Gmina Chmielnik

e-mail: sekretariat@chmielnik.pl
www: chmielnik.pl
Data wydruku: 2023-02-04 02:32:52

Aktualności

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.) Wójt Gminy Chmielnik informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

W związku z powyższym wyznacza się termin 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na:

1) odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;

2) złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

Oświadczenia, o których mowa powyżej, są skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy. W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Zgodnie z uchwałą Nr XXIII/173/2021 Rady Gminy Chmielnik z dnia 10 września 2021 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. U. Województwa Podkarpackiego z dnia 28 września 2021 r.) gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych objęte zostały:

  1. nieruchomości na których znajduje się domek letniskowy, lub inne nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
  2. nieruchomości na których prowadzona jest działalność: Urzędu Gminy Chmielnik i innych jednostek organizacyjnych Gminy Chmielnik działających w formie jednostek budżetowych, oraz instytucji kultury, dla których organizatorem, współorganizatorem lub współprowadzącym jest Gmina Chmielnik.

W związku z powyższym tylko w/w jednostki są uprawnione do złożenia przedmiotowego oświadczenia.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chmielnik.pl, stronie internetowej www.chmielnik.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Chmielnik 36-016 Chmielnik 50 (parter).

Zaznaczyć należy, iż w nawiązaniu do art. 6 ust. 1 u.c.p.g. właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy (właściciele nieruchomości niezamieszkanych), wykonując obowiązek polegający na pozbywaniu się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do Rejestru Działalności Regulowanej przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

UWAGA!

Pisemne oświadczenia wraz z kopią umowy prosimy składać do dnia 14.10.2022 r. 

na adres: Urząd Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50

telefon kontaktowy - tel. 17 23 04 048, pokój 37

 

Pliki do pobrania:

  • Uchwała Nr XXIII/173/2021 Rady Gminy Chmielnik z dnia 10 września 2021 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. U. Województwa Podkarpackiego z dnia 28 września 2021 r.). <<http://www.bip.chmielnik.pl/252,255/255/art54489.html>>
  • Wzór oświadczenia w pliku PDF