Gmina Chmielnik

e-mail: sekretariat@chmielnik.pl
www: chmielnik.pl
Data wydruku: 2020-09-23 16:59:08

Sprzedaż lub dzierżawa nieruchomości


PM.6840.4.2019 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

PM.6840.4.2019

Chmielnik, 19 grudnia 2019 r.

WÓJT GMINY CHMIELNIK, 36-016 Chmielnik 50

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości poniższy wykaz nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Chmielnik, położonych w gminie Chmielnik, przeznaczonych do dzierżawy

Lp.

1.

Województwo, powiat, gmina

podkarpackie, rzeszowski, Chmielnik

Obręb ewid. /miejscowość/

0002 - Chmielnik

Oznaczenie nieruchomości, działka nr

2280

Opis nieruchomości, sposób zagospodarowania

nieruchomość niezabudowana, użytkowana rolniczo, częściowo zakrzaczona i zadrzewiona, brak dostępu do drogi publicznej

Księga wieczysta

RZ2Z/00008509/7

Pow. nieruchomości w ha

0,35 ha

Rodzaje klas i powierzchnia użytków

łąki trwałe - ŁII – 0,32 ha, grunty zadrzewione i zakrzewione - Lzr – 0,02 ha, rowy – W - 0,01 ha

Przeznaczenie nieruchomości

działalność rolnicza

Wysokość czynszu dzierżawnego na rok /

Cena wywoławcza, netto

105 zł (sto pięć złotych)

Informacja z MPZP / Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagosp. Przestrz. Gm. Chmielnik

brak planu zagospodarowania, w Studium w części tereny położone w terenach zabudowanych i przeznaczonych do zainwestowania, w części tereny przeznaczone do realizacji usług komercyjnych i działalności gospodarczej – produkcyjnej,

Obszary chronione

działka położona w terenach Hyżnieńsko – Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, użytkowanie nieruchomości wymaga przestrzegania zasad określonych dla w/w obszaru

Warunki płatności

jednorazowo do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy

Zasady aktualizacji czynszu dzierżawnego

Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania umowy dzierżawy w przypadku zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego

Obciążenia nieruchomości

brak

Termin zagospodarowania nieruchomości

czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat

Inne informacje

dzierżawa wiąże się z obowiązkiem uiszczania podatku,

do czynszu doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej wysokości

Niniejszy wykaz podlega zamieszczeniu na okres 21 dni tj. od 23.12.2019 r. do 13.01.2020 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Chmielniku, stronie internetowej Urzędu Gminy w Chmielniku www.chmielnik.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chmielnik.pl, oraz w prasie.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Chmielniku, pokój nr 34, tel. 17 22 96 605 w godz. 715– 1515.

Wójt Gminy Chmielnik