Wójt Gminy Chmielnik: mgr inż. Krzysztof Grad

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

1) reprezentowanie Gminy na zewnątrz,

2) prowadzenie bieżących spraw Gminy,

3) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,

4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,

5) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkich pracowników Urzędu,

6) okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu realizacji zadań,

7) koordynowanie działalności stanowisk pracy w Urzędzie oraz

organizowanie ich współpracy,

8) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy w szczególności dotyczącymi podziału zadań,

9) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,

10) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

11) upoważnianie swojego Zastępcy, Sekretarza, Skarbnika, Kierownika USC lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

12) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,

13) uczestniczenie w pracach związków i porozumień komunalnych, o ile Rada Gminy nie wyznaczy innego przedstawiciela,

14) pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej Gminy,

15) wydawanie zarządzeń,

16) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz Uchwały Rady.


Zastępca Wójta: mgr Magdalena Wdowik-Reczek

Zastępca Wójta wykonuje zadania na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

Do zakresu obowiązków Zastępcy Wójta należy:

1) Podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub w razie wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta.

2) Koordynowanie i nadzorowanie zadań z zakresu oświaty.

Sekretarz Gminy: mgr Magdalena Wdowik-Reczek

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu a w szczególności:

1) opracowywanie projektów zmian Regulaminu,

2) zapewnienie zgodności działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,

3) opracowywanie zakresów czynności na poszczególne stanowiska pracy,

4) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,

5) nadzór na przygotowywaniem projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta,

6) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,

7) koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,

8) przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,

9) prowadzenie kontroli wewnętrznej,

10) prowadzenie centralnego rejestru zarządzeń,

11) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,

12) ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,

13) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków,

14) nadzór nad załatwianiem skarg i wniosków,

15) organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,

16) współpraca z Rejonowym Urzędem Pracy w sprawie zatrudnienia bezrobotnych, stażystów,

17) organizacja i koordynacja praktyk studentów i uczniów,

18) przygotowywanie i ewidencja upoważnień i pełnomocnictw,

19) prowadzenie zbioru przepisów gminnych ,

20) potwierdzanie własnoręczności podpisów,

21) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.


Skarbnik Gminy: mgr Beata Bazan

Do zadań Skarbnika należy:

1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

5) nadzór i kontrola nad działalnością finansową gminy, podległych gminie jednostek organizacyjnych w tym kontrola obsługi finansowej,

6) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,

7) współdziałanie w opracowywaniu budżetu,

8) współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,

9) nadzorowanie całokształtu prac właściwego naliczania i poboru podatków oraz opłat, prawidłowej rachunkowości i ewidencji majątku,

10) dokonywanie kontroli finansowej oraz przygotowywanie i organizacja obiegu dokumentów finansowych,

11) realizacja zadań z układu wykonawczego budżetu,

12) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

Urząd Gminy Chmielnik
36-016 Chmielnik 50
NIP: 8131080601
REGON: 000538840

Dane kontaktowe:
tel. 172296606
fax 172296600
e-mail:  sekretariat@chmielnik.pl

Adres skrytki ePuap:
/s996rvp8do/skrytka

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:15 - 15:15

logo1

Gmina Chmielnik
36-016 Chmielnik 50
NIP: 8133301503
REGON: 690582051

Strona internetowa:
chmielnik.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip.chmielnik.pl

 

 

Strona Urzędu Gminy Chmielnik wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

Polityka Cookies
Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony. Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookies. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.