Zarządzenie Nr 7/2024
Wójta Gminy Chmielnik

z dnia 16 stycznia 2024 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach  otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 15 ust 2a – 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLVII/291/2023 Rady Gminy Chmielnik z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok” zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję konkursową celem opiniowania ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik, ogłoszonych przez Wójta Gminy na 2024 rok, w następującym składzie:

1) Pani Magdalena Wdowik-Reczek – przewodniczący Komisji; (przedstawiciel Wójta),

2) Pan Adam Tereszkiewicz – członek Komisji; (przedstawiciel Wójta),

3) Pani Natalia Jasińska-Oczoś – członek Komisji; (przedstawiciel Wójta).

§ 2. Komisja Konkursowa pracuje w oparciu o zasady działania Komisji konkursowych określone w Załączniku do Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi z dnia 17 sierpnia 2023 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zamieszczeniu:

1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,

2) w Biuletynie Informacji Publicznej,

3) na stronie internetowej Gminy.

 

Wójt Gminy Chmielnik


Krzysztof Grad


Powyższa treść dokumentu opracowana w związku z obowiązującą ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2023.1440) w celu ułatwienia dostępu do dokumentów osobom ze szczególnymi potrzebami, narażonym na marginalizację lub dyskryminację m.in. ze względu na niepełnosprawność lub obniżony poziom sprawności z powodu wieku czy choroby.

Skan dokumentu odwzorowujący dokument oryginalny do pobrania w formacie PDF: 240116-Z_2024_007.pdf (Plik pdf 0,3 MB)

Urząd Gminy Chmielnik
36-016 Chmielnik 50
NIP: 8131080601
REGON: 000538840

Dane kontaktowe:
tel. 172296606
fax 172296600
e-mail:  sekretariat@chmielnik.pl

Adres skrytki ePuap:
/s996rvp8do/skrytka

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:15 - 15:15

logo1

Gmina Chmielnik
36-016 Chmielnik 50
NIP: 8133301503
REGON: 690582051

Strona internetowa:
chmielnik.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip.chmielnik.pl

 

 

Strona Urzędu Gminy Chmielnik wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

Polityka Cookies
Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony. Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookies. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.