Gmina Chmielnik

e-mail: sekretariat@chmielnik.pl
www: chmielnik.pl
Data wydruku: 2020-09-23 18:28:08

Sprzedaż lub dzierżawa nieruchomości


PM.6840.4.2019 I przetarg na sprzedaż nieruchomości

PM.6840.4.2019

Chmielnik, 5 grudnia 2019 r.

WÓJT GMINY CHMIELNIK

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nw. nieruchomości w dniu 22 stycznia 2020 r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy w Chmielniku - sala posiedzeń – pokój nr 1

Lp.

1.

Województwo

podkarpackie

Powiat

rzeszowski

Gmina

Chmielnik

Obręb /wieś/

Błędowa Tyczyńska

Oznaczenie nieruchomości, działka nr

1866/2

Opis nieruchomości

nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana rolniczo, częściowo zakrzaczona i zadrzewiona, bezpośredni dostęp do drogi publicznej powiatowej, zabudowa mieszkalna w niedalekim sąsiedztwie; media: sieć kanalizacji sanitarnej, sieć energetyczna i gazowa na działce;

Księga wieczysta

RZ2Z/00026381/5

Pow. nieruchomości w ha

0,1331

Rodzaje klas i powierzchnia użytków

grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – Lzr - III – 0,03 ha, łąki trwałe – ŁIII – 0,1031 ha

Informacja z MPZP / Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagosp. Przestrz. Gm. Chmielnik

brak planu, w Studium tereny położone w terenach zabudowanych i przeznaczonych do zainwestowania

Obciążenia i zobowiązania

brak

Cena wywoławcza

49000,00 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy złotych)

Wadium w pieniądzu (zł)

4900,00

Minimalne postąpienie w zł

490,00

Warunki płatności

jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży

 1. Warunki uczestnictwa w przetargu:
  1) przedłożenie potwierdzenia wpłacenia wadium;
  2) złożenie oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i braku zastrzeżeń;
  3) posiadanie ważnego dokumentu tożsamości podczas przetargu;
  4) oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego – w przypadku, gdy uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika.
 2. Wadium:
  1) wadium w wymaganej wysokości należy wpłacić do dnia 17 stycznia 2020 r. na konto Gminy Chmielnik nr 97 9164 1018 2002 2000 0941 0007 wpisując w tytule wpłaty: „Wadium, I przetarg, dz. nr 1866/2, Błędowa Tycz.” ;
  2) datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Chmielnik;
  3) wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia;
  4) osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym;
  5) wadium przepada na rzecz Gminy Chmielnik w przypadku uchylenia się przez uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.
 3. Informacje dodatkowe:
  1) Wójt Gminy Chmielnik zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny. Ewentualna informacja o odwołaniu przetargu zastanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy w Chmielniku;
  2) przetarg jest ważny chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu, jeżeli zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie;
  3) o terminie zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
  4) nabywca nieruchomości pokrywa koszty notarialne, sądowe, opłaty podatkowe
  5) szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Chmielniku, pokój nr 34, tel. 17 22 96 605 w godz. od 715 do 1500.
  6) Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz stronach internetowych Urzędu Gminy w Chmielniku www.bip.chmielnik.pl, www.chmielnik.pl w dniach od 05.12.2019 r. do 22.01.2020 r.