w sklepach, na stronie Urzędu Gminy i u Sołtysa.

Podpisane wnioski zgodnie z wytycznymi można złożyć do 30 kwietnia 2020 w wyznaczonych miejscach do opieczętowanych i opisanych skrzynek lub osobiście u Sołtysa.


Wytyczne do podpisania wniosków dot. przeprowadzenia postępowania
scaleniowego na terenie wsi Wola Rafałowska gm. Chmielnik.

  1. Jako wnioskodawcę należy wpisać te osoby, które są ujawnione w operacie ewidencji gruntów np. jeżeli jest małżeństwo to wpisać obojga, a gdy jest współwłasność 5 osób, to wpisać te 5 osób. Równocześnie tak i wniosek musi być podpisanych przez wszystkie wyżej wymienione osoby.

  2. W przypadku śmierci właściciela gruntu i przeprowadzonego postępowania spadkowego należy wpisać wszystkie osoby wymienione w postanowieniu spadkowym, a osoby te muszą) podpisać wniosek.

  3. W przypadku śmierci właściciela gruntu i nie przeprowadzonego postępowania spadkowe go należy wpisać wszystkich domniemanych spadkobierców po nie żyjącej osobie, a osoby te muszą podpisać wniosek. Równocześnie we wniosku należy podać informację po jakiej zmarłej osobie są spadkobiercami.

  4. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez właściciela gruntu, należy wpisać pełnomocnika we wniosku z podaniem informacji kogo reprezentuje, dołączyć oryginał udzielonego pełnomocnictwa oraz wniosek podpisuje już pełnomocnik.

  5. W miarę możliwości we wniosku podać powierzchnię gospodarstwa zgodą z operatem ewidencji gruntów prowadzonym przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie przy ulicy Bernardyńskiej 7.


Do pobrania w pliku PDF:

  • Wniosek, wytyczne oraz apel do mieszkańców,
  • Wniosek do wypełnienia i wydrukowania,
  • Broszura - informator dla rolnikow.

W celu wypełnienia wniosku należy: