Gmina Chmielnik

e-mail: sekretariat@chmielnik.pl
www: chmielnik.pl
Data wydruku: 2022-08-12 19:12:48

Ogłoszenia inne

Przetarg nieograniczony na zamówienia pn. "Wykonanie i wdrożenie platformy internetowej"

Projekt pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Województwo Podkarpackie ogłosiło przetarg nieograniczony dotyczący zamówienia pn. „Wykonanie i wdrożenie platformy internetowej”

Link do postepowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5431f527-cc62-45d9-89ca-25a4491ca6ff