Gmina Chmielnik

e-mail: sekretariat@chmielnik.pl
www: chmielnik.pl
Data wydruku: 2023-05-29 04:44:35

Aktualności

Program "Czyste Powietrze"

Tablica Programu "Czyste Powietrze" 

www.czystepowietrze.gov.pl


Aktualne dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Chmielnik

wg stanu na dzień 30.09.2022 r. wg stanu na dzień 30.12.2022 r. wg stanu na dzień 31.03.2023 r.
 •  liczba złożonych wniosków o dofinansowanie
109 114 130
 •  liczba zawartych umów
95 102 108
 •  liczba przedsięwzięć zrealizowanych
49 66 58
 •  sumaryczna kwota wypłaconych dotacji
1 178 960,71 zł 1 390 949,19 zł 1 206 561,34 zł


GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU
„CZYSTE POWIETRZE”

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Chmielnik uruchomiony jest Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. W ramach pracy Punktu udzielane są informacje o Programie oraz indywidualne wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie. Wnioski złożone w urzędzie gminy są na bieżąco przesyłane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, gdzie następuje ich ocena merytoryczna.

Gminny Punkt mieści się na II piętrze (pokój 37) Urzędu Gminy. Czynny jest w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:15 do 15:15. Informacji o Programie można uzyskać także pod nr tel. 17 23 04 048

Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć również na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/ oraz na dedykowanej stronie programu http://czystepowietrze.gov.pl/ 

Celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli dokumenty oceniane są na bieżąco.

Program przewiduje dofinansowanie m.in.:

 • wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania Programu;
 • docieplenie przegród budynku;
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
 • montaż instalacji odnawialnych źródeł energii;
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

 • właścicielami / współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
 • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księga wieczystą.

Program „Czyste Powietrze" obejmuje trzy grupy beneficjentów uprawnionych do:

 • podstawowego poziomu dofinansowania - 30% - osoby, których roczny dochód nie przekracza kwoty 100 000 zł;
 • • podwyższonego poziomu dofinansowania - 60% - osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
  - 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub
  - 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym;
 • najwyższego poziomu dofinansowania - 90% - osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
  - 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub
  - 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Formy dofinansowania:

 • dotacja - wniosek składany do wfośigw za pośrednictwem gminy lub przez portal gov.pl
 • dotacja z prefinansowaniem - obowiązek podpisania umów z max 3 wykonawcami - wniosek wypełniany elektronicznie i wysyłany z elektronicznym podpisem lub wypełniany elektroniczne, drukowany, podpisywany ręcznie i wysyłany do wfośigw lub składany przez punkt gminny w formie papierowej
 • dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego - kredyt Czyste powietrze dostępny w wybranych bankach, których lista aktualizowana jest na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/zloz-wniosek-w-banku/

Przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane najpóźniej, licząc od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w ciągu:

 • 30 miesięcy w podstawowym i podwyższonym poziomie dofinansowania (z wyjątkiem wniosków składanych w bankach, gdzie przewidziano 18 miesięcy na realizację całości przedsięwzięcia)
 • 36 miesięcy w najwyższym poziomie dofinansowania
 • 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku dla dotacji z prefinansowaniem

Okres trwałości przedsięwzięcia wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia.

Beneficjent przystępując do Programu winien:

 • Zapoznać się z regulaminem naboru wniosków oraz innymi pomocnymi dokumentami w tym załącznikami wskazującymi intensywność dofinansowania.
 • Sprawdzić stan prawny nieruchomości. Przygotować dane niezbędne do złożenia wniosku, których lista wymaganych informacji zamieszczona została poniżej.
 • Określić stan obecny i potrzeby termomodernizacyjne budynku. Można zlecić wykonanie audytu energetycznego, który nie jest obowiązkowy, ale stanowi koszt kwalifikowany do dofinansowania w przypadku wykonania i sfinansowania w ramach programu ocieplenia budynku.
 • Złożyć wniosek. Można to zrobić poprzez Portal Beneficjenta (niezbędne jest posiadanie adresu e-mail) lub generator wniosków (obowiązkowo w przypadku składania wniosku z prefinansowaniem). Istnieje również ścieżka bankowa, w której wniosek pomagają złożyć pracownicy banku.
 • Pamiętać, że w przypadku pozytywnej decyzji o dofinansowaniu otrzymanej w formie papierowej lub elektronicznej z WFOŚiGW w Rzeszowie wniosek staje się automatycznie umową.
 • W przypadku wykonania przedsięwzięcia złożyć wniosek o płatność. Środki mogą zostać wypłacone maksymalnie w trzech transzach w przypadku podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania (przy najwyższym poziomie transz może być maksymalnie pięć). Trzeci (lub piąty przy najwyższym poziomie dofinansowania) wniosek o płatność jest zawsze wnioskiem końcowym.
 • Do rozliczenia przedsięwzięcia przedstawić faktury lub inne równoważne dokumenty księgowe w treści lub w ramach dołączonych specyfikacji zawierające dane identyfikujące zakupione i zamontowane urządzenia, materiały, wyroby (producent, nazwa, model), a przez to umożliwiać jednoznaczne odniesienie się do ich certyfikatów/świadectw, kart produktu oraz etykiet energetycznych
 • Przechowywać dokumenty od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie do czasu zakończenia umowy o dofinansowanie (tj. do zakończenia okresu trwałości). Wnioskodawca jest zobowiązany do udostepnienia dokumentów potwierdzających prawidłowość danych.

UWAGA:

 • Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia realizowane w budynkach wykorzystywanych sezonowo lub w budynkach gospodarczych.
 • W przypadku gdy budynek /lokal mieszkalny podłączony jest do sieci dystrybucji gazu, w ramach Programu nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe.
 • Budynki/lokale mieszkalne, na budowę których wystąpiono o zgodę lub zgłoszono ich budowę po 31 grudnia 2013 r. nie mogą uzyskać dotacji na ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę okienną i drzwiową.
 • Koszty poniesione w budynku/lokalu mieszkalnym, który nie został oddany do użytku nie mogą być zakwalifikowane do dofinansowania z Programu.
 • Jeżeli procent powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku/lokalu mieszkalnego, przedsięwzięcie nie może być dofinansowane.

Informujemy, że przydatne materiały o Programie „Czyste powietrze” możemy znaleźć pod linkiem:

 • Program priorytetowy Czyste Powietrza – program priorytetowy
 • Załącznik nr 1 do programu – łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową
 • Załącznik nr 2 do programu – koszty kwalifikowane i podstawowy poziom dofinansowania
 • Załącznik nr 2a do programu – koszty kwalifikowane i podwyższony poziom dofinansowania
 • Kalkulator dotacji: https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/
 • Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl
 • Lista urządzeń i materiałów spełniających wymagania techniczne określone w programie „Czyste Powietrze”– dostępna na stronie www.lista-zum.ios.edu.pl 

! Lista wymaganych informacji niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie:

Informacje dotyczące wnioskodawcy:

 • dane osobowe wnioskodawcy (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania);
 • adres e-mail oraz numer telefonu do kontaktu;
 • dane osobowe współmałżonka (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania) oraz współwłaścicieli nieruchomości (imię, nazwisko, adres zamieszkania) (jeśli dotyczy);
 • adres inwestycji, numer elektronicznej księgi wieczystej (w systemie numeracji RZ2Z/XXXXXXXX/X) oraz numer działki właściwy dla budynku, który ma być objęty inwestycją dofinansowaną z programu (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta – dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku, który będzie stanowił załącznik do składanego wniosku);
 • rok wystąpienia o zgodę na budowę lub zgłoszenia budowy (jeśli przed rokiem 2009 deklaruje się przedział czasowy powstania budynku);
 • całkowita powierzchnia budynku/ lokalu mieszkalnego (m2);
 • jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury (innego dokumentu księgowego);
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym, powierzchnia budynku przeznaczona pod prowadzenie tej działalności (oraz liczba miesięcy w roku prowadzenia działalności w tym budynku);
 • osoby uprawnione do podstawowego poziomu dofinansowania (30%) są zobligowane do przedstawienia wysokości dochodu uzyskanego przez wnioskodawcę w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, źródło dochodu i sposób rozliczenia (np. ustawa o podatku dochodowym, działalność gospodarcza, rolnicza itp.) oraz sposób rozliczenia (np. PIT po rozliczeniu);
 • osoby uprawnione do podwyższonego poziomu dofinansowania (60%) są zobligowane do przedstawienia zaświadczenia wskazującego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wydanego zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy (dla mieszkańców gminy Chmielnik jest to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku). Zaświadczenie może być wydane maksymalnie na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku. Wzór zaświadczenia znajduje się w załączniku na końcu niniejszej informacji.

Informacje dotyczące inwestycji:

 • w zakresie wymiany źródła ciepła:
  - rodzaj dotychczasowego sposobu ogrzewania budynku oraz nowego źródła ciepła;
  - informacja czy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu;
  - jeśli w budynku oprócz źródła ciepła na paliwo stałe istnieje inne czynne źródło ciepła np. piec gazowy służący jako podgrzewacz wody lub sezonowo do ogrzewania budynku – proszę podać ilość pobieranego paliwa gazowego (średnia z ostatnich 3 pełnych lat kalendarzowych);
  - jeśli przedsięwzięcie dotyczy kotła na pellet – informacja o emisyjności urządzenia (powyżej/poniżej 20 mg/m3) lub posiadanym certyfikacie potwierdzającym spełnienie wymogów ekoprojektu (ecodesign);
  - informacja czy modernizacji podlega także instalacja centralnego ogrzewania i instalacja do przygotowania ciepłej wody użytkowej (rurki, grzejniki, kolektory słoneczne).
 • w zakresie ocieplenia ścian/dachu/stropu – liczba m2 ocieplanej powierzchni.
 • w zakresie wymiany okien/drzwi – liczba m2 wymienianej stolarki okiennej/drzwiowej
 • informacja czy wykonana została/ jest planowana/ konieczna dokumentacja projektowa (np. dotycząca przebudowy konstrukcji dachu pod ocieplenie, modernizacji instalacji wewnętrznej c.o. lub c.w.u., wymiany źródła ciepła, wentylacji mechanicznej).

Gminna statystyka programu "Czyste powietrze"